1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.74 MB, 120 trang )


xã hội sẽ xích lại gần nhau hơn, vì một mục tiêu là đào tạo ngƣời công dân

chân chính theo yêu cầu của xã hội tiến bộ, văn minh.

Gia đình, nhà trƣờng và xã hội còn cần phải thống nhất về nội dung

giáo dục đạo đức cho học sinh ở nhà trƣờng, ở gia đình và ngoài xã hội.

Trƣớc hết giáo dục gia đình có thế mạnh và điều kiện để tiến hành giáo dục

đạo đức cho các em thƣờng xuyên, liên tục và lâu dài nhất. Giáo dục nhà

trƣờng có trách nhiệm và nhiều trhuận lợi truyền thụ cho các em một cách tỷ

mỷ, cụ thể, khoa học, có hệ thống trong chƣơng trình chính khoá hoặc ngoại

khoá bằng các phƣơng pháp sƣ phạm những tri thức văn hoá và hành vi đạo

đức cần thiết. Các tổ chức xã hội trên cơ sở những chủ trƣờng, chính sách địa

phƣơng của các giới thông qua các buổi sinh hoạt mà tuyên truyền, phối hợp

với nhà trƣờng và gia đình để giáo dục ý thức, trách nhiệm của ngƣời công

dân ở mọi lứa tuổi.

Để tạo ra sự thống nhất mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp và hình thức

tổ chức giáo dục đạo đức cần:

- Tổ chức các hội nghị liên tịch để quán triệt và bàn bạc việc chỉ đạo,

việc giáo dục đạo đức cho học sinh của nhà trƣờng.

- Tổ chức các hội nghị chuyên đề để trao đổi và bàn phƣơng pháp tổ

chức thiết thực thực hiện việc tổ chức phối hợp nhà trƣờng, gia đình và xã hội

nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh trƣờng THPT Giao Thuỷ.

- Thống nhất đƣợc kế hoạch phối hợp hoạt động giữa nhà trƣờng với

gia đình, các tổ chức xã hội.

- Phát huy vai trò giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, giám thị

trong việc quan tâm tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh.

- Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của tổ chức Đoàn TNCS HCM

trong việc thu hút thanh niên học sinh vào các hoạt động lành mạnh.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, khen thƣởng, biểu dƣơng, chấn chỉnh tạo

ra sự thống nhất trong việc tổ chức phối hợp nhà trƣờng, gia đình và xã hội

nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh trƣờng THPT Giao Thuỷ.

603.1.2.Nâng cao nhận thức, xác định vai trò, nhiệm vụ và nội dung của việc

phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Sự liên kết giữa nhà trƣờng và gia đình trong việc giáo dục đạo đức cho

học sinh là mối liên hệ tác động qua lại một cách biện chứng.

Nhà trƣờng cần có những hỗ trợ cụ thể cho các bậc cha mẹ học sinh

trong việc giáo dục con cái. Những ngƣời làm cha mẹ rất cần những lời

khuyên và sự giúp đỡ của nhà trƣờng, của các thầy cô giáo, mặc dù nhiều bậc

PHHS đã có trình độ học vấn cao nhƣng cũng còn nhiều PHHS có trình độ

học vấn còn hạn chế. Các nhà sƣ phạm cần chỉ ra cho các bậc PHHS những

khả năng ƣu thế đặc biệt của giáo dục gia đình, dòng họ, đặc biệt giúp cho họ

ý thức đƣợc mục đích giáo dục của nhà trƣờng XHCN, mục tiêu giáo dục đạo

đức ở trƣờng THPT nói chung và trƣờng THPT Giao Thuỷ nói riêng cho con

em họ ở lứa tuổi thanh thiếu niên; thông báo phổ biến cho họ nắm đƣợc

những chính sách về giáo dục của Nhà nƣớc trong thời kỳ mới, thời kỳ CNH

– HĐH đất nƣớc, đồng thời giúp họ thấy đƣợc trách nhiệm và nghĩa vụ của

cha mẹ trong việc giáo dục, nuôi dạy con.

Mặt khác, giáo dục gia đình tiêu biểu là các bậc PHHS có trách nhiệm

chủ động hợp tác với nhà trƣờng trong việc tổ chức hoạt động giáo dục con

em, hiểu rõ nhiệm vụ của mình, chủ động trao đổi với nhà trƣờng, với các

thầy cô giáo, tránh tƣ tƣởng “khoán trắng” cho nhà trƣờng hoặc tự đề ra

những yêu cầu giáo dục đi ngƣợc lại mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trƣờng.

Để thực hiện nội dung trên, gia đình cần thực hiện các nhiệm vụ phối

hợp với nhà trƣờng sau:

- Chủ động liện kết với nhà trƣờng, với GVCN lớp để nắm vững mục

tiêu, nội dung giáo dục đạo đức của con em mình.

- Chủ động trao đổi với nhà trƣờng, với GVCN những biện pháp giáo

dục, đề xuất, kiến nghị về giáo dục đạo đức học sinh.

- Tham gia cùng với nhà trƣờng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài

giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khoá nếu có điều kiện. Đây là hoạt động đòi

61hỏi các bậc PHHS vừa nhiệt tình vừa có khả năng hoạt động xã hội. Nếu tham

gia đƣợc vào các hoạt động này thì các bậc PHHS có điều kiện hiểu rõ con em

mình hơn.

- Thƣờng xuyên trao đổi với GVCN, GV bộ môn bằng nhiều hình thức

về kết quả rèn luyện, học tập, lao động vui chơi ở nhà, nhất là những hiện

tƣợng đặc biệt, những biến đổi tâm lý ở con em và học sinh ở cộng đồng.

- Dự giờ sinh hoạt lớp của con em mình, phối hợp với GVCN giáo dục,

động viên con em mình kịp thời.

- Tổ chức toạ đàm trong PHHS có sự tham gia của nhà trƣờng và

GVCN để trao đổi kinh nghiệm giáo dục con em mình, nhất là những học sinh

còn chƣa ngoan.

- Giúp đỡ, động viên thầy cô giáo, nhất là những thầy cô giáo giảng dạy

trực tiếp con em mình, GVCN lớp của con em mình học tập. Giúp đỡ cần hiểu

rằng không chỉ về vật chất, điều quan trọng là thiết lập quan hệ thƣờng xuyên,

động viên về tinh thần, tình cảm, trao đổi về kinh nghiệm cuộc sống. Giúp đỡ

khi thầy cô giáo đột xuất gặp những khó khăn nhƣ: ốm đau, hoạn nạn. Giúp

đỡ học sinh có khó khăn trong rèn luyện đạo đức.

- Tham gia đầy đủ các buổi trao đổi về học tập, rèn luyện của con cái

mà GVCN triệu tập hoặc nhà trƣờng yêu cầu.

- Tham gia đánh giá kết quả học tập, rèn luyện cho con em mình và

quas trình hoạt động giáo dục của học sinh ở nhà trƣờng, ở lớp.

Việc phối hợp của gia đình với nhà trƣờng trong giáo dục đạo đức cho

học sinh thực hiện đƣợc tốt khi:

- Các bậc PHHS có nhận thức đúng về trách nhiệm phối hợp với nhà

trƣờng, không bao che, dấu những khuyết điểm, thiếu sót, những diễn biến

tâm lý xấu của con em mình ở nhà.

- Hàng ngày dành thời gian nhiều nhất có thể đƣợc cho việc chăm sóc,

dạy dỗ, kiểm tra con em mình.62- Trân trọng và luôn giữ uy tín cho các thầy cô giáo, nhất là các thầy cô

giáo trực tiếp dạy dỗ con em ình, mặc dù có nhiều thầy cô giáo còn trẻ, chƣa

có nhiều kinh nghiệm.

Chính quyền địa phƣơng và các tổ chức xã hội nơi các em học sinh

đang sống và hoạt động có vị trí và vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát

triển nhân cách thế hệ trẻ, đặc biệt là lứa tuổi học sinh THPT vì ngoài thời

gian học tập ở nhà trƣờng, ở lớp thì thời gian còn lại trong ngày các em mở

rộng giao tiếp với xã hội, với các mối quan hệ rộng hơn, phức tạp hơn, có ảnh

hƣởng rất lớn đến việc hình thành nhân cách cho các em. Nhà trƣờng và

những ngƣời sống trong cộng đồng, đặc biệt là các thầy cô giáo, những ngƣời

đóng vai trò chủ đạo của sự phối hợp cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò

của cộng đồng cũng nhƣ sự phối hợp với cộng đồng để làm tốt công việc giáo

dục đạo đức cho thế hệ trẻ.

3.1.3. Xác định rõ nội dung phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng

giáo dục khác trong xã hội

- Phối hợp quản lý:

Để làm tốt công tác giáo dục học sinh, nhất là giáo dục đạo đức, thì

điều kiện đầu tiên, có tính quyết định là quản lý đƣợc học sinh. Việc phối hợp

quản lý học sinh giữa nhà trƣờng và cộng đồng chỉ đƣợc thực hiện một cách

có hiệu quả nếu nhà trƣờng với vai trò là trung tâm của sự phối hợp làm tốt

một số công việc sau:

+ Thống nhất mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp trong việc tổ chức phối

hợp giữa nhà trƣờng và xã hội để quản lý học sinh.

+ Lập kế hoạch công tác phối hợp quản lý: Căn cứ vào tình hình cụ thể,

điều kiện thực tiễn của cộng đồng, nhà trƣờng và GVCN lớp cần lên một kế

hoạch và thảo luận với những ngƣời đại diện của cộng đồng để lên kế hoạch

hành động phối hợp.

+ Nhà trƣờng cần chủ động và chủ đạo cùng với các lực lƣợng trong

cộng đồng tổ chức các loại hình hoạt động cho học sinh. Để làm tốt việc này

63cần phải hình thành nên các tổ chức theo sự hƣớng dẫn chung, đồng thời duy

trì sinh hoạt đều đặn và chặt chẽ.

+ Điều chỉnh và phối hợp các hoạt động nhằm thực hiện yêu cầu giáo

dục của nhà trƣờng. Việc điều chỉnh và phối hợp các hoạt động nên xem xét

từ hai mặt: lợi ích của nhà trƣờng và lợi ích của cộng đồng. Tránh việc đòi hỏi

khai thác quá nhiều mà không đáp ứng yêu cầu lợi ích cộng đồng. Các hoạt

động học sinh tham gia vào các hoạt động chung của cộng đồng nhƣ: các hoạt

động văn hoá; các hoạt động xã hội; các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp

nghĩa… và ngƣợc lại, tránh để học sinh tham gia cùng một lúc quá nhiều các

hoạt động ảnh hƣởng đến thời gian học tập trong trƣờng.

+ Phối hợp với cộng đồng để nắm tình hình học sinh: Tại cộng đồng

nơi sinh sống học sinh mới bộc lộ hết những hành vi đạo đức phản ánh phẩm

chất của mình, vì thế những thông tin có đƣợc từ sự trao đổi giữa giáo viên và

cán bộ cộng đồng là những nguồn thông tin đáng tin cậy, giúp giáo viên đánh

giá đúng học sinh và con em mình. Từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu quản

lý học sinh.

+ Phối hợp động viên và khuyến khích học sinh: Dƣ luận của cộng

đồng có tác dụng rất lớn đến việc điều chỉnh hành vi đạo đức của con ngƣời.

Tổ chức cộng đồng càng chặt chẽ thì sức mạnh dƣ luận càng lớn, tác dụng

điều chỉnh càng nhiều. Dƣ luận và sự đánh giá cộng đồng giúp các em học

sinh tự điều chỉnh hành vi một cách hứu hiệu. Động viên khuyến khích học

sinh có thể bằng tinh thần, bằng những phần thƣởng vật chất huy đọng từ

những nhà hảo tâm hoặc các đơn vị kinh doanh, sản xuất trên địa bàn.

- Phối hợp giáo dục học sinh:

Gia đình, nhà trƣờng, cộng đồng là ba tác nhân trong cơ cấu xã hội mà

sức mạnh tổng hợp của nó liên quan mật thiết đến sự phát triển nhân cách của

thế hệ trẻ. Nhà trƣờng cần tổ chức, liên kết các lực lƣợng giáo dục sống trong

cộng đồng, hƣớng vào những lĩnh vực giáo dục mà cộng đồng có ƣu thế nhƣ:64+ Giáo dục truyền thống: Truyền thống chính là những giá trị tôt sđẹp,

quý báu đã đƣợc hình thành và truyền từ thế hệ trƣớc sang thế hệ sau, từ đời

này sang đời khác. Do đặc điểm về sự hình thành và phát triển khác nhau mà

mỗi cộng đồng đều có những truyền thống riêng, đặc trƣng của mình bên cạnh

những truyền thống chung của dân tộc. Đƣợc sinh ra và lớn lên trong cộng

đồng với những truyền thống tốt đẹp thì đứa trẻ sẽ dần hình thành những

phẩm chất đạo đức tốt đẹp và ngƣợc lại. Sức mạnh của giáo dục truyền thống

sẽ đƣợc nhân lên gấp bội nếu đƣợc sử dụng khoa học, có mục đích rõ ràng.

Bằng những phƣơng pháp, biện pháp thích hợp nhƣ: mời các nhân chứng lịch

sử, các nghệ nhân nổi tiếng trò chuyện với các em; tổ chức cho các em tham

quan các di tích văn hoá, lịch sử… trên địa bàn thì chúng ta đã làm cho học

sinh đƣợc tiếp cận những biểu tƣợng, giá trị đạo đức tốt đẹp. Từ đó học sinh

tự thu nhận đƣợc những giá trị mà chƣơng trình nội dung bài học trong nhà

trƣờng khó có thể đạt đƣợc.

+ Giáo dục bản sắc văn hoá địa phƣơng: Bản sắc văn háo địa phƣơng

biểu hiện bằng lễ hội, phong tục, tập quán… các nhà trƣờng cần phối hợp với

cộng đồng để khai thác nội dung, cách biểu đạt phù hợp với cuộc sống hiện

đại, hƣớng dẫn học sinh tham gia vào các hoạt động văn hoá dân gian. Từ đó

giáo dục cho các em về tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ.

Tuy nhiên, việc giáo dục văn hoá nói chung, giáo dục thuần phong mỹ

tục nói riêng đang còn nhiều vấn đề phức tạp. Chúng ta cần phải khéo léo

điều chỉnh học sinh học tập cái đẹp, cái đúng, biết bảo vệ cái đúng, có ý thức

xoá bỏ cái lỗi thời, lạc hậu, các hủ tục. Những phong tục tốt đẹp cần hƣớng

học sinh tới nhƣ: Sƣu tầm gia phả, dòng tộc; tự hào về dòng họ; giữ gìn kỷ vật

của thế hệ trƣớc để lại; mừng thọ ông, bà; tôn sƣ trọng đạo…

3.1.4. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng giáo dục

trong xã hội

Để thực hiện đƣợc nội dung, nhiệm vụ của các biện pháp tổ chức phối

hợp giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội đã nêu trên cần xây dựng cơ chế tổ

65chức phối hợp. Cơ chế tổ chức phối hợp giữa nhà trƣờng, gia đình và các lực

lƣợng giáo dục khác trong xã hội nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh là

những cách thức tổ chức việc phối hợp, ai chỉ đạo, ai thực hiện để thông qua

đó thực hiện đƣợc sự tác động qua lại giữa các lực lƣợng tham gia giáo dục

nhằm thực hiện nội dung, nhiệm vụ đã đề ra. Nó bao gồm những mối quan hệ

nhiều chiều, ở đay xin đƣợc đề cập đến những biện pháp tổ chức chủ yéu

trong việc phối hợp giữa nhà trƣờng với gia đình, giữa nhà trƣờng với xã hội

3.1.4.1.Cơ chế phối hợp giữa nhà trường và gia đình

Việc phối hợp giữa nhà trƣờng và gia đình có vai trò hết sức quan trọng

trong việc hình thành nhân cách nói chung và đạo đức nói riêng của học

sinh.Vì vậy việc phối hợp giữa nhà trƣờng và gia đình là yêu cầu tất yếu và là

trách nhiệm của cả hai phía gia đình và nhà trƣờng.

Trong sự phối hợp này nhà trƣờng phải đóng vai trò chủ đạo, hạt nhân.

Chủ trì sự phối hợp này là giáo viên chủ nhiệm lớp. Tất nhiên mọi giáo viên ở

mức độ nào đó cũng phải phối hợp với PHHS, nhƣng mối liên hệ đó không

thƣờng xuyên.

Sự phối hợp giữa nhà trƣờng và gia đình đƣợc thực hiện bởi một số

biện pháp chủ yếu sau đây:

- Xây dựng mối liên hệ chặt chẽ, thƣờng xuyên giữa nhà trƣờng và gia

đình một cách trực tiếp thông qua các hình thức hoạt động sau:

+ Thăm gia đình học sinh: GVCN lớp có thể tìm hiểu đƣợc cụ thể hoàn

cảnh sống, lao động, học tập và tu dƣỡng của học sinh, hiểu đƣợc sự giáo dục

của gia đình, cùng gia đình kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong

quá trình giáo dục. Khi trò chuyện với cha mẹ học sinh, giáo viên có thể hiểu

đƣợc tính cách, khuynh hƣớng, hứng thú của học sinh đồng thời giáo viên chủ

nhiệm cũng có những lời khuyên với gia đình những hình thức, phƣơng pháp

rèn luyện đạo đức, học tập cho các em. Nếu GVCN lớp bố trí thời gian đến

thăm đƣợc gia đình học sinh, nhất là những học sinh chậm tiến thì ấn tƣợng

về thầy, cô giáo tận tuỵ vì học sinh sẽ có tác dụng giáo dục hơn những điều

66thầy, cô giáo nói rất nhiều. Tuy nhiên, biện pháp này chƣa đƣợc GVCN lớp

của nhà trƣờng thƣờng xuyên sử dụng. Vì vậy, nhà trƣờng cần nêu yêu cầu

GVCN phải đến thăm gia đình học sinh theo kế hoạch, thu thập thông tin về

học sinh, xử lý thông tin cùng các kênh thông tin khác một cách cẩn thận, lấy

đó làm tƣ liệu cho quá trình giáo dục. Có nhƣ vậy các biện pháp giáo dục mới

sát, không định kiến, hời hợt. Từ đó tạo ra đƣợc và củng cố thêm sự tin cậy

giữa giáo viên chủ nhiệm và gia đình, học sinh. Nhờ đó hiệu quả giáo dục học

sinh đƣợc nâng cao.

+ Mời cha mẹ học sinh đến trƣờng: Mời cha mẹ học sinh đến trƣờng

thƣờng đƣợc giáo viên chủ nhiệm lớp hoặc Hiệu trƣởng sử dụng trong trƣờng

hợp học sinh vi phạm kỷ luật ở mức độ có hệ thống hoặc vi phạm kỷ luật

nghiêm trọng (đánh nhau, vô lễ, nghi sử dụng các chất gây nghiện…). Nhà

trƣờng có thể mời cha mẹ học sinh tới trƣờng để thông báo tình hình, cùng

cha mẹ học sinh tìm các biện pháp thích hợp để giáo dục học sinh có hiệu

quả. Việc mời PHHS đến trƣờng là cần thiết khi học sinh không tiến bộ hoặc

vi phạm các lỗi trầm trọng để kịp thời uốn nắn, giáo dục học sinh. Qua trao

đổi, GVCN hiểu hoàn cảnh học sinh hơn, từ đó có các biện pháp phối hợp với

gia đình học sinh phù hợp. Những cuộc gặp gỡ với PHHS cho phép xây dựng

mối quan hệ giữa gia đình với nhà trƣờng ngày một thân thiện hơn, đồng thời

ngăn ngừa trƣớc những thiếu sót trong học tập và rèn luyện đạo đức của học

sinh. Mời PHHS đến trƣờng là giúp PHHS hiểu rõ công việc giáo dục của nhà

trƣờng và rèn luyện của con cái họ. Mặt khác, nhà trƣờng còn huy động đƣợc

sự giúp đỡ của họ dƣới nhiều hình thức đa dạng. Tuy nhiên, không nên lạm

dụng việc mời PHHS đến trƣờng vì những mục đích riêng tƣ, đồng thời phải

có thái độ đúng mực trong cuộc gặp gỡ đó. Thực tế GVCN của trƣờng còn trẻ

về tuổi đời, tuổi nghề còn ít, trong giao tiếp với PHHS còn không ít lúng túng.

Vì vậy lãnh đạo nhà trƣờng đã hỗ trƣợ cùng GVCN trong việc trao đổi với

PHHS có con chậm tiến hoặc những PHHS chƣa hiểu rõ sự cần thiết phải

phối hợp cùng với nhà trƣờng. Đây là biện pháp giáo dục đem lại hiệu quả

67khá cao, những đòi hỏi GVCN phải sát học sinh, nắm bắt đƣợc những diễn

biến tức thời của học sinh, bố trí đƣợc thời gian để tiếp PHHS.

+ Họp toàn thể PHHS của lớp: Họp toàn thể PHHS của lớp là biện pháp

liên hệ rộng rãi nhất giữa GVCN lớp với PHHS và đƣợc sử dụng một cách

phổ biến. Đó là những cuộc họp đƣợc tổ chức theo lịch định kỳ hoặc đột xuất

tuỳ theo tình hình thực tế của địa phƣơng, của nhà trƣờng, của từng lớp. Họp

toàn thể PHHS đƣợc tổ chức nhiều kỳ trong một năm học, tuỳ theo yêu cầu,

tính chất của cuộc họp mà nội dung họp hƣớng vào các vấn đề khác nhau. Các

nhà trƣờng thƣờng tổ chức 3 kỳ họp PHHS một năm học: đầu năm, cuối HKI

và cuối năm học. Nếu GVCN chuẩn bị nội dung họp tốt, có phƣơng pháp tiếp

cận PHHS tốt thì qua các cuộc họp GVCN có thể tìm ra những biện pháp phối

hợp giáo dục hiệu quả, động viên đƣợc cha mẹ học sinh tích cực, nhiệt tình

tham gia cùng nhà trƣờng và GVCN giáo dục học sinh, giúp các bậc PHHS

nắm vững thêm về kiến thức giáo dục, vận dụng thêm hiệu quả. Vì vậy trong

công tác giáo dục học sinh cần tăng cƣờng sử dụng biện pháp này. Để các

cuộc họp toàn thể PHHS của lớp có hiệu quả cao, GVCN cần phải biết cách

điều khiển cuộc họp. Để điều khiển cuộc họp đƣợc tốt GVCN cần phải: chuẩn

bị cẩn thận, chu đáo, phải xác định mục tiêu của cuộc họp một cách cụ thể,

xây dựng nội dung một cách thiết thực, phong phú, tránh tình trạng biến cuộc

họp đơn thuần chỉ là thông báo điểm, thu tiền học, phổ biến một chiều từ

GVCN đến PHHS. Đặc biệt là các cuộc họp bất thƣờng vì một lý do nào đó

thì việc chuẩn bị nội dung, phƣơng pháp tổ chức, cách thức thuyết phục, cách

chuyển tải nội dung càng cần đƣợc GVCN chuẩn bị kỹ lƣỡng, lãnh đạo nhà

trƣờng nên hỗ trợ GVCN những vấn đề nhƣ: kiểm tra nội dung, cách thức tổ

chức, cùng với GVCN tháo gỡ những vấn đề khó khăn. Khi tiến hành các

cuộc họp, GVCN cần khéo léo, tế nhị, kích thích đƣợc tính tích cực của các

PHHS trong việc đề ra những giải pháp phối hợp với nhà trƣờng, không đƣợc

xúc phạm đến nhân cách học sinh, đến danh dự của PHHS. Sau mỗi lần tổ

chức cuộc họp, nhà trƣờng, GVCN cần tự đánh giá, rút kinh nghiệm về nội

68dung, hình thức của lần họp đó để cuộc họp kỳ sau đạt kết quả tốt hơn, các

cuộc họp bất thƣờng mang lại kết quả nhƣ mong muốn.

- Xây dựng mối liên hệ chặt chẽ thƣờng xuyên giữa nhà trƣờng và gia

đình một cách gián tiếp:

+ Thông qua Thông tin nhanh:

Thông tin nhanh là biện pháp trao đổi thông tin hai chiều giữa gia đình

và nhà trƣờng trong trƣờng hợp cần thông báo ngay thông tin cho gia đình

học sinh nhƣ: Học sinh vắng mặt không có lý do; học sinh đánh nhau; học

sinh quay cóp trong kiểm tra, thi cử; học sinh sử dụng các chất gây nghiện…

Có thể gửi Thông tin nhanh qua chính học sinh vi phạm, nếu không có thể gửi

học sinh (ngoan và có trách nhiệm) ở gần gia đình học sinh vi phạm. Để tránh

gian lận, đầu năm GVCN phải lấy mẫu chữ ký của PHHS. Bằng biện pháp

này thông tin đến đƣợc trực tiếp PHHS và có tác dụng giáo dục rất tốt.

TRƢỜNG THPT GIAO THUỶTHÔNG TIN NHANHLỚP:Kính gửi PHHS em:

Phản ánh của GVÝ kiến của PHHS……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ………………………………………

Giao Thuỷ, ngày tháng năm 20Giao Thuỷ, ngày tháng năm 20GVCNPHHS

(Ký, ghi rõ họ, tên)(Ký, ghi rõ họ, tên)69+ Thông qua Sổ liên lạc giữa nhà trƣờng và gia đình:

Sổ liên lạc giữa nhà trƣờng và gia đình là biện pháp trao đổi thông tin

hai chiều giữa gia đình và nhà trƣờng theo định kỳ hoặc đột xuất. Trong suốt

quá trình giáo dục, GVCN cần có kế hoạch định kỳ thông báo cho gia đình

học sinh kết quả tu dƣỡng, học tập, các mặt khác và những diễn biến bất

thƣờng của con em họ qua sổ liên lạc. Điều quan trọng là cùng với việc thông

báo kết quả cần phải có những nhận xét, đánh giá toàn diện, khách quan, phản

ánh kịp thời những tiến bộ, những điều cần có sự phối hợp giữa gia đình với

GVCN. Những đánh giá của GVCN cần khách quan, chính xác, tránh chung

chung, hời hợt. PHHS sau khi xem xét sổ liên lạc cần ghi rõ ý kiến của mình

về những kết quả phấn đấu của con cái cũng nhƣ về nhận xét, đánh giá của

GVCN. Chính sự thông báo hai chiều này giúp cho GVCN và gia đình thƣờng

xuyên và kịp thời thu đƣợc những thông tin cần thiết về học sinh, từ đó làm

căn cứ để điều chỉnh những tác động sƣ phạm, điều chỉnh hoàn thiện sự phối

hợp giáo dục. Việc trao đổi giữa nhà trƣờng và gia đình thông qua sổ liên lạc

thực hiện định kỳ theo tháng muốn thực hiện đƣợc bắt buộc GVCN phải có kế

hoạch tổng kết các hoạt động của lớp chủ nhiệm theo tháng, sát sao đến từng

học sinh để có đƣợc những nhận xét xác đáng.

Việc sử dụng sổ liên lạc cũng có những hạn chế: cần có thời gian

chuyển từ GVCN đến PHHS thông qua học sinh. Nếu học sinh không tự giác,

không trung thực thì việc trao đổi thông tin có thể bị sai lệch do học sinh tẩy

xoá, nhờ ngƣời ký thay cha mẹ, hoặc cố tình không đƣa sổ cho cha mẹ… Vì

vậy, cùng với biện pháp này cần kết hợp với các biện pháp khác nhƣ: qua điện

thoại, qua thông tin nhanh…

+ Gọi điện thoại, nhắn tin cho PHHS:

Gọi điện thoại, nhắn tin cho PHHS là một biện pháp phối hợp nhanh

chóng, thuận tiện giữa nhà trƣờng và gia đình trong thời đại bùng nổ thông tin

nhƣ hiện nay. Hình thức này đƣợc sử dụng để thông báo tình hình học tập, tu

dƣỡng của học sinh giữa GVCN và PHHS, đặc biệt là khi có những biến động

70Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

×