1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Ở CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.72 MB, 120 trang )


on li c b sung sa i; theo ú c cu t chc, b mỏy ca on t

Trung ng n a phng cng c iu chnh, sp xp cho phự hp.

- C quan lónh o cỏc cp ca on.

+ Cp Trung ng :

Theo quy nh ca iu l on TNCS H Chớ Minh, i hi i

biu on TNCS H Chớ Minh ton quc bu ra Ban chp hnh Trung ng

on. Ban Chp hnh Trung ng on l c quan lónh o cao nht gia

hai k i hi on TNCS H Chớ Minh ton quc, Ban chp hnh Trung

ng on khoỏ IX (2007 - 2012) gm 145 u viờn trong ú cú 38 u viờn

cụng tỏc c quan Trung ng on v 107 u viờn cụng tỏc cỏc a

phng, cỏc b, ngnh, c s.

Ban chp hnh Trung ng on bu ra Ban Thng v v Ban Bớ

th Trung ng on.

Ban Thng v Trung ng on thay mt Ban chp hnh Trung

ng on lónh o cỏc cp b on trong vic thc hin Ngh quyt ca i

hi on ton quc v cỏc Ngh quyt ca Ban Chp hnh Trung ng on.

Ban Thng v Trung ng on khúa IX gm 27 ng chớ trong ú

cú 15 ng chớ cụng tỏc c quan Trung ng on v 12 ng chớ l Bớ th

cỏc tnh thnh on v on trc thuc.

Ban Bớ th Trung ng on l c quan thng trc ca Ban Thng

v thay mt Ban Thng v, Ban chp hnh Trung ng on t chc, ch

o hng dn kim tra vic thc hin cỏc Ngh quyt ca on; chun b cỏc

vn trỡnh Ban Thng v Trung ng on xem xột quyt nh cỏc ch

trng cụng tỏc on, phong tro thanh thiu nhi v iu hnh gii quyt

cụng vic hng ngy ca on gm Bớ th th nht v cỏc Bớ th Trung ng

on. Ban Bớ th Trung ng on khúa IX hin cú 5 ng chớ.

2.1.2. C cu t chc c quan Trung ng on.

Cn c chc nng nhim v ca on v c quan Trung ng on t

chc b mỏy ca c quan Trung ng on hin nay c hỡnh thnh theo

cỏc khi (s di õy).45BAN CHP HNH TRUNG NG ONBAN THNG V TRUNG NG ONBAN B TH TRUNG NG ONBí th- thứ nhất

BCH TƯ Đoàn

Thủ tr-ởng cơ quanCác Hội đồng

t- vấnĐảng ủyCông ĐoànĐoàn TNKHI BO CH

XUT BNKHI CC

N V

NGHIP VKHI CC

BAN PHONG

TROKHI CC

TRUNG TM

S NGHIPKhối các

đơn vị

doanh

nghiệpBỏo Tin PhongVn phũng

Trung ng

onBan thanh niờn

Cụng nhõn

v ụ thTrung tõm Vn

húa giỏo dc

Tng hpCụng ty

INCOMEX

Si GũnBỏo Thanh NiờnV K hoch Ti

chớnhBan thanh niờn

Nụng thụnCụng ty

DETESCOBỏo Sinh Viờn

Vit NamV T chc

cỏn bBan cụng tỏc

Thiu nhi - TT

Hi ng i TTrung tõm Dch

v vic lm

Thanh niờn

Trung ng

on

Trung tõm Dch

v vic lm TN

Sụng HngBỏo Thiu Niờn

Tin PhongHc vin Thanh

thiu niờn Vit

NamBan TN Trng

hc - TT T Hi

Sinh viờn VNTrung tõm Thanh

thiu niờn Min

TrungCông ty

Du lịch

FESTiVALBan Mt trn TN Thng trc T

Hi LHTN VNTrung tõm Vn

húa - Th thao

TTN Min NamCụng ty

Vn XuõnBan thanh niờn

xung phongTrung tõm phỏt

trin KHCN v

Ti nng trTrung tõm Du

lch Thanh niờn

Vit NamBỏo Nhi ngTp chớ Thanh

Niờn

Tp chớ Thi

Trang trTrung tõm Giỏo

dc DS-SK - MTTrung Tõm

Truyn hỡnh

Thanh niờnBan T chcNh xut bn

Thanh NiờnBan Quc tNh xut bn

Kim ngTng i Thanh

niờn xung phong

Trng SnBan T tng

Vn hoỏBan phỏt thanh

thanh thiu nhiCụng ty

VYPEXCOBan Kim traHỡnh 2.1. S t chc b mỏy c quan Trung ng on46- Khi th nht : Khi cỏc ban, n v chc nng, i tng trc tip

tham mu giỳp vic Ban Bớ th, Ban Thng v, Ban chp hnh Trung ng

on ch o cụng tỏc on v phong tro thanh thiu nhi (gi tt l khi

phong tro) hin nay gm 11 n v.

Chc nng nhim v ch yu ca Khi phong tro l nghiờn cu tham

mu xut ch trng vi Ban Bớ th, Ban Thng v, Ban Chp hnh

Trung ng on nhng vn v cụng tỏc vn ng thanh niờn (trong cỏc

i tng) v thc hin cỏc mt cụng tỏc ca on v cỏc vn xó hi trong

cỏc i tng thanh niờn. Giỳp Ban Bớ th, Ban Thng v Trung ng on

t chc thc hin cỏc Ngh quyt cỏc quyt nh ca Ban Thng v, Ban

chp hnh Trung ng on cú liờn quan n cỏc i tng thanh niờn vớ d

nh t chc thc hin hai phong tro ln ca on "Thanh niờn lp nghip"

v "Tui tr gi nc" nh hng dn, theo dừi, ụn c, kim tra, to dng

mụ hỡnh, tng kt lý lun v thc tin ...).

- Khi th hai : Khi cỏc n v giỳp Ban Bớ th Trung ng on, Th

trng c quan Trung ng on thc hin chc nng qun lý v cụng tỏc t

chc cỏn b, qun lý ti sn, ti chớnh v hot ng ca cỏc n v kinh t ca

on (gi tt l khi cỏc n v chc nng nghip v) hin nay cú 4 n v.

- Khi th ba : Khi cỏc Trung tõm s nghip t chc cỏc hot ng

thc hin to mụ hỡnh mu cho phong tro, cỏc hot ng giỏo dc tng hp,

t vn ngh nghip, dy ngh xó hi v dch v vic lm cho thanh niờn ...

Hin nay cú 6 n v.

- Khi th t : Khi nghiờn cu o to thc hin cụng tỏc o to cỏn

b v nghiờn cu v qun lý cỏc cụng trỡnh ti, khoa hc phc v cho cụng

tỏc ch o v t chc thc hin cỏc Ngh quyt, cỏc chng trỡnh hot ng

ca on, gúp phn tng kt, lý lun, thc tin phong tro thanh niờn v cụng

tỏc thanh niờn trong mi nhim k i hi ca on. Hin nay cú 2 n v.47- Khi th nm : Khi bỏo chớ xut bn thc hin cụng tỏc tuyờn

truyn ph bin cỏc ch trng, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh

nc, cỏc ch trng cụng tỏc ca on, Hi. i l din n ca tui tr

phn ỏnh tuyờn truyn biu dng cỏc mụ hỡnh, in hỡnh tiờn tin, tham gia

t chc thc hin nhim v cụng tỏc on v phong tro thanh thiu nhi,

tham gia cỏc hot ng xó hi v u tranh chng cỏc biu hin tiờu cc tham

nhng. Cỏc n v bỏo chớ, xut bn hot ng theo Lut bỏo chớ, Lut xut

bn v chu s qun lý ca Trung ng on; hin nay cú 11 n v .

Khi th sỏu : Khi cỏc n v doanh nghip trc thuc Trung ng

on cú nhim v t chc cỏc hot ng sn xut, kinh doanh, dch v gúp

phn sn xut ra cỏc sn phm phc v cho xó hi, phc v yờu cu thc hin

nhim v chớnh tr v b sung ngun kinh phớ cho cỏc hot ng ca on,

tham gia gii quyt vic lm cho thanh niờn; hin nay cú 7 n v.

ỏp ng yờu cu cụng tỏc ca on trong mi thi k cỏc khi

cụng tỏc v s ban, n v trong cỏc khi thuc c quan Trung ng on

c t chc vi s lng khỏc nhau, song chc nng, nhim v ca tng ban

n v u c b sung, iu chnh xỏc nh cho phự hp vi yờu cu thc

hin nhim v cụng tỏc ca on v phong tro thanh thiu nhi trong mi thi

k vi chc nng nhim v c quy nh nh hin nay, cỏc ban ó phỏt huy

c vai trũ tham mu v giỳp vic cú hiu qu cho Ban Bớ th, Ban Thng

v, Ban chp hnh Trung ng on lónh o, ch o cụng tỏc on v

phong tro thanh thiu nhi c nc.

Vi c im ca Trung ng on l c quan ln gm Trung ng

on, cỏc c quan thng trc ca Trung ng Hi LHTN Vit Nam, Hi

Sinh viờn Vit Nam, Hi ng i Trung ng v U ban Quc gia v thanh

niờn Vit Nam; do vy vic hỡnh thnh theo khi cụng tỏc l hp lý v cn

thit, thc s cỏc khi ó phỏt huy c hiu qu trong vic tham mu giỳp48vic cho Ban Bớ th, Ban Thng v, Ban chp hnh Trung ng on, l li

lm vic v c bn rừ rng, thng nht.

2.2. Thc trng i ng cỏn b c quan Trung ng on:

2.2.1. V s lng:

Hin nay tng s cỏn b cụng nhõn viờn thuc c quan Trung ng

on l 2729 ngi, trong ú n l 1251 ngi. Tuy nhiờn, lun vn ny,

chỳng tụi xin i sõu nghiờn cu v khi cỏn b hng lng Ngõn sỏch Nh

nc cp, thuc s nh biờn biờn ch do Ban T chc Trung ng phõn b l

409 ngi (xem bng 2.1).

Bng 2.1. S lng, trỡnh ca i ng cỏn b

c quan Trung ng on hin cú (tớnh n thỏng 8/2008)

Tng s

CB

TTn vTng s

lónh o

cp v

v tng

ngBiờn chThc s2

3

4

5

6

7

8

9Ban Thanh niờn Cụng

nhõn v ụ th

Ban Thanh niờn Nụng

thụn

Ban Cụng tỏc thiu

nhi

Ban Thanh niờn

trng hc

Ban Mt trn thanh

niờn

Ban Thanh niờn Xung

phong

Trung tõm giỏo dc

DS - SK - MT

Ban T tng Vn

hoỏ230810180010130100037001664213301122113340112139001453112203100181408000800139421120211001123111002900Ban T chc8220620170049Trung

cp

Cao

ng

i

hcTin s9Hp

ng

Biờn

ch

Trong

ú n

Tng

s

Trong

ú n

Tng

s1Trỡnh o toTng s

CB

TTn vTng s

lónh o

cp v

v tng

ngBiờn chTrỡnh o toThc s1473212201130011Ban Kim tra71306100700642042006007430430340012

13Trung tõm HD hot

ng TTN

Trung tõm h tr phỏt

trin TNNTTrung

cp

Cao

ng

i

hcTin sBan Quc tHp

ng

Biờn

ch

Trong

ú n

Tng

s

Trong

ú n

Tng

s1014Vn phũng664350561006544215V K hoch ti chớnh115209201100016V T chc41204001300634351015005210410050012567301151082586159420900270066104200510127109300120017

18

19

20

21

22Vn phũng ng u Cụng on - TN

Vn phũng UBQG v

TNVN

Hc vin TTN Vit

Nam

Trung tõm Phỏt trin

KHCN v TNT

Trung tõm TTN Min

Trung

Trung tõm DVVL TN

Sụng Hng23Ban Phỏt thanh TTN1562013201140024Trung tõm Truyn

hỡnh TN103101000090125Ban biờn tp Website42102200400Tng s409196661135653957325810T l (%)10049,7 16,12,787,0 13,0 2,22,02,413,9 79,5(*) Ngun: Bỏo cỏo s liu v tỡnh hỡnh t chc b mỏy c quan Trung ng on50ng trc yờu cu ngy cng cao v cụng tỏc on v phong tro

thanh thiu niờn, i ng cỏn b c quan Trung ng on hin ó tng lờn

ỏng k so vi 10 nm trc (t 350 ngi lờn 409 ngi). i ng ny c

phõn b cỏc lnh vc khỏc nhau, t phong tro, trung tõm s nghip n bỏo

chớ xut bn.

Tng s cỏn b khi phong tro l 123 ngi (chim 32%) cho thy

õy l lc lng ch yu trc tip tham mu v giỳp Ban Bớ th, Ban Thng

v, Ban chp hnh Trung ng on t chc thc hin cỏc ngh quyt ch

trng, chng trỡnh cụng tỏc ca on v phong tro thanh thiu nhi. V

õy cng l i ng c Ban Thng v, Ban Bớ th Trung ng on c

bit quan tõm.

Tuy nhiờn nu ch nhỡn vo s lng thỡ cha th thy ht c s

phõn b ú ó hp lý cha. Vỡ cú nhng cụng vic b phn ny hay b phn

khỏc ch mang tớnh thi v v c bit do yờu cu ca hot ng on l theo

phong tro, nhim k nờn s lng cỏn b luõn chuyn rt nhanh v liờn tc.

Do vy s lng i ng mi ch phn ỏnh mt phn tớnh hp lý, xỏc nh

c im yu, im mnh ca i ng ny ũi hi phi phõn tớch nhim v

ca tng v trớ cụng vic.

2.2.2. V c cu:

C cu v gii c quan Trung ng on l tng i hp lý, n l

196 ngi (chim 48%) v nam l 213 ngi (chim 52%). Trong i ng cỏn

b qun lý, n cú 49 ngi gi chc v t cp Trng phũng tr lờn (chim

25%). Do c thự cụng tỏc on nờn ũi hi i ng cỏn b c quan Trung

ng on phi cú tui tng i tr, cú 83 ngi (chim 20%) trong

tui t 22 n 30 v 198 ngi (chim 48%) trong tui t 31 n 40.

Nh vy cú th núi v c cu gii v tui ca cỏn b c quan Trung

ng on l tng i hp lý, cú nhiu thun li v tớnh nng ng do cú

lc lng cỏn b tr nhng xột v kinh nghim cụng tỏc v tui tỏc thỡ nh

51vy l s cú hn ch. Mt khỏc do i ng cỏn b on liờn tc luõn chuyn,

i ng thay i thng xuyờn nờn cht lng cụng tỏc cha cao.

Bng 2.2. C cu gii v tui cỏn b c quan

Trung ng on hin nay (tớnh n thỏng 8/2008)

Tng s CB

n vTTtuiTng

sTrong

ú nDi

3031 4546 - 60Trờn

601Ban Thanh niờn Cụng nhõn v

ụ th9235102Ban Thanh niờn Nụng thụn10135203Ban Cụng tỏc thiu nhi166310304Ban Thanh niờn trng hc13375105Ban Mt trn thanh niờn14547306Ban Thanh niờn Xung phong8106207Trung tõm giỏo dc DS - SK MT13926508Ban T tng Vn hoỏ11227209Ban T chc82251010Ban Quc t147752011Ban Kim tra71142012Trung tõm HD hot ng TTN64420013Trung tõm h tr phỏt trin

TNNT74232014Vn phũng6643113421015V K hoch ti chớnh115254016V T chc41031017Vn phũng ng u - Cụng

on - TN63132018Vn phũng UBQG v TNVN52041019Hc vin TTN Vit Nam12567164861020Trung tõm Phỏt trin KHCN v

TNT94171021Trung tõm TTN Min Trung66231052Tng s CB

n vTTtuiTng

sTrong

ú nDi

3031 4546 - 60Trờn

6022Trung tõm DVVL TN Sụng

Hng127372023Ban Phỏt thanh TTN1563111024Trung tõm Truyn hỡnh TN103163025Ban biờn tp Website423100Tng s409196832021240T l (%)10047,920,249,330,30(*) Ngun: Bỏo cỏo s liu v cụng tỏc cỏn b ca c quan Trung ng onHỡnh 2.2. C cu lao ng ca c quan TW on

2.2.3. V cht lng:

phõn tớch c cht lng i ng, chỳng tụi ó phõn tớch qua

phiu hi, phõn tớch trc quan v qua cỏc bỏo cỏo tng kt ỏnh giỏ ca c

quan Trung ng on.

- V phm cht chớnh tr, o c, li sng:

Nhỡn chung i ng cỏn b c quan Trung ng on l nhng ngi cú

phm cht chớnh tr o c tt, cú lp trng chớnh tr rừ rng, tuyt i trung

thnh vi ng cng sn Vit Nam, cú ý thc t chc k lut tt, nghiờm chnh

53chp hnh cỏc ch trng ng li chớnh sỏch ca ng, Nh nc, on

TNCS H Chớ Minh, l i ng luụn gng mu, cú tinh thn on kt, cú li

sng gin d, chõn thnh, khụng tiờu cc trong cuc sng v cụng tỏc.

Do c thự cụng tỏc, ũi hi ngi cỏn b on phi nm vng cỏc

ng li, ch trng chớnh sỏch ca ng v Nh nc truyn t li cho

thanh niờn nờn hu ht cỏn b c quan Trung ng on u cú trỡnh Lý

lun chớnh tr t Trung cp tr lờn. i vi nhng cỏn b mi tuyn dng, yờu

cu u tiờn l phi c o to, bi dng v nghip v cụng tỏc thanh vn

v lý lun chớnh tr. c quan Trung ng on, cụng tỏc phỏt trin ng

cng c Ban Bớ th, ng u c quan c bit quan tõm, i ng cỏn b tr

c c i rốn luyn, thc t a phng c s, sau ú c i hc nhn

thc v ng, do vy s lng, cht lng ng viờn c quan Trung ng

on c tng lờn ỏng k.

Vi trỡnh chớnh tr nh vy, v c bn i ng cỏn b c quan

Trung ng on ó ỏp ng c yờu cu ca ngi cỏn b on lm cụng

tỏc thanh thiu nhi trong tỡnh hỡnh mi.

Bng 2.3. Trỡnh Lý lun chớnh tr ca i ng cỏn b

c quan Trung ng on hin nay

TrỡnhTTS lngT l %1Cao cp8320,22C nhõn266,353Trung cp26464,544S cp368,805Cha qua o to006ng viờn CS Vit Nam32178,487on viờn on TNCS H Chớ Minh5112,468Cha ng viờn379,04(*) Ngun: Bỏo cỏo s liu v cụng tỏc o to ca c quan Trung ng on54Hỡnh 2.3. Trỡnh Lý lun chớnh tr ca i ng cỏn b

c quan Trung ng on hin nay

- V trỡnh chuyờn mụn, nghip v: S cỏn b t trỡnh tt nghip

i hc tr lờn l 391 ngi (chim 95,59%), trong ú cú 57 ngi cú trỡnh

Thc s v 9 ngi t trỡnh Tin s. S cũn li ch yu l tt nghip cao

ng (xem bng 2.1).

C quan Trung ng on ó ban hnh quy nh s 05/Q-TTN v

cụng tỏc o to, bi dng cỏn b, cụng chc thuc c quan Trung ng

on ng thi cỏc V chc nng hng nm u xõy dng k hoch o to,

bi dng cụng chc ca c quan Trung ng on, ng thi ch ng phi

hp vi cỏc c s o to ca ng, Nh nc t chc cỏc lp o to, bi

dng nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v v b sung kin thc mi v

hi nhp kinh t quc t cho cỏn b c quan Trung ng on. Bờn cnh ú

cn c vo chc danh, nhim v cụng tỏc c phõn cụng m xõy dng k

hoch o to, bi dng cỏn b. iu ú th hin s quan tõm sõu sỏt ca

Ban Thng v, Ban Bớ th Trung ng on ti vic bi dng v phỏt

trin i ng cỏn b c quan Trung ng on. Hng nm Trung ng on

u phi hp vi Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh Quc gia H Chớ Minh m

cỏc lp bi dng nghip v nh chng trỡnh Qun lý Nh nc dnh cho

chuyờn viờn chớnh v chuyờn viờn; phi hp vi B Ti chớnh v B Ni v

55Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

×