1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

5 Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý công tác tài chính của trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội đã đề xuất.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.72 MB, 114 trang )


chuyên trách công tác tài chính

Qua kết quả khảo sát được trình bày trong Bảng 3.1 cho thấy rõ tính

cấp thiết và tính khả thi của từng biện pháp. Nhìn chung các biện pháp đưa ra

đều được đánh giá là cấp thiết, nếu tổ chức thực hiện tốt và đồng bộ các biện

pháp này thì sẽ giúp nâng cao được hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính của

nhà trường. Mặc dù mức độ cấp thiết của từng biện pháp không giống nhau và

không phải tất cả các biện pháp đều cấp thiết 100%, song tỷ lệ cho là cấp thiết

là khá cao, đặc biệt đối với một số biện pháp như: Nâng cao nhận thức về nội

dung và nhiệm vụ của công tác quản lý tài chính cho cán bộ công nhân viên

chức và giáo viên trong trường (80%), Xây dựng và thực hiện “Qui chế chi

tiêu nội bộ” đảm bảo qui định của Nhà nước và phục vụ thiết thực cho mục

tiêu đào tạo (89,2 %), vì các biện pháp này tác động trực tiếp đến mọi hoạt

động của trường. Các ý kiến cũng đánh giá cao tính khả thi của từng biện

pháp.

Tuy nhiên cũng có phiếu đánh giá có những biện pháp chưa khả thi, biện

pháp được đánh giá có tính khả thi chưa cao là biện pháp tăng cường công tác

kế hoạch hoá các nguồn thu vì những phiếu này cho rằng hiện nay nhà trường

chưa chủ động được các nguồn thu.

Tóm lại, các biện pháp được đề xuất ở trên là kết quả nghiên cứu và

thăm dò ý kiến cuả các chuyên gia, những người đã có hiểu biết và kinh

nghiệm về lý luận cũng như thực tiễn quản lý.

Do đó, những biện pháp này có tính thực tiễn và chắc chắn khả thi. Chính

vì vậy, để góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tài chính của trường

Cao đẳng nghề Cơ điện Hà nội thì cần phải tiến hành các biện pháp đó một cách

đồng bộ và có hệ thống trong công tác quản lý. Tuy nhiên có thể tuỳ từng điều

kiện, thời điểm mà Nhà trường cần quan tâm, nhấn mạnh đến biện pháp này hay

biện pháp khác.

Tiểu kết chương 390Xu hướng cải cách giáo dục ở các quốc gia trên thế giới vừa tác động

tích cực đến giáo dục dạy nghề ở Việt Nam, vừa đặt ra yêu cầu cải cách phải

đảm bảo tính phù hợp với bối cảnh chung và tương thích với xu hướng cải

cách hiện đại. Trên cơ sở phương hướng cải cách giáo dục quốc gia và nhiệm

vụ được giao, trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội xác định rõ phương

hướng, yêu cầu và nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới nhằm đạt những

mục tiêu đề ra, trong đó có mục tiêu hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính. Để

hoàn thiện cơ chế quản lý theo mô hình trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà

Nội trong tiến trình đổi mới quản lý tài chính trong lĩnh vực giáo dục ở nước

ta cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, với sự nỗ lực của các ngành, cấp có

liên quan và của mỗi cán bộ làm công tác tài chính.KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ91Từ nội dung đề cập ở các chương trên, luận văn đã hoàn thành mực

đích và nhiệm vụ đặt ra, tác giả của luận văn rút ra một số kết luận và khuyến

nghị như sau:

1. Khuyến nghị :

1) Đối với Bộ Nông nghiệp và PTNT: đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho

các trường đào tạo nghề trong tình hình mới. Việc cải cách phân bổ ngân sách

Nhà nước nhằm tăng hiệu quả sử dụng ngân sách, tăng tính minh bạch tài

chính. Trước mắt, cần tập trung ưu tiên tăng định mức ngân sách cấp cho đào

tạo nghề, xác định căn cứ, cơ sở khoa học và tiêu chí để cấp ngân sách cho

hoạt động đào thường xuyên của các trường dạy nghề.

- Kinh phí chi thường xuyên:

+ Việc cấp kinh phí không chỉ căn cứ đầu vào (chỉ tiêu tuyển sinh),

mà dựa vào đầu ra (số học sinh tốt nghiệp) và mức độ hoàn thành nhiệm vụ

(chất lượng đào tạo được đánh giá qua số lượng sinh viên tốt nghiệp có việc

làm), để khuyến khích nâng cao chất lượng.

+ Cấp kinh phí dựa vào chi phí đào tạo thực tế.

+ Có hệ số theo ngành nghề, cơ cấu đào tạo, khu vực đào tạo.

+ Ưu tiên theo định hướng phát triển của Nhà nước (thông qua các dự

án, chương trình mục tiêu Giáo dục-Đào tạo ).

- Kinh phí đầu tư cho các dự án, chương trình mục tiêu: Theo phương thức

cạnh tranh (đấu thầu), các trường đào tạo nghề được tự chủ trong lĩnh vực đầu

tư, tự chịu trách nhiệm về kế hoạch mua sắm. Bộ Tài chính và các Bộ, ngành

có liên quan và cơ quan chủ quản lựa chọn đơn vị và giám sát thực hiện thay

thế việc chỉ định và kiểm tra thực hiện.

2) Đối với Bộ Giáo dục - Đào tạo: hoàn thiện cơ chế xã hội hóa giáo dục

nhằm huy động sự đóng góp của dân để chia sẻ với Nhà nước chi phí trong

đào tạo công nhân kỹ thuật, trong đó có những cơ chế, chính sách như: học

phí, học bổng và tín dụng trong đào tạo.

92Khuyến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành và cho phép thực

hiện chính sách học phí mới (hiện nay vẫn áp dụng theo Quyết định số

70/1998/QĐ-TTg), theo đó: Khung học phí theo ngành, nghề và chương trình

đào tạo; khung học phí theo khu vực đảm bảo thực hiện tốt các chính sách xã

hội; liên kết chính sách học phí với học bổng và cho vay; chuyển việc thực

hiện các chính sách xã hội từ trường dạy nghề về các địa phương để giảm bớt

gánh nặng ngân sách cho trường, đồng thời tạo cơ hội cho các học sinh nghèo

được bình đẳng trong học tập; đổi mới phương thức tài trợ cho học sinh thông

qua chế độ học bổng, mở rộng các chương trình tài trợ, cho vay ưu đãi, tạo

điều kiện cho học sinh tham gia đề tài nghiên cứu khoa học với thầy.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khai thác phương thức đầu tư cho

các trường dạy nghề, trong đó cơ chế khai thác nguồn thu từ các doanh

nghiệp, công ty, gắn kết việc đóng góp kinh phí của các doanh nghiệp với

việc đào tạo theo yêu cầu đặt hàng của doanh nghiệp đó về nội dung, chương

trình và chất lượng của sản phẩm đào tạo nhằm tăng hiệu quả đầu ra của quá

trình đào tạo thông qua liên kết đào tạo với các doanh nghiệp để gắn lý thuyết

với thực hành.

3) Đối với Tổng cục Dạy nghề: - Tổng cục Dạy nghề cần sớm ban hành các

chuẩn về nội dung, chương trình, giáo trình về đào tạo nghề nói chung. Ban

hành các chuẩn về trường Dạy nghề: lớp học lý thuyết, lớp học thực hành, các

máy móc trang thiết bị kèm theo. Quy định rõ và thống nhất chức danh của

giáo viên dạy nghề trên toàn quốc.

4) Đối với trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội.

+) Quán triệt sâu sắc đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước đến

từng cán bộ, viên chức trong toàn trường về cơ chế tự chủ tài chính đối với

đơn vị sự nghiệp có thu để mọi người tự giác và có trách nhiệm thực hiện theo

cơ chế quản lý mới. Việc sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm các nguồn tài chính

không những góp phần to lớn vào sự phát triển của nhà trường về chất lượng93đào tạo mà còn là điều kiện để tăng thu nhập cho toàn thể cán bộ, giáo viên và

người lao động.

+) Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện Qui chế chi tiêu nội

bộ theo hướng công bằng, công khai và dân chủ từ khâu xâu dựng đến việc tổ

chức thực hiện.

+) Bồi dưỡng và nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ kế

toán, cập nhật chế độ chính sách Nhà nước mới ban hành kịp thời, tích cực

ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính. Xây dựng cơ sở

dữ liệu về quản lý tài chính của trường phù hợp với nhiệm vụ được giao đảm

bảo tính công khai minh bạch và cung cấp thông tin kịp thời. Việc đổi mới

quản lý tài chính phải được tiến hành đồng bộ với các nội dung của quá trình

đổi mới và phát triển nhà trường, có như vậy mới đạt kết quả cao.

+) Ban hành chế độ khen thưởng và sử phạt trong lĩnh vực quản lý tài

chính một cách công bằng và nghiêm minh. Mức thưởng phải tương xứng với

mức độ đóng góp, hình thức xử phạt phải đúng và mang tính giáo dục cao.

5) Đối với Phòng Tài chính Kế toán: tạo điều kiện cho chuyên viên công tác

tại phòng thường xuyên cập nhật các văn bản, qui định của Nhà nước mới ban

hành, tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn cũng như về công nghệ thông

tin để có thể sử dụng thành thạo phần mền quản lý tài chính. Thực hiện

nghiêm túc “Qui chế chi tiêu nội bộ” của Nhà trường và các qui định về tài

chính cũng như Luật Ngân sách Nhà nước đã ban hành.

2. Kết luận:

Vai trò và sự tác động của cơ chế quản lý tài chính đến chất lượng đào

tạo là mối quan tâm hàng đầu của các trường đại học, cao đẳng. Sự tác động

trở lại của chất lượng giáo dục, là căn cứ thực tiễn quan trọng nhất để tiếp tục

hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính. Là một trường dạy nghề nên ngoài những

phương pháp chung có thể vận dụng, quản lý tài chính của trường Cao đẳng

nghề Cơ điện Hà Nội cần có những phương pháp riêng để vừa đảm bảo hiệu

quả tối ưu trong phân bổ, chi tiêu, vừa thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

94Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính của trường Cao đẳng nghề Cơ

điện Hà Nội trong tiến trình đổi mới quản lý tài chính ở nước ta hiện nay

không chỉ là yêu cầu bức xúc từ thực tiễn nhằm góp phần nâng cao chất lượng

dạy nghề, mà còn phù hợp với tiến trình cải cách giáo dục và đổi mới quản lý

tài chính ở Việt Nam hiện nay.

Trên cơ sở xác định rõ mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, luận

văn đã giải quyết được những nội dung cơ bản đặt ra và thu được những kết quả

sau:

- Luận văn đã phân tích và nêu rõ đặc điểm của giáo dục đào tạo, từ

đó rút ra những đặc điểm, nội dung của cơ chế quản lý tài chính đối với đào

tạo nghề nói chung và của trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà nội nói riêng.

- Việc nghiên cứu thực trạng cơ chế quản lý tài chính ở trường Cao

đẳng nghề Cơ điện Hà Nội đã khẳng định rằng công tác đổi mới cơ chế quản

lý tài chính theo hướng tăng cường quyền tự chủ cho các đơn vị đào tạo nghề

là hoàn toàn phù hợp, vừa nâng cao vai trò quản lý, vừa đảm bảo sử dụng hiệu

quả các nguồn tài chính nhằm thực hiện mục tiêu của mình.

- Là một trong những trường đầu tiên đào tạo nghề trình độ Cao đẳng,

bên cạnh những ưu điểm, trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội cũng bộc lộ

một số hạn chế trong quá trình hoạt động. Chính những hạn chế này đã tác

động trực tiếp đến cơ chế quản lý tài chính trên thực tiễn. Nhận rõ những hạn

chế trong cơ chế quản lý tài chính và xác định đúng nguyên nhân là căn cứ để

đề xuất các giải pháp khắc phục.

- Năm biện pháp cụ thể tập trung vào các nội dung quản lý tài chính ở

trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội sẽ góp phần hoàn hiện cơ chế quản lý

tài chính của Trường, phù hợp với sự đổi mới và phát triển đào tạo nghề nói

chung và chiến lược phát triển của trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội nói

riêng.

Những kết quả thu được của luận văn có ý nghĩa cả về lý luận và thực

tiễn, trực tiếp góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính cho trương Cao95đẳng nghề Cơ điện Hà Nội trong tiến trình cải cách giáo dục và đổi mới quản

lý tài chính công, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và các mục tiêu đề ra.

______________________________TÀI LIỆU THAM KHẢO961. Đặng Danh Ánh . Cách mạng khoa học - công nghệ đối với đào tạo

nguồn nhân lực, Kỷ yếu Khoa tâm lý, ĐHSP Hà Nội, 2000.

2. Đặng Quốc Bảo – Nguyễn Đắc Hưng. Giáo dục Việt Nam hướng tới

tương lai vấn đề và giải pháp. Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, 2004.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các văn Bản pháp luật hiện hành về Giáo dục

và Đào tạo, 2002.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt nam giai

đoạn 2006 – 2010, Hà nội 2005.

5. Bộ Tài chính. Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21-3, Hướng dẫn

thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16-1-2002 của Chính phủ

về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, Hà Nội 2002.

6. Bộ Tài chính. Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13-8 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế về tự kiểm tra tài chính,

kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà

nước, Hà Nội 2004.

7. Chính phủ. Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16-1- 2002, Về chế độ

tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, Hà Nội 2002.

8. Chính phủ. Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16-11 của Thủ

tướng Chính phủ ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp

ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được

ngân sách nhà nước hỗ trợ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử

dụng vốn ngân sách nhà nước các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có

nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng

góp của nhân dân, Hà Nội 2004.

9. Chính phủ. Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25-4, Quy định quyền

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên

chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Hà Nội 2006.

10. Các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật ngân sách nhà nước 2002 (có

hiệu lực từ 01-01-2004) Nxb Tài chính, Hà Nội 2003.

9711. Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc “Cơ sở khoa học quản lý”,

Tập bài giảng dành cho Cao học Quản lý giáo dục, Khoa Sư phạm,

2004.

12. Nguyễn Quốc Chí. Tập bài giảng “Những cơ sở lý luận quản lý giáo

dục”, 2004.

13. Vũ Cao Đàm. Phương pháp luận nghiên cứa khoa học. Nhà xuất bản

khoa học và kỹ thuật, 2005.

14. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1996.

15. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001.

16. Đảng Cộng sản Việt nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006.

17. Nguyễn Minh Đường, Kiến nghị về một số biện pháp để nâng cao chất

lượng trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ở Thủ đô Hà Nội 1998.

18. Nguyễn Minh Đường, Modul kỹ năng hành nghề, NXBKH và

KT,1993.

19.Trần Khánh Đức. Học phần Quản lý nhà nước về giáo dục, 2005.

20. Đặng Xuân Hải. Vai trò của cộng đồng xã hội trong Giáo dục và Quản

lý giáo dục. Hà nội 2004.

21. Đặng Bá Lãm (chủ biên). Quản lý nhà nước về giáo dục, lý luận và

thực tiến. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2005.

22. Nguyễn Thị Mỹ Lộc cùng các tác giả. Cẩm nang quản lý nhà trường.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.2004.

23. Luật Giáo dục 2005, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 2005.

24.Trường Cán bộ Quản lý giáo dục và đào tạo (Chương trình giành cho

CBQL trờng ĐH và CĐ). Quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo,

2005.9825. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội. Qui chế quản lý tài chính nội

bộ của trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội 2008.Phụ lục số 1

Phiếu điều tra cán bộ công nhân viên chức, giáo viên về công tác99quản lý tài chính ở Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà nội

Để đánh giá đúng về thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý công

tác tài chính của trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội nhằm đáp ứng nhu

cầu đào tạo nghề có chất lượng cao trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn

cầu hoá và hội nhập quốc tế. Đề nghị Anh ( Chị) vui lòng trả lời các câu hỏi

dưới đây bằng cách đánh dấu (x) hoặc điền vào các ô trống (…) phù hợp .

Xin trân trọng cảm ơn!

1. Anh (chị) cho biết Trường có ban hành “Qui chế chi tiêu nội bộ” không?

- CóKhông2. “Qui chế chi tiêu nội bộ” của trường xây dựng có theo các qui định của

Nhà nước không?

- CóKhông3. Theo Anh (chị) cơ chế quản lý và việc sử dụng các nguồn tài chính của

Trường thực hiện trong những năm gần đây:

- Chưa tốt

- Tương đối tốt

- Tốt

- Rất tốt

4. Theo Anh (chị) các mức khoán và thu nhập của CBCNV hiện nay Nhà

trường đang thực hiện như thế nào?

Mức độ

Chỉ tiêuChưa phù hợpPhù hợpRất phù hợpCác mức khoán

Sử dụng tài sản công

Thu nhập của CBCNV

5. Các nguồn thu của Nhà trường từ liên kết đào tạo, dịch vụ và nguồn khác

được thực hiện công khai, đầy đủ theo đúng qui định của Nhà Nước?

100Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

×