1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

2 Một số cơ sở và phương hướng tăng cường xã hội hoá sự nghiệp giáo dục trung học phổ thông

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.64 MB, 113 trang )


phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tiến tới phổ cập trung học phổ thông ở

các quận nội thành, thị xã Đồ Sơn vào năm 2005, những huyện còn lại vào

năm 2010” [17].

Điều lệ trường THCS, THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên

quy định hoạt động của các lớp học là: tạo cơ hội cho mọi đối tượng trong

độ tuổi được đến trường học tập, là cơ sở để xây dựng hệ thống giáo dục

đáp ứng công tác PCGD THCS đúng độ tuổi và phổ cập trung học phổ

thông.

Những căn cứ trên đây đã khẳng định tầm quan trọng và sự cần thiết

của việc PCGD THCS đúng độ tuổi và phổ cập bậc trung học và nghề.

Hướng dẫn số 3420/THPT ngày 23/4/2003 của Bộ giáo dục - Đào tạo

về việc thực hiện phổ cập bậc trung học đã nêu: “Củng cố và phát huy

thành quả của phổ cập tiểu học và chống mù chữ, phổ cập giáo dục trung

học cơ sở; tạo điều kiện học tập trung học phổ thông, trung học chuyên

nghiệp và dạy nghề cho đối tượng từ 15 đến 21 tuổi. Tăng tỷ lệ đối tượng

trong độ tuổi 15 vào trung học phổ thông từ 38% năm 2000 lên 45% năm

2005 và 50% năm 2010”. Hướng dẫn còn nêu rõ: “Thực hiện phổ cập bậc

trung học ở những địa phương đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ

sở là một công tác trọng tâm của ngành giáo dục, là công tác mang tính xã

hội sâu sắc, rộng lớn, do đó công tác phổ cập bậc trung học phải được cụ

thể hoá thành chủ trương, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, Hội đồng nhân

dân địa phương. Ngành giáo dục và đào tạo phải tích cực tham mưu, chủ

động xây dựng kế hoạch thực hiện chủ trương này” [7].

Ngày 05/12/2003 Ban thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã ra Nghị

quyết số 14-NQ/TU về việc phổ cập giáo dục bậc trung học và nghề đến

năm 2005 và 2010. Nghị quyết đã đề ra nhiệm vụ: “Huy động học sinh tốt

nghiệp trung học cơ sở vào học trung học phổ thông và bổ túc trung học

phổ thông đạt 65% vào năm 2005 và 75% vào năm 2010; vào học trung

82học chuyên nghiệp đạt 7% năm 2005 và đạt 15% vào năm 2010; học nghề

đạt 5% vào năm 2005 và 10% năm 2010. Bảo đảm duy trì sĩ số đạt tỷ lệ

97% học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục chuyên

nghiệp và nghề. Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi phổ cập đã bỏ

học vào học các lớp phổ cập” [2].

Ngày 18 tháng 12 năm 2003 Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng

đã ra Nghị quyết số 57/2003-NQ/HĐND về việc phổ cập bậc trung học và

nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nghị quyết đã nêu: “Duy trì, củng

cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục

trung học cơ sở. Tiến hành phổ cập bậc trung học và nghề, đảm bảo hầu

hết thanh niên, thiếu niên từ 15 tuổi sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp

tục học tập để đạt trình độ phổ cập bậc trung học và nghề trước khi hết

tuổi 21”. Nghị quyết còn nêu: “Bảo đảm tỷ lệ 85% trở lên học sinh tốt

nghiệp trung học phổ thông hàng năm; Có trên 75% số thanh niên từ 18

đến 21 tuổi có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc trung học

phổ thông, hoặc trung học chuyên nghiệp; trên 10% tốt nghiệp trung học

nghề” [17].

Thực hiện Nghị quyết số 14 NQ/TU ngày 05/12/2003 của Ban thường

vụ Thành uỷ, Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 18/12/2003 của Hội đồng

nhân dân thành phố Hải Phòng về phổ cập giáo dục trung học và nghề đến

năm 2005 và 2010, Ban thường vụ Huyện uỷ An Dương xây dựng Nghị

quyết về phổ cập giáo dục trung học và nghề, xây dựng trường chuẩn Quốc

gia đến năm 2005 và 2010 ở huyện An Dương. Nghị quyết đã nêu: “Tập

trung duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở, đồng thời tiến hành phổ cập giáo

dục bậc trung học và nghề phấn đấu hoàn thành vào năm 2009 đảm bảo

95% trở lên số đối tượng từ 15 đến 21 tuổi đã tốt nghiệp THCS được tiếp

tục học lên đạt trình độ phổ cập bậc trung học và nghề, có 100% số trường

83đạt chuẩn Quốc gia, 90% số xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn Quốc

gia về phổ cập bậc trung học và nghề” [3].

3.3 Các biện pháp tăng cường xã hội hoá sự nghiệp giáo dục trung học

phổ thông nhằm mục tiêu phổ cập trung học phổ thông và nghề

Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề của khoa học quản lý giáo dục,

trong số đó có trực tiếp vấn đề GD THPT, XHHSNGD nói chung và

XHHSNGD THPT nói riêng, trên cơ sở khảo sát thực trạng XHHSNGD ở

huyện An Dương và dựa trên những định hướng, chủ trương phát triển

GD&ĐT của thành phố Hải Phòng và của huyện An Dương, đề tài xin đề

xuất một số biện pháp sau nhằm tăng cường XHHGD THPT ở huyện An

Dương trong thời gian tới nhằm đáp ứng mục tiêu phổ cập giáo dục bậc

trung học và nghề.

3.3.1 Biện pháp “Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của

xã hội và gia đình về vị trí, vai trò của xã hội hoá sự nghiệp giáo dục

trung học phổ thông ”.

Biện pháp này có ý nghĩa quan trọng hàng đầu bởi nhận thức có vai

trò quyết định trong việc thực hiện XHHSNGD nói chung và XHHSNGD

THPT nói riêng. Khi xã hội và các cấp lãnh đạo địa phương, các ban

ngành, đoàn thể và nhân dân chưa nhận thức đúng đắn về mục đích và ý

nghĩa của XHHSNGD THPT thì họ không thể tham gia XHHSNGD một

cách tích cực, chủ động, tự giác, tự nguyện.

Biện pháp này nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa về XHHSNGD

THPT cho lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể,

và đặc biệt nhân dân trong huyện.

Đối tượng cần nâng cao nhận thức có thể nói là toàn xã hội, tuy nhiên

cần tập trung vào các nhóm đối tượng sau:

- Các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương (Đảng uỷ, HĐND,

UBND), nhất là cấp xã.

84- Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng, chương trình, dự án.

- Đội ngũ cán bộ và giáo viên của ngành giáo dục.

- Nhân dân.

Nội dung tuyên truyền phải đa dạng, tuy nhiên nhiều nội dung đã được

nhận thức đúng. Ở đây chỉ gợi ý một số nội dung tuyên truyền có ý nghĩa

quan trọng hoặc những nội dung mà qua khảo sát thấy còn chưa được hiểu

đúng hoặc hiểu chưa đầy đủ.

Về GD THPT cần phải tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp uỷ

Đảng và chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể … và nhân dân ở

huyện An Dương thấy rằng GD THPT phát triển mạnh sẽ thúc đẩy công tác

phổ cập giáo dục bậc trung học và nghề. Chương trình GD THPT cần đa

dạng các loại hình học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh với

mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Ngoài ra

cũng cần phải tuyên truyền để khẳng định XHHSNGD là một giải pháp

mang tính chiến lược đúng đắn, là cách làm giáo dục không chỉ riêng ở

Việt Nam mà là xu thế của nhiều quốc gia trên thế giới. Các cấp lãnh đạo

Đảng và chính quyền, các lực lượng trong xã hội cần phải thay đổi nhận

thức rằng XHHSNGD không phải chỉ là đa dạng hoá, không phải chỉ là tổ

chức Đại hội giáo dục các cấp, không phải chỉ huy động xã hội hỗ trợ cho

giáo dục, mà phải huy động các lực lượng xã hội cùng làm giáo dục. Họ

cũng cần thay đổi nhận thức rằng mục tiêu của XHHSNGD không chỉ là

huy động “mọi người cho giáo dục”, mà XHHSNGD còn có mục tiêu quan

trọng nữa là “giáo dục cho mọi người”. Họ cũng cần hiểu rằng XHHGD rất

đa dạng bao gồm: giáo dục hoá xã hội; cộng đồng hoá trách nhiệm; đa

phương hoá nguồn lực; đa dạng hoá các loại hình học tập, loại hình trường

lớp; thể chế hoá trách nhiệm, quyền lợi của các lực lượng xã hội tham gia

XHHSNGD. Họ cũng cần phải hiểu đặc thù của XHHSNGD THPT là nội

dung, hình thức mà các lực lượng xã hội có thể tham gia cùng làm đa dạng

85Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

×