1. Trang chủ >
  2. Mẫu Slide >
  3. Mẫu Slide - Template >

Các phương pháp tổng hợp MOFs

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.89 MB, 17 trang )


 ỨNG DỤNGVì độ bền nhiệt thấp nên MOFs chỉ xúc tác cho một số phản ứng

ở nhiệt độ thấp ví dụ như ancyl hóa, henry...CHƯƠNG 2: Quy trình tổng hợp

2.1. Tổng hợp vật liệu MIL-101

Dung Môi và H2BDC+) MIL-101-Cr với thành phân:Khuấy 10 phút

MUỐIDung dịch 1

Khuấy 10 phút

Kiếm soát pHMuối Cr(NO3)3.9H2O + H2BDCKết tinh thủy nhiệt

24h

Rửa 2 lần bằng dung môi

120-200oC

Ra mẫu

MIL-101MIL-101 sau khi traoMIL-101

đổi dung môi

Sấy 105oC trong 10hsạch• Ảnh hưởng của dung môi, hàm lượng dung môi, nhiệt độ, thời gian kết

tinh...2.2. Tổng hợp HKUST – 1Ảnh hưởng của nhiệt độ.

Tỷ lệ muối Cu(NO3)2.3H2O/ acid H3BTC = 3/23.4. Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của vật liệu

• Phương pháp phổ XRD

+ Nghiên cứu cấu trúc tinh thể và kích thước hạt.

• Phương pháp phổ IR

+ Nghiên cứu cấu trúc và sự che phủ của các phân tử trên bề mặt

xúc tác

+ Nghiên cứu cấu trúc tinh thể nhưng chỉ của những pha tinh

khiết

• Phương pháp SEM

+ Xác định kích thước và hình dạng bề mặt các hạt chất rắn có

kích thước ≤0,5µm.• Phương pháp TEM:

+ Xác định vi cấu trúc và vi kết cấu của chất rắn, đo kích

thước hạt nano với độ phân giải cao.• Phương pháp hấp phụ và giải hấp phụ khí N2

+ Xác định diện tích bề mặt chất rắn, sự phân bố kích

thước mao quản trung bình và sự phân bố thể tích.1700

1600d=26.8781500

14002ϴ = 2,8; 3,3; 5,2; 8,5; 9,101300

1200

1100d=3.475d=4.943d=4.709d=5.370

d=5.245d=5.703d=7.804

d=7.553200d=8.590300d=9.076d=20.572400d=10.501500d=13.654d=17.229

d=22.466600d=15.100700d=18.224800d=15.758900d=9.783d=31.8341000d=52.995Lin (Cps)Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Sample M01-021800100

0

11020302-Theta - Scale

File: Duong BK mau M01-02.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 1.000 ° - End: 30.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 8 s - 2-Theta: 1.000 ° - Theta: 0.500 ° - Chi: 0.00mẫu chuẩnCrM-0,3 TMPhổ XRD và SEM của mẫu tổng

hợp ở điều kiện thích hợpCrM-0,3 TM

SBET = 2810 m2/g

Slangmuir = 4264

m2/gHKUST-1

Nhiệt độ kết tinh 90oC và hàm lượng Cu(NO3)2.3H2O/ acid

H3BTC =3/2.

Faculty of Chem

istry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Sam

ple HK04-022500

2400

2300

2200d=7.5492100

2000

1900

1800

17001500

1400

1300

1200d=1.922d=1.964d=2.054d=2.166d=2.110d=2.294d=2.628d=2.577

d=2.539200d=2.799d=3.031d=2.880d=3.095d=3.418d=4.637d=3.675d=3.505300d=3.867

d=3.790400d=4.152500d=4.370600d=5.047700d=5.353800d=6.004

d=5.853900d=6.5561000d=9.2421100d=13.036Lin (Cps)1600100

0

310203040502-Theta - Scale

File: Duong BK mau HK04-02.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 3.000 ° - End: 50.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 12 s - 2-Theta: 3.000 ° - Theta: 1.500 ° - Chi: 0.HK-90(muối / acid

=3/2)

Mẫu chuẩnHK-90

SBET = 1064 m2/g

độ bền nhiệt: 270oCMẫu CrM-0,3TM có các đám phổ hồng ngoại giống với mẫu

chuẩn và dạng dường DTA, TGA tương tự các mẫu so sánh. Mẫu có độ

bền

nhiệt cao, tới gần 300oCmới bắt đầu bị phá hủy và phá hủy hoàn toàn ở

nhiệt

độ trên 400oC.

Cấu trúc mao quản trung bình còn thể hiện qua phổ hấp phụ /giải hấp phụ

N2Khả năng hấp phụSTTVật liệuĐộ hấp phụ nước

(mg/g)Độ hấp phụ Toluen

(mg/g)1HKUST-155522MIL-101 (Cr)130176CẢM ƠN CÔ

VÀ CÁC BẠN

ĐÃ LẮNG NGHE !Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pptx) (17 trang)

×