1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CẤP THCS TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÝ THÁI TỔ, CẦU GIẤY, HÀ NỘI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.51 MB, 128 trang )


phát từ những mục tiêu giáo dục và chú ý đến sự phù hợp mục tiêu, khả năng

thực hiện đạt được các mục tiêu. Ngoài những mục tiêu chung của Đảng, Nhà

nước thể hiện trong các văn kiện nghị quyết về những chiến lược xây dựng

con người Việt Nam, về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa –

hiện đại hóa đất nước và các mục tiêu giáo dục đã đề ra, mục tiêu cụ thể của

từng bậc học đã được quy định trong Luật Giáo dục, chúng ta còn phải chú ý

đến những mục tiêu và phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, phát triển

giáo dục đạo đức của địa phương trong giai đoạn hiện nay và những năm

tiếp theo.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống

Hoạt động giáo dục đạo đức cần phải được xây dựng trên cơ sở đổi mới

chương trình nhằm đáp ứng các mục tiêu giáo dục toàn diện. Để hoạt động

này mang lại hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu giáo dục, trong quá trình thực

hiện, nhà quản lý cũng như giáo viên cần phải thực hiện nguyên tắc tiếp cận

hệ thống. Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh

cần xác định rõ vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ của từng yếu tố cũng như sự tác

động của các yếu tố này đến các hoạt động. Cần biết đặt các hoạt động trong

điều kiện của nhà trường. Các hoạt động phải hướng vào việc bổ trợ kiến thức

trong các môn học văn hóa, từ đó góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của

cấp học. Cần có sự thống nhất cao giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp,

hình thức tổ chức hoạt động để tạo thành một chỉnh thể thống nhất.

3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn nhà trường

và địa phương

Trong quá trình thực hiện mục tiêu quản lý giáo dục chung, và quản lý

giáo dục đạo đức nói riêng mỗi nhà trường có các điều kiện khác nhau về cơ

sở vật chất, về đội ngũ, về đặc điểm văn hóa kinh tế, xã hội địa phương, về

các khả năng quản lý, tổ chức, điều hành. Để đề xuất các biện pháp quản lý có

hiệu quả cần phải xem xét cụ thể thực tiễn của mỗi nhà trường, mỗi địa

phương qua đó phát huy những mặt mạnh về cơ sở vật chất, con người, cách74thức quản lý và các hình thức phối hợp … Để đảm bảo tính khả thi, các biện

pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức vừa phù hợp với lý luận quản lý giáo

dục và các quan điểm chỉ đạo của Đảng. Nhà nước phải phù hợp với thực tiễn

nhà trường, đặc điểm văn hóa địa phương và tâm lý lứa tuổi học sinh.

Nếu kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức không đảm bảo tính

thực tiễn thì có thể không đáp ứng được yêu cầu giáo dục hoặc vượt quá khả

năng thực hiện việc tổ chức hoạt động.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi

học sinh phổ thông cấp THCS

Đặc điểm của hoạt động giáo dục đạo đức là nội dung, hình thức tổ

chức rất đa dạng và phong phú; việc đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục rất

khó vì không có những tiêu chí cụ thể, khó huy động được người học tham

gia một cách tích cực. Vì vậy, biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức

phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, người tổ chức phải

nắm được những mặt mạnh của học sinh để thúc đẩy học sinh hành động

đúng, hình thành các phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như rèn luyện kỹ năng

sống cần thiết cho học sinh. Cần mạnh dạn giao cho học sinh những yêu cầu

vừa sức để học sinh có thể tự thực hiện và tự khẳng định mình trong hoạt

động được giao.

3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo sự phối hợp giữa các lực lượng cùng tham gia

hoạt động

Trong nguyên tắc này biện pháp tác động vào các khâu, các yếu tố của

quá trình quản lý, của quá trình giáo dục đạo đức, bao gồm nhận thức, chỉ đạo

hoạt động, tác động vào các chủ thể phải được diễn ra một cách đồng bộ.

Học sinh là chủ thể nhận thức, chủ thể các hoạt động giáo dục trong

nhà trường, vì vậy một hoạt động giáo dục đạo đức của nhà trường phải đảm

bảo thu hút được tất cả học sinh tham gia. Để đảm bảo các hoạt động này đem

lại kết quả cao, GVCN, giáo viên bộ môn, tổ chức Đoàn – Đội, CMHS, các

đoàn thể chính trị, xã hội khác là lực lượng quan trọng không thể thiếu cần

được phối kết hợp có hiệu quả trong quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh

75trong nhà trường. Trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức thì học

sinh đóng vai trò chủ thể hoạt động, giáo viên là người định hướng, giải

quyết và kết luận các vấn đề, còn các lực lượng khác đóng vai trò hỗ trợ các

hoạt động, có như vậy hoạt động giáo dục đạo đức mới đi vào chiều sâu và

bền vững.

3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh cấp

THCS trong trƣờng THPT Lý Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội

3.2.1. Nâng cao nhận thức cho phụ huynh học sinh về vai trò và tác dụng của

hoạt động giáo dục đạo đức

3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp

Năng lực nhận thức về giáo dục đạo đức và quản lý giáo dục đạo đức

có vai trò vô cùng quan trọng, là sự khởi đầu, là điều kiện tiên quyết cho tất

cả những hoạt động giáo dục đạo đức và quản lý giáo dục đạo đức đạt hiệu

quả cao. Vì vậy, nhận thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm, và tích cực tham

gia hoạt động giáo dục đạo đức của các lực lượng là vấn đề có ý nghĩa quyết

định trong công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức. Việc nâng cao nhận

thức, tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công việc của

đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh, các lực lượng ở cộng đồng xã hội và đặc

biệt với PHHS là điều kiện rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng

và hiệu quả hoạt động giáo dục đạo đức, từ đó góp phần nâng cao chất lượng

giáo dục toàn diện cho học sinh.

3.2.1.2. Nội dung và cách thực hiện

Đối với mỗi con người nói chung và mỗi học sinh nói riêng gia đình là

môi trường giáo dục đầu tiên, là trường học đầu tiên. Mỗi con người đều được

sinh ra từ một người cha, người mẹ, vì vậy đứa trẻ gắn bó và lắng nghe được

những âm thanh của cuộc sống đầu tiên từ cha mẹ mình đặc biệt từ người mẹ.

Giáo dục của gia đình như thế nào sẽ hình thành nên nhân cách của đứa trẻ

như thế ấy. Giáo dục gia đình rất quan trọng đối với mỗi con người, khi con

người chưa có hiểu biết về mình, về xã hội thì đã được định hướng và chỉ dạy76từ gia đình; học sinh tiếp xúc với môi trường giáo dục đầu tiên, trường học

đầu tiên ấy là gia đình.

Hồ Chủ tịch đã nói: “Giáo dục trong nhà trường dù tốt đến mấy nhưng

thiếu giáo dục gia đình và xã hội thì kết quả cũng không hoàn hảo”.

Điều 18 về Công ước quốc tế quyền trẻ em của Liên hợp quốc cũng đã

nêu “Gia đình có trách nhiệm hàng đầu đối với việc nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ

em từ lúc tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành. Giáo dục văn hóa và những tiêu

chuẩn xã hội cho trẻ em được bắt đầu từ gia đình. Để phát triển hài hòa nhân

cách của mình, trẻ em cần được lớn lên trong môi trường gia đình, trong một

không khí hạnh phúc, yêu thương, thông cảm”.

Xét về mặt xã hội, nhà trường không có quyền hạn, hoặc nghĩa vụ nâng

cao nhận thức về công tác giáo dục đạo đức cho phụ huynh học sinh. Nhưng

đứng trên phương diện những nhà giáo dục, chúng tôi thấy rằng nhà trường là

nơi có đủ điều kiện, nhân lực, vật lực để giúp đỡ, hỗ trợ các bậc phụ huynh

học sinh hiểu rõ hơn về tâm sinh lý lứa tuổi con em họ, những yếu tố ảnh

hưởng, liên qua đến quá trình phát triển nhân cách, những phương pháp, cách

thức, hành vi … giáo dục đạo đức và để kết hợp với các lực lượng giáo dục

cùng chăm lo giáo dục thế hệ trẻ.

Trong giai đoạn hiện nay xã hội phân cấp giàu, nghèo, nhận thức cũng

không đồng đều, các tầng lớp hình thành rất rõ nét, vì điều này đã phân tầng

phụ huynh học sinh. Có rất nhiều phụ huynh học sinh quan tâm tới giáo dục

đạo đức cho con em mình, họ tự “mày mò” qua sách vở, internet, … nhưng

cũng chưa đầy đủ và toàn diện, phần lớn PHHS trường THPT Lý Thái Tổ nói

chung và PHHS học sinh cấp THCS nói riêng chưa có ý thức cao về công tác

giáo dục đạo đức cũng như vai trò và trách nhiệm của gia đình trong quá trình

hình thành nhân cách của chính con em họ và nếu có nhận thức tốt về vai trò

của gia đình thì kiến thức, kĩ năng, phương pháp là vô cùng hạn chế.

Trong công tác này, yếu tố GVCN được đặt lên hàng đầu, GVCN phải

khéo léo lồng ghép các hoạt động vào các cuộc họp định kỳ, biết lắng nghe,

77biết chia sẻ những suy tư của từng cha mẹ học sinh, khéo léo kết hợp với Ban

đại diện cha mẹ học sinh lớp cùng tham gia vào các buổi hội thảo, hướng dẫn

họ có thể trở thành những người chủ đạo trong công tác này … tùy vào mỗi

tập thể PHHS để có kế hoạch cụ thể cho những cuộc họp nhằm mục đích cuối

cùng là hỗ trợ, nâng cao nhận thức giáo dục đạo đức cho phụ huynh học sinh.

3.2.1.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

- Phải có sự quan tâm, ủng hộ của BGH nhà trường, đứng đầu là Hiệu

trưởng. Sự ủng hộ của Ban đại diện PHHS, GVCN và toàn thể PHHS

- Có kinh phí và cơ sở vật chất tốt phục vụ cho các hoạt động này.

3.2.2. Kế hoạch hóa hoạt động quản lý giáo dục đạo đức cho toàn trường

3.2.2.1. Mục tiêu của biện pháp

Kế hoạch hóa công tác giáo dục đạo đức học sinh có vai trò rất quan

trọng, nó giúp cho hiệu trưởng chủ động định hướng trước các nội dung, biện

pháp, thời gian, giúp xây dựng tốt cơ chế phối hợp các lực lượng để thực hiện

có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức học sinh trong suốt năm học, tránh

được sự tùy tiện, cảm tính và bị động trong hoạt động giáo dục toàn diện nhà

trường. Bên cạnh đó còn tránh chồng chéo sẽ giúp cho các kế hoạch hoạt

động được đầy đủ, hoàn chỉnh, thông suốt từ lãnh đạo tới người thực hiện.

Kế hoạch hóa công tác giáo dục đạo đức giúp nâng cao chất lượng xây

dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh; chủ động dành phần nhân lực,

tài lực, vật lực cho từng hoạt động cụ thể để công tác giáo dục đạo đức học

sinh đạt hiệu quả cao.

3.2.2.2. Nội dung và cách thực hiện

Nội dung

Kế hoạch giáo dục đạo đức học sinh phải xác định mục tiêu, nội dung,

các biện pháp, các hình thức tổ chức giáo dục, lực lượng tham gia và sự phối

hợp giữa các lực lượng, dự trù cơ sở vật chất – tài chính, tài liệu, thời gian,

không gian thực hiện … và tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá các cá nhân,78bộ phận trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ được giao với những yêu

cầu cụ thể.

Ngoài các nội dung trên, trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục

đạo đức, nhà trường cần lồng ghép một số nội dung giáo dục phù hợp với học

sinh THCS ở từng khối lớp như: giáo dục sức khỏe vị thành niên – giới tính

cho học sinh khối 9; giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khối 9; kỹ năng tự

bảo vệ trong một số tình huống nguy hiểm cho học sinh khối 6,7,8,9, giáo dục

an ninh chống thảm họa, khả năng ứng xử, kỹ năng sống, kỹ năng mềm …

Cách thực hiện:

Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức học sinh cả năm cho đặc thù cho

từng cấp học

Kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh phải bám sát ba mục tiêu giáo

dục đạo đức là: Cung cấp kiến thức nâng cao nhận thức, giáo dục thái độ, tình

cảm đạo đức; rèn luyện hành vi đạo đức.

Hiệu trưởng và cán bộ trong ban chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh

của trường cùng nhau phân tích tình hình của trường, ngành, địa phương,

những thuận lợi, khó khăn, mặt mạnh, hạn chế, tài chính, nhân lực …; xác

định rõ mục tiêu giáo dục cho từng giai đoạn cụ thể; hiệu trưởng dự thảo kế

hoạch giáo dục cho từng tháng, học kỳ và cả năm học. Trên cơ sở kế hoạch

giáo dục đạo đức của nhà trường dự thảo, hiệu trưởng yêu cầu các bộ phận

như: các phó hiệu trưởng, khối trưởng chủ nhiệm, Tổng phụ trách, GVBM

giáo dục công dân, GVCN căn cứ nhiệm vụ được giao, căn cứ dự thảo kế

hoạch giáo dục đạo đức của nhà trường dự thảo, chủ động phối hợp với các

cá nhân, tổ chức có liên quan, học tập kinh nghiệm các đơn vị bạn, phát huy

tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, tổ chức các cuộc họp cần thiết, thống

nhất và xây dựng dự thảo các kế hoạch chỉ đạo theo các nội dung nhiệm vụ

mà mình phụ trách.79Sau khi các cá nhân, các bộ phận đã xây dựng xong kế hoạch dự thảo,

hiệu trưởng họp ban chỉ đạo để thống nhất và khớp các kế hoạch dự thảo của

các bộ phận thành kế hoạch dự thảo chung của toàn trường.

Hoàn thành dự thảo kế hoạch, hiệu trưởng phải tranh thủ sự góp ý của

hội đồng sư phạm, ban đại diện cha mẹ học sinh của trường để các bộ phân,

cá nhân thảo luận, bàn bạc dân chủ và đi đến sự đồng thuận, phát huy sức

mạnh của tập thể để giáo dục đạo đức học sinh, từ đó xây dựng kế hoạch và lộ

trình chính thức cho việc giáo dục đạo đức của nhà trường.

Xây dựng kế hoạch tổng thể cả năm cần gắn với các cuộc vận động như:

“Cuô ̣c vâ ̣n đô ̣ng 2 không: Nói không với bệnh thành tích và những tiêu

cực trong thi cử” ; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và

sáng tạo” và nhiề u cuô ̣c vâ ̣n đô ̣ng khác đố i với trường ho ̣c

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thânthiện, học sinh tích cực”, tập trung thực hiện 5 nội dung: Xây dựng trường,

lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm

lứa tuổi của học sinh giúp các em tự tin trong học tập; Tạo nên bầu không khí

giáo dục trong toàn trường và ở mỗi lớp học, hình thành nên một phong cách,

nề nếp sinh hoạt của nhà trường.

Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức học sinh hàng tháng, hàng tuần riêng

cho cấp THCS

Căn cứ kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh trong cả năm của nhà

trường, hiệu trưởng chỉ đạo thực xây dựng kế hoạch tháng, tuần với các bước

như xây dựng kế hoạch cả năm. Sau khi thống nhất hiệu trưởng chỉ đạo các

bộ phận, các cá nhân lập kế hoạch giáo dục đạo đức của các lực lượng này để

đảm bảo sự nhất quá với mục tiêu chung của kế hoạch tổng thể.

Kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh hàng tháng, hàng tuần ngoài

việc phải bám sát 3 mục tiêu giáo dục đạo đức, nhiệm vụ và nội dung giáo

dục đạo đức, kế hoạch cần được xây dựng gắn liền vào những chủ đề hàng80tháng với những hình thức giáo dục đa dạng, phong phú, phù hợp với tình

hình thực tế của nhà trường. Ví dụ như:

Tháng 9: Giáo dục truyền thống nhà trường.

Tháng 10: Giáo dục động cơ, thái độ học tập phấn đấu trở thành học

sinh giỏi.

Tháng 11: Giáo dục lòng biết ơn và kính yêu thầy cô.

Tháng 12: Giáo dục lòng yêu nước và biết ơn anh Bộ đội cụ Hồ.

Tháng 1: Giáo dục truyền thống học sinh, sinh viên.

Tháng 2: Giáo dục lòng tin, yêu Đảng.

Tháng 3: Giáo dục truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tháng 4: Giáo dục chủ nghĩa quốc tế vô sản.

Tháng 5: Giáo dục lòng kính yêu và biết ơn Bác Hồ.

3.2.2.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

Muốn có kế hoạch quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh một cách khả

thi, hiệu trưởng phải nắm vững những thực trạng công tác này cũng như các

yếu tố chi phối đến đạo đức và giáo dục đạo đức học sinh. Cụ thể, hiệu trưởng

phải phân tích đặc điểm địa phương, đặc điểm nhà trường, mặt mạnh, mặt yếu

của đội ngũ cán bộ - nhân viên – công nhân viên, chất lượng dạy và học; đặc

điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, thực trạng đạo đức học sinh. Hiệu trưởng

nhất thiết phải lập kế hoạch riêng cho công tác giáo dục đạo đức học sinh. Kế

hoạch phải dựa trên cơ sở nội dung giáo dục đạo đức trong chương trình

GDCD, chương trình GD NGLL, chương trình hướng nghiệp.

Để đạt được mục tiêu đề ra các tổ chức, bộ phận, cá nhân phải nắm

chắc tình hình đặc điểm của mình từ đó xây dựng bảng kế hoạch hoạt động có

tính khả thi, nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ được giao. Đảm bảo sự phân

công hợp lý tránh không chồng chéo. BGH phải làm tốt công tác tuyên truyền

động viên khen thưởng và trách phạt kịp thời.813.2.3. Xây dựng cơ chế tổ chức, điều hành và phối hợp giữa các lực lượng

tham gia hoạt động giáo dục đạo đức

3.2.3.1 Mục tiêu của biện pháp

Để tổ chức và chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh đạt được

những mục tiêu đã xác định theo kế hoạch thì khâu tổ chức và chỉ đạo của cấ p

quản lí là vô cùng quan trọng . Để tổ chức và chỉ đạo tốt thì nhất thiết phải xây

dựng được một cơ chế tổ chức và điều hành khoa học và hợp lý giúp cho các

tổ chức, các thành viên trong và ngoài nhà trường nắm được và hiểu rõ chức

năng, nhiệm vụ, phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm của mình, qua đó cùng

thống nhất cao về phương pháp, hình thức tổ chức để phối hợp chặt chẽ có

hiệu quả với nhau tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh.

3.2.3.2. Nội dung và cách tiến hành

*) Trong nhà trường

Cần thành lập chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Thành

viên ban chỉ đạo gồm:

- Hiệu trưởng: trưởng ban

- Phó hiệu trưởng (phụ trách các hoạt động giáo dục đạo đức học sinh

(hoạt động NGLL): Phó ban

- Tổng phụ trách: Phó ban

- Các ủy viên:

Tổ trưởng chuyên môn tổ xã hội

Khối trưởng chủ nhiệm

GVCN đứng đầu khối lớp

Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho mọi thành viên,

yêu cầu cụ thể về quyền hạn, rõ trách nhiệm từ việc xây dựng kế hoạch cá

nhân, bộ phận theo tháng, học kì, cả năm cho đến việc tổ chức điều hành,

kiểm tra đánh giá, báo cáo kết quả và chịu trách nhiệm các công tác mà mình

phụ trách. Hàng kì họp sơ kết, cuối năm tổng kết, khi cần họp đột xuất.82Nhiệm vụ của các thành viên trong ban chỉ đạo

Hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm chung, chịu trách nhiệm xây dựng kế

hoạch chiến lược, kế hoạch học năm và học kì, tổ chức chỉ đạo thành viên

trong ban thực hiện kế hoạch đã được thông qua ban chỉ đạo.

Phó hiệu trưởng phụ trách hoạt động NGLL: Căn cứ các chỉ đạo của

ban chỉ đạo phối hợp với Bí thư đoàn trường, các tổ trưởng chuyên môn xây

dựng kế hoạch chỉ đạo các hoạt động dạy học lồng ghép giáo dục đạo đức cho

học sinh trong các môn học nói chung và chú ý thích đáng đến các môn xã hội

và đặc biệt môn GDCD nhằm giáo dục đạo đức, lối sống, tác phong, rèn luyện

kỹ năng sống cho học sinh với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, tính

hiệu quả cao. Phó Hiệu trường là người có trách nhiệm cụ thể hóa kế hoạch,

tổ chức các hoạt động ngoài giờ, tổ chức các buổi giao lưu, các hoạt động văn

nghệ, thể thao, giờ chào cờ đầu tuần, đánh giá thi đưa ở các lớp, giáo dục ý

thức chấp hành nội quy nhà trường, giữ gìn, bảo vệ tài sản chung …

Tổng phụ trách:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ giáo dục đoàn viên của mình, chỉ đạo tăng

cường tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí lành mạnh, lựa chọn

hình thức hoạt động cho phù hợp với từng chuẩn mực hành vi đạo đức, các

hành vi đạo đức đó phải thể hiện nét đẹp của dân tộc Việt Nam trong sự hòa

nhập tinh hoa văn hóa nhân loại.

Tổ chức các hoạt động Đoàn và thanh niên trường học, các chương

trình văn hóa văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí, các chương trình tìm hiểu

truyền thống địa phương, dân tộc, các hoạt động đền ơn đáp ứng, từ thiện

nhân đạo cho đến việc theo dõi thực hiện nền nếp nội quy học sinh …

Tổ chuyên môn (trong đó có môn học GDCD): Căn cứ yêu cầu bộ môn,

thống nhất với nhóm các giáo viên GDCD cũng như thống nhất với tổ trưởng

chuyên môn các môn học khác về mục đích, nội dung và kết quả cần đạt được

của các tiết dạy có các nội dung lồng ghép, tuyên truyền nhằm giáo dục đạo

đức cho học sinh. Có trách nhiệm xây dựng dự thảo kế hoạch, và phụ trách

83thường trực công tác kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chỉ đạo đối với các

giáo viên có liên quan về những nội dung đã thống nhất.

Khối trưởng chủ nhiệm: Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn của khối trưởng

chủ nhiệm, dựa vào các tiêu chuẩn của GVCN giỏi cùng họp bàn và thống

nhất với các giáo viên chủ nhiệm của khối mình phụ trách các chương trình

công tác của GVCN có liên quan đến việc giáo dục đạo đức cho các em học

sinh như: Tìm hiểu học sinh, các nội dung và hình thức kết hợp với gia đình

nhằm nâng cao hiểu biết cho phụ huynh về công tác giáo dục đạo đức cho các

em học sinh cũng như thống nhất với các phụ huynh học sinh về các nội dung,

hình thức phối hợp nhằm quản lý học sinh, giáo dục đạo đức cho học sinh và

đặc biệt giáo dục cho các học sinh cá biệt, quan tâm học sinh có hoàn cảnh

đặc biệt khó khăn, thực hiện có hiệu quả cao các nội dung phối hợp với đội

thiếu niên, các hoạt động đạo đức, thực hiện đúng các chỉ đạo về đánh giá đạo

đức, khen thưởng, kỉ luật học sinh của nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm: trực tiếp xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức

cho lớp mình, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên, giáo viên bộ môn và

cha mẹ học sinh để giáo dục và đánh giá xếp loại học sinh của lớp. Giáo viên

chủ nhiệm thay mặt hiệu trưởng quản lý toàn diện hoạt động giáo dục của một

lớp. Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp giáo dục học sinh, trực tiếp chỉ đạo, kiểm

tra, đánh giá quá trình rèn luyện phấn đấu tu dưỡng của từng học sinh trong

lớp, nắm bắt tâm lý học sinh, hoàn cảnh học sinh, để từ đó có biện pháp giáo

dục phù hợp, có hiệu quả. GVCN lấy 6 tiêu chuẩn của giáo viên chủ nhiệm

giỏi để tự đánh giá và tự hoàn thiện mình.

Hiệu trưởng phải lựa chọn GVCN một cách phù hợp, có ưu tiên những

vị trí quan trọng, có đầu đàn, đầu khối, có kế thừa cũ mới để tạo điều kiện cho

GVCN truyền đạt kinh nghiệm, tự bồi dưỡng cho nahu nhằm xây dựng được

một đội ngũ giáo viên chủ nhiệm giỏi, có phẩm chất đạo đức, chuyên môn

vững vàng, nhân cách hoàn thiện, có tâm huyết với nghề, thương yêu học

sinh, có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ sư phạm, có kinh nghiệm về công tác

84Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (128 trang)

×