1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 NHỮNG BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Ở CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.72 MB, 120 trang )


cập nhật thông tin kiến thức khoa học mới còn gặp nhiều khó khăn. Song ƣu

điểm của đội ngũ cán bộ này là có bề dày kinh nghiệm đƣợc tích luỹ trong

quá trình công tác. Kinh nghiệm quản lý, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào

TTN là vốn quý giá nhất của một ngƣời cán bộ Đoàn. Đối với cán bộ trẻ, mặc

dù đƣợc đào tạo cơ bản, có sức trẻ nên họ tiếp cận khoa học công nghệ nhanh

hơn, năng động và sáng tạo hơn nhƣng điểm yếu của họ là chƣa có kinh

nghiệm quản lý, kinh nghiệm để giải quyết công việc còn thiếu, bởi chƣa có

thâm niên công tác, ít va vấp với các tình huống thực tế, do đó chƣa có kỹ

năng để quản lý cũng nhƣ giải quyết công việc.

Chính vì vậy, nguyên tắc đầu tiên để lựa chọn biện pháp là phải đảm

bảo tính kế thừa. Chúng ta không thể xây dựng một cái mới hoàn toàn khi

chúng ta không biết cái hiện có là gì, nó diễn ra nhƣ thế nào, cái nào còn phù

hợp, cái nào cần phải chỉnh sửa hoặc thay thế. Nói tóm lại chúng ta không

làm xáo trộn, hay quá thay đổi những cái đã có mà phải lựa chọn giải pháp kế

thừa có chọn lọc. Luận văn đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ trên cơ sở

tổng kết kinh nghiệm thực tiễn phát triển đội ngũ ở cơ quan Trung ƣơng Đoàn,

đồng thời có sự soi sáng của lý luận quản lý giáo dục nói chung, quản lí đội

ngũ nói riêng đặc biệt đi sâu vào đặc điểm quản lí nhân sự ở một cơ quan quản

lí phong trào và một tổ chức chính trị xã hội . Chính vì vậy, các biện pháp đề

xuất sẽ mang tính kế thừa.

3.1.2. Nguyên tắc tính phù hợp:

Phù hợp có nghĩa là ăn khớp với nhau. Hình thức phù hợp với nội

dung, công tác phù hợp với khả năng. Chính sự kế thừa có chọn lọc cũng là

một yêu cầu mang tính phù hợp. Mỗi giải pháp đƣa ra chúng ta đều phải tính

đến yếu tố có phù hợp với điều kiện hoàn cảnh hiện có hay không. Một biện

pháp dù hay đến mấy nhƣng không phù hợp với hoàn cảnh thì mãi mãi chỉ tồn

tại dƣới dạng lý thuyết mà thôi. Do đó, tính phù hợp ở đây có nghĩa là biện

pháp đƣa ra phải là những biện pháp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

813.1.3. Nguyên tắc tính thực tiễn:

Theo quan điểm của Triết học Mác - Lênin, thực tiễn là phạm trù triết

học chỉ toàn bộ hoạt động vật chất có tính lịch sử - xã hội của con ngƣời làm

biến đổi tự nhiên và xã hội. Thực tiễn là cơ sở, là động lực và mục đích của

nhận thức. Thông qua hoạt động thực tiễn, lý luận mới đƣợc vật chất hoá, mới

có sức mạnh cải tạo hiện thực. Cùng một sự việc trong hoản cảnh này, đối

tƣợng này thì chúng ta phải giải quyết nó theo cách này, trong hoàn cảnh khác

chúng ta lại phải giải quyết theo cách khác. Cũng là để giải quyết một vấn đề

nhƣng chúng ta có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Cái mới có thể là ý tƣởng

hay song ta chƣa có sự trải nghiệm, khi xây dựng ta chƣa lƣờng hết đƣợc tình

huống. Vì vậy một giải pháp đƣa ra phải đảm bảo tính thực tiễn.

3.1.4. Nguyên tắc tính hiệu quả:

Từ điển tiếng Việt định nghĩa: Hiệu quả là kết quả đạt đƣợc theo nhƣ

yêu cầu của việc làm mang lại. Đích cuối cùng của mỗi biện pháp đƣa ra là

phải đạt đƣợc hiệu quả nhƣ thế nào, một biện pháp đƣợc coi là đáp ứng yêu

cầu có nghĩa là biện pháp đó không những phù hợp, thực hiện đƣợc mà còn

phải đạt đƣợc kết quả nhƣ dự kiến của biện pháp đó. Biện pháp giải quyết

đƣợc vấn đề đặt ra và không làm nảy sinh những vấn đề mới phức tạp hơn.

Hiệu quả gắn với kết quả đích thực trong điều kiện nguồn nhân lực xác định.

Vấn đề hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực luôn là vấn đề quan tâm của toàn xã

hội và của các tổ chức và đặc biệt là đối với những ngƣời liên đới với công

tác tổ chức bộ máy. đối với xã hội hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực gắn với

việc xem xét tác dụng của việc hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao với việc đáp

ứng nhu cầu xã hội trong điều kiện cụ thể của xã hội nói chung , trong hoàn

cảnh của đơn vị nói riêng.. Các biện pháp đề xuất cũng không thể duy ý chí,

phải căn cứ vào khả năng thực hiện trong điều kiện môi trƣờng cụ thể. Hiệu

quả của các biện pháp quản lí gắn với tính hiệu lực và kết quả đạt đƣợc khi áp82dụng các biện pháp nêu ra; Lƣu ý thích đáng đến khả năng phát huy tác dụng

trong thực tế của các biện pháp.

Tóm lại: Để có đƣợc một đội ngũ cán bộ đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm

vụ mới phải có những biện pháp đồng bộ, xác định trong công tác phát triển

đội ngũ, các biện pháp phát triển phải có khả năng tác động để làm thay đổi số

lƣợng, về cơ cấu và chất lƣợng của đội ngũ. Không có biện pháp nào là hoàn

hảo, chỉ có vận dụng hoặc kết hợp các biện pháp vào từng điều kiện, hoàn

cảnh phù hợp thì mới có đƣợc kết quả tối ƣu.

3.2. Những biện pháp chủ yếu

3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Trung ương

Đoàn về sứ mạng, nhiệm vụ chiến lược của cơ quan Trung ương Đoàn và

về phát triển đội ngũ cán bộ đoàn trong bối cảnh mới

* Ý nghĩa của biện pháp:

Bƣớc đột phá để thực hiện thành công một nhiệm vụ đó là nhận thức.

Có thay đổi nhận thức, nhận thức đúng vai trò vị trí và tầm quan trọng của

vấn đề thì sẽ có quan điểm chỉ đạo và kế hoạch giải quyết một cách hiệu quả.

Vấn đề quan trọng, đó là nhận thức đúng đắn nhƣng phải có quan điểm đồng

thuận. Mỗi ngƣời, mỗi cấp lãnh đạo nhận thức rõ vấn đề nhƣng không đồng

thuận về quan điểm và cách giải quyết thì cũng không đạt đƣợc kết quả tối ƣu.

Vấn đề phát triển đội ngũ trong bối cảnh mới với những yêu cầu về

chất lƣợng, số lƣợng, cơ cấu phù hợp với đòi hỏi của bối cảnh và những nét

đặc thù của công tác Đoàn trong thời kỳ hội nhập là rất quan trọng và có ý

nghĩa định hƣớng cho công tác phát triển đội ngũ

* Nội dung và cách thức triển khai biện pháp:

Quán triệt chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc

về công tác Đoàn luôn thể hiện thông qua sự quan tâm tới việc xây dựng và

phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn, xác định "Cán bộ là then chốt".83Xác định công tác phát triển cán bộ Đoàn là bộ phận quan trọng trong

công tác xây dựng Đoàn và thực chất là góp phần xây dựng Đảng trƣớc một

bƣớc, cán bộ Đoàn là nguồn cung cấp cán bộ cho hệ thống chính trị. Do vậy,

Ban Bí thƣ, Thủ trƣởng cơ quan Trung ƣơng Đoàn cũng xác định việc xây

dựng phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, có đủ năng lực, trình độ, có bản lĩnh chính

trị vững vàng là yêu cầu cấp bách trƣớc mắt và lâu dài của cơ quan Trung

ƣơng Đoàn. Phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn nói chung và cán bộ cơ quan

Trung ƣơng Đoàn nói riêng là đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong

trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay với những yêu cầu mới có tính

thời đại. Quá trình tạo dựng đội ngũ cán bộ trẻ, giỏi, thực sự là những ngƣời

bạn, có khả năng hƣớng dẫn, tổ chức hoạt động thanh thiếu niên, tƣ vấn cho

thanh niên và đối thoại với thanh niên là một quá trình lâu dài và cần có lộ

trình. Vì vậy việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn mà cụ thể là đội

ngũ cán bộ cơ quan Trung ƣơng Đoàn là nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

công tác Đoàn và phong trào TTN trong giai đoạn mới, tạo dựng những nhân

tố quyết định sự vững mạnh của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội, đồng thời tích

cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong thời kỳ mới. Để hoàn

thành những nhiệm vụ nhƣ vậy đòi hỏi phải có sự đầu tƣ một cách đúng đắn

cho đội ngũ cán bộ này.

Bằng nhiều hình thức phong phú, quán triệt cho cán bộ Đoàn nói

chung và cán bộ cơ quan Trung ƣơng Đoàn nói riêng nhận thức đƣợc tầm

quan trọng của việc phát triển đội ngũ cán bộ - những ngƣời sẽ là đầu mối

quan hệ và là ngƣời triển khai các chức năng, nhiệm vụ công tác Đoàn và

phong trào thanh thiếu nhi. Đồng thời giúp cho mọi đối tƣợng có liên quan

nhận thấy đƣợc vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ Đoàn, đặc biệt là đội ngũ cán

bộ cơ quan Trung ƣơng Đoàn để liên kết thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của

Đoàn và cơ quan Trung ƣơng Đoàn.84Việc nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ cơ quan Trung ƣơng

Đoàn sẽ đƣợc thực hiện cụ thể nhƣ sau:

- Định kỳ hàng năm, Ban Bí thƣ và Thủ trƣởng cơ quan Trung ƣơng

Đoàn sẽ tổ chức những buổi gặp mặt cán bộ, sinh hoạt chính trị để trao đổi

với đội ngũ cán bộ về nhiệm vụ chiến lƣợc, mục tiêu của cơ quan Trung ƣơng

Đoàn nói chung và đối với từng khối đơn vị nói riêng. Riêng đối với cán bộ

phong trào, Ban Bí thƣ và Thủ trƣởng cơ quan Trung ƣơng Đoàn sẽ tổ chức

giao ban định kỳ theo quý về các nhiệm vụ, mục tiêu và hoạt động của công

tác Đoàn và phong trào TTN. Tại các cuộc họp này, Ban Bí thƣ, Thủ trƣởng

cơ quan sẽ thảo luận công khai trên tinh thần dân chủ để lấy ý kiến đóng góp

từ phía đội ngũ cán bộ về những mục tiêu, nhiệm vụ và hoạt động của cơ quan

Trung ƣơng Đoàn. Thông qua đó có thể nêu cao vai trò, trách nhiệm của đội

ngũ cán bộ cơ quan Trung ƣơng Đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến

lƣợc, mục tiêu của cơ quan Trung ƣơng Đoàn.

- Tuyên truyền, vận động cũng là một hình thức tổ chức có hiệu quả

trong việc nâng cao nhận thức, làm cho toàn thể đội ngũ cán bộ cơ quan

Trung ƣơng Đoàn hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định, quy chế hoạt động

của cơ quan cũng nhƣ các quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn

của từng cán bộ trong cơ quan.

- Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Trung ƣơng Đoàn phải

đƣợc in thành sách và phát cho các ban, đơn vị trong cơ quan. Trên cơ sở đó,

các ban, đơn vị sẽ tổ chức họp nghiên cứu và quán triệt đến từng cán bộ, giúp

cán bộ có thể xác định rõ đƣợc nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Hàng năm, nhân dịp 26/3 ngày thành lập Đoàn thanh niên, Công

đoàn cơ quan phối hợp cùng Đoàn thanh niên cơ quan sẽ tổ chức thi đua về

việc thực hiện đúng quy chế, mục tiêu và nhiệm vụ của cơ quan Trung ƣơng

Đoàn. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về vai trò và nhiệm vụ của ngƣời cán bộ

Đoàn trong tình hình mới....

853.2.2. Biện pháp 2: Đổi mới công tác quy hoạch và tuyển chọn đội ngũ cán bộ

* Ý nghĩa của biện pháp:

+ Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ.

Quy hoạch cán bộ có thể hiểu là việc lập một kế hoạch xây dựng, phát triển

tổng hợp đội ngũ cán bộ, dự kiến sắp xếp, bố trí đội ngũ theo một ý đồ rõ rệt,

trình tự hợp lý, trong một khoảng thời gian nhất định để làm cơ sở cho việc

lập kế hoạch phát triển đội ngũ trong từng giai đoạn cụ thể. Cũng có thể hiểu

một cách đơn giản hơn, quy hoạch cán bộ là cụ thể hoá chiến lƣợc trong toàn

bộ hệ thống, đây là bƣớc chuẩn bị lực lƣợng cán bộ kế cận trong tƣơng lai.

Nếu thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ sẽ hoàn toàn chủ động về kế

hoách có tính chiến lƣợc trong công tác cán bộ. Thông qua công tác quy

hoạch chúng ta sẽ khắc phục đƣợc tình trạng hẫng hụt về đội ngũ cán bộ

Đoàn, đảm bảo đƣợc tính kế thừa và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ

cán bộ.

+ Tuyển chọn cán bộ là một trong những nội dung quan trọng của

công tác cán bộ. Thông qua hoạt động này chúng ta có thể chuẩn bị và chủ

động đƣợc nguồn cán bộ, nắm đƣợc những thông tin cần thiết nhƣ: đội ngũ

cán bộ hiện có nhƣ thế nào, cần phải đào tạo, bồi dƣỡng thêm những gì, biết

đƣợc năng lực, sở trƣờng và năng lực chuyên môn của cán bộ để từ đó có kế

hoạch đào tạo, bồi dƣỡng và phát triển một đội ngũ cán bộ đủ về số lƣợng,

đảm bảo về chất lƣợng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của

công tác Đoàn và phong trào TTN trong giai đoạn hiện nay.

* Nội dung và cách thức triển khai biện pháp:

Để bổ sung, tăng cƣờng số lƣợng đội ngũ cán bộ cơ quan Trung ƣơng

Đoàn một cách hợp lý, phải tiến hành một số biện pháp sau:

Một là: Xác định nhu cầu và yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ Đoàn

Dựa trên mục tiêu, nhiệm vụ công tác của cơ quan Trung ƣơng Đoàn

nói chung và của từng ban, đơn vị nói riêng, xác định nhu cầu về số lƣợng đội

86ngũ cán bộ trong thời gian tới. Đây là một bƣớc rất quan trọng bởi nếu có

đƣợc một dự báo về số lƣợng cán bộ cần có trƣớc mắt và lâu dài, sẽ giúp cho

Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đoàn triển khai tốt công tác quy hoạch và xây dựng

đƣợc kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ cơ quan Trung ƣơng Đoàn. Để làm

đƣợc điều này, Ban Bí thƣ, Thủ trƣởng cơ quan Trung ƣơng Đoàn sẽ giao cho

các vụ chức năng nhƣ Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Văn phòng

Trung ƣơng Đoàn xem xét:

+ Thống kê số liệu về định biên biên chế, tình hình tổ chức bộ máy.

+ Dự báo về số lƣợng cán bộ cần bổ sung trong thời gian tới.

+ Dự báo về việc tổ chức các hoạt động và phong trào Đoàn trên cơ sở

phân tích những mục tiêu, nhiệm vụ chiến lƣợc của từng nhiệm kỳ Đại hội

Đoàn toàn quốc đề ra.

+ Cân đối với số lƣợng cán bộ hợp đồng lao động hiện có của cơ quan

Trung ƣơng Đoàn.

Hai là: Xây dựng và hoàn thiện các quy định về chuẩn hoá cán bộ

Cơ quan Trung ƣơng Đoàn cần hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn

cán bộ của cơ quan sao cho phù hợp với yêu cầu công tác Đoàn và phong trào

TTN trong tình hình mới. Việc chuẩn hoá đội ngũ cán bộ cần thực hiện theo

các quan điểm chỉ đạo của Đảng và nhà nƣớc thông qua các chỉ thị văn bản

liên quan, đồng thời bám sát tiêu chuẩn cán bộ công chức mà Bộ Nội vụ đã

ban hành theo luật cán bộ công chức và các chỉ đạo cụ thể khác.

Ba là: Lập kế hoạch tuyển chọn và tuyển dụng cán bộ:

* Công tác Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của cơ quan Trung

ương Đoàn.

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo là lựa chọn ngƣời quản lý cho tƣơng lai.

Đây là một trong những nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, do vậy cần

thực hiện một cách nghiêm túc. Để có đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đạt

yêu cầu, trƣớc hết phải xác định các tiêu chí để quy hoạch:

87+ Căn cứ vào quy mô phát triển và yêu cầu nhiệm vụ công tác để xác

định về cơ cấu số lƣợng cán bộ lãnh đạo quản lý cần có.

+ Cơ cấu về giới tính, độ tuổi

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thâm niên công tác, kinh nghiệm

hoạt động thực tiễn

+ Độ tín nhiệm

+ Các chức danh còn thiếu, cần phải quy hoạch. Thời gian quy hoạch

+ Xây dựng các tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện quy hoạch.

Trên cơ sở đó, cơ quan Trung ƣơng Đoàn chủ động xây dựng kế

hoạch và tiến hành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo của cơ quan Trung

ƣơng Đoàn và Đoàn thanh niên trong từng nhiệm kỳ, trƣớc mắt cần tập trung

quy hoạch cán bộ của nhiệm kỳ Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ X (từ năm

2012-2017). Trong đó, ngoài việc chú trọng các yếu tố về độ tuổi, giới tính,

dân tộc, cần coi trọng về trình độ và năng lực thực tiễn của cán bộ đƣợc quy

hoạch.

- Công tác quy hoạch cán bộ cần đảm bảo quy hoạch 2-3 cán bộ cho

một chức danh, mỗi cán bộ có đủ trình độ, năng lực có thể quy hoạch từ 1-2

chức danh để tránh tình trạng thụ động về công tác cán bộ, vì cán bộ công tác

tại cơ quan Trung ƣơng Đoàn thƣờng có độ tuổi trẻ, thời gian giữ các chức vụ

của cơ quan Trung ƣơng Đoàn cũng nhƣ Đoàn thanh niên ngắn, tốc độ luân

chuyển nhanh. Sau khi đã thống kê số liệu và dự báo về số lƣợng cán bộ cần

bổ sung, căn cứ vào các quy định về tiêu chuẩn cán bộ, dựa trên đề nghị của

các ban, đơn vị, Trung ƣơng Đoàn sẽ lập kế hoạch tuyển chọn, tuyển dụng

cán bộ

Việc xây dựng kế hoạch tuyển chọn, tuyển dụng cán bộ cơ quan Trung

ƣơng Đoàn trên cơ sở định biên biên chế đƣợc Ban Tổ chức Trung ƣơng

Đảng phân bổ cho Trung ƣơng Đoàn và chức năng, nhiệm vụ, số lƣợng cán

bộ cụ thể của từng ban, đơn vị. Kế hoạch tuyển chọn, tuyển dụng cán bộ phải

88đƣợc xây dựng một cách cụ thể, chính xác sẽ giúp cho cơ quan Trung ƣơng

Đoàn tuyển chọn, tuyển dụng và phát triển đƣợc một đội ngũ cán bộ đủ về số

lƣợng, có trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng đƣợc nhu cầu công tác của hoạt

động Đoàn nói chung và hoạt động của cơ quan Trung ƣơng Đoàn nói riêng.

- Về đối tƣợng tuyển chọn tuyển dụng, ngoài đối tƣợng là sinh viên

các Trƣờng Đại học có quá trình tham gia công tác Đoàn, công tác Hội sinh

viên, Hội Liên hiệp thanh niên cần chú trọng đối tƣợng là sinh viên đã tốt

nghiệp các trƣờng Đại học có kết quả học tập khá, giỏi, đồng thời mở rộng

đối tƣợng tuyển chọn, tuyển dụng về công tác tại cơ quan Trung ƣơng Đoàn là

cán bộ kiêm nhiệm công tác Đoàn đang công tác tại các Bộ, ngành, các tỉnh,

thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

- Để việc tổ chức thi tuyển đƣợc chủ động, trên cơ sở biên chế đƣợc

phân bổ hàng năm, các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ƣơng Đoàn cần

chủ động đề xuất số lƣợng cán bộ cần tuyển dụng, yêu cầu đặc thù về trình độ

chuyên môn đối với cán bộ đƣợc tuyển dụng để cơ quan Trung ƣơng Đoàn

xây dựng kế hoạch thi tuyển từ đầu năm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết

phục vụ công tác thi tuyển.

- Việc thi tuyển cần tổ chức công khai, đúng quy định, thông tin tuyển

dụng ngoài việc đăng tải trên các báo của Đoàn cần đăng tải rộng rãi trên các

phƣơng tiện thông tin đại chúng.

- Đề nghị Ban tổ chức Trung ƣơng tập trung quan tâm tham mƣu cho

Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng, Bộ Chính trị tiếp tục quan tâm đến công tác

cán bộ của Đoàn thanh niên đặc biệt là phƣơng án luân chuyển công tác đối

với các đồng chí cán bộ chủ chốt của Đoàn để tạo điều kiện cho Đoàn thanh

niên thực hiện trẻ hoá cán bộ theo chủ trƣơng của Đảng. Điều này làm giảm

bớt sức ép đối với đội ngũ cán bộ khi hết tuổi giữ các chức vụ chủ chốt của cơ

quan Trung ƣơng Đoàn cũng nhƣ Đoàn thanh niên.89- Cơ quan Trung ƣơng Đoàn cần tập trung sửa đổi, bổ sung quy chế tổ

chức hoạt động của cơ quan Trung ƣơng Đoàn và các quy định về công tác

cán bộ phù hợp với yêu cầu công tác cán bộ trong tình hình mới, chú trọng

việc sửa đổi thƣờng xuyên quy định về tiêu chuẩn cán bộ công tác tại cơ quan

Trung ƣơng Đoàn đặc biệt là thƣờng xuyên cập nhật tiêu chuẩn về trình độ

của cán bộ công tác tại cơ quan Trung ƣơng Đoàn. Khẩn trƣơng xây dựng quy

định về tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo và chức danh cán bộ công chức

của cơ quan Trung ƣơng Đoàn làm cơ sở để thực hiện việc đào tạo, quy

hoạch, bố trí cán bộ.

- Triển khai đồng bộ công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của

cơ quan Trung ƣơng Đoàn và Đoàn thanh niên giai đoạn 2012- 2017; đồng

thời định kỳ rà soát để bổ sung quy hoạch theo hƣớng dẫn của Ban Tổ chức

Trung ƣơng, chủ động tạo nguồn cán bộ lãnh, quản lý của cơ quan Trung

ƣơng Đoàn và chuẩn bị cán bộ chủ chốt cho Đại hội X của Đoàn.

3.2.3. Biện pháp 3: Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận

cho Trung ương Đoàn

* Ý nghĩa của biện pháp:

Do yêu cầu trẻ hoá và đòi hỏi ngày càng cao của công tác Đoàn và

phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, từng

bƣớc thực hiện việc tiêu chuẩn hoá cán bộ theo yêu cầu của Đảng, Nhà nƣớc;

đòi hỏi ngƣời cán bộ Đoàn nói chung và cán bộ cơ quan Trung ƣơng Đoàn

nói riêng phải có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, phải

là ngƣời cán bộ "vừa hồng vừa chuyên". Yêu cầu này đòi hỏi phải có một sự

cải tổ trong vấn đề đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ Đoàn - đội ngũ trực tiếp thực

hiện những yêu cầu nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào TTN trong

tình hình mới. Công tác cán bộ luôn cần có tƣ duy “đón đầu” vì vậy việc đào

tạo bồi dƣỡng cán bộ kế cận có ý nghĩa rất quan trọng.90* Nội dung và cách thức triển khai biện pháp:

Đào tạo là quá trình biến đổi một con ngƣời từ chỗ chƣa có nghề thành

một ngƣời có trình độ nghề nghiệp ban đầu, đào tạo lại; bồi dƣỡng là đƣa từ

một trình độ hiện có lên một trình độ mới, cấp bậc mới. Bồi dƣỡng là làm tăng

thêm về trình độ hiện có của đội ngũ cán bộ với nhiều hình thức khác nhau,

mức độ khác nhau, là quá trình bổ sung kiến thức, kỹ năng, qua đó ngƣời

đƣợc bồi dƣỡng có cơ hội củng cố, mở mang hoặc nâng cao hệ thống tri thức,

kỹ năng, kỹ xảo chuyên môn nghiệp vụ có sẵn nhằm nâng cao hiệu quả chất

lƣợng công việc đang đảm nhận.

Công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ là một khâu quan trọng trong việc

phát triển đội ngũ cán bộ. Để trở thành ngƣời cán bộ Đoàn "vừa hồng vừa

chuyên", đáp ứng đƣợc những yêu cầu công tác, việc đào tạo, bồi dƣỡng cán

bộ phải đƣợc thực hiện toàn diện về mọi mặt, từ đạo đức, lý tƣởng, pháp luật,

kiến thức về chuyên môn, về quản lý nhà nƣớc, kỹ năng hoạt động Đoàn....

Vấn đề đào tạo lại, bồi dƣỡng cán bộ luôn là vấn đề cần quan tâm để cán

bộ có năng lực thích ứng và cập nhật kiến thức, kỹ năng phù hợp với yêu cầu

mới vì vậy biện pháp này rất có ý nghĩa trong công tác phát triển đội ngũ. Để

thực hiện đƣợc những nội dung trên cần thực hiện các vấn đề sau :

Một là: Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm:

Lập kế hoạch đào tạo bồi dƣỡng cán bộ là nhằm đảm bảo cho sự cân

đối về trình độ và nhiệm vụ công tác của các cán bộ trong từng ban, đơn vị.

Bởi hiện nay, tuy trình độ của đội ngũ cán bộ của cơ quan Trung ƣơng Đoàn

đã đƣợc nâng cao nhƣng chƣa thực sự đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ công

tác. Mặt khác, từ trƣớc đến nay việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng

cán bộ của cơ quan Trung ƣơng Đoàn đƣợc thực hiện đều đặn hàng năm. Tuy

nhiên chất lƣợng chƣa cao, việc xây dựng kế hoạch còn dựa trên ý chí chủ

quan của ngƣời lập kế hoạch, chƣa dựa vào nhu cầu thực tế của cơ quan và

cán bộ. Vì vậy dẫn đến tình trạng kế hoạch xây dựng theo một hƣớng còn cán

91Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

×