1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 2: THỰC TRẠNG VIỆC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.74 MB, 120 trang )


Tính đến tháng 10 năm 2008 trên địa bàn huyện có 22 trƣờng mầm non,

29 trƣờng tiểu học, 22 trƣờng THCS, 5 trƣờng THPT (trong đó 1 trƣờng đạt

Chuẩn Quốc gia), một Trung tâm GDTX. Năm 1995 đƣợc công nhận phổ cập

Tiểu học. Năm 1996 đƣợc công nhận phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi. Năm

2002 đƣợc công nhận phổ cập THCS. Tỷ lệ thanh niên từ 15 – 18 tuổi có bằng

tốt nghiệp THCS đạt 94,3% so với mặt bằng của tỉnh.

2.2. Tình hình giáo dục đạo đức học sinh ở trƣờng THPT Giao Thuỷ từ

2005 – 2010

Bảng 2.1. Kết quả giáo dục đạo đức học sinh trường THPT Giao Thuỷ

từ 2005 - 2010Năm họcTốtTổngKháTrung bìnhYếusố HS

SL%SL%SL%SL%2005-20061633114169.939424.1794.8191.22006-20071745116666.849428.3663.8191.12007-20081777108360.957532.41136.4060.32008-2009178087449.172540.71679.4140.82009-2010175295554.563136.01518.6150.9Qua bảng số liệu trên cho thấy:

- Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Tốt hàng năm đạt từ 49.1 % đến

69.9 %.

- Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Khá hàng năm đạt từ 24.1 % đến

40.7 %.

- Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Trung bình hàng năm đạt từ 3.8 %

đến 9.4 %.

- Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Yếu hàng năm vẫn còn từ 0.3 %

đến 1.2 %.34Bảng 2.2. Kết quả giáo dục đạo đức học sinh chậm tiến của trường

THPT Giao Thuỷ từ năm 2005 - 2010Tổng số

Năm họcHS toàn

trƣờngHS chậm tiếnHS đã tiến bộSL%SL%2005-20061633986.07980.62006-20071745854.97790.62007-200817771196.910588.22008-2009178018110.216792.32009-201017521669.515593.4Qua bảng số liệu trên cho thấy: Học sinh chậm tiến ở trƣờng THPT

Giao Thuỷ hàng năm chiếm từ 4.9% đến 10.2%. Có nhiều nguyên nhân,

nguyên nhân chính là do tác động mặt trái của cơ chế thị trƣờng, sự thiếu

quan tâm của cha mẹ học sinh, sự phối - kết hợp giữa Nhà trƣờng – Gia đình

– Xã hội còn hạn chế.

2.3. Thực trạng nhận thức của các lực lƣợng giáo dục về công tác giáo

dục đạo đức học sinh

2.3.1.Nhận thức về tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức học sinh

Thông qua kết quả trƣng cầu ý kiến của học sinh (135 phiếu), phụ

huynh học sinh (145 phiếu), cán bộ giáo viên trƣờng THPT Giao Thuỷ (76

phiếu); tổ dân phố/xóm đội (54 phiếu); các lực lƣợng xã hội tham gia giáo dục

khác (Đoàn TNCS HCM, Công an, Trung tâm Văn hoá - Thể thao, Hội chữ

thập đỏ, Trung tâm y tế) (90 phiếu) để thấy tầm quan trọng của giáo dục đạo

đức cho học sinh:35Bảng 2.3. Mức độ quan trọng của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh

(Tính theo tỷ lệ phần trăm so với đối tượng điều tra 500 phiếu)

Mức độ quan

trọngCó cũng

Rất cần thiếtTỷ lệ (%)Cần thiếtđƣợc, không

có cũng đƣợc9550Không cần

thiết

0Qua bảng số liệu trên cho thấy: 95% ý kiến đƣợc hỏi cho rằng công tác

giáo dục đạo đức cho học sinh là rất cần thiết, không có ý kiến nào cho rằng

công tác giáo dục đạo đức cho học sinh là không cần thiết hoặc có cũng đƣợc,

không có cũng đƣợc. Điều đó khẳng định công tác giáo dục đạo đức cho học

sinh là rất cần thiết.

2.3.2. Nhận thức về mức độ quan trọng của các phẩm chất đạo đức cần

giáo dục cho học sinh THPT

Chúng tôi đã tổ chức trƣng cầu ý kiến về mức độ quan trọng của các

phẩm chất đạo đức cần giáo dục cho học sinh, kết quả nhƣ sau:36Bảng 2.4. Mức độ quan trọng của các phẩm chất đạo đức cần giáo dục cho

học sinh (Tính theo tỷ lệ phần trăm so với đối tượng điều tra 500 phiếu)

Mức độ

TT1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1112

13

14

15

16

17

18

19

20Phẩm chấtLập trƣờng tƣ tƣởng chính trị

Ý thức độc lập dân tộc và

CNXH

Tinh thần hợp tác quốc tế

Lòng tự trọng

Lòng trung thành

Lòng dũng cảm

Lòng khoan dung, độ lƣợng

Tính khiêm tốn và khả năng

kiềm chế

Tính quyết đoán

Tính trung thực

Tinh thần tập thể, tôn trọng

nguyện vọng ý chí của tập

thể

Tinh thần tự giác thực hiện

nội quy, quy chế của tập thể

Tinh thần đoàn kết, sẵn

sàng giúp đỡ ngƣời khác

Tinh thần vƣợt khó

Ý thức tiết kiệm

Ý thức tổ chức, kỷ luật

Thái độ quan tâm, sẵn sàng

chia sẻ, giúp đỡ ngƣời khác

Lối sống tình cảm, đúng

mực

Lối sống giản dị, tiết kiệm

Hoà đồng với cộng đồng và

môi trƣờngRất quan

trọng

Xếp

%

thứ

54.2

1818.2Xếp

thứ

1961.61237.281.2640.2

72.2

73.4

67.2

61.420

6

4

11

1353.2

27.8

25.8

32.8

38.62

12

16

9

76.6

0.0

0.8

0.0

0.02

16

8

16

1676.2223.8180.01671.2

84.47

126.2

15.215

202.6

0.43

1467.81032.2100.01672.8526.6140.61270.8827.2132.0468.2

44.4

74.89

19

331.2

54.4

24.811

1

170.6

1.2

0.412

6

1458.41440.261.4557.81541.450.8857.61641.640.8854.41744.830.8837Quan trọng

%Ít quan

trọng

Xếp

%

thứ

27.6

1Qua bảng số liệu chúng ta có thể thấy:

- Một số phẩm chất đƣợc cho rằng rất quan trọng, xếp ở các vị trí cao:

Tính trung thực (84.4%); Tính khiêm tốn và khả năng kiềm chế (76.2%); Ý

thức tổ chức, kỷ luật (74.8%); Lòng trung thành (73.4%); Tinh thần tự giác

thực hiện nội quy, quy chế của tập thể (72.8%). Đây là những phẩm chất đạo

đức rất quan trọng, cần đƣợc giáo dục cho học sinh.

- Một số phẩm chất cũng đƣợc đánh giá cao, đó là: Lòng tự trọng

(72.2%); Tính quyết đoán (71.2%); Tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ

ngƣời khác (70.8%); Tinh thần vƣợt khó (68.2%); Tinh thần tập thể, tôn trọng

nguyện vọng ý chí của tập thể (67.8%). Trong đó có những phẩm chất đạo

đức quý báu là truyền thống của dân tộc Việt Nam, cần đƣợc giữ gìn và phát

huy trong giai đoạn hiện nay.

- Một số phẩm chất đƣợc cho rằng ít quan trọng: Lập trƣờng tƣ tƣởng

chính trị (27.6%), Tinh thần hợp tác Quốc tế (6.6%); Tính quyết đoán

(2.6%); Tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ ngƣời khác (2.0%); Thái độ

quan tâm, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ ngƣời khác (1.4%). Mặc dù các ý kiến

này chiếm tỷ lệ nhỏ nhƣng cũng cần quan tâm hơn trong việc giáo dục đạo

đức cho học sinh trong giai đoạn hiện nay, nhất là lập trƣờng tƣ tƣởng chính

trị, sự quan tâm chia sẻ với ngƣời khác, sự hợp tác trong công việc, khả năng

quyết đoán…

2.4. Thực trạng biểu hiện các hành vi chƣa tốt của học sinh trƣờng THPT

Giao Thuỷ

Một số năm gần đây, số lƣợng học sinh trƣờng THPT Giao Thuỷ xếp

loại Hạnh kiểm loại Trung bình và Yếu chỉ chiếm tỷ lệ từ 4.9 % đến 10.2 %

nhƣng các biểu hiện hành vi đạo đức chƣa tốt cũng khá đa dạng. Chúng tôi đã

tổ chức trƣng cầu ý kiến đánh giá về các biểu hiện hành vi đạo đức chƣa tố

của học sinh trƣờng THPT Giao Thuỷ, kết quả nhƣ sau:38Bảng 2.5. Đánh giá về các biểu hiện hành vi đạo đức chưa tốt của học

sinh trường THPT Giao Thuỷ (Tính theo tỷ lệ phần trăm so với đối tượng điều

tra 500 phiếu)

Số lƣợng học sinh

TTĐa sốCác biểu hiện hành vi đạo đức

%1Chƣa chăm chỉ trong học tập và2Ít chú ý rèn luyện toàn diện3Ít tham gia các phong trào văn

hoá, văn nghệ, thể thao

Sống thực dụng, coi trọng vật

chất5Ý thức học tập kém, lƣời học,

ham chơi6Ý thức tự học kém, học qua loa,

chiếu lệ7Xếp

thứ%Xếp

thứQuan hệ với bạn bè thiếu trong

sáng41.2158.81538.2lao động4Thiểu số461.81222.0678.01019.4780.6938.6361.41338.8261.21412.41187.658Kết bạn thiếu lựa chọn17.8882.289Tự do, tuỳ tiện, đua đòi17.6982.4710Gian dối8.81391.2311Ham mê chơi điện tử quá mức30.2569.81112Đua xe, vi phạm Luật Giao13.21086.869.81290.247.41492.626.21593.81thông

13Hút thuốc lá14Đánh nhau, gây rối trật tự trị an,

trấn lột15Cờ bạc, cá độ ăn tiền39Qua bảng số liệu chúng ta có thể thấy:

- Các lỗi học sinh vi phạm nhiều nhất là: Chƣa chăm chỉ học tập và lao

động (41.2%); Ý thức học tập kém, lƣời học, ham chơi (38.6%); Ý thức tự

học kém, học qua loa, chiếu lệ (38.8%); Ít chú ý rèn luyện toàn diện (38.2%);

Ham mê chơi điện tử quá mức (30.2%); Ít tham gia các phong trào văn hoá,

văn nghệ, thể thao (22.0%); Sống thực dụng, coi trọng vật chất (19.4%); Kết

bạn thiếu lựa chọn (17.8%); Tự do tuỳ tiện, đua đòi (17.6%). Trong các lỗi

trên, ham chơi điện tử quá mức có ảnh hƣởng rất lớn đến học tập, mất tập

trung cho việc học tập, có những học sinh chơi điện tử thâu đêm, không đến

trƣờng học đƣợc, nếu đến trƣờng thì cũng không còn sức để học tập. Ngoài ra,

lối sống thực dụng, coi trọng vật chất; tự do, tuỳ tiện, đua đòi là kết quả ảnh

hƣởng của mặt trái cơ chế thị trƣờng, không phù hợp với lối sống của con

ngƣời mới XHCN.

- Các lỗi vi phạm nặng là: Cờ bạc, cá độ ăn tiền (6.2%); Đánh nhau,

gây mất trật tự trị an, trấn lột của nhau (7.4%); Gian dối (8.8%); Hút thuốc lá

(9.8%); Quan hệ với bạn bè thiếu trong sáng (12.4%); Đua xe, vi phạm Luật

Giao thông (13.2%). Các lỗi trên thƣờng do các học sinh chƣa ngoan vi phạm,

tuy nhiên số này chiếm tỷ lệ rất ít trong nhà trƣờng. Tuy nhiên chúng ta cũng

cần phải quan tâm đúng mức, bởi các học sinh này rất dễ bị các đối tƣợng xấu

lôi kéo, dẫn tới vi phạm pháp luật.

- Thực tế trong công tác giáo dục đạo đức học sinh ở trƣờng THPT

Giao Thuỷ, chúng tôi thấy đa số học sinh đều ngoan, các hành vi đạo đức thể

hiện rất tốt:

+ Có động cơ học tập đúng đắn, có ý thức phấn đấu tu dƣỡng, vƣợt khó

vƣơn lên, tích cực, gƣơng mẫu trong các hoạt động tập thể, có tinh thần đồng

đội, tinh thần trách nhiệm cao.

+ Lễ phép với các thầy, cô giáo; với ngƣời trên; đoàn kết, thân ái, hoà

đồng với mọi ngƣời.

40+ Có ý thức tìm hiểu, kế thừa và phát huy truyền thống văn hoá, nếp

sống thanh lịch của ngƣời Việt Nam.

+ Chấp hành nghiêm Pháp luật, nội quy, quy chế của nhà trƣờng. Có ý

thức bảo vệ môi trƣờng, bảo vệ của công. Tích cực đấu tranh, phòng chống

các tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận nhỏ học sinh còn có nhận thức sai

lệch về động cơ, thái độ học tập; không có tinh thần vƣợt khó; yêu sách bố mẹ

phải đáp ứng các yêu cầu quá đáng của mình; không có ý thức trách nhiệm về

việc làm của mình; coi thƣờng quy định của nhà trƣờng. Đặc biệt có số ít học

sinh có biểu hiện đua đòi, ăn chơi, tham gia vào các tệ nạn xã hội…

Chúng tôi đã tổ chức trƣng cầu ý kiến về nguyên nhân ảnh hƣởng đến

hành vi không lành mạnh của học sinh, kết quả nhƣ sau:

Bảng 2.6. Nguyên nhân ảnh hưởng đến hành vi không lành mạnh của

học sinh (Tính theo tỷ lệ phần trăm so với đối tượng điều tra 500 phiếu)

Thái độ

TTCác nguyên nhân ảnh

hƣởng tới hành vi đạo đứcĐồng ýPhân vânKhông

đồng ý

Xếp

%

thứ%

1Tác động mặt trái của nền

kinh tế thị trƣờng2Pháp luật chƣa nghiêm3Chƣa có giải pháp phối hợp

giáo dục của toàn xã hội4Xã hội còn nhiều tiêu cực5Xếp

thứ%Xếp

thứ57.6519.61322.8855.2624.8920.01066.8213.81519.41170.6118.41411.01449.8828.4521.89Nhiều tổ chức xã hội,

đoàn thể chƣa quan tâm

tới việc giáo dục đạo đức

cho học sinh416Tác động của bùng nổ

thông tin7Đời sống đa số ngƣời dân

còn khó khăn8Ngƣời lớn chƣa gƣơng

mẫu966.8221.81211.41349.6923.81026.6553.8727.6618.61225.21434.4240.4323.61533.2343.2229.41246.2124.4758.2432.049.81536.81123.81039.4427.61327.2845.2146.41027.6626.06Nhà trƣờng chƣa có nội

dung giáo dục đạo đức

phù hợp10Nhà trƣờng quản lý chƣa

chặt chẽ11Một bộ phận thầy cô giáo

ít quan tâm tới việc giáo

dục đạo đức cho học sinh12Những biến đổi tâm, sinh

lý của lứa tuổi13Gia đình học sinh không

quan tâm, khoán việc giáo

dục cho nhà trƣờng14Bố, mẹ, anh, chị vi phạm

pháp luật15Kết bạn với ngƣời xấuQua bảng số liệu chúng ta thấy có rất nhiều nguyên nhân ảnh hƣởng

đến hành vi không lành mạnh của học sinh, trong đó nguyên nhân hàng đầu là

Xã hội còn nhiều tiêu cực (70.6 %). Có thể chia làm 3 nhóm nguyên nhân

chính sau:

- Các nguyên nhân chủ quan: Những biến đổi tâm sinh lý lứa tuổi

(58.2%); Kết bạn với ngƣời xấu (46.4%).

42- Các nguyên nhân khách quan: Xã hội còn nhiều tiêu cực (70.6%); Tác

động của bùng nổ thông tin, tiếp thu thông tin không đƣợc chọn lọc và có

định hƣớng (66.8%); Tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trƣờng

(57.6%); Ngƣời lớn chƣa gƣơng mẫu (53.8%); Đời sống đa số ngƣời dân còn

khó khăn (49.6%).

- Các nguyên nhân thuộc về quản lý xã hội và quản lý giáo dục: Một bộ

phận thầy cô giáo ít quan tâm tới việc giáo dục đạo đức học sinh (29.4%);

Nhà trƣờng chƣa có nội dung giáo dục đạo đức phù hợp (25.2%); Nhà trƣờng

quản lý chƣa chặt chẽ (23.6%).

- Các nguyên nhân khác: Chƣa có giải pháp phối hợp của toàn xã hội

(66.8%); Nhiều tổ chức xã hội, đoàn thể chƣa quan tâm tới giáo dục đạo đức

học sinh (49.8%); Pháp luật chƣa nghiêm (55.2%); Gia đình không quan tâm,

khoán việc giáo dục cho nhà trƣờng (36.8%); Bố mẹ, anh chị vi phạm pháp

luật (27.6%).

Nếu quản lý tốt, thiết lập đƣợc các mối quan hệ chặt chẽ gắn nhà

trƣờng với gia đình và xã hội thì có thể phát huy đƣợc những mặt tích cực của

các yếu tố khách quan và chủ quan, hạn chế đƣợc những tác động tiêu cực

hoặc từ mặt tiêu cực trở thành mặt tích cực.

2.5. Thực trạng việc phối hợp giữa Nhà trƣờng-Gia đình-Xã hội trong

công tác giáo dục đạo đức học sinh ở trƣờng THPT Giao Thuỷ

2.5.1. Thực trạng thực hiện vai trò chủ đạo của trường THPT Giao Thuỷ

trong việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo

đức học sinh

Phối hợp giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội có ý nghĩa rất quan trọng

trong việc giáo dục đạo đức học sinh. Sự phối hợp này tạo ra môi trƣờng

thuận lợi để giáo dục đạo đức học sinh. Vì vậy việc phối hợp các lực lƣợng

giáo dục là nguyên tắc cơ bản của nền giáo dục nƣớc ta. Chăm sóc, giáo dục

trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội.43Hiểu đƣợc vai trò quan trọng của việc phối hợp các lực lƣợng giáo dục

trong việc giáo dục đạo đức học sinh, trƣờng THPT Giao Thuỷ đã triển khai

từ rất sớm. Chi uỷ, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn nhà trƣờng đã

quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên về tầm quan trọng của công tác giáo dục

đạo đức học sinh. Muốn có chất lƣợng trƣớc hết phải duy trì kỷ cƣơng nề nếp,

học sinh phải chăm ngoan. Khẩu hiệu hành động của nhà trƣờng những năm

gần đây là “Kỷ cƣơng - Nề nếp - Chất lƣợng cao”.

Trong thời gian qua, nhà trƣờng đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm

giáo dục đạo đức cho học sinh và bƣớc đầu đã có kết quả rất khả quan: Giảng

dạy đạo đức thông qua các bài giảng trên lớp; Giáo dục đạo đức thông qua các

hoạt động ngoài giờ lên lớp; Phối hợp với Đoàn TNCS HCM tổ chức các hoạt

động xã hội; Phối hợp với Nhà văn hoá huyện Giao Thuỷ tổ chức các hoạt

động văn hoá, văn nghệ; Phối hợp với Công an thị trấn Ngô Đồng, Công an

huyện Giao Thuỷ, Huyện đội Giao Thuỷ giáo dục học sinh…Ngoài ra, Hội

chữ thập đỏ của nhà trƣờng cũng hoạt động rất hiệu quả, hàng năm cán bộ,

giáo viên và học sinh toàn trƣờng đã quyên góp đƣợc hàng chục triệu đồng

tham gia các hoạt động từ thiện. Nhà trƣờng còn phối hợp với Trung tâm y tế

dự phòng huyện Giao Thuỷ tổ chức phám sức khoẻ đầu năm cho các em học

sinh lớp 10, qua đó phát hiện nhiều em bị bệnh và đã tƣ vấn cho gia đình các

em tổ chức chữa trị kịp thời. Nhà trƣờng cũng đã phối hợp với Uỷ ban DS –

GĐ – TE huyện Giao Thuỷ tổ chức cho học sinh tìm hiểu về sức khoẻ sinh

sản, sức khoẻ tình dục… Bằng các hoạt động trên, nhà trƣờng đã xây dựng

đƣợc môi trƣờng giáo dục lành mạnh, là cơ sở để giáo dục đạo đức cho học

sinh, nhất là các học sinh chậm tiến.

Chúng tôi đã tổ chức trƣng cầu ý kiến về các biện pháp nhà trƣờng đã

áp dụng để phối hợp các lực lƣợng giáo dục nhằm giáo dục đạo đức cho học

sinh, kết quả nhƣ sau:44Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

×