1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.73 MB, 112 trang )


CHƢƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

SÁNG TẠO CHO ĐỘI NGŨ TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN Ở TRUNG

TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu

1.1.1. Trên thế giới

Phát triển năng lực sáng tạo được chú trọng ở hầu hết các nước trên thế

giới, thể hiện trong chính sách, chiến lược, trong các chương trình đào tạo, bồi

dưỡng. Nước Mĩ có chiến lược 2012 – 2016 về phát triển sáng tạo trong nghệ

thuật và chiến lược phát triển tài năng khoa học công nghệ để phục vụ sự phát

triển của một nền kinh tế thịnh vượng hơn. Chính phủ Úc (6 May 2004) công

bố đầu tư 308 triệu đô la Úc để phát triển các sáng kiến trong lĩnh vực ICT

trong tổng số 5,3 tỉ đô la Úc dùng để thực hiện kế hoạch „Xây dựng năng lực

cơ sở cho tương lai của đất nước Úc thông qua khoa học và sáng kiến”. Nhật

Bản có chiến lược xã hội điện tử được thông qua vào năm 2001 công bố tất cả

các công dân có thể sử dụng ICT một cách tích cực và được hưởng các lợi ích

do nó mang lại. Chuyển sang giáo dục phát triển sự sáng tạo cho học sinh, các

nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh: "Thay cho việc dạy các công dân cách

làm việc trong các bộ trang phục của các nhà máy, chúng tôi cần trong tương

lai Nhật Bản có thể hoàn toàn phát triển sự sáng tạo của cá nhân mỗi học sinh

và với cách định hướng này chúng tôi đảm bảo sự phát triển bền vững của

nước Nhật”.

Tuy nhiên, nghiên cứu cụ thể về các biện pháp quản lí để phát triển

năng lực sáng tạo cho tổ trưởng chuyên môn thì còn khá ít ỏi. Một số nước đã

đưa ra những quy định về vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của TTCM.

Đặc biệt là các nước có nền giáo dục phát triển như Mỹ, Anh, Hà Lan, Hàn

Quốc...thì đội ngũ TTCM được ưu tiên phát triển về nhiều mặt và có những

quy định riêng đối với TTCM. Hầu hết các nghiên cứu đều tập trung vào các

8giải pháp phát triển năng lực sáng tạo cho các cá nhân hay một tổ chức và

phần lớn là trong lĩnh vực kinh doanh. Những giải pháp này có thể vận dụng

vào lĩnh vực giáo dục nếu được xem xét một cách kĩ lưỡng.

Đội ngũ tổ trưởng chuyên môn giỏi, sáng tạo có thể được xem như là

nguồn nhân lực tài năng ở một nhà trường hay một trung tâm giáo dục thường

xuyên, cần được tuyển chọn cất nhắc cẩn thận, được phát triển và được sử

dụng theo những nguyên tắc quản lý phù hợp. Sherry Fox đã từng viết: Quản

lý nhân tài là một quá trình phát triển, duy trì đội ngũ hiện tại và tuyển chọn,

thu hút người lao động có tay nghề cao để thực hiện công việc của tổ chức

bạn (Sherry Fox - February 27, 2009).

Nhiều nghiên cứu đưa ra nhiều biện pháp để phát triển các năng lực

sáng tạo của đội ngũ như: khen ngợi các ý tưởng mới, khơi nguồn đam mê

trong mỗi cán bộ, giáo viên, tác động bằng các biện pháp khen thưởng vật

chất và tinh thần. Cindy Ko, Giám đốc bộ phận Phát triển quốc tế của tổ chức

Endeavor (Mỹ) cho rằng muốn khuyến khích nhân viên sáng tạo, đưa ra ý

tưởng mới, thì thưởng khi họ thành công là chưa đủ, mà phải thưởng khi họ

thất bại, nhất là các tình huống tạo ra được bài học giá trị, đồng thời giúp họ

phấn chấn để tiếp tục dấn bước. Trả lương cho nhân viên cao hơn mức trung

bình và phúc lợi nhiều hơn luật định là một giải pháp khuyến khích nhân viên

sáng tạo. Bên cạnh đó, các tác giả khác nhấn mạnh một số biện pháp như:

giúp giáo viên vượt qua nỗi sợ thất bại, nhận biết các đặc điểm của người tài,

hiểu được sở thích, nguyện vọng của họ, phân quyền cho giáo viên và đặc biệt

là xây dựng môi trường văn hóa để khuyến khích giáo viên sáng tạo. Theo

một nghiên cứu của Đại học Harvard (2008), có một sự tương quan trực tiếp

giữa những người có khả năng làm chủ mọi hoạt động với khả năng sáng tạo.

Một giáo viên luôn răm rắp làm theo lệnh của hiệu trưởng chắc chắn không

phải là một giáo viên sáng tạo. Nới rộng quyền tự quyết định và tự chịu trách

nhiệm sẽ giúp giáo viên chủ động, mạnh dạn đưa ra những sáng kiến trong

công việc đồng thời tích cực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trao quyền

9tự chủ cũng đồng nghĩa với củng cố lòng tin giữa hiệu trưởng và giáo viên,

tăng sự tự tin, tính tự lập cho giáo viên.

Tóm lại, những biện pháp sau được nghiên cứu, đề xuất và ứng dụng để

quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho một cá nhân hay một tổ chức:

1/ Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo đối với học sinh và đội ngũ

TTCM

2/ Bồi dưỡng kiến thức về sáng tạo cho TTCM và GV

3/ Phát triển kĩ năng sáng tạo cho đội ngũ TTCM

4/ Xây dựng môi trường khuyến khích sự sáng tạo cho đội ngũ TTCM và

GV trong các trung tâm GDTX.

5/ Sử dụng CNTT&TT để phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ

TTCM.

Những biện pháp này sẽ được xem xét và vận dụng để giúp Giám đốc

trung tâm giáo dục thường xuyên quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho đội

ngũ tổ trưởng chuyên môn.

1.1.2. Ở Việt Nam

Gần đây xuất hiện một số tài liệu có liên quan đến việc bồi dưỡng năng

lực cho TTCM, song chưa nhiều và mới chỉ đề cập một cách khái lược hoặc đi

vào một số mặt nào đó ít liên quan đến vấn đề đang nghiên cứu của tác giả.

Trong cuốn “ Sổ tay hiệu trưởng trường dân tộc nội trú” của nhóm tác giả do

Đỗ Ngọc Bích chủ biên có nói về việc dựa vào đội ngũ TTCM để đẩy mạnh

hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn; tăng cường kiểm tra việc dạy học trên

lớp; xây dựng tập thể sư phạm và coi đây là giải pháp rất quan trọng trong việc

nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Tác giả Nguyễn Văn Lê trong cuốn “ Người hiệu trưởng trường trung

học cơ sở” cũng có đề cập tới vai trò của TTCM trong việc xây dựng và triển

khai kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn. Tạp chí thông tin quản lý giáo

dục năm 2004 cũng có một số bài viết về vị trí, vai trò, năng lực và một số

10biện pháp nâng cao năng lực cho TTCM trong trường trung học của các tác

giả Nguyễn Thị Tuyết Hạnh; Ngô Viết Sơn; Trần Minh Hằng.

Nhìn chung, các tài liệu này rất bổ ích nhưng chưa phải là tài liệu tập

trung viết về TTCM mà chỉ đề cập đến khi có liên quan. Tuy nhiên, điều đáng

nói là tất cả các tác giả bài viết đều thống nhất về vai trò rất quan trọng và

việc cần thiết phải nâng cao năng lực cho TTCM, quản lý tốt việc phát triển

đội ngũ TTCM, coi đó như là một giải pháp then chốt trong việc đổi mới hoạt

động trong mỗi nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Về vấn đề bồi dưỡng đội ngũ TTCM, hiện nay một số cơ sở giáo dục (Sở

GD&ĐT) đã viết các chuyên đề, giáo trình và đưa vấn đề bồi dưỡng đội ngũ

TTCM vào chương trình bồi dưỡng CB - QLGD các cấp trong đó có cấp

THPT. Tuy nhiên đa số chỉ mới dừng lại ở mức độ chuyên đề bồi dưỡng đội

ngũ TTCM đã có sẵn chứ chưa đề cập đến các vấn đề khác như quy hoạch,

tuyển dụng, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, năng lực sáng

tạo, đánh giá, đãi ngộ...đối với TTCM.

Một điều đáng chú ý là trong những năm gần đây một số tác giả luận

văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục cũng đã đề cập đến vấn đề này ở

những góc độ khác nhau. Chẳng hạn, tại trường Đại học sư phạm Hà Nội có

một số tác giả luận văn nghiên cứu với đề tài như: Nguyễn Hữu Khoa (Lâm

Đồng - 2009); Nguyễn Hữu Cho (Đắc Lắc - 2009); Nguyễn Đức Hồng (Đắc

Lắc - 2008); Nguyễn Mạnh Hà (Yên Bái - 2005)...

Các tác giả nói trên đã đề cập đến công tác bồi dưỡng đội ngũ TTCM ở

trường trong hệ thống giáo dục (gồm cả Tiểu học, THCS, THPT). Các công

trình nghiên cứu này cơ bản đã giải quyết những vấn đề lý luận cũng như thực

tiễn về xây dựng và phát triển đội ngũ TTCM trong các trường ở một số địa

phương cụ thể như các tỉnh như Yên Bái, Lâm Đồng, Đắc Lắc...

Tuy nhiên, các nghiên cứu đó chưa đề cập đến việc quản lí phát triển

năng lực sáng tạo cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn.11Cho đến thời điểm này, giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa có một công

trình nghiên cứu nào đề cập đến biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo

cho đội ngũ TTCM trường THPT nói chung và Trung tâm GDTX nói riêng

một cách đầy đủ và hệ thống.

1.2. Cơ sở pháp lí của quản lí phát triển đội ngũ TTCM trong các trung

tâm GDTX

1.2.1. Tổ chuyên môn và tổ trưởng chuyên môn

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo

dục thường xuyên (Số: 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007)

Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện:

Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện có 1 Giám đốc, 1 hoặc 2

phó Giám đốc; Cơ cấu tổ chức của trung tâm giáo dục thường xuyên cấp

huyện gồm các tổ: tổ hành chính - tổng hợp, tổ giáo vụ, tổ dạy văn hóa, tổ dạy

nghề, ngoại ngữ và tin học, tổ chuyên đề và các tổ chuyên môn khác; mỗi tổ

có một tổ trưởng, một tổ phó do Giám đốc trung tâm bổ nhiệm. Chức năng,

nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các tổ này do Giám đốc trung tâm quy định.

Việc tổ chức dạy học theo các bộ môn khoa học cơ bản dẫn đến đội ngũ

giáo viên trong các trường học nói chung và trung tâm GDTX nói riêng được

chia thành các tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn là nơi tập hợp những người có

cùng nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, có sự tương đồng nào đó về trình độ

đào tạo. Tổ chuyên môn là hạt nhân, là tế bào của hoạt động chuyên môn

trong nhà trường, ở đó các thế hệ giáo viên nối tiếp nhau hoạt động sư phạm

theo thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ.

Có 2 mô hình chính về biên chế tổ chuyên môn trong các nhà trường.

Đó là:

* Tổ chuyên môn đơn môn, đơn cấp học: Là tổ chuyên môn mà tất cả

các nhà giáo của tổ đều dạy cùng một môn và cùng cấp học. Thông thường

tên gọi của tổ là tên bộ môn, ví dụ tổ Toán, tổ Ngữ văn, tổ Vật lý…12* Tổ liên môn, liên cấp học (tổ ghép): Là tổ ghép giáo viên của nhiều bộ

môn hoặc ghép hai hay nhiều cấp học. Thông thường người quản lý nhà trường

sẽ chọn ghép một số bộ môn có tính gần gũi, liên quan đến nhau như tổ Xã hội

(gồm các môn Văn, Sử, Địa, Giáo dục công dân…); tổ Tự nhiên (gồm các môn

Toán, Lý, Hoá, Sinh, …); tổ Ngoại ngữ ( gồm Anh, Pháp, Trung…). Hoặc ở

những loại hình trường phổ thông có nhiều cấp học thì có thể ghép tổ chuyên

môn gồm giáo viên cùng bộ môn nhưng ở các cấp học khác nhau, ví dụ tổ

Toán Tin có cả giáo viên của THCS, THPT được đào tạo về Toán, Tin. Tổ

Nhạc - Hoạ gồm giáo viên cả cấp Tiểu học, cấp THCS được đào tạo về Nhạc,

Họa... Đối với trung tâm GDTX thì phổ biến là loại tổ chuyên môn đơn môn

và tổ chuyên môn liên môn (cùng cấp học).

Đứng đầu mỗi tổ chuyên môn là một người chịu trách nhiệm trực tiếp

quản lý điều hành mọi hoạt động của tổ gọi là tổ trưởng chuyên môn (TTCM).

Do vậy, TTCM là người đứng đầu tổ chuyên môn, do Giám đốc bổ nhiệm,

chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phân phối nguồn lực của tổ, hướng dẫn,

điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ của TCM theo qui định, góp phần đưa

nhà trường đạt đến các mục tiêu đã đề ra theo kế hoạch.

Bộ mặt tổ chuyên môn thể hiện trước hết ở người tổ trưởng, đó là sự

gương mẫu, phong cách lãnh đạo dân chủ, tăng cường đối thoại, phân công

trách nhiệm rõ ràng. Khả năng biết lắng nghe của TTCM sẽ nuôi dưỡng bầu

không khí cởi mở, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau trong tổ. TTCM có tư duy đổi

mới, có năng lực sáng tạo dám đề ra những ý tưởng mới cho lãnh đạo thay đổi

sẽ tạo ra sự phát triển vượt bậc cho tổ chuyên môn và cho cả nhà trường.

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chuyên môn và TTCM

* Chức năng, nhiệm vụ của tổ chuyên môn được quy định tại Điều lệ

Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có

nhiều cấp học. (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày

28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)13Điều 16 về Tổ chuyên môn quy định:

Tổ chuyên môn có các nhiệm vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt

động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ

viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo

dục khác của nhà trường. Tổ chuyên môn tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và

nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định

của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành;

thực hiện đề xuất khen thưởng cho các cá nhân trong tổ.

* Tương ứng với chức năng nhiệm vụ của tổ chuyên môn, tổ trưởng

chuyên môn có những chức năng nhiệm vụ cụ thể:

- TTCM có vai trò điều hành về hoạt động chuyên môn

TTCM là người chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động chung

của tổ. Hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên. Tổ

chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng

thực hiện nhiệm vụ của giáo viên theo kế hoạch của nhà trường. Đề xuất khen

thưởng cho giáo viên.

Người TTCM phải nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình, những

phương pháp cơ bản đặc trưng của môn học, phương tiện dạy học của tổ

chuyên môn. Hơn nữa, TTCM phải hiểu rõ năng lực, phẩm chất cũng như

hoàn cảnh công tác, hoàn cảnh gia đình của những giáo viên mà mình phụ

trách. Từ đó có những biện pháp huy động tối đa những nguồn lực ấy cho

mục tiêu dạy học của tổ.

Năng lực quản lý và năng lực sáng tạo trong việc thực hiện chương

trình là một thành tố quan trọng giúp người TTCM đảm nhiệm tốt vai trò của

người trực tiếp quản lý tổ chuyên môn. Nó bao gồm các phương pháp, các

quá trình, các qui trình của toàn bộ công việc quản lý. Những kỹ năng mang

tính chuyên môn phải được đào tạo hệ thống với những tri thức cơ bản và

chuyên sâu thuộc một lĩnh vực chuyên biệt nào đó. Và chính năng lực này14khẳng định chức năng, nhiệm vụ riêng của TTCM mà cán bộ lãnh đạo khác

không thể thay thế.

TTCM là người được tiếp thu những chủ trương đổi mới về môn học và

có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn tổ viên của mình. Biến những chủ trương

ấy thành hiện thực thông qua các hoạt động chuyên môn trong tổ. Để hoạt

động bồi dưỡng chuyên môn đạt kết quả cao, trước hết TTCM phải là một

giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi, là một trụ cột về chuyên môn, là một

chuyên gia sư phạm, là một người có quan hệ tốt với mọi người, luôn luôn

nhạy bén với cái mới do đó đòi hỏi TTCM phải là người cần phải có năng lực

sáng tạo. Nếu đạt được những tiêu chí đó thì người tổ trưởng sẽ có có khả

năng động viên khích lệ các thành viên khác trong tổ nỗ lực tự bồi dưỡng

chuyên môn. Đây là năng lực chuyển giao, hướng dẫn tổ chức thực hiện, nhờ

đó làm cho năng lực chuyên môn, năng lực sáng tạo của đội ngũ giáo viên

trong tổ ngày càng được nâng cao.

* Là người tổ chức hoạt động chuyên môn đòi hỏi TTCM phải:

- Biết phát hiện các vấn đề cần phải tháo gỡ trong chuyên môn. Đó là

những vấn đề được đặt ra do yêu cầu mới, do được cấp trên giao nhưng năng

lực của giáo viên chưa thể đáp ứng có hiệu quả. Hoặc đó là những vấn đề

không những đa số tổ viên còn thấy bất cập mà bản thân tổ trưởng cũng trong

tình trạng như vậy. Nếu không kịp thời tìm cách tháo gỡ thì sẽ ảnh hưởng đến

chất lượng giảng dạy, làm tổ viên thiếu tự tin, mất uy tín trong tập thể nhà

trường, đặc biệt là đối với học sinh và phụ huynh.

- Biết tổ chức một cách khoa học, sáng tạo các hoạt động cho tổ viên.

Đặc biệt là các hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn theo định kỳ để bàn sâu về

nội dung một chủ đề, hoặc phương pháp giảng dạy, hoặc rút kinh nghiệm giờ

dự của thành viên trong tổ.

- Cũng cần phải chú ý rằng, TTCM là người thừa hành lệnh của Giám

đốc để thực hiện phân công chuyên môn trong đơn vị mình nên việc tổ chức,15phân công chuyên môn cần phải được coi là một trong những công việc quan

trọng hàng đầu. Để làm được việc này người TTCM luôn nắm vững cả năng

lực cũng như về điều kiện hoàn cảnh của mỗi giáo viên trong tổ.

- Vai trò quản lý trực tiếp còn thể hiện ở chỗ TTCM có trách nhiệm

kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ viên. Điều đó có

nghĩa là TTCM là người chịu trách nhiệm Giám sát thường xuyên việc thực

hiện quy chế chuyên môn của tổ viên. TTCM tổ chức xác định cụ thể các tiêu

chí đánh giá chuyên môn theo đặc trưng và chức năng của bộ môn do mình

phụ trách. TTCM tổ chức đánh giá theo tinh thần khách quan, khoa học, tránh

làm cho đánh giá ảnh hưởng không tốt đến tinh thần, thái độ của tổ viên biến

quá trình kiểm tra, đánh giá thành quá trình tự kiểm tra. TTCM xây dựng kế

hoạch và tổ chức kiểm tra đánh giá với sự tham gia của tổ viên. Biến hoạt

động đánh giá thành cơ hội cho các tổ viên góp ý xây dựng, thành tình huống

bồi dưỡng chuyên môn để tìm ra, ghi nhận, nêu rõ ưu điểm của từng giáo

viên, từ đó khích lệ họ không ngừng vươn lên.

- TTCM phải là người giáo viên có năng lực chuyên môn tốt, năng lực

sáng tạo đồng thời phải có năng lực quản lý tổ, nhóm nhất định. Muốn thúc đẩy

chuyên môn của tổ mình không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng

cao của dạy học nói riêng, và giáo dục nói chung thì ngoài các phẩm chất chính

trị, đạo đức nghề nghiệp của một giáo viên, người TTCM cần có năng lực

chuyên môn sâu và năng lực sáng tạo nhất định. Trình độ chuyên môn không

chỉ phản ánh qua các văn bằng, chứng chỉ mà phải biểu hiện qua hoạt động

chuyên môn, qua hiệu quả giảng dạy, nghiên cứu cập nhật tài liệu chuyên môn.

Đứng trước yêu cầu đổi mới không ngừng về nội dung, chương trình

sách giáo khoa phổ thông thì việc tiếp thu, lĩnh hội cái mới trong dạy học là

yêu cầu không thể thiếu được đối với TTCM. Chính vì vậy bản thân TTCM

phải có phẩm chất và năng lực tự học, năng lực sáng tạo. Đây là phẩm chất

năng lực cần thiết của mọi con người hiện đại trong bối cảnh phát triển giáo16dục học tập suốt đời của thế kỉ 21. Đặc biệt trong ngành giáo dục, TTCM phải

là một người thầy giáo đầu tiên nêu tấm gương này.

TTCM không chỉ rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn cho bản

thân bằng việc tự học, tự bồi dưỡng mà còn biết tổ chức, hướng dẫn cùng

cộng sự để nâng cao trình độ chuyên môn cho mỗi tổ viên. Tổ trưởng phải

được tổ viên nhìn nhận như một tấm gương mẫu mực về năng lực chuyên

môn và là chỗ dựa tin cậy cho tổ viên mỗi khi có vấn đề nào đó cần giải đáp,

tháo gỡ.

- TTCM có vai trò tư vấn cho Giám đốc trong hoạt động quản lý

chuyên môn trong trung tâm GDTX

Trong trung tâm GDTX, Giám đốc quản lý chuyên môn không theo cơ

chế trực tiếp mà chủ yếu theo cơ chế gián tiếp thông qua các tổ chuyên môn.

Điều này hoàn toàn hợp lý bởi những lý do sau:

+ Thứ nhất, các trung tâm GDTX thường có rất nhiều nhiệm vụ. Đội

ngũ giáo viên thường phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Hằng năm,

Giám đốc chỉ kiểm tra toàn diện được một phần số lượng giáo viên. Bởi công

việc của Giám đốc không chỉ có riêng quản lý chuyên môn mà còn nhiều

công tác khác như công tác dạy nghề, liên thông, tập huấn....

+ Thứ hai, muốn quản lý chuyên môn trực tiếp người quản lý phải được

đào tạo chuyên sâu, chưa kể là còn phải có kinh nghiệm về lĩnh vực mà mình

quản lý. Với cơ cấu quản lý theo tổ chuyên môn thì các TTCM hoàn toàn có

thể đáp ứng được yêu cầu này. Hơn nữa, trong trung tâm GDTX tiến hành tổ

chức dạy nhiều môn học, nhiều loại hình đào tạo khác nhau. Trong khi đó

Giám đốc chỉ được đào tạo chuyên sâu về một môn, do đó, Giám đốc muốn

điều hành hoạt động dạy học có hiệu quả nhất thiết phải có tư vấn của các

TTCM.

Công tác tư vấn chuyên môn của TTCM có ảnh hưởng rất lớn đến chất

lượng hoạt động quản lý của Giám đốc. Nhờ có thông tin tư vấn khách quan17của TTCM mà Giám đốc sắp xếp, phân công chuyên môn cho các giáo viên

phù hợp với năng lực, điều kiện, hoàn cảnh cá nhân. Trong quá trình thực

hiện nhiệm vụ năm học, cũng nhờ có tư vấn của TTCM mà Giám đốc có được

những quyết định kịp thời, hiệu quả nhằm điều chỉnh phân công nhiệm vụ.

Hoặc xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu về mục

tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện cho từng môn học, giải quyết các

vấn đề nảy sinh để đảm bảo hiệu quả dạy học của nhà trường. Những tư vấn

của TTCM giúp cho Giám đốc phát huy tốt các nguồn lực sẵn có trong các

trung tâm, nhất là năng lực và năng lực sáng tạo của đội ngũ, đây là nguồn lực

số một của nhà trường.

- TTCM đóng vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp trong tổ chuyên môn

và nhà trường.

Sự đoàn kết, tập hợp trong tập thể sư phạm là yêu cầu tối quan trọng.

Đoàn kết là điều kiện đầu tiên để một tổ chuyên môn trở thành tập thể sư

phạm và hơn nữa là tập thể mô phạm. TTCM xây dựng mối đoàn kết trên cơ

sở thống nhất lấy mục tiêu giáo dục làm mục tiêu chung. Sự thành công của tổ

chuyên môn thể hiện ở chỗ TTCM biết cách làm cho mỗi thành viên trong tổ

luôn biết mình cần làm gì và làm như thế nào để đóng góp vào việc thực hiện

mục tiêu chung. Sự thống nhất về mục tiêu, kế hoạch, chương trình hành động

của tổ chuyên môn là nhiệm vụ hàng đầu trong hoạt động quản lý tổ chuyên

môn của TTCM. Nó được đảm bảo bằng cách làm việc khoa học, dân chủ của

người tổ trưởng, đây cũng là cơ sở cho việc xây dựng mối đoàn kết.

Để xây dựng mối đoàn kết, TTCM cần có những hiểu biết về tâm lý

con người, về những nhu cầu của tổ viên, có khả năng giúp cho mọi người

biết cách làm việc hợp tác với nhau. Bên cạnh đó, TTCM cần có những tri

thức về đạo đức, pháp luật, về văn hóa để tạo ra một môi trường lành mạnh,

một không khí cởi mở, giúp cho tổ viên của mình dễ dàng bộc lộ tâm tư, tình

cảm, phát huy sáng kiến.18Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (112 trang)

×