1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỒNG BÀNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.75 MB, 121 trang )


3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của bậc Trung học phổ

thông

Luật giáo dục năm 2005 ghi: "Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp

học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở,

hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật

và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng

phát triển tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc

sống lao động"[23].

Chính vì vậy HĐGDNGLL phải đảm bảo:

- Về kiến thức: Nâng cao hiểu biết về giá trị truyền thống của dân tộc,

tiếp thu những giá trị tốt đẹp của nhân loại. Bổ sung,củng cố và mở rộng kiến

thức cơ bản, phổ thông mà HS đã học trên lớp; đồng thời mở rộng vốn sống,

hiểu biết thực tiễn xã hội của các em; giúp các em có trách nhiệm với bản thân,

gia đình, nhà trường và xã hội; định hướng nghề nghiệp cho bản thân.

- Về kĩ năng: Củng cố vững chắc các kĩ năng cơ bản được rèn luyện từ

lớp dưới, trên cơ sở đó tiếp tục hình thành và phát triển các năng lực như :

năng lực tự hoàn thiện, năng lực thích ứng, năng lực giao tiếp, năng lực hoạt

động chính trị- xã hội, năng lực tổ chức quản lý, năng lực hợp tác và cạnh

tranh lành mạnh.

- Về thái độ: Có thái độ đúng đắn trước các vấn đề của cuộc sống, biết

phân biệt, đánh giá để tự điều chỉnh và hoàn thiện bản thân mình, đồng thời có

thể giúp người khác hướng tới mục tiêu : chân, thiện, mĩ.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo sự phối hợp của các lực lượng giáo dục

Nguyên tắc này yêu cầu nhà trường, gia đình và xã hội có sự liên kết,

phối hợp chặt chẽ, thống nhất. Các lực lượng giáo dục như cán bộ công nhân

viên, GVCN, GV bộ môn, cán bộ Đoàn, PHHS, các tổ chức đoàn thể ở địa

phương, các cơ quan chức năng phải có sự thống nhất cả về mục đích, nội

dung, hình thức hoạt động, đánh giá hoạt động . Có sự thống nhất đó mới có67thể huy động được sức mạnh về vật chất và tinh thần trong quá trình giáo dục

toàn diện học sinh.

3.1.4. Nguyên tắc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp với

đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông

Các biện pháp quản lý HĐGDNGLL cần phải phù hợp với đặc điểm tâm

lí lứa tuổi học sinh THPT hiện nay .Việc tổ chức HĐGDNGLL tốt sẽ khai thác

được mặt mạnh của các em học sinh, giúp các em trở thành chủ thể tích cực,

chủ động sáng tạo, qua đó hình thành được các phẩm chất, năng lực, kỹ năng

sống cần thiết cho các em trước những thay đổi không ngừng của xã hội và của

chính các em.

3.2. Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại

trƣờng Trung học phổ thông Hồng Bàng Thành phố Hải Phòng

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, phân tích kết quả khảo sát thực trạng

HĐGDNGLL ở trường THPT Hồng Bàng, tuân theo các nguyên tắc trên, đề tài

đề xuất một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL tại trường THPT Hồng Bàng.

3.2.1. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ giáo viên, cán bộ Đoàn, phụ huynh

và học sinh nhà trường về vị trí, vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

3.2.1.1. Ý nghĩa

Trong nhà trường, việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, cán

bộ Đoàn về vị trí, vai trò của HĐGDNGLL là rất quan trọng. Bởi nếu có nhận

thức đúng thì giáo viên (đặc biệt là GVCN) sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được

giao. GVCN nào nhận thức đúng thì họ sẽ quan tâm đầu tư thời gian, công sức

để tổ chức hoạt động cho lớp của mình và sẽ là cầu nối giữa các lực lượng giáo

dục ngoài nhà trường cùng phối hợp tổ chức có hiệu quả hoạt động giáo dục

ngoài giờ lên lớp. Cán bộ Đoàn là nhân tố quan trọng của Tiểu ban

HĐGDNGLL của nhà trường, nếu đội ngũ cán bộ Đoàn nhận thức đúng về vai

trò của HĐGDNGLL thì đội ngũ này sẽ đầu tư thời gian , công sức cho việc

xây dựng kế hoạch hoạt động, tập huấn cán bộ lớp, tổ chức thực hiện tốt

HĐGDNGLL với các hoạt động ghép lớp theo khối hoặc toàn trường.68Các em học sinh chính là trung tâm, là chủ thể HĐGDNGLL. Vì vậy,

nếu các em nhận thức đúng được vai trò của HĐGDNGLL, tác dụng tích cực

và hiệu quả của hoạt động đối với bản thân thì các em sẽ tích cực, chủ động

tham gia hơn và sáng tạo trong các hoạt động. Có như vậy thì mục tiêu của

HĐGDNGLL mới trở thành hiện thực.

HĐGDNGLL chỉ có hiệu quả tốt khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia

đình, nhà trường và xã hội. Như vậy, chúng ta thấy trong việc tổ chức hoạt

động giáo dục ngoài giờ lên lớp không thể thiếu được vai trò của gia đình. Vì

thế việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của HĐGDNGLL cho các bậc phụ

huynh là việc làm cần thiết. Khi đã có nhận thức đúng vị trí, vai trò, tác dụng

của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với quá trình giáo dục toàn diện

HS ; thấy được sự cần thiết phải tổ chức tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên

lớp trong nhà trường thì các lực lượng giáo dục (đặc biệt là phụ huynh) sẽ ủng

hộ, sẵn sàng đóng góp, huy động nguồn lực và phối hợp tham gia và tổ chức

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đạt kết quả tốt.

3.2.1.2. Cách thực hiện

* Đối với cán bộ, giáo viên, đội ngũ cán bộ Đoàn

- Tổ chức học tập đầy đủ, nghiêm túc Điều lệ trường THPT, nhiệm vụ

năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo nói chung và nội dung, chương trình

HĐGDNGLL nói riêng đến toàn thể cán bộ, giáo viên để họ hiểu trách nhiệm

và vai trò của mình trong việc giáo dục toàn diện học sinh.

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên được tham gia các buổi báo cáo tình

hình thời sự trong và ngoài nước, tình hình địa phương để giúp họ nắm rõ hơn

yêu cầu đổi mới của đất nước, sự nghiệp CNH - HĐH đất nước hiện nay đang

rất cần những con người phát triển cả về nhân cách- sức lao động, để họ tự

nhận thức được tâm quan trọng của việc xây dựng những biện pháp giáo dục

toàn diện học sinh, mà HĐGDNGLL là một trong những biện pháp hữu hiệu.69- Tổ chức thảo luận chuyên đề về HĐGDNGLL , về ý nghĩa, vai trò và các

biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong các cuộc họp đội ngũ giáo viên

chủ nhiệm, cán bộ Đoàn hàng tháng.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khoá về các vấn đề đạo đức, pháp luật,

dân số, môi trường, ATGT, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, trong đó lồng

ghép nội dung HĐGDNGLL để qua đó giáo viên thấy được hiệu quả thiết thực

mà hoạt động mang lại cho học sinh. Qua các hoạt động đó, giáo viên chủ

nhiệm sẽ nhận thấy tập thể có nền nếp tốt hơn, gắn bó hơn, học sinh năng động

hơn. Giáo viên bộ môn sẽ nhận thấy học sinh của mình vận dụng kiến thức

môn học như thế nào, còn đội ngũ cán bộ Đoàn sẽ nắm bắt được sở thích,

nguyện vọng tham gia hoạt động của các em và đồng thời hoàn thiện kĩ năng tổ

chức lồng ghép nội dung giáo dục của HĐGDNGLL vào các hoạt động ngoại

khoá.

- Tăng cường quản lý việc tổ chức tập huấn cho đội ngũ GVCN bằng

các giải pháp:

+ Yêu cầu tiểu ban HĐGDNGLL của trường trong khi xây dựng

kế hoạch hoạt động phải đồng thời xây dựng kế hoạch tập huấn cho đội ngũ

GVCN và cán sự lớp.

+ Nội dung tập huấn GVCN chia thành các chuyên đề như : Cách

tổ chức một buổi diễn đàn, thảo luận cho học sinh; cách tổ chức một hội thi,

soạn giáo án HĐGDNGLL,...Các chuyên đề này sẽ được tập huấn trong các

cuộc họp GVCN hàng tháng. Người phụ trách là cán bộ tiểu ban, có thể kết

hợp với Đoàn thanh niên.

+ Khuyến khích GVCN viết sáng kiến kinh nghiệm trong việc tổ

chức, tư vấn hoạt động GDNGLL cho học sinh và khuyến khích chia sẻ kinh

nghiệm với đồng nghiệp.

+ Các hoạt động tập huấn cần diễn ra thường xuyên, liên tục nhằm

đảm bảo trang bị cho đội ngũ GVCN, cán sự lớp một hệ thống tương đối đầy

đủ các kĩ năng tổ chức, tư vấn hoạt động.70* Đối với học sinh

- Ở cấp trường: Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khoá, các

HĐGDNGLL ghép khối lớp, giao việc cho các em, không gò ép hình thức tổ

chức mà để các em tự sáng tạo, tìm tòi các hình thức tổ chức hoạt động mới, để

các em chủ động xây dựng nội dung trên cơ sở đã được định hướng. Hướng

đến các hoạt động có tính huy động người tham gia đông như trò chơi vận

động, các đội thi, trò chơi khán giả,... qua đó giúp các em thấy mình được tin

tưởng, được tự mình làm chủ hoạt động, được tạo sân chơi để thể hiện mình,

giúp các em có thể học tập tốt hơn và từ đó dẫn đến nhận thức đúng về vai trò

của HĐGDNGLL.

- Ở lớp: Yêu cầu GVCN thường xuyên đổi mới hình thức tổ chức hoạt

động đồng thời thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch của nhà trường, để các em

học sinh nhận thấy rằng, hoạt động này là quan trọng, được thầy cô chủ nhiệm

đầu tư công sức tổ chức cho mình và tạo cơ hội để tất cả học sinh được tham

gia hoạt động và được làm người tổ chức hoạt động, qua đó giúp các em tự tin

hơn, năng động hơn và hiểu được vai trò tích cực của HĐGDNGLL đối với

bản thân mình .

- Tăng cường tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán sự lớp bằng các giải

pháp:

+ Tiểu ban HĐGDNGLL kết hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên tổ

chức tập huấn cho đội ngũ cán sự lớp về kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục

ngoài giờ lên lớp (ví dụ: kĩ năng tổ chức trò chơi, cách xây dựng một hoạt

động cụ thể ,...) thông qua các đợt tập huấn cán bộ Đoàn của Đoàn thanh niên.

Một điều cần lưu ý là các lớp tập huấn nên thường xuyên tổ chức theo nhiều

đợt với nhiều đối tượng học sinh, không nên chỉ giới hạn ở các em cán bộ lớp

như lớp trưởng, bí thư, tổ trưởng. Tiểu ban nên yêu cầu giáo viên chủ nhiệm

lập danh sách học sinh cần tập huấn nộp cho tiểu ban, trên cơ sở đó tiểu ban

kết hợp với Đòan thanh niên xây dựng kế hoạch tập huấn phù hợp với các em.71+ Tăng cường việc xây dựng và tổ chức hoạt động mẫu ở tất cả

các khối lớp, yêu cầu cán sự các lớp đến dự các giờ mẫu để rút kinh nghiệm tổ

chức cho lớp mình.

+ Tiểu ban cần tăng cường tổ chức các hoạt động ở cấp khối qua

đó cả GVCN và đội ngũ cán sự lớp đều nắm được cách thức tổ chức một

HĐGDNGLL để rút kinh nghiệm tổ chức cho lớp mình.

* Đối với phụ huynh học sinh

- Thông qua truyền thông, họp phụ huynh, bảng tin của nhà trường tuyên

truyền để PHHS thấy được vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

với sự hình thành và phát triển nhân cách của các em, rèn luyện tính tích cực

của các em,việc tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp không ảnh

hưởng gì đến học tập văn hoá mà còn hỗ trợ đắc lực cho các môn học.

- Trong cuộc họp phụ huynh HS, GV chủ nhiệm lớp thông báo kế hoạch

tổ chức HĐGDNGLL. GVCN có thể thông báo kế hoạch tổ chức hoạt động

giáo dục ngoài giờ lên lớp thông qua sổ liên lạc cho cha mẹ HS biết. Khi

nắm được kế hoạch tổ chức hoạt động của lớp, họ sẽ chủ động hơn trong

việc động viên, tạo điều kiện giúp con tham gia vào hoạt động của lớp.

Đồng thời, PHHS sẽ có ý kiến giúp GV tổ chức tốt hoạt động hoặc có thể

tham gia trực tiếp vào hoạt động.Cũng có thể họ sẽ đóng góp công sức và

vật chất để giúp giáo viên và học sinh thuận lợi hơn trong hoạt động.

- Mời phụ huynh HS tham gia dự hoặc cùng tổ chức các HĐGDNGLL

như: Hoạt động “ truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo” (tháng 11),“ Thanh

niên với lập nghiệp”(tháng 3), các hoạt động ngoại khoá khác,... hình thức có

thể tổ chức toàn trường mời đại diện chi hội phụ huynh, mời phụ huynh tham

gia giao lưu các diễn đàn cấp trường hoặc các HĐGDNGLL tại lớp, đề nghị

phụ huynh đứng ra tổ chức các hoạt động như tham quan các di tích lịch sử,

hoạt động hướng nghiệp,... Qua các hoạt động này cha mẹ các em nắm được

tâm tư nguyện vọng của con mình; thấy các em chững chạc, mạnh dạn hơn

trong giao tiếp; ứng xử, nói năng mạch lạc, tự tin và có khả năng tổ chức, vận72dụng các kiến thức các môn văn hoá vào các hoạt động qua các trò chơi, hội

thi, từ đó họ sẽ thấy rõ hơn vai trò của HĐGDNGLL đối với việc phát triển

nhân cách của con em mình.

3.2.2. Tăng cường quản lý việc xây dựng kế hoạch hoạt động của tiểu ban

giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo viên chủ nhiệm

3.2.2.1. Ý nghĩa

Kế hoạch hoá là hoạt động cơ bản của quản lý, xây dựng kế hoạch và tổ

chức thực hiện kế hoạch là nội dung chính của kế hoạch . Để đảm bảo xây

dựng được kế hoạch HĐGDNGLL một cách khoa học, cụ thể, tránh được sự

chồng chéo các hoạt động, đảm bảo kế hoạch được xây dựng đầy đủ, hoàn

chỉnh và thông suốt tới người thực hiện. Hiệu trưởng phân công cho tiểu ban

HĐGDNGLL(gồm phó hiệu trưởng -Bí thư, phó bí thư Đoàn trường, 02

GVCN, 01 giáo viên bộ môn Sinh, 01 giáo viên GDCD) có trách nhiệm xây

dựng toàn bộ kế hoạch HĐGDNGLL cho nhà trường trong cả năm học và GV

chủ nhiệm lớp sẽ là người xây dựng kế hoạch hoạt động cho lớp mình phụ

trách dựa trên kế hoạch của tiểu ban. Sau khi xây dựng xong kế hoạch, Hiệu

trưởng sẽ duyệt để đưa kế hoạch vào thực hiện.

Nhiệm vụ, chức năng của tiểu ban HĐGDNGLL :

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cả năm học cho nhà trường căn cứ vào

chương trình, sách giáo viên HĐGDNGLL. Những kế hoạch này căn cứ vào

gợi ý trong sách giáo viên có tính đến tình hình cụ thể của nhà trường, học

sinh.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn kĩ năng tổ chức hoạt động cho

GVCN và cán bộ lớp.

- Thu thập tài liệu , thông tin liên quan đến các nội dung hoạt động cung

cấp cho giáo viên trong quá trình tổ chức hoạt động

- Kết hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường như giáo

viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên, phụ huynh học sinh, Công

đoàn trong quá trình triển khai hoạt động73- Tổ chức triển khai các hoạt động tập trung toàn trường, ghép khối lớp

theo chủ đề tháng

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch HĐGDNGLL của GVCN

- Khảo sát tình hình thực hiện HĐGDNGLL, tâm tư nguyện vọng của

các em học sinh

- Tư vấn cho BGH nhà trường trong việc quản lý, sắp xếp thời khoá biểu

hợp lý cho HĐGDNGLL

Với nhiệm vụ của tiểu ban HĐGDNGLL , việc tăng cường quản lý xây

dựng kế hoạch hoạt động của tiểu ban HĐGDNGLL và của GVCN sẽ giúp quá

trình triển khai , tổ chức hoạt động được diễn ra thuận lợi, có hiệu quả, đảm

bảo sự thống nhất chặt chẽ, đồng thời tạo cơ sở cho việc kiểm tra đánh giá

HĐGDNGLL.

3.2.2.2. Cách thực hiện

* Với tiểu ban HĐGDNGLL

- Mỗi hoạt động phải xác định yêu cầu giáo dục rõ ràng, xác định các

chủ điểm cho từng thời gian, phân công người phụ trách cụ thể… Để lựa chọn

các hình thức, nội dung HĐGDNGLL sát với nguyện vọng của HS, tiểu ban

nên tiến hành khảo sát nguyện vọng, sở thích của các em; kết quả khảo sát sẽ là

căn cứ để xác định, lựa chọn, cân đối các hình thức, nội dung HĐGDNGLL.

Yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL:

- Kế hoạch phải được xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà

trường, đáp ứng nhiệm vụ giáo dục trọng tâm của năm học và nhiệm vụ chính

trị của địa phương, bám sát chương trình,sách giáo viên HĐGDNGLL

- Phải có kế hoạch, lịch hoạt động cho toàn trường, cho từng khối lớp,

cho từng đợt thi đua tiến tới ổn định thành nền nếp.

- Có kế hoạch hoạt động đều đặn, cân đối từ đầu năm cho đến cuối năm

học và trong hè.74- Có lịch hoạt động hàng tuần, hàng tháng, học kỳ, trong lịch này phải

nêu rõ lớp nào làm gì, nội dung hoạt động tuần này là gì , gợi ý tổ chức hoạt

động ra sao, địa điểm làm tại lớp hay làm tập trung toàn trường.

- Kế hoạch được xây dựng phải được thông báo đến từng giáo viên, từng

học sinh

- Kế hoạch HĐGDNGLL phải được xây dựng trên cơ sở kế hoạch nhà

trường, trong mối quan hệ với các hoạt động khác trong trường như: Kế hoạch

dạy - học, kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất…

a) Xây dựng kế hoạch theo tháng

Theo phân phối chương trình mới, Giáo viên chủ nhiệm có 2 tiết bắt

buộc phải thực hiện trong tuần là (tiết chào cờ đầu tuần, tiết sinh hoạt lớp) ,

ngoài ra, trong một tháng tuỳ tình hình cụ thể nhà trường bố trí 2 tiết

HĐGDNGLL/ 1 tháng, có thể hoạt động tại lớp 1 tiết/ 1 tuần hoặc ghép theo

khối lớp tổ chức 2 tiết. Hoạt động ghép lớp có thể lồng ghép với hoạt động của

Đoàn thanh niên.

Xây dựng kế hoạch nêu rõ việc xác định hình thức tổ chức, nội dung tổ

chức chỉ có tính chất gợi ý, không bắt buộc các lớp phải tuân theo đúng như

hướng dẫn trong kế hoạch. Việc này giúp các lớp chủ động và sáng tạo trong

việc lựa chọn hình thức và nội dung tổ chức hoạt động. Trong kế hoạch điều

bắt buộc là ngày tổ chức, tiết tổ chức là tiết mấy, tổ chức theo hình thức nào tại

lớp, hay toàn trường, tiểu ban dự giờ ở lớp nào, tiết nào, có thể thêm vào kế

hoạch việc kiểm tra sổ sách, giáo án của GVCN... Tất cả các nội dung bắt buộc

được ghi trong phần ghi chú để giáo viên chủ nhiệm nắm được và triển khai

cho lớp. Kế hoạch này được thông báo đến GVCN ( dán bảng tin, phát bản

photo cho giáo viên) vào thứ 7 của tuần trước để giáo viên triển khai về lớp

trong tiết sinh hoạt và tổ chức vào thứ 5 của tuần sau.

Việc xây dựng lịch HĐGDNGLL thành nếp theo thời gian hàng tháng,

hàng tuần, thực chất là việc đưa kế hoạch đó vào nhà trường, tạo ra sự ổn định

tương đối. Giáo viên chủ nhiệm thường có tâm lý ngại tổ chức hoạt động,75thường giao luôn sách giáo viên cho học sinh tự lựa chọn và xây dựng, tổ chức

hoạt động. Vì vậy việc xây dựng kế hoạch của tiểu ban có gợi ý hình thức, nội

dung, cách thức tổ chức hoạt động trên cơ sở đã nghiên cứu thảo luận, căn cứ

vào tình hình cụ thể của nhà trường, sẽ là các hoạt động có hình thức hấp dẫn,

phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm từ đó mới

thu hút được đông đảo học sinh tự giác tham gia, khi đó HĐGDNGLL mới đạt

hiệu quả giáo dục cao.

b) Xây dựng kế hoạch cả năm

Việc quản lý xây dựng kế hoạch hoạt động cả năm sẽ giúp cho người

quản lý có cái nhìn bao quát về HĐGDNGLL diễn ra trong một năm và có sự

phân phối các nguồn lực cho hoạt động một cách hợp lý. Các bộ phận và cá

nhân chủ động trong việc chuẩn bị cho các hoạt động đã dự kiến ngay từ đầu

năm học. Như vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động, cần chỉ đạo tiểu ban

HĐGDNGLL lựa chọn những nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với tâm

tư và nguyện vọng của HS. Bản kế hoạch đó phải phù hợp với điều kiện thực

tế nhà trường, có tính khả thi, phải thể hiện rõ công việc cần làm, làm việc gì?

làm cho ai? ai làm? làm như thế nào? Trong kế hoạch phải thể hiện sự phân

công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, dự kiến thời gian tổ chức hoạt

động,

địa điểm, nhằm giúp cho HĐGDNGLL có chất lượng và hiệu quả cao.

* Với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm

Yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL của GVCN:

- Kế hoạch phải được xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của lớp

như số nam, nữ, nhận thức của học sinh, khả năng tổ chức hoạt động của học

sinh,nhu cầu của các em trong hoạt động, tâm lí của các em,...đồng thời bám

sát chương trình, sách giáo viên HĐGDNGLL

- GVCN phải có giáo án HĐGDNGLL, giáo án phải thể hiện được mục

tiêu giáo dục của HĐGDNGLL, thể hiện được cụ thể nội dung hoạt động,76phương án trang trí, các khâu chuẩn bị, tiến trình hoạt động, tổng kết hoạt

động.

- Kế hoạch được xây dựng phải được thông báo đến học sinh của lớp.

- Kế hoạch HĐGDNGLL phải được xây dựng trên cơ sở kế hoạch nhà

trường, có sự tích hợp với nội dung các môn học văn hoá khác ở trên lớp, đảm

bảo đúng về mặt thời gian, đồng thời thể hiện sự linh hoạt phù hợp với lớp chủ

nhiệm

Biện pháp quản lý:

- Thường xuyên kiểm tra hồ sơ, giáo án HĐGDNGLL của GVCN trong

các cuộc họp GVCN hàng tháng.

- Yêu cầu GVCN căn cứ kế hoạch HĐGDNGLL của nhà trường xây

dựng kế hoạch cả năm học báo cáo về BGH.

- Tiểu ban thường xuyên cử người đến dự giờ tổ chức HĐGDNGLL của

các lớp nhằm : đánh giá việc tổ chức của lớp, đối chiếu việc triển khai theo kế

hoạch của GVCN, lấy đó làm một tiêu chí để xếp loại GVCN

3.2.3. Quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ Đoàn-cán bộ tiểu ban thực hiện

chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp

3.2.3.1.Ý nghĩa

GVCN là người trực tiếp quản lý lớp học thay Hiệu trưởng, có vai trò to

lớn trong việc đoàn kết, triển khai mọi hoạt động của lớp, chịu trách nhiệm

trước nhà trường về công tác quản lý lớp học, trong đó có việc rèn luyện ý thức

đạo đức, nền nếp, nội quy học sinh và thực hiện nghiêm túc các hoạt động của

nhà trường. Thực tế cho thấy, phong cách năng lực quản lý tập thể của GVCN

lớp ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển nhân cách, phong cách của học sinh.

Ngoài năng lực chuyên môn GVCN còn phải có những kỹ năng quản lý, tổ

chức các hoạt động tập thể. GVCN phải tổ chức, xây dựng lớp thành một tập

thể HS biết tự quản, tự điều khiển các hoạt động. GVCN không làm thay HS

mà từng bước hình thành cho các em năng lực tự quản các hoạt động tập thể.

GVCN chỉ giữ vai trò cố vấn cho tập thể lớp. Vì vậy, quản lý tốt việc thực77Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×