1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO ĐỘI NGŨ TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN TRONG CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN Ở TỈNH VĨNH PHÚC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.73 MB, 112 trang )


CHƢƠNG 3

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO

ĐỘI NGŨ TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN TRONG CÁC TRUNG TÂM

GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN Ở TỈNH VĨNH PHÚC3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp

3.1.1. Đảm bảo tính khoa học

Các biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo được đề xuất phải

phản ánh khách quan quá trình quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho

CBQLGD, giáo viên và TTCM, phù hợp với các đối tượng và các quy luật

của quá trình giáo dục. Tính khoa học được thể hiện ở sự đồng bộ, quy trình

hình thành chặt chẽ, các luận điểm logic, vững vàng và tính hiệu quả cao.

3.1.2. Đảm bảo tính đồng bộ

Tính đồng bộ thể hiện ở chỗ hệ thống các biện pháp quản lí phát triển

năng lực sáng tạo cho đội ngũ TTCM ở trung tâm GDTX phải đảm bảo:

Thứ nhất, bám sát mục tiêu của cấp học trong đó chú trọng mục đích

nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Coi đây là định hướng cơ

bản để đề xuất các biện pháp.

Thứ hai, hệ thống biện pháp phải tác động đồng bộ vào các thành tố

cơ bản của quá trình phát triển đội ngũ.

Thứ ba, hệ thống các biện pháp quản lí không được mâu thuẫn với nhau,

phải phát huy được sức mạnh của nhau, phải có sự liên hệ chặt chẽ, logic, ăn

khớp với nhau, tạo thành một thể thống nhất, có sự phối hợp nhịp nhàng của tất

cả các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu chung. Sự kết hợp các biện pháp này

một cách phù hợp sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc phát triển năng lực sáng

tạo cho đội ngũ TTCM trong các trung tâm GDTX ở tỉnh Vĩnh Phúc.603.1.3. Đảm bảo tính kế thừa

Phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ TTCM trong các trung tâm

GDTX ở tỉnh Vĩnh Phúc không thể bắt đầu từ đầu, cũng không thể thay đổi

một cách hoàn toàn. Khi xây dựng các biện pháp quản lí phát triển năng lực

sáng tạo phải kế thừa, phát huy từ những kết quả đã có, ứng dụng đã đạt được

trong hiện tại, những thành tựu khoa học, ứng dụng công nghệ thông

tin…Tức là phải kế thừa những điểm mạnh, những mặt tích cực đã và đang

đạt được, đồng thời có phương hướng cách thức khắc phục những hạn chế

đang tồn tại qua việc đề xuất các biện pháp cụ thể.

3.1.4. Đảm bảo tính khả thi

Hệ thống các biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ

TTCM trong các trung tâm GDTX cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc trước hết phải

dựa trên cơ sở thực tiễn. Tính thực tiễn bao gồm: Cơ cấu, số lượng cũng như

trình độ phẩm chất năng lực của đội ngũ TTCM trong các trung tâm GDTX cấp

huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc; các điều kiện (bao gồm CSVC, môi trường giáo dục địa

phương, nguồn lực con người…) phục vụ cho công tác phát triển.

Hệ thống các biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo phải phát

huy được những ưu điểm của các biện pháp phát triển đội ngũ TTCM trong các

trung tâm GDTX cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang được sử dụng trên địa

bàn. Hạn chế và khắc phục được những mặt còn yếu kém để có thể đẩy mạnh

hơn nữa sự sáng tạo từ đó nâng cao chất lượng giáo dục của các trung tâm

GDTX ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Để đạt được điều này, khi xây dựng các biện pháp phải đảm bảo quy

trình với các bước tiến hành cụ thể, rõ ràng và chính xác. Các biện pháp phải

được kiểm chứng, khảo nghiệm một cách có căn cứ khoa học, khách quan và

có khả năng thực hiện cao. Các biện pháp phải được tổ chức thực hiện một

cách rộng rãi và được điều chỉnh, cải tiến thường xuyên để ngày càng hoàn

thiện hơn.61Các biện pháp đề xuất phải có tính khả thi, nghĩa là các biện pháp đưa

ra phải gần gũi và phù hợp với hoàn cảnh thực tế của giáo dục ở tỉnh Vĩnh

Phúc. Các biện pháp đưa ra phải dễ thực hiện, phù hợp với Giám đốc, TTCM

và giáo viên trong trung tâm. Đây là vấn đề then chốt để giải quyết tốt mục

đích đề ra. Nếu thực hiện các biện pháp này thì sẽ có tác dụng tốt cho việc

phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ TTCM trong các trung tâm GDTX cấp

huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc.

3.2. Đề xuất các biện pháp quản lí phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ

TTCM trong các trung tâm GDTX cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu của các biện pháp là xây dựng được một đội ngũ TTCM có

phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ tốt và đặc biệt là có năng

lực sáng tạo để góp phần vào nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc

nói chung và chất lượng giáo dục ở các trung tâm GDTX nói riêng.

Để phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ TTCM trong các trung tâm

GDTX cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc chúng tôi đề xuất 5 biện pháp sau đây:

3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo đối với HS

và đội ngũ TTCM

3.2.1.1. Mục đích của biện pháp

Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo đối với học sinh và đội ngũ

TTCM giúp lãnh đạo TT và các thành viên có sự nhận thức đúng đắn về sáng

tạo và tầm quan trọng của nó đối với việc nâng cao chất lượng chuyên môn

của đội ngũ giáo viên, phát huy tiềm năng của học sinh, đáp ứng đòi hỏi của

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thế kỉ 21.

Mục tiêu của biện pháp này là tác động làm thay đổi, nâng cao nhận

thức của học sinh và đội ngũ TTCM trong các trung tâm GDTX ở tỉnh Vĩnh

Phúc về vai trò của sáng tạo đối với sự nghiệp giáo dục. Đặc biệt là giúp cho

Giám đốc và các TTCM nhận thức đầy đủ và đúng đắn về sự cấp bách cần

phải nâng cao năng lực sáng tạo cho đội ngũ TTCM và coi đó là một biện62pháp nâng cao chất lượng dạy học trong các trung tâm GDTX. Có thể nói

rằng năng lực sáng tạo của đội ngũ TTCM là thứ nguồn lực vô giá, càng biết

cách phát huy thì nó càng phát triển dồi dào, phong phú, càng trở nên hữu ích.

Năng lực sáng tạo của TTCM là điều kiện quan trọng đối với các trung tâm

GDTX để thúc đẩy năng lực sáng tạo của đội ngũ giáo viên và học sinh, là

chìa khoá vàng để nâng cao chất lượng dạy học.

Biện pháp nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo đóng vai trò là

biện pháp mở đường cho các biện pháp khác. Bởi nó là cơ sở để tập hợp các

lực lượng, phát huy tính chủ động tích cực, làm cho đối tượng hiểu mà dẫn

đến tự nguyện, thống nhất trong hành động thực hiện mục tiêu sáng tạo chung

trong mỗi trung tâm. Những thay đổi trong nhận thức dẫn đến các thay đổi

trong hành động của giáo viên, làm cho lãnh đạo quan tâm đến sự phát triển

năng lực sáng tạo cho các TTCM và có các hành động thiết thực để phát triển

sự sáng tạo cho TTCM.

3.2.1.2. Nội dung của biện pháp

Để nâng cao nhận thức về phát triển năng lực sáng tạo cho của đội

ngũ TTCM các nội dung sau cần được lưu ý thực hiện:

1/ Làm cho toàn thể trung tâm hiểu về sáng tạo, vai tò của sáng tạo và

sự cần thiết phái phát triển sự sáng tạo ở TTCM, GV và học sinh;

2/ Giúp họ nhận thức được rằng, tất cả mọi người đều có tiềm năng

sáng tạo;

3/ Làm cho toàn thể trung tâm hiểu về cách thức làm thế nào để khuyến

khích sự sáng tạo:

+ Tôn trọng mọi ý tưởng sáng tạo được đưa ra: Khi các ý tưởng được

đưa ra, không được phép chỉ trích, phê bình ngay. Tất cả các ý tưởng đều

được ghi chép lại và phân tích đánh giá ở các bước sau.

+ Tạo môi trường tự do để mọi người đưa ra các ý tưởng sáng tạo:

Không giới hạn việc đưa ra các ý tưởng sáng tạo bay bổng kể cả những ý63tưởng sáng tạo khác thường bởi trên thực tế có những ý tưởng sáng tạo kỳ

quặc nhưng đã trở thành hiện thực.

+ Kết nối các ý tưởng sáng tạo: Cải thiện, sửa đổi, góp ý xây dựng cho

các ý tưởng sáng tạo. Các câu hỏi thường đặt ra: Ý tưởng sáng tạo được đề

nghị chất lượng như thế nào? Làm thế nào để ý tưởng sáng tạo đó đem lại

hiệu quả? Cần thay đổi gì để ý tưởng sáng tạo trở nên tốt hơn?

+ Cần quan tâm số lượng các ý tưởng sáng tạo: Tập trung suy nghĩ khai

thác tạo ra khối lượng lớn các ý tưởng sáng tạo để sau đó có cơ sở sàng lọc

các ý tưởng sáng tạo có tính khả thi.

TTCM cần nhận thức để nâng cao vai trò của sự sáng tạo là mối liên hệ

giữa hoạt động chuyên môn của TTCM với sự phát triển chất lượng dạy học,

giáo dục trong các trung tâm. Bên cạnh đó nhất thiết phải làm cho TTCM hiểu

rõ về thực trạng năng lực của họ cũng như những đòi hỏi cấp bách của sự

nghiệp giáo dục. Chính vì thế mà họ thấy cần thiết phải nâng cao năng lực

sáng tạo cho bản thân.

3.2.1.3. Hình thức thực hiện

1/ Thực hiện công tác tuyên truyền qua các buổi họp trung tâm, sinh

hoạt chuyên môn;

2/ Tuyên truyền qua tài liệu, tư liệu nói về sự sáng tạo

3/ Tổ chức các semina, hội thảo về sáng tạo

4/ Tuyên truyền tác dụng của các hoạt động sáng tạo đối với việc nâng

cao chất giáo dục trong các trung tâm GDTX

5/ Cho giáo viên, TTCM xem các băng hình, các videoclip về sáng tạo.

3.2.2. Biện pháp 2: Bồi dưỡng kiến thức về sáng tạo cho TTCM và GV3.2.2.1. Mục đích của biện pháp

Bồi dưỡng kiến thức về sáng tạo cho TTCM và GV là trang bị kiến

thức cho giáo viên và đội ngũ TTCM hiểu như thế nào là người giáo viên

sáng tạo, người lãnh đạo sáng tạo.

643.2.2.2. Nội dung của biện pháp

1/ Bồi dưỡng kiến thức về sáng tạo và nhận biết các đặc trưng của người

sáng tạo, giáo viên sáng tạo

2/ Kiến thức về quá trình tâmlý và các yếu tố ảnh hưởng đến sự sáng tạo

3/ Các phương pháp sáng tạo và cách vận dụng trong dạy học

4/ Các sáng tạo trong các lĩnh vực khác nhau, tạo cơ sở cho sự sáng tạo

3.2.2.3. Hình thức thực hiện

1/ Lập kế hoạch bồi dưỡng

2/ Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn và các semia, hội

thảo chuyên môn

3/ Sinh hoạt chuyên đề

4/ Đánh giá kết quả bồi dưỡng

3.2.3. Biện pháp 3: Phát triển kĩ năng sáng tạo cho đội ngũ TTCM

3.2.3.1. Mục đích của biện pháp

Hình thành các kĩ năng sáng tạo như tư duy sáng tạo, phát hiện và giải

quyết vấn đề sáng tạo, sử dụng các phương pháp sáng tạo trong dạy học và

giáo dục cho TTCM, phát triển các kĩ năng lãnh đạo sáng tạo…

3.2.3.2. Nội dung của biện pháp

1/ Phát triển các kỹ năng sáng tạo nói chung trên cơ sở phát triển các

phẩm chất, năng lực tâmlý liên quan như khả năng tư duy, sự tưởng tượng, óc

hài hước

2/ Phát triển các kĩ năng lãnh đạo sáng tạo: Hình thành cách nhìn nhận

vấn đề ở những góc độ khác nhau, tư duy theo cách mới, biết ứng dụng các kĩ

thuật sáng tạo trong công việc (như kĩ thuật tư duy khác thường, tuyển chọn,

bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ giáo viên sáng tạo…)

3/ Phát triển khả năng sử dụng các phương pháp sáng tạo trong quá

trình thực hiện chỉ đạo chuyên môn cho giáo viên và trong quá trình dạy học.65Để phát triển kĩ năng sáng tạo cho đội ngũ TTCM đòi hỏi phải có biện

pháp phù hợp. Điều kiện để quá trình sáng tạo trở thành hiện thực không phải

chỉ là một điều kiện đơn độc mà đó là sự tổng hợp nhiều điều kiện. Có thể kể

đến một số điều kiện sau:

+ Có nhu cầu khám phá và đặt vấn đề

+ Có sự tự tin nội tại

+ Có ý chí và sự nỗ lực

+ Biết hoài nghi và không vâng lời

+ Biết loại bỏ những suy nghĩ “thói quen”

+ Biết vận dụng những kỹ thuật tư duy sáng tạo: công não, quy nạp,

diễn dịch.

Tư duy sáng tạo là một kỹ năng cực kỳ quan trọng giúp con người vượt

qua lối mòn trong suy nghĩ, hành động để hướng đến những biện pháp mới mẻ.

3.2.3.3. Hình thức thực hiện

1/ Lập kế hoạch bồi dưỡng

2/Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn và các semia, hội

thảo chuyên môn

3/ Thực hành các kĩ năng sáng tạo trong quá trình tổ chức sinh hoạt

chuyên môn cho giáo viên, trong quá trình dạy học.

4/ Đánh giá kết quả bồi dưỡng

3.2.4. Biện pháp 4: Xây dựng môi trường khuyến khích sự sáng tạo cho đội

ngũ TTCM và GV trong các trung tâm GDTX.

3.2.4.1. Mục đích của biện pháp

Xây dựng môi trường khuyến khích sự sáng tạo chính là tạo những điều

kiện thuận lợi nhằm tạo động lực làm việc, thúc đẩy đội ngũ TTCM trong các

trung tâm GDTX tự học, tự phát triển, “dám nghĩ khác và dám làm khác”.

Sáng tạo để cải tiến từ cái cũ thành cái mới (cải tiến) hoặc là tạo ra cái mới66hoàn toàn (các phát minh, sáng chế) nhằm đem lại tiện ích, lợi ích và nâng

cao chất lượng giáo dục. Tóm lại xây dựng môi trường khuyến khích sự sáng

tạo chính là tất cả tạo các điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa hỗ trợ và

khuyến khích sự sáng tạo.

3.2.4.2. Nội dung và cách thức thực hiện

Muốn tạo một môi trường sáng tạo TTCM và giám đốc trung tâm cần:

- Luôn luôn ủng hộ mọi người có ý tưởng mới, phương cách mới, tư

duy mới…

- Không ép người khác, nhất là người cấp dưới mình , luôn luôn đồng ý

với mình. Khuyến khích họ có lập trường của họ . Nếu không đồng ý được thì

“ta đồng ý là ta bất đồng ý.”

- Khuyến khích người cấp dưới mình khám phá, thay vì cứ nhồi họ vào

cái khuôn của mình.

Nội dung và cách thức thực hiện mà Giám đốc cần phải làm để khuyến

khích sự sáng tạo của đội ngũ TTCM đó là:

- Tạo cơ chế khuyến khích và đãi ngộ đội ngũ TTCM bằng chính sách

tiền lương; ưu tiên đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ; tạo cơ hội thăng tiến; tạo chế độ khen

thưởng hợp lý khi TTCM đạt được thành tích cá nhân và thành tích chung của

tổ… Tất cả những việc làm đó của Giám đốc nhằm đảm bảo cho đội ngũ TTCM

phát huy hết mọi năng lực, năng lực sáng tạo, sở trường cá nhân vì công việc

chung.

- Tăng cường mở rộng các hoạt động tham quan, giao lưu về công tác tổ

chuyên môn giữa các trung tâm bằng việc tổ chức các hoạt động tham quan,

giao lưu cho TTCM với các trung tâm trong và ngoài tỉnh nhằm giúp các

TTCM trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, phát triển sự sáng tạo để áp dụng vào

thực tế tổ chuyên môn của mình.

- Đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, thiết bị và phương tiện dạy học cho

các trung tâm, đặc biệt là cần quan tâm đầu tư nhiều hơn về điều kiện làm67việc cho đội ngũ TTCM như: Trang bị Internet, máy tính, máy chiếu…giúp

cho các TTCM có phương tiện làm việc thuận lợi và đạt hiệu quả cao từ đố

khuyến khích sự sáng tạo.

- Có những chế độ ưu tiên, đãi ngộ riêng như: Được giảm giờ dạy trong

hội giảng (không phải dạy 3 tiết như GV nếu đã có giờ Giỏi); miễn làm bài

kiểm tra kiến thức chuyên môn (thay bằng việc đánh giá chất lượng ra đề

kiểm tra kiến thức cho giáo viên trong tổ …).

3.2.4.3. Hình thức thực hiện

1/ Thực hiện chính sách tiền lương nhanh chóng, đầy đủ.

2/ Ưu tiên trong việc cử đi học nâng cao trình độ.

3/ Tạo chế độ khen thưởng hợp lý.

4/ Tổ chức các hoạt động tham quan, giao lưu.

5/ Trang bị điều kiện vật chất, thiết bị hiện đại…

3.2.5. Biện pháp 5: Sử dụng CNTT&TT để phát triển năng lực sáng tạo cho

đội ngũ TTCM.

CNTT cung cấp kho tàng kiến thức, các thông tin và các hình thức phong phú để

phát triển sự sáng tạo. Rất nhiều phát minh sáng tạo có mặt trên các trang web là

nguồn kiến thức quan trọng để khuyến khích và giúp con người tìm hiểu, bắt

chước sự sáng tạo của những người đi trước. Các kiến thức về kinh tế- xã hội,

khoa học kĩ thuật luôn có sẵn trên các trang mạng cung cấp cho tất cả mọi người

những hiểu biết cần thiết để sáng tạo. Các phần mềm, các công cụ CNTT giúp

con người thực hiện dễ dàng và phong phú các hình thức sáng tạo, tạo niềm vui

và hứng thú sáng tạo.

3.2.5.1. Mục đích của biện pháp

Mục đích của biện pháp này là nhằm tăng cường nhận thức và kĩ năng CNTT để

khai thác các nguồn lực internet từ đó phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ

QLGD nói chung và đội ngũ TTCM nói riêng.683.2.5.2. Nội dung của biện pháp

Cung cấp hiểu biết và kĩ năng về cách khai thác các nguồn thông tin

internet, cách thức sử dụng các phương tiện công nghệ để sáng tạo và dạy học

sinh cách sáng tạo.

3.2.5.3. Hình thức thực hiện

Để phát triển năng lực sáng tạo cho đội ngũ TTCM thông qua CNTT &

TT cần thực hiện một số biện pháp sau:

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên và đội ngũ TTCM

Đẩy mạnh tuyên truyền cho giáo viên thấy rõ hiệu quả và yêu cầu mang

tính tất yếu của ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp giảng dạy thông

qua việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành về ứng dụng CNTT

trong dạy học; thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ khối, hội thảo

chuyên đề; thông qua dự giờ thăm lớp và qua việc triển khai các cuộc thi có

ứng dụng CNTT do ngành tổ chức.

Phát động sâu rộng thành phong trào và đề ra yêu cầu cụ thể về số tiết

ứng dụng CNTT đối với mỗi giáo viên và TTCM để chính họ qua áp dụng

thấy được hiệu quả và sự cần thiết của việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy,

đặc biệt là đối với đổi mới phương pháp dạy học.

- Nâng cao trình độ Tin học cho đội ngũ TTCM

Tạo điều kiện cho giáo viên nói chung và đặc biệt là TTCM học tập

nâng cao trình độ Tin học. Bố trí sắp xếp để cán bộ giáo viên và TTCM được

tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng CNTT do ngành tổ chức.

- Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho đội ngũ TTCM

Muốn ứng dụng CNTT vào giảng dạy hiệu quả thì ngoài những hiểu

biết căn bản về nguyên lý hoạt động của máy tính và các phương tiện hỗ trợ,

đòi hỏi giáo viên cần phải có kỹ năng thành thạo (thực tế cho thấy nhiều

người có chứng chỉ hoặc bằng cấp cao về Tin học nhưng nếu ít sử dụng thì kỹ

năng sẽ mai một, ngược lại chỉ với chứng chỉ A –Tin học văn phòng nhưng

69nếu bạn chịu khó học hỏi, thực hành thì việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy

sẽ chẳng mấy khó khăn). Nhận thức được điều đó, các trung tâm đã rất chú

trọng bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên nói chung và đội ngũ

TTCM nói riêng thông qua nhiều hoạt động, như:

+ Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy tính và các phần

mềm Tin học với giảng viên là giáo viên CNTT và những giáo viên có kỹ

năng tốt về Tin học của trung tâm, theo hình thức trao đổi giúp đỡ lẫn nhau,

tập trung chủ yếu vào những kỹ năng mà giáo viên cần sử dụng trong quá

trình soạn giảng hàng ngày như lấy thông tin, các bước soạn một bài trình

chiếu, các phần mềm thông dụng, cách chuyển đổi các loại phông chữ, cách

sử dụng một số phương tiện như máy chiếu, máy quay phim, chụp ảnh, cách

thiết kế bài kiểm tra,...

+ Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề để trao đổi về kinh nghiệm

ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

+ Định hướng cho TTCM luôn có ý thức sưu tầm tài liệu hướng dẫn

ứng dụng CNTT hiệu quả, nghiên cứu chọn lọc photo phát cho giáo viên

(bằng cách làm này các trung tâm đã có nhiều tài liệu hay, dễ thực hành cho

giáo viên sử dụng như: tài liệu hướng dẫn soạn giáo án powerpoint, hướng

dẫn sử dụng máy chiếu, hướng dẫn thiết kế bài giảng điện tử E - Learning,...)

+ Động viên TTCM tích cực tự học, khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng chia

sẻ, luôn cầu thị tiến bộ, thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp; TTCM trong

mỗi trung tâm phải là bộ phận kết nối, là trung tâm tạo ra một môi trường học

hỏi chuyên môn tích cực.

+ TTCM tích cực tham gia các cuộc thi ứng dụng CNTT do ngành tổ

chức. Bởi vì khi tham gia bất cứ cuộc thi nào yêu cầu sản phẩm cũng đòi hỏi

người tham gia cuộc thi phải có sự đầu tư nhiều hơn về thời gian, công sức,

chất xám và cả việc phải học hỏi ở những người giỏi hơn. Như vậy, việc rèn

kỹ năng, tự học và học hỏi đồng nghiệp đều được đẩy mạnh.70Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (112 trang)

×