1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Tiểu kết chương 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.65 MB, 105 trang )


kế hoạch. Kiểm tra trong quản lý là hệ thống những hoạt động đánh giá - phát

hiện - điều chỉnh nhằm đưa toàn bộ hệ thống được quản lí tới mục tiêu dự kiến

và đạt trình độ chất lượng cao hơn.

2. Thanh tra là một dạng hoạt động, là một chức năng của quản lý

nhà nước, được thực hiện bởi chủ thể quản lý có thẩm quyền, nhân danh

quyền lực nhà nước nhằm tác động đến đối tượng quản lý trên cơ sở xem

xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa và

xử lý vi phạm, tăng cường pháp chế; bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền

và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

3. Cộng tác viên thanh tra (CTVTT) là công chức nhà nước được bổ

nhiệm theo quy định của Thanh tra nhà nước và Thanh tra Bộ GD&ĐT. Lực

lượng này chủ yếu là các cán bộ, giáo viên có đủ uy tín và năng lực làm công

tác thanh tra ở cơ quan Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và ở các cơ sở giáo dục

(trường học) được bổ nhiệm để làm nhiệm vụ thanh tra theo từng vụ việc.

CTVTT có nhiệm vụ và quyền hạn do các tổ chức thanh tra giao theo quy

định của Luật Thanh tra. Tiêu chuẩn, chế độ của CTVTT được quy định tại

Điều 32 của Luật Thanh tra.

4. Muốn tăng cường hiệu lực, nâng cao hiệu quả quản lý của GD

THCS thì cần thiết phải xây dựng và phát triển đội ngũ CTVTT chuyên môn

THCS đủ về số lượng, vững vàng về năng lực, có như vậy thì mới đủ sức

thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước về GD THCS.

5. Việc xây dựng và phát triển đội ngũ CTVTT chuyên môn THCS

là công việc của quản lý cấp THCS và phải thực hiện cho được các hoạt

động chủ yếu:

- Nâng cao nhận thức cho các lực lượng tham gia xây dựng và phát

triển đội ngũ CTVTT chuyên môn THCS về hoạt động xây dựng đội ngũ

CTVTT chuyên môn THCS.40- Xây dựng và ban hành các chính sách cơ chế phát triển đội ngũ

CTVTT chuyên môn THCS.

- Hoạt động củng cố tổ chức và xây dựng bộ máy thanh tra THCS.

- Hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng (huấn luyện) về chuyên môn,

nghiệp vụ cho đội ngũ CTVTT Trung học cơ sở.

- Hoạt động chọn cử, bổ nhiệm và sử dụng đội ngũ CTVTT chuyên

môn THCS.

- Sử dụng biện pháp tổ chức để xây dựng đội ngũ CTVTT chuyên

môn THCS.

- Hoạt động tạo ra các điều kiện để xây dựng đội ngũ CTVTT

chuyên môn THCS.

Muốn nâng cao hiệu lực quản lý THCS, phải nâng cao chất lượng

hoạt động thanh tra giáo dục THCS, phát triển về số lượng CTVTT nói

chung và CTVTT chuyên môn THCS nói riêng.

Những vấn đề trình bày trên chỉ là những tri thức lí luận tổng quát

nhằm chỉ ra cơ sở đề xuất biện pháp xây dựng có tính khả thi và tính thực tiễn,

để nhằm xây dựng đội ngũ CTVTT chuyên môn THCS huyện Xuân Trường,

tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay. Việc đề xuất còn phải dựa trên thực

trạng công tác xây dựng đội ngũ CTVTT chuyên môn THCS đối với từng địa

bàn. Vấn đề này sẽ được tiếp tục trình bày cụ thể ở các chương tiếp theo.41Chƣơng 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN

THANH TRA CHUYÊN MÔN TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN XUÂN

TRƢỜNG TỈNH NAM ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

2.1. Khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Xuân

Trƣờng tỉnh Nam Định

2.1.1. Vị trí địa lý

Xuân Trường là một huyện thuộc Đồng bằng châu thổ sông Hồng

nằm ở phía Nam tỉnh Nam Định. Căn cứ vào ranh giới hành chính của

huyện, xã được xác định theo chỉ thị 364/CP của Chính phủ như sau:,,- Toạ độ địa lý: + Kinh độ đông : 106017 - 108025,: 20015 - 20024+ Vĩ độ bắc,Phía Bắc giáp sông Hồng (bên kia là huyện Vũ Thư tỉnh Thái

Bình), phía Nam giáp huyện Hải Hậu, phía Đông giáp sông Sò (phía bên

kia sông là huyện Giao Thuỷ), phía Tây giáp sông Ninh Cơ (phía bên kia là

huyện Trực Ninh).

Nằm trên các trục đường giao thông quan trọng của tỉnh, quốc lộ 21

đi qua (dài 3,2km) và tỉnh lộ 489 (dài 9,5km), đường 51A qua phà Sa Cao

sang vùng Cao Thái Hạc (dài 12,5km) nối liền Xuân Trường với tỉnh Thái

Bình và vùng Đông Bắc của Tổ quốc, là huyện không xa với thành phố Nam

Định, một trung tâm kinh tế, văn hoá, một thành phố có nhiều di tích lịch sử

và danh lam thắng cảnh đẹp của tỉnh Nam Định. Xuân Trường là đầu mối

giao thông về đường bộ, đường thuỷ hội tụ nhiều điều kiện tự nhiên, kinh tế

xã hội thuận lợi cho sự phát triển nền kinh tế hàng hoá, tạo điều kiện gắn

Xuân Trường với các huyện trong tỉnh và mở rộng mối giao lưu kinh tế liên

vùng trong tỉnh, vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước.42Bảng 2.1: Các đơn vị hành chính, diện tích, dân số của huyện Xuân Trường

Huyện Xuân Trường, năm 2008

STT Tên xãDiện tích (ha)Dân số (N)1Xuân Hồng1.098,9816.8652Xuân Châu592,226.9053Xuân Thượng415,167.6524Xuân Thuỷ336,166.0975Xuân Ngọc516,386.8226Xuân Thành506,636.8337Xuân Phong565,699.6198Xuân Đài509,747.1919Xuân Tân895,099.01110Xuân Phú693,549.19111Xuân Bắc361,447.73912Xuân Phương308,476.60313Xuân Trung227,818.52814Thọ Nghiệp844,4411.47415Xuân Vinh700,2210.73016Xuân Kiên359,218.20117Xuân Tiến352,609.49518Xuân Ninh907,6413.52219Xuân Hoà510,829.40720Xuân Hùng585,916.80211.288,15178.687Tổng số(Nguồn: Thống kê của Phòng Thống kê huyện Xuân Trường)43Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (105 trang)

×