1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

3 Các biện pháp tăng cường xã hội hoá sự nghiệp giáo dục trung học phổ thông nhằm mục tiêu phổ cập trung học phổ thông và nghề

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.64 MB, 113 trang )


- Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng, chương trình, dự án.

- Đội ngũ cán bộ và giáo viên của ngành giáo dục.

- Nhân dân.

Nội dung tuyên truyền phải đa dạng, tuy nhiên nhiều nội dung đã được

nhận thức đúng. Ở đây chỉ gợi ý một số nội dung tuyên truyền có ý nghĩa

quan trọng hoặc những nội dung mà qua khảo sát thấy còn chưa được hiểu

đúng hoặc hiểu chưa đầy đủ.

Về GD THPT cần phải tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp uỷ

Đảng và chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể … và nhân dân ở

huyện An Dương thấy rằng GD THPT phát triển mạnh sẽ thúc đẩy công tác

phổ cập giáo dục bậc trung học và nghề. Chương trình GD THPT cần đa

dạng các loại hình học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh với

mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Ngoài ra

cũng cần phải tuyên truyền để khẳng định XHHSNGD là một giải pháp

mang tính chiến lược đúng đắn, là cách làm giáo dục không chỉ riêng ở

Việt Nam mà là xu thế của nhiều quốc gia trên thế giới. Các cấp lãnh đạo

Đảng và chính quyền, các lực lượng trong xã hội cần phải thay đổi nhận

thức rằng XHHSNGD không phải chỉ là đa dạng hoá, không phải chỉ là tổ

chức Đại hội giáo dục các cấp, không phải chỉ huy động xã hội hỗ trợ cho

giáo dục, mà phải huy động các lực lượng xã hội cùng làm giáo dục. Họ

cũng cần thay đổi nhận thức rằng mục tiêu của XHHSNGD không chỉ là

huy động “mọi người cho giáo dục”, mà XHHSNGD còn có mục tiêu quan

trọng nữa là “giáo dục cho mọi người”. Họ cũng cần hiểu rằng XHHGD rất

đa dạng bao gồm: giáo dục hoá xã hội; cộng đồng hoá trách nhiệm; đa

phương hoá nguồn lực; đa dạng hoá các loại hình học tập, loại hình trường

lớp; thể chế hoá trách nhiệm, quyền lợi của các lực lượng xã hội tham gia

XHHSNGD. Họ cũng cần phải hiểu đặc thù của XHHSNGD THPT là nội

dung, hình thức mà các lực lượng xã hội có thể tham gia cùng làm đa dạng

85hơn, phong phú hơn, mức độ tham gia cũng sâu hơn, trực tiếp hơn. Có như

vậy họ mới thấy hết khả năng, tiềm năng to lớn của mình trong việc đóng

góp, tham gia cùng làm giáo dục.

Ngoài những vấn đề chung như đã nêu ở trên, khi tuyên truyền nâng

cao nhận thức cho từng nhóm đối tượng, cần chú ý hơn trong các nội dung

sau:

+ Với các cấp uỷ Đảng, cần nhận thức được quan điểm của Đảng và

Nhà nước về vai trò quốc sách hàng đầu của giáo dục, vai trò của nhân tố

người - yếu tố quyết định bảo dảm sự phát triển bền vững của cộng đồng,

của các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Họ cũng

cần phải thấy được vai trò to lớn của GD THPT đối với việc nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của CNH, HĐH, đáp ứng yêu cầu

mới của thời đại - thời đại của xã hội thông tin, của nền kinh tế tri thức, của

xu thế hội nhập, xu thế toàn cầu hoá. Các cấp uỷ Đảng phải ý thức được vai

trò lãnh đạo của mình đối với sự nghiệp GD THPT ở huyện, xã, ý thức

được trách nhiệm của mình trong việc đề ra chủ trương, chương trình hành

động và có trách nhiệm tập hợp, huy động các lực lượng xã hội cùng đóng

góp, cùng làm giáo dục.

+ Với Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, xã cũng cần phải

có nhận thức sâu sắc như cấp uỷ, đồng thời phải nhận thức được vai trò và

trách nhiệm quản lý của mình đối với GD THPT. HĐND có trách nhiệm

quyết định các chủ trương, chính sách về giáo dục cho phù hợp với chủ

trương và chương trình hành động của cấp uỷ. UBND phải ý thức được vai

trò quyết định của mình đối với cuộc vận động XHHGD, đối với việc huy

động toàn xã hội cùng làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp

sức phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương dưới sự quản lý của Nhà

nước. Mặt khác, cũng cần khắc phục nhận thức chưa đúng ở một bộ phận

cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, coi việc huy động cộng đồng

86tham gia công tác GD THPT chính là làm thay cho chính quyền, từ đó có

tư tưởng khoán trắng công tác GD THPT cho xã hội, hoặc cho một mình

ngành giáo dục.

+ Đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở,

trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt từ trưởng, phó phòng ban, trưởng, phó

các thôn xóm phải được trang bị nhận thức ngay từ đầu các nhiệm kỳ Đại

hội Đảng của cấp đó vì luôn có sự thay đổi về cán bộ. Họ cần được tuyên

truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của GD THPT đối với phát triển

cá nhân, phát triển cộng đồng và đặc biệt đối với việc thực hiện chương

trình, kế hoạch của các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở. Họ cần hiểu được tầm

quan trọng và tính cấp thiết của XHHSNGD đối với công tác GD THPT,

hiểu được bản chất, nội dung và vai trò, khả năng của các lực lượng xã hội

đối với công tác GD THPT. Từ đó họ chủ động, tích cực phối kết hợp với

ngành giáo dục, với địa phương tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt

động ở cơ sở hoặc tham gia vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia và

hỗ trợ cho công tác này.

+ Riêng đối với người dân cần phải tuyên truyền, làm cho họ thấy rằng

giáo dục, nhất là GD THPT là sự nghiệp của toàn dân, của toàn xã hội, chứ

không phải chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, của ngành giáo dục. Chỉ có sự

tham gia của toàn xã hội vào giáo dục mới bảo đảm cho giáo dục phát triển

có chất lượng và hiệu quả như lời dạy của Bác Hồ “Dễ trăm lần không dân

cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Họ cần phải hiểu rằng không

có sự đóng góp, ủng hộ , tham gia của dân thì công tác GD THPT không

thể hoàn thành và phát triển được. Người dân cũng cần được tuyên truyền

để thay đổi quan niệm cho rằng XHHSNGD chỉ là giải pháp tình thế, khi

đất nước còn nghèo, khi ngân sách Nhà nước dành cho giáo dục còn eo

hẹp, là huy động tiền của trong nhân dân, là giảm gánh nặng cho ngân sách

Nhà nước, là chuyển cho xã hội tự lo liệu, là phi “Nhà nước hoá”, là giảm

87nhẹ vai trò quản lý của Nhà nước. Người dân cũng cần được tuyên truyền

nâng cao nhận thức rằng XHHSNGD là một cách làm giáo dục phù hợp với

bản chất xã hội của giáo dục, phù hợp với truyền thống tôn sư trọng đạo

của dân tộc ta, rằng họ có rất nhiều khả năng, cơ hội tham gia đóng góp cho

giáo dục. Ví dụ họ có thể tham gia vận động, tuyên truyền mọi người, mọi

gia đình động viên con em họ trong độ tuổi đi học trong các trường THPT

hoặc các lớp thuộc chương trình phổ cập. Họ có thể không có tiền để đóng

góp, nhưng họ có thể đóng góp nhân công, đóng góp nguyên vật liệu mà

gia đình họ có, hoặc tham gia, phổ biến trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con

ngoan. Đó cũng là đóng góp rất to lớn, rất thiết thực và hoàn toàn có thể

làm được đối với mọi người dân.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức có thể thực hiện bằng nhiều con

đường, nhiều hình thức khác nhau:

Có thể tổ chức những hình thức truyền thống như tổ chức các hội nghị,

hội thảo, học tập, triển khai các Nghị quyết, văn bản có liên quan đến giáo

dục, các buổi sơ tổng kết công tác XHHSNGD hoặc thông qua diễn đàn

Đại hội giáo dục các cấp.

Có thể có những hình thức hấp dẫn hơn như tổ chức nghe báo cáo điển

hình, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm.

Có thể sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng như đài, tivi, hệ

thống loa truyền thanh ở huyện, xã, thôn, xóm để tổ chức tuyên truyền về

công tác XHHSNGD.

Ngoài ra có thể tổ chức những hình thức tuyên truyền mạnh mẽ hơn,

tích cực hơn như biên soạn các tài liệu ngắn gọn hoặc tờ rơi hấp dẫn để

phát cho dân, cho các hộ gia đình, dán các pa nô, áp phích ở các công sở,

nơi công cộng có nhiều người qua lại.88Đặc biệt, có thể tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt câu

lạc bộ, các buổi sinh hoạt văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao, các buổi thi

khác nhau....

Để thực hiện được biện pháp này cần có một số điều kiện sau:

- Ngành giáo dục phải chủ động tham mưu, tích cực, năng động, kiên trì

tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động của công tác XHHSNGD đã và đang

diễn ra ở cộng đồng. Đặc biệt cần phải làm cho mọi người, nhất là các cấp

lãnh đạo địa phương và các ban, ngành, đoàn thể thấy được vai trò, tác

dụng của công tác GD THPT đối với bản thân người dân, đối với phát triển

kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương. Phải làm cho xã hội thấy được

những khó khăn mà GD THPT đang gặp phải.

- Nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền phải thiết thực, hấp

dẫn và có tính thuyết phục cao.

- Kết hợp tuyên truyền với việc không ngừng nâng cao chất lượng của

GD THPT .

Các kết quả cần đạt:

Kết quả cần đạt của biện pháp này là nhận thức xã hội về XHHSNGD

và GD THPT ngày càng đúng hơn, đầy đủ hơn. Từ đó các lực lượng xã hội

sẽ tích cực, chủ động, tự giác, tự nguyện hơn trong việc tham mưu, cùng

làm giáo dục.

Để có thêm cơ sở khẳng định tính đúng đắn của biện pháp tăng

cường XHHSNGD THPT ở huyện An Dương, tôi đã tiến hành thăm dò

ý kiến của nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm các cán bộ quản lý nhà

trường THPT, một số giáo viên, cán bộ xã, thị trấn và nhiều phụ

huynh học sinh. Kết quả được thống kê như sau

Bảng3.11. Đánh giá mức độ cần thiết và tính khả thi của

biện pháp1: Đẩy mạnh tuyên truyền

89KẾT QUẢ THĂM DÒ

ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁTSRấtphiếđồng ýuCán bộ quản lý và giáo viênTS%Đồng ý

TS%BănKhôngkhoănđồng ýPhản đốiTS%TS%TS%5441 75,9 13 24,10000008451 60.7 33 39.3000000138 92 66.7 46 33.3000000trường THPT trên địa bàn

huyện

Phụ huynh học sinh và cán bộ

xã, thị trấn

ChungTừ kết quả trên cho thấy 100% số người được hỏi nhất trí ủng

hộ biện pháp này, trong số đó tỷ lệ rất đồng ý là 66.7%; đồng ý là

33.3%. Không có ý kiến băn khoăn hoặc phản đối.

3.3.2 Biện pháp “hoàn thiện cơ chế phối hợp các lực lượng xã hội,

các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia đóng góp và cùng làm xã hội

hoá sự nghiệp giáo dục trung học phổ thông ”.

Biện pháp này có tầm quan trọng đặc biệt. Để huy động và phối hợp

được các lực lượng xã hội, các ngành, các giới tham gia vào GD THPT cần

có cơ chế phối hợp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tính chất của từng

ban, ngành, đoàn thể. Cơ chế phù hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi, khuyến

khích hoặc ràng buộc trách nhiệm đối với việc tham gia, đóng góp và cùng

làm GD THPT của toàn xã hội.

Mục đích của biện pháp này nhằm nâng cao hiệu quả huy động,

khuyến khích sự tham gia, đóng góp, cùng làm giáo dục của tất cả các lực

lượng xã hội và làm cho sự tham gia đó có kế hoạch, có sự quản lý, điều

hành chung, có nề nếp, đồng bộ, ổn định và đạt hiệu quả cao.

Thực chất của XHHSNGD như Nghị quyết Trung ương 2, khoá VIII

là tổ chức sự phối hợp chặt chẽ và thường xuyên giữa các cơ quan quản lý

Nhà nước về giáo dục với Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể quần chúng để vận

90động nhân dân tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục. Khi nói đến tổ

chức sự phối hợp là nói đến cơ chế. Cơ chế là sự vận hành của các mối

quan hệ giữa các thành tố trong một cấu trúc nhằm đạt hiệu quả hoạt động.

Khi nói tới cơ chế phối hợp các lực lượng tham gia XHHSNGD THPT

tức là phải xác định rõ các đối tượng tham gia trong cơ chế, có trách nhiệm

và vai trò của các lực lượng căn cứ vào vai trò, chức năng của lực lượng

đó. Ngoài ra cần phải làm rõ các mức độ, hình thức phối hợp giữa các lực

lượng xã hội cùng làm GD THPT.

Sự vận hành của cơ chế XHHSNGD nói chung và XHHSNGD THPT

nói riêng đương nhiên cũng nằm trong cơ chế của xã hội ta là Đảng lãnh

đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. XHHSNGD không có nghĩa

là giảm nhẹ trách nhiệm và vai trò quản lý của Nhà nước. Trái lại,

XHHSNGD chỉ có thể thực hiện thành công khi có sự lãnh đạo trực tiếp và

thường xuyên của Đảng, sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước và vai trò chủ

động, nòng cốt của ngành giáo dục. Vì vậy, muốn đẩy mạnh XHHSNGD

THPT cần xây dựng cơ chế phối hợp phù hợp, trong đó cần xác định rõ vai

trò “lãnh đạo” của các cấp uỷ Đảng và vai trò “quản lý”, vai trò “chủ đạo”

của Nhà nước, của các cấp chính quyền trong XHHSNGD THPT; vai trò

“chủ động” của ngành giáo dục và các cơ sở giáo dục THPT cùng với vai

trò “tham gia” của các lực lượng xã hội trong XHHSNGD THPT.

Căn cứ vào vai trò, chức năng của lực lượng mà xác định trách nhiệm

của các lực lượng xã hội tham gia cùng làm GD THPT.

Đảng uỷ, Ban tuyên giáo có trách nhiệm ra đường lối, chỉ đạo, lãnh

đạo công tác XHHSNGD THPT. HĐND, UBND các cấp có trách nhiệm

xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện và kiểm tra đánh giá

việc thực hiện kế hoạch đó. Ngoài ra các lực lượng xã hội này có trách

nhiệm tham gia phổ biến các chủ trương, chính sách, Nghị quyết, Chỉ thị

91của Đảng và Nhà nước, của các cấp uỷ Đảng và chính quyến các cấp tới tận

người dân.

Ngành y tế, Uỷ ban dân số - gia đình - trẻ em, các chương trình, dự án

có trách nhiệm tổ chức, tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu niên kiến

thức về giáo dục sức khoẻ tuổi vị thành niên, cách chăm sóc sức khoẻ và

phòng chống các tệ nạn xã hội. Ngoài ra, các ngành này cũng có thể cung

cấp tài liệu, sách vở, kinh phí, cử báo cáo viên tham gia các lớp do Trung

tâm học tập cộng đồng mở.

Ngành pháp luật, công an phổ biến cho học sinh biết về quyền công

dân, quyền trẻ em, về các luật có liên quan tới các em như Luật bầu cử,

Luật hôn nhân gia đình, Luật giáo dục, Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em,

Luật an toàn giao thông…. Ngoài ra, các ngành này còn có trách nhiệm

cung cấp tài liệu, kinh phí, cử báo cáo viên đến nói chuyện và giảng dạy tại

các lớp do Trung tâm học tập cộng đồng mở hoặc tại các trường học.

Các đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ

Chí Minh, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội người cao

tuổi, Hội khuyến học … có trách nhiệm tham gia tuyên truyền, giáo dục

cho Hội viên của mình ở cơ sở về tất cả các lĩnh vực mà Hội viên quan

tâm: lĩnh vực gia đình, chăm sóc sức khoẻ, lĩnh vực văn hoá xã hội … Đặc

biệt các đoàn thể còn có trách nhiệm tích cực tham gia vào tuyên truyền ,

động viên các gia đình quan tâm đến việc học tập của con em mình, duy trì

các phong trào học tập trong nhân dân tiến tới xây dựng “xã hội học tập”.

Tuy nhiên, sự tham gia của các lực lượng xã hội vào giáo dục nói

chung và GD THPT nói riêng có nhiều hình thức và nhiều mức độ khác

nhau. Có thể chỉ ở mức độ đóng góp kinh phí, tài liệu, sách vở … theo một

chủ trương định sẵn, hay được mời tham gia bàn bạc về một công việc, một

vấn đề nào đó của GD THPT. Sự tham gia này chưa tự nguyện, do yêu cầu,

sức ép của cấp trên mà chưa thể hiện hết chiều sâu của việc “cùng làm”

92giáo dục. Ở mức độ cao hơn (mức độ cộng tác), các lực lượng xã hội có thể

cùng góp sức làm chung một công việc có tính chất nhất thời, tuỳ theo từng

vụ việc, nhưng có thể không thực hiện chung một trách nhiệm. Ví dụ như

Trung tâm học tập cộng đồng cộng tác với y tế trong chiến dịch tiêm chủng

mở rộng, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa hè; công an kết hợp với

Hội cựu chiến binh cùng nhà trường tổ chức lễ ra quân phòng chống ma

tuý, phòng chống tội phạm …. Ở mức độ cao nhất (mức độ hợp tác) các lực

lượng xã hội cùng chung sức, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh

vực hoạt động nhằm một mục đích chung. Ở mức độ này, các lực lượng xã

hội đã chủ động, tự nguyện, tự giác tham gia vào các hoạt động giáo dục,

cùng làm giáo dục.

Như vậy, ba hình thức trên trong XHHSNGD nói chung và

XHHSNGD THPT nói riêng có những khía cạnh, mức độ khác nhau, tuỳ

thuộc trình độ, sự tự nguyện, tự giác, tuỳ nhận thức về chức năng, nhiệm

vụ, tuỳ khả năng và điều kiện của các lực lượng xã hội và tuỳ tính chất của

từng hoạt động giáo dục. Với từng mức độ khác nhau đó, sự phối hợp được

thể chế hoá dưới dạng các liên kết, cam kết, thoả thuận, hiệp đồng trách

nhiệm … nhằm cụ thể hoá các nội dung công việc, tạo ra các cơ sở pháp lý,

những ràng buộc trách nhiệm, nhưng vẫn dựa trên cơ sở ý thức, tình cảm,

đạo đức của mỗi bên tham gia.

Để phát huy vai trò lãnh đạo của mình, các cấp uỷ Đảng cần xây dựng

kế hoạch phát triển GD THPT nằm trong kế hoạch tổng thể phát triển kinh

tế - xã hội của mỗi địa phương. Cần đề ra các chủ trương và những Nghị

quyết về XHHSNGD nói chung và XHHSNGD THPT nói riêng. Cần phải

định kỳ nghe ngành giáo dục- đào tạo báo cáo tình hình, kịp thời biểu

dương những mặt tích cực, điều chỉnh những lệch lạc, có chủ trương, biện

pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể để công tác GD THPT ngày càng phát triển.

93Để thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước của mình đối với

XHHSNGD THPT, UBND các cấp phải có trách nhiệm làm tốt việc xây

dựng kế hoạch XHHSNGD THPT trên địa bàn, có trách nhiệm tổ chức

thực hiện, chỉ đạo việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể với GD

THPT. Đặc biệt, UBND các cấp phải chú ý tới khâu kiểm tra, đánh giá,

phải thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở để nắm bắt thực tế, phát hiện, điều

chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện XHHSNGD THPT ở

cơ sở. Có kế hoạch tốt mà buông lỏng kiểm tra thì coi như không có quản

lý.

Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân cần thực hiện chế độ lấy ý

kiến nhân dân hoặc thông qua HĐND trước khi ban hành các chủ trương,

chính sách, dự án, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, thực hiện cơ

chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong mọi hoạt động giáo

dục ở địa phương. Giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng của nhân

dân về giáo dục, thực hiện công bằng xã hội, tạo điều kiện cho mọi thanh

niên trong độ tuổi đều được đi học dưới các hình thức: THPT, TH BTVH,

TH & nghề và các lớp phổ cập.

Để phát huy được vai trò nòng cốt, chủ động của ngành giáo dục, các

cơ sở của GD THPT phải ý thức được vai trò chủ động, trung tâm nòng cốt

của mình, phải chủ động đề xuất, tham mưu cho cấp uỷ Đảng và chính

quyền địa phương về các chủ trương, nội dung, giải pháp phát triển

XHHSNGD THPT. Ngành giáo dục cần chủ động, chịu trách nhiệm quản

lý Nhà nước về giáo dục, có trách nhiệm hướng dẫn, tư vấn, gợi ý về

chuyên môn, theo dõi, điều chỉnh, đánh giá các hoạt động của GD THPT

do các ban, ngành khác tổ chức đi theo đúng hướng và bảo đảm chất lượng,

hiệu quả. Ngoài ra, để phát huy vai trò chủ động, nòng cốt của mình, ngành

giáo dục cần chú ý phải bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ,

giáo viên, đặc biệt các cán bộ quản lý của nhà trường. Họ cần phải quán

94triệt các chủ trương XHHSNGD, chủ động tìm hiểu khả năng của các lực

lượng xã hội có thể tham gia cùng làm giáo dục, chủ động tuyên truyền về

quyền lợi, nghĩa vụ, vai trò, tác dụng trước mắt và lâu dài của GD THPT.

Họ cần phải có năng lực tổ chức, tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của

các tổ chức quần chúng, của mọi lực lượng xã hội.

Để có thể huy động, khuyến khích sự tham gia của các lực lượng xã

hội cùng làm giáo dục cần chú ý tạo động lực cho sự tham gia phối hợp dựa

trên một số nguyên tắc cơ bản sau:

- Về nguyên tắc và lợi ích: Bảo đảm các bên tham gia đều có lợi ích của

mình.

- Nguyên tắc về chức năng và nhiệm vụ: Cần làm cho các lực lượng xã

hội thấy rằng việc cùng làm GD THPT ở cơ sở cũng là trách nhiệm của các

ban, ngành, đoàn thể chứ không phải là “sự làm hộ”, “ban ơn” cho GD

THPT.

- Nguyên tắc về pháp lý: Bảo đảm sự phối hợp dựa trên những cơ sở

pháp lý nhất định (Luật giáo dục, Luất bảo vệ và chăm sóc trẻ em, các Pháp

lệnh, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết của Đảng, của HĐND, UBND các

cấp …).

- Nguyên tắc về truyền thống - tình cảm: cần phải phát huy truyền thống

hiếu học, tôn sư trọng đạo, coi trọng giá trị học vấn của nhân dân.

- Nguyên tắc về tính hiệu quả: hiệu quả của sự phối hợp sẽ tạo hứng

khởi và ý muốn tiếp tục hợp tác đối với các lực lượng xã hội.

Vì XHHSNGD nói chung và XHHSNGD THPT nói riêng là vừa có

tính chất Nhà nước, vừa có tính chất phong trào, cho nên để đảm bảo cơ

chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” cần phải thể chế

hoá. Thể chế hoá nhằm làm cho sự tham gia của xã hội vào GD THPT

được thực hiện theo những quy định, luật lệ, chế định, phép tắc ổn định,

mang tính chất pháp lý, có chính sách, chế độ rõ ràng, dân chủ và công

95Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

×