1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 3: BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA CHUYÊN MÔN TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN XUÂN TRƯỜNG TỈNH NAM ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.65 MB, 105 trang )


ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục toàn

diện ở cả ba ngành học”.

Để thực hiện được những nội dung trên, công tác thanh tra, kiểm tra

giáo dục nói chung và công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn giáo dục

THCS nói riêng đóng vai trò hết sức quan trọng, là một trong những mặt của

hoạt động quản lý Nhà nước về giáo dục cũng như huyện Xuân Trường nói

riêng. Khoản 1, Điều 111 của Luật Giáo dục năm 2005 ghi rõ: "Thanh tra

giáo dục thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo

dục nhằm đảm bảo việc thi hành Pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng

ngừa và xử lý vi phạm, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp

pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục". [18, tr.57]

* Đổi mới và tăng cường quản lý công tác thanh tra chuyên môn GD

THCS nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình GD THCS hiện nay ở

nước ta.

Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội Khoá X về

đổi mới chương trình GDPT đã khẳng định mục tiêu của việc đổi mới chương

trình GDPT lần này là xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục,

sách giáo khoa cơ sở mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ

trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ CNH, HĐH đất nước,

phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam, tiếp cận trình độ GDPT ở các

nước trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Chỉ thị số

14/2001/CT-TTg về việc đổi mới chương trình GDPT thực hiện Nghị quyết số

40 của Quốc hội Khoá X. Từ những vấn đề đặt ra trên đây, đòi hỏi công tác

thanh tra giáo dục cần phải hoà vào nhịp đập chung của giáo dục cả nước; đặc

biệt hiện nay, cả nước ta đang triển khai đại trà chương trình thay sách, thanh

tra chuyên môn GD THCS cần phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của

mình, góp phần cùng toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết

số 40 của Quốc hội Khoá X đã đề ra.

72Để thanh tra chuyên môn GD THCS thực hiện tốt nhiệm vụ, cần phải có

những biện pháp tích cực và hữu hiệu để quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả

công tác thanh tra.

* Từ yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội đối với việc đào tạo nguồn

nhân lực trong giai đoạn CNH, HĐH.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn CNH, HĐH với mục tiêu đến năm

2020 Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp, hội nhập với cộng đồng

quốc tế. Nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc CNH, HĐH và hội nhập

quốc tế là con người, là nguồn nhân lực Việt Nam được phát triển về số lượng

và chất lượng trên cơ sở mặt bằng dân trí được nâng cao. Việc này cần được bắt

đầu từ GD THCS mà trước hết là phải bắt đầu từ việc xác định mục tiêu đào tạo

như xác định những gì cần đạt được đối với người học sau một quá trình đào

tạo – Đó là một hệ thống phẩm chất và năng lực được hình thành trên một nền

tảng kiến thức, kĩ năng và chắc chắn.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới, ngoài các phẩm chất như

lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, quý trọng và hăng say lao động, có

lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm, còn có phẩm chất và năng lực cần thiết

trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế

thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, từ nền kinh tế nông nghiệp

sang nền kinh tế công nghiệp và chuẩn bị hình thành nền kinh tế tri thức; đó

chính là phẩm chất tôn trọng và nghiêm túc tuân theo pháp luật; quan tâm và

tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu; có tư duy phê

phán để thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống, năng lực hợp tác và

giao tiếp có hiệu quả, năng lực chuyển đổi nghề nghiệp theo yêu cầu mới của

sản xuất và thị trường lao động, năng lực quản lí, nổi bật nhất là năng lực

thích ứng với cốt lõi là khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề. Những phẩm

chất năng lực nêu trên phải được xem là những nội dung chủ yếu của mục73tiêu giáo dục và trước hết mục tiêu của GD THCS huyện Xuân Trường trong

bối cảnh hiện nay.

Để đáp ứng được các yêu cầu trên, công tác thanh tra giáo dục cụ thể là

thanh tra chuyên môn GD THCS cần thiết phải có những đổi mới cơ bản về

cách nghĩ, cách làm, cách tiếp cận với yêu cầu của thực tiễn đất nước và thực

tiễn GD&ĐT phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, để cùng góp phần vào

việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, có khả năng thích ứng với nền

kinh tế tri thức trong tương lai của đất nước.

* Từ thực trạng việc thực hiện công tác thanh tra chuyên môn GD THCS

của huyện Xuân Trường đã được đề cập và phân tích tại chương 2.

Có thể nói, quản lý công tác thanh tra chuyên môn GD THCS của Phòng

GD&ĐT huyện Xuân Trường trong những năm qua còn một số bất cập, thể

hiện ở các mặt: Công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

về công tác thanh tra; công tác kế hoạch hoá, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nội

dung; nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện tài chính phục vụ công tác

thanh tra chuyên môn GD THCS; đặc biệt nhất là đội ngũ CTVTT làm nhiệm

vụ thanh tra chuyên môn GD THCS huyện Xuân Trường vẫn còn nhiều hạn

chế, đa số CTVTT được bổ nhiệm chưa qua đào tạo, bồi dưỡng về lý luận

quản lý giáo dục, nghiệp vụ thanh tra chuyên môn nên còn yếu về nghiệp vụ

công tác, hạn chế về trình độ hiểu biết về kinh tế, khoa học - công nghệ, kiến

thức pháp luật, thiếu năng động, sáng tạo trong khi thực thi nhiệm vụ, nhất là

khi tiến hành thanh tra độc lập giáo viên THCS hoặc xác minh đơn thư khiếu

nại tố cáo.

Thực trạng đó, đã làm cho công tác thanh tra của Ngành nói chung và

thanh tra chuyên môn GD THCS nói riêng chưa làm tròn sứ mệnh "là chức

năng thiết yếu" của các cơ quan quản lý giáo dục, là "cánh tay nối dài", là "tai

mắt" của các cấp quản lý, lãnh đạo và cơ quan thanh tra chuyên ngành; chưa

phát huy được vai trò, tác dụng và hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra

74chuyên môn GD THCS trong việc đổi mới, nâng cao hiệu lực của công tác

quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường THCS.

3.2. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp

3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn xây dựng đội ngũ

CTVTT chuyên môn THCS

Các biện pháp được đề xuất phải đảm bảo mục tiêu của công tác xây

dựng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CTVTT chuyên môn THCS của nhà

trường đồng thời chúng cũng phải phù hợp với các nội dung cũng như tiêu

chuẩn, đáp ứng được nhu cầu xây dựng và phát triển công tác thanh tra.

3.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học và sư phạm

Các biện pháp được đề xuất phải đảm bảo tính khoa học và tính sư

phạm. Để đề xuất các biện pháp này phải gắn với nội dung hoạt động thanh

tra, đáp ứng yêu cầu cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ, kinh tế - xã

hội, phải gắn với đời sống và phù hợp với trình độ chuyên môn của đội ngũ

CTVTT trong từng giai đoạn học tập, phải gắn bó với thực tế phát triển giáo

dục của đất nước.

3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, thường xuyên

Các biện pháp được đề xuất phải đảm bảo tính chỉnh thể thống nhất

trong hệ thống qua việc xác định mục tiêu, nội dung và cách thức tiến hành.

Tính hệ thống của các biện pháp thể hiện ở chỗ: Mục tiêu giáo dục, quan

điểm khoa học và sư phạm, trình độ của đội ngũ CTVTT chuyên môn THCS.

3.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và phát triển bền vững

Các biện pháp xây dựng đội ngũ CTVTT chuyên môn THCS phải

đảm bảo tính kế thừa và phát triển bền vững. Các căn cứ xây dựng các biện

pháp phải dựa vào những thành tựu, sáng kiến trong giáo dục, quản lý và

khắc phục những tồn tại, yếu kém để phát triển được bền vững.

3.2.5. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả

Các biện pháp đề ra phải đem lại hiệu quả nhất định. Các biện pháp

xây dựng đội ngũ CTVTT chuyên môn THCS xét cho cùng cũng nhằm nâng

75cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường THCS. Tính hiệu quả của

các biện pháp thể hiện ở chỗ: Chất lượng của công tác thanh tra, tính tích

cực, chủ động, độc lập, tự giác của CTVTT chuyên môn THCS.

Từ định hướng phát triển GD THCS, kết quả nghiên cứu thực trạng

việc thực hiện công tác thanh tra chuyên môn GD THCS của Phòng GD&ĐT

huyện Xuân Trường; từ những nguyên nhân thành công và tồn tại hạn chế của

công tác quản lý thanh tra, kiểm tra nêu trên; để nâng cao hiệu quả quản lý và

chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường phổ thông nói chung, chất

lượng GD THCS nói riêng, tác giả đề xuất các biện pháp quản lý công tác thanh

tra chuyên môn GD THCS của Phòng GD&ĐT huyện Xuân Trường như sau:

3.3. Các biện pháp xây dựng đội ngũ CTVTT chuyên môn THCS huyện

Xuân Trƣờng tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay

3.3.1. Biện pháp 1: Tạo chuyển biến về nhận thức cho toàn ngành về tầm

quan trọng của hoạt động thanh tra chuyên môn đối với hoạt động đổi mới

phát triển GD THCS

3.3.1.1. Mục tiêu của biện pháp

Nhận thức là tiền đề của hoạt động. Nhận thức đúng thì mới có hành động

đúng. Do đó, việc nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên là

yếu tố quan trọng đảm bảo sự thành công của công tác xây dựng đội ngũ

CTVTT. Muốn vậy, cần làm cho các cán bộ quản lý, giáo viên, đội ngũ cán bộ

thanh tra nhận thức được tầm quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ CTVTT.

3.3.1.2. Nội dung và cách thực hiện

Để làm chuyển biến được nhận thức cần:

- Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Bộ GD&ĐT

về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động thanh tra giáo dục đối với

công tác quản lý.

- Xác định trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên đối với việc xây

dựng đội ngũ CTVTT.76- Đội ngũ CTVTT có trách nhiệm học tập nâng cao trình độ chuyên

môn, nghiệp vụ để khẳng định mình; qua hoạt động thanh tra cần tư vấn,

giúp đỡ có hiệu quả đối với hoạt động dạy và học, hoạt động quản lý của các

đơn vị trường học. Làm tốt được điều này, không những làm cho cán bộ

quản lý, giáo viên nhận thức được ý nghĩa, lợi ích, tầm quan trọng của hoạt

động thanh tra mà còn giúp nâng cao uy tín đội ngũ CTVTT.

- Tổ chức học tập một cách nghiêm túc, đầy đủ các văn bản của Ngành

về thanh tra giáo dục, Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn khác.

- Mời thanh tra giáo dục cấp trên giới thiệu các văn bản về nghiệp vụ

thanh tra, đặc biệt là các văn bản có liên quan đến hoạt động thanh tra quản

lý đơn vị trường học, thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về phát triển đội ngũ CTVTT,

công tác quản lý đối với việc xây dựng và phát triển đội ngũ thanh tra.

- Giới thiệu các mô hình tiên tiến về xây dựng và phát triển đội ngũ

thanh tra của các huyện bạn để tham khảo.

- Thường xuyên tổ chức giao ban để nắm tình hình về hoạt động thanh tra.

3.3.2. Biện pháp 2: Tham mưu các cấp chính quyền có các chính sách ưu

đãi, thực hiện kịp thời các chính sách để thu hút giáo viên giỏi và động

viên những người làm công tác thanh tra giáo dục nhằm phát triển đội

ngũ CTVTT chuyên môn THCS

3.3.2.1. Mục tiêu của biện pháp

Có những chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích và thu hút cán bộ quản

lý và giáo viên giỏi về làm CTVTT.

3.3.2.2. Nội dung và cách thực hiện

Phòng GD&ĐT là cơ quan chuyên môn có trách nhiệm tham mưu giúp

UBND huyện chỉ đạo các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giáo dục đồng

thời cũng có vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu UBND huyện ban

hành những cơ chế, chính sách có liên quan đến đội ngũ cán bộ quản lý và

77giáo viên. Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tham

mưu, Phòng GD&ĐT đã tham mưu UBND huyện giải quyết tốt một số chế

độ chính sách đối với giáo viên.

Qua đó, có thể thấy rằng việc đề xuất các chế độ ưu đãi đối với CTVTT

nói chung là một việc làm mang tính khả thi, bởi vì lãnh đạo huyện và lãnh

đạo ngành giáo dục luôn xem CTVTT là lực lượng chủ yếu góp phần giữ

vững kỷ cương, nề nếp, tăng cường hiệu lực quản lý của ngành. Do đó, để có

chế độ ưu đãi đội ngũ CTVTT có thể tham mưu với cấp thẩm quyền từ Bộ

GD&ĐT, Bộ Tài Chính đến cấp Tỉnh, cấp Phòng, UBND huyện, Phòng tài

chính huyện) thực hiện một số chính sách đối với CTVTT như:

- CTVTT hoàn thành tốt nhiệm vụ có thể được nâng lương trước niên

hạn như đối với giáo viên ở lĩnh vực khác.

- Được hưởng một khoản phụ cấp ưu đãi như đối với CTVTT chuyên trách.

- Được đặc cách khi tham dự kỳ thi giáo viên giỏi hàng năm.

- Được ưu tiên chọn đơn vị công tác sau khi đã hoàn thành xuất sắc

nhiệm kỳ thanh tra.

- Được giảm một số giờ dạy nhất định để làm nhiệm vụ thanh tra.

- Hằng năm, nếu CTVTT hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Thanh tra

Phòng xác nhận bằng một phiếu nhận xét gửi về đơn vị đang công tác để làm

căn cứ xét thi đua khen thưởng.

- Tham gia công tác thanh tra từ 10 năm trở lên thì có thể đề nghị Thanh

tra cấp trên trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thanh tra" như đối với

những thanh tra viên chuyên trách.

- Được cấp phát tài liệu tham khảo, nghiệp vụ miễn phí.

- Cấp kinh phí để may đồng phục và trang bị phương tiện làm việc dùng

chung cho CTVTT.

- Cấp thẻ thanh tra viên chuyên ngành để họ có tư cách pháp nhân khi

thi hành nhiệm vụ thanh tra.

783.3.3. Biện pháp 3: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CTVTT để nâng

cao năng lực hoạt động

3.3.3.1. Mục tiêu của biện pháp

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CTVTT, tạo

niềm tự tin khi hoạt động độc lập trong thanh tra, hoạt động sư phạm của

giáo viên. Nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá, tư vấn, thúc đẩy đối tượng

được thanh tra, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với sự

nghiệp giáo dục.

3.3.3.2. Nội dung và cách thực hiện

- Bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ thanh tra, giúp họ hiểu đúng và

vận dụng chính xác luật pháp, qui chế, qui định của ngành về hoạt động

thanh tra nói chung và thanh tra giáo dục nói riêng.

- Biết khai thác tổng hợp sức mạnh của lực lượng giáo dục để giúp họ

hoàn thành tốt nhiệm vụ thanh tra.

- Biết thu thập và xử lý chính xác các thông tin về đối tượng thanh tra.

- Nắm được các chuẩn đánh giá, đảm bảo tính khách quan, chính xác,

có cơ sở khoa học.

- Bồi dưỡng các văn bản qui phạm pháp luật của ngành như: Điều lệ,

quy chế, thông tư, chỉ thị của các cấp quản lý giáo dục.

- Bồi dưỡng chương trình, nội dung sách giáo khoa, yêu cầu của môn

học, đặc trưng bộ môn, phương pháp dạy học bộ môn.

- Bồi dưỡng kỹ năng phân tích sư phạm một bài lên lớp (các khâu soạn

bài, giảng bài và đánh giá kết quả dạy học).

- Bồi dưỡng chuẩn đánh giá một đơn vị trường học, chuẩn đánh giá

hoạt động sư phạm một giáo viên, năng lực tư vấn, thúc đẩy đối với đối

tượng được thanh tra.

Để tiến hành công tác bồi dưỡng cho đội ngũ CTVTT mang lại hiệu

quả cần áp dụng một số biện pháp sau:

79- Tổ chức các lớp bồi dưỡng phù hợp với cấp học, bậc học, bộ môn.

- Ứng dụng công nghệ thông tin để bồi dưỡng có sử dụng những tiết

dạy minh hoạ để học viên thảo luận, đánh giá, rút ra bài học.

- Cấp phát tài liệu, văn bản mới kịp thời cho đội ngũ CTVTT.

- Tổ chức đi thực tế tại các trường học để trao đổi, thảo luận, rút kinh

nghiệm chung về các bước tiến hành thanh tra, đánh giá, tư vấn, thúc đẩy đối

tượng được thanh tra.

Ngoài việc tổ chức các lớp bồi dưỡng tập trung, có thể kết hợp với tổ

chuyên môn của Phòng tạo điều kiện cho CTVTT được tham dự các buổi hội

thảo, sinh hoạt chuyên đề, các cuộc họp triển khai chuyên môn, các lớp bồi

dưỡng chương trình, sách giáo khoa mới do các cấp quản lý giáo dục triển

khai để giúp đội ngũ CTVTT tiếp cận những nội dung mới trước đồng

nghiệp nhằm nâng cao năng lực hoạt động thanh tra.

3.3.4. Biện pháp 4: Bố trí và sử dụng hợp lý CTVTT để tạo điều kiện cho

đội ngũ CTVTT chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ

3.3.4.1. Mục tiêu của biện pháp

- Biện pháp này nhằm phân công hợp lý đội ngũ CTVTT khi làm

nhiệm vụ thanh tra, phù hợp với địa bàn, năng lực, sở trường. Việc bố trí hợp

lý còn thể hiện khi giáo viên được bổ nhiệm làm CTVTT thì trường phải bố

trí giờ dạy, phân công hợp lý để tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt nhiệm

vụ được giao.

3.3.4.2. Nội dung và cách thực hiện

- Khi bố trí làm nhiệm vụ thanh tra phải lưu ý về độ tuổi, về giới, hoàn

cảnh gia đình, sức khỏe phù hợp với yêu cầu mà nhiệm vụ thanh tra đòi hỏi.

Ngoài ra, khi bố trí công tác cho đội ngũ CTVTT phải đảm bảo sự hài hoà;

tránh bố trí dàn trải về thời gian, gây khó khăn cho họ.

- Các cấp quản lý giáo dục tạo điều kiện cho CTVTT hoàn thành

nhiệm vụ thanh tra bằng cách: Bố trí thời khoá biểu giảng dạy hợp lý, tránh

80dàn trải, ít nhất một tuần phải có 1 ngày không có giờ dạy để họ có thời gian

tham gia công tác thanh tra do các cấp quản lý giáo dục điều động.

- Bố trí hợp lý CTVTT còn phải đáp ứng được những yêu cầu sau:

+ Khi phân công thanh tra cần lưu ý về mối quan hệ giữa người đi

thanh tra với đối tượng thanh tra, đặc biệt lưu ý về độ tuổi, về giới tính, về bề

dày công tác, về kinh nghiệm nghề nghiệp để tránh tình trạng ức chế về tâm

lý ngại ngùng giữa người thanh tra và đối tượng thanh tra.

+ Khi bố trí cần xem xét năng lực, mặt mạnh của CTVTT để giúp họ

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Khi bố trí nếu cần thiết có thể tham khảo ý kiến của các cấp quản lý

giáo dục (trực tiếp hoặc gián tiếp).

Tóm lại, việc bố trí hợp lý đội ngũ CTVTT là một biện pháp quản lý

cần thiết nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ CTVTT hoàn thành tốt nhiệm vụ

được giao; là một yếu tố để phát triển đội ngũ CTVTT.

3.3.5. Biện pháp 5: Bổ nhiệm hợp lý CTVTT chuyên môn THCS

3.3.5.1. Mục tiêu của biện pháp

Bổ nhiệm hợp lý CTVTT là tuyển chọn đúng người đáp ứng vị trí, yêu

cầu, nhiệm vụ mà tổ chức thanh tra đặt ra, đảm bảo yêu cầu về số lượng và

chất lượng.

3.3.5.2. Nội dung và cách thực hiện

Để thực hiện tốt biện pháp này, cần có những bước tiến hành như sau:

- Xây dựng qui chế về tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với đội

ngũ CTVTT bằng cách xây dựng các chuẩn bổ nhiệm.

Luật Thanh tra được nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp

thứ 5 (từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 năm 2004) thông qua; tại mục 3:

CTVTT từ Điều 30 đến Điều 33 có nêu tiêu chuẩn chung qui định tại khoản I

điều này, Chính phủ qui định tiêu chuẩn cụ thể đối với thanh tra viên của từng

ngạch thanh tra, tại điều 32 cũng đã ghi: "Cộng tác viên thanh tra là người có

81chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ thanh tra". Đối với ngành

GD&ĐT, hiện nay đã có Nghị định số 85/2006/NĐ-CP, ngày 18/8/2006 quy

định cụ thể về việc bổ nhiệm thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra.

Khi quyết định bổ nhiệm một người làm công tác thanh tra thì nhất

thiết phải tìm hiểu quá trình công tác, năng lực và phẩm chất đạo đức. Bởi vì,

phẩm chất và năng lực là hai yếu tố quyết định giúp cho người thanh tra

hoàn thành tốt nhiệm vụ. Muốn bổ nhiệm chính xác cần thẩm định qua nhiều

kênh thông tin như: Thông qua hội đồng sư phạm nơi họ công tác, tham khảo

hồ sơ cá nhân để thấy được quá trình công tác của họ tại trường. Ngoài ra, có

thể gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của họ. Phải làm cho họ nhận thức

việc bổ nhiệm làm CTVTT là một vinh dự nhưng đồng thời là trách nhiệm

của một người cán bộ quản lý, giáo viên.

- Xây dựng qui chế chặt chẽ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với đội

ngũ CTVTT. Ngành GD&ĐT cần đề ra các tiêu chí cụ thể đối với việc bổ

nhiệm, miễn nhiệm CTVTT giáo dục. Việc bổ nhiệm CTVTT chuyên môn

THCS không những chỉ dựa trên những tiêu chuẩn chung như phải tốt

nghiệp Đại học, có phẩm chất, năng lực, uy tín, giảng dạy, công tác lâu năm

mà còn phải thông qua ý kiến của đơn vị, nơi đương sự công tác. Có như vậy

mới đảm bảo tính khách quan, chính xác. Đồng thời phải xác định trách

nhiệm của các cấp quản lý giáo dục trong việc đề nghị bổ nhiệm CTVTT.

3.3.6. Biện pháp 6: Giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho người làm

công tác thanh tra

3.3.6.1. Mục tiêu của biện pháp

Cải tiến và hoàn thiện việc giải quyết các chế độ chính sách có tính

chất ưu đãi đối với người làm công tác thanh tra.

Chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ cấp có tác động

trực tiếp đến ý thức nghề nghiệp và chất lượng công tác của người cán bộ,

công chức; đặc biệt là đối với người làm công tác thanh tra. Bài học thời kỳ

82Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (105 trang)

×