1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TRA VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ THANH TRA VIÊN CHUYÊN MÔN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.65 MB, 116 trang )


- Trường CBQL Giáo dục - đào tạo Trung ương I - 1998, xác định: Quản lý

giáo dục có 4 chức năng cụ thể: Kế hoạch hoá, chỉ huy, điều hành, kiểm tra.

Trong đó "Kiểm tra là công việc gắn bó với sự đánh giá tổng kết kinh nghiệm

giáo dục, điều chỉnh mục tiêu" [3, tr. 125].

Về quản lý trường học, tác giả Trần Kiểm trong cuốn "Khoa học quản lý

nhà trường phổ thông" - Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội - 2002 đã

viết: "Hiệu quả quản lý nhà trường phụ thuộc nhiều vào chừng mực người

hiệu trưởng sử dụng thông tin khách quan, đáng tin cậy, toàn diện, đầy đủ và

kịp thời của mỗi giáo viên về chất lượng kiến thức, về mức độ được giáo dục

và tính kỷ luật của học sinh" [36, tr. 123]. Thông tin khách quan thu được chủ

yếu qua kết quả thanh tra.

Những nghiên cứu chuyên biệt về thanh tra giáo dục đã được trình khai

tương đối có hệ thống. Các bài viết đăng trên tạp chí thông tin quản lý giáo dục

của các tác giả Lưu Xuân Mới, Nguyễn Trọng Hậu, Dương Chí Trọng ..., đã đề

cập nhiều vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, thanh tra giáo dục. Năm 2003,

hai tác giả Quang Anh - Hà Đăng đã xuất bản cuốn: "Những điều cần biết trong

hoạt động thanh tra, kiểm tra giáo dục - đào tạo" có tính chất tổng hợp các vấn đề cơ

bản về thanh tra giáo dục và đào tạo [1].

Ngoài ra một số luận văn thạc sĩ chuyên ngành QLGD, các đề tài về

thanh tra giáo dục trong các lớp huấn luyện cán bộ thanh tra của một số tác

giả cũng đề cập đến vấn đề thanh, kiểm tra, bồi dưỡng đội ngũ thanh tra ...

Các đề tài và bài viết nêu trên đã đề cập đến các vấn đề chung của công

tác thanh tra giáo dục, chủ yếu là các khía cạnh thanh tra đánh giá giáo viên,

nhà trường, quản lý công tác thanh tra ... và là những tài liệu có giá trị và bổ

ích.

Hiện tại chưa có đề tài nào nghiên cứu một cách chi tiết, cụ thể về cách

thức nhằm phát triển đội ngũ TTV chuyên môn cấp THPT cho ngành giáo dục

của TP Hải phòng. Do vậy vấn đề phát triển đội ngũ TTV chuyên môn cấp10THPT và các cấp học khác của TP Hải phòng lúc này là rất cần thiết. Tác giả

chọn nghiên cứu đề tài này với mong muốn góp phần xây dựng phát triển đội

ngũ TTV chuyên môn cấp THPT TP Hải phòng giai đoạn hiện nay nhằm đáp

ứng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, mạnh về chất lượng, đáp ứng ngày càng

tốt hơn yêu cầu công tác thanh tra chuyên môn trong các trường THPT, đóng

góp tích cực vào công cuộc đổi mới sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục

của TP Hải phòng nói riêng.

1.2. Vai trò của thanh tra trong quản lý giáo dục

1.2.1. Khái niệm thanh tra

Theo Đại từ điển tiếng Việt - Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh –

2007: Với nghĩa thứ nhất, thanh tra là kiểm soát, xem xét tại chỗ việc làm của

địa phương, cơ quan, xí nghiệp; với nghĩa thứ hai chỉ nghề nghiệp, tên gọi

chức danh của những người làm nhiệm vụ thanh tra [51, tr. 1465]. Trong điều

1 của Pháp lệnh thanh tra ghi rõ: "Thanh tra là chức năng thiết yếu của cơ

quan quản lý nhà nước, thực hiện quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa" [32, tr. 1].

Như vậy thanh tra có tính chất nhà nước của cơ quan quản lý cấp trên

đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân cấp dưới do tổ chức thanh tra thực

hiện, có trách nhiệm thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm

vụ, kế hoạch nhà nước của cơ quan, tổ chức và cá nhân nhằm phát huy

nhân tố tích cực, phòng ngừa xử lý các vi phạm, góp phần thúc đẩy hoàn

thành nhiệm vụ, hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường pháp chế xã hội chủ

nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ

quan, tổ chức, công dân [47, tr. 183-185].

1.2.2. Phân biệt giữa kiểm tra và thanh tra

1.2.2.1. Khái niệm kiểm tra

Theo tác giả Hà Thế Ngữ, kiểm tra là xem xét thực tế để tìm ra những sai

lệch so với quyết định, kế hoạch và chuẩn mực đã quy định; phát hiện ra trạng11thái thực tế; so sánh trạng thái đó với khuôn mẫu đã đặt ra, khi phát hiện ra

những sai sót thì cần phải điều chỉnh, uốn nắn, sửa chữa kịp thời [41, tr. 377].

Trong “Cẩm nang nâng cao năng lực quản lý nhà trường”, cho rằng:

Hoạt động kiểm tra được thực hiện thường xuyên, rộng rãi trong thực tiễn.

Với đời sống xã hội, kiểm tra giúp cho mỗi người điều chỉnh được hành vi

phù hợp với mục đích của mình và đáp ứng yêu cầu của cộng đồng. Bởi thế,

kiểm tra giúp cho con người có thể quản lý được hành vi của mình. Kiểm tra

trong giáo dục nó có tầm quan trọng tác động mạnh mẽ tới chất và lượng của

sản phẩm giáo trong quản lý qua kiểm tra nó có thể phản ánh thực trạng tình

hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường và công tác quản lý của hiệu

trưởng, đối chiếu thực trạng đó với quy định của điều lệ nhà trường và các

văn bản liên quan còn kiểm tra trong hoạt động chuyên môn trong các trường

học là một khâu không thể thiếu trong quản lý giáo dục, vì nó có thể cho ta

xem xét cụ thể việc thực hiện các nhiệm vụ và kết quả thực hiện của giáo

viên, đối chiếu với những yêu cầu, tiêu chuẩn những quy định để xem giáo

viên đạt hay chưa đạt, làm tốt hay chưa làm tốt các nhiệm vụ được giao, kết

quả kiểm tra là cơ sở chủ yếu cho việc đánh giá, tư vấn và thúc đẩy [47, tr.

77-85].

1.2.2.2. Sự giống nhau của kiểm tra và thanh tra

Kiểm tra, thanh tra giống nhau ở tính mục đích. Thông qua kiểm tra,

thanh tra nhằm phát huy những nhân tố tích cực, phát hiện hoặc phòng

ngừa vi phạm, góp phần thúc đẩy và hoàn thành nhiệm vụ trong hoạt động

quản lý nhà nước. Thanh tra, kiểm tra đều phát hiện, phân tích đánh giá thực

tiễn một cách chính xác, khách quan trung thực làm rõ đúng sai, nguyên nhân

dẫn đến sai phạm, từ đó đề xuất biện pháp khắc phục và xử lý sai phạm.

1.2.2.3. Sự khác nhau của kiểm tra và thanh tra

- Khác nhau về nội dung: Nội dung kiểm tra thường dễ dàng nhận thấy

hơn nội dung thanh tra. Tuy vậy phân biệt này chỉ có tính tương đối vì thế12trên thực tế có những vụ việc thuộc về kiểm tra nhưng không phải hoàn toàn

đơn giản. Bởi vậy một vấn đề thuộc về kiểm tra hay thanh tra cần căn cứ vào

nội dung vụ việc cụ thể để xác định.

- Khác nhau về chủ thể: Chủ thể của hoạt động thanh tra trước hết là tổ

chức thanh tra chuyên nghiệp nhà nước. Ngoài ra, khi cần thiết cơ quan nhà

nước có thẩm quyền cũng thành lập đoàn thanh tra để thanh tra theo thẩm

quyền quản lý được pháp luật quy định. Còn chủ thể của kiểm tra đa dạng hơn.

Trong công tác quản lý, mọi cơ quan, đơn vị đều là chủ thể của kiểm tra. Các

cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế, các đoàn thể, lực lượng vũ trang

có trách nhiệm tự kiểm tra hoạt động của mình.

- Khác nhau về trình độ nghiệp vụ: Hoạt động thanh tra đòi hỏi người

làm nhiệm vụ thanh tra phải có nghiệp vụ giỏi, am hiểu về kinh tế - xã hội, có

khả năng chuyên môn sâu vào lĩnh vực mà thanh tra hướng đến. Nội dung của

hoạt động kiểm tra ít phức tạp hơn thanh tra và chủ thể của kiểm tra bao gồm

lực lượng rộng lớn có tính quần chúng, phổ biến nên nói chung, trình độ

nghiệp vụ kiểm tra không nhất thiết đòi hỏi như nghiệp vụ thanh tra.

- Khác nhau về phạm vi hoạt động: Phạm vi hoạt động kiểm tra thường

theo bề rộng, diễn ra liên tục ở khắp nơi với nhiều hình thức phong phú, mang

tính quần chúng. Phạm vi hoạt động thanh tra thường hạn hẹp hơn. Hoạt

động, thanh tra thường có sự chọn lọc. Nhìn chung ở từng cấp, số lượng đề tài

thanh tra và địa điểm thanh tra ít hơn số lượng đề tài kiểm tra và địa điểm

kiểm tra.

- Khác nhau về thời gian tiến hành: Trong hoạt động thanh tra, thường có

nhiều vấn đề phải xác minh, đối chiếu rất công phu, nhiều mối quan hệ đều

được làm rõ cho nên phải sử dụng thời gian dài hơn so với kiểm tra.

1.2.2.4. Mối quan hệ qua lại giữa kiểm tra và thanh tra

Sự phân biệt giữa kiểm tra và thanh tra chỉ là tương đối khi tiến hành

cuộc thanh tra, thường phải tiến hành nhiều hoạt động kiểm tra. Ngược lại,13đôi khi tiến hành kiểm tra là để làm rõ vụ, việc và từ đó lựa chọn nội dung

thanh tra. Kiểm tra và thanh tra là hai khái niệm khác nhau nhưng có liên hệ

qua lại với nhau.

1.2.3. Vai trò của thanh tra trong quản lý giáo dục

* Thứ nhất: Thanh tra, kiểm tra giáo dục góp phần tăng cường pháp chế

xã hội chủ nghĩa. Thực chất thanh tra, kiểm tra giáo dục chính là việc cơ quan

nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật

về giáo dục của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động trong hoặc liên

quan đến lĩnh vực giáo dục. Hoạt động thanh tra, kiểm tra sẽ giúp các đối

tượng được thanh tra, kiểm tra nhận thức một cách đầy đủ quyền và nghĩa vụ

của mình, nhận thức được vai trò quan trọng của chính sách phát triển giáo

dục trong giai đoạn hiện nay, từ đó sẽ hình thành ý thức tuân thủ quy định của

pháp luật nói chung và những quy định của pháp luật về giáo dục nói riêng

[47, tr. 184].

* Thứ hai: Thanh tra, kiểm tra giáo dục góp phần nâng cao hiệu lực quản

lý nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền. Không chỉ về phía các tổ chức và

cá nhân có hoạt động trong hoặc liên quan đến lĩnh vực giáo dục mà ngay cả

về phía cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục cũng cần phải có sự

chấp hành pháp luật một cách triệt để. Công tác thanh tra, kiểm tra giúp các

cơ quan chức năng nhận thức đúng và làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao.

Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục được đề cập tới ở đây

bao gồm tất cả các cơ quan có thẩm quyền quản lý về giáo dục nói chung và

các cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra giáo dục nói riêng [47, tr. 184].

* Thứ ba: Thanh tra, kiểm tra giáo dục nâng cao năng lực quản lý cho

người đứng đầu các cơ sở giáo dục (Hiệu trưởng). Để một cơ sở giáo dục hoạt

động có hiệu quả thì yếu tố mang tính quyết định chính là công tác lãnh đạo

của Hiệu trưởng. Khi diễn ra hoạt động thanh tra, kiểm tra toàn diện một cơ

sở giáo dục thì công tác lãnh đạo của Hiệu trưởng là một nội dung thanh tra,14kiểm tra quan trọng. Theo đó, Hiệu trưởng có trách nhiệm giải trình về hoạt

động của mình trước cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra. Những sai

lầm, thiếu sót, nếu có, sẽ kịp thời được phát hiện và có biện pháp xử lý phù

hợp. Ngược lại, những ưu điểm, những mặt tích cực sẽ kịp thời được biểu

dương và phát huy một cách có hiệu quả. Như vậy, thanh tra, kiểm tra giúp

Hiệu trưởng nhận rõ ưu, khuyết điểm của nhà trường cũng như của bản thân

trong công tác quản lý, góp phần thực hiện tốt các yêu cầu giáo dục được giao

theo chương trình, kế hoạch của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên. Đồng

thời có thể kiến nghị với cấp có thẩm quyền nhằm điều chỉnh, bổ sung chủ

trương, biện pháp đã đưa ra hoặc đáp ứng yêu cầu cấp bách của cơ sở [47,

tr.184-185].

* Thứ tư: Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục có tác dụng dự

báo, phòng ngừa, phát hiện những sai lệch, thiếu sót, vi phạm trong hoạt động

giáo dục. Từ đó kịp thời uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh theo đúng

quy định của pháp luật. Đây là một trong những ý nghĩa quan trọng nhất của

công tác thanh tra, kiểm tra vì trong quá trình hoạt động, các cơ sở giáo dục

khó tránh được những sai lầm, vi phạm. Những tồn tại này có thể do nguyên

nhân khách quan (văn bản pháp luật quy định về lĩnh vực giáo dục còn chưa

đầy đủ, thiếu sự quan tâm chỉ đạo từ phái các cơ quan nhà nước có thẩm quyền,

v.v...), có thể xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan (năng lực, trình độ

chuyên môn yếu kém của một số giáo viên, sự hiểu biết hạn chế về các quy

định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục của một số cán bộ, giáo viên, v.v...).

Việc phát hiện, khắc phục và xử lý các vi phạm sẽ loại bỏ những nhân tố tiêu

cực, góp phần thanh lọc, chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá

nhân có hoạt động trong hoặc liên quan đến lĩnh vực giáo dục, nâng cao chất

lượng giáo dục [47, tr. 185].

Những phân tích trên cho phép chúng tôi đưa ra kết luận: Thanh tra, kiểm

tra luôn giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển sự nghiệp giáo dục. Đặc biệt15trong giai đoạn hiện nay, để làm tốt mục tiêu đặt ra trong “Chiến lược phát triển

giáo dục 2001-2010”: "... cần tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo

dục theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới, phù hợp với thực

tiễn Việt Nam, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất

nước, của từng vùng, từng địa phương, hướng tới một xã hội học tập; ưu tiên

nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đặc biệt trong lĩnh

vực khoa học - công nghệ; tiến tới đổi mới mục tiêu, phương pháp, chương

trình giáo dục các cấp bậc học và trình độ đào tạo..." [50, tr. 2], thì nhà nước

cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý chung trong đó có hoạt động thanh

tra, kiểm tra giáo dục.

1.3. Hoạt động thanh tra giáo dục

1.3.1. Mục đích của thanh tra giáo dục

Căn cứ vào khái niệm về thanh tra như đã trình bày ở mục 1.2.1 ở trên,

căn cứ vào điều 3 Luật thanh tra năm 2004 quy định về mục đích thanh tra,

căn cứ vào các điều trong chương I những quy định chung của Luật giáo dục

năm 2005 và căn cứ vào chức năng của thanh, kiểm tra trong hoạt động quản

lý (theo tác phẩm “Cẩm nang nâng cao năng lực quản lý nhà trường” – Nhà

xuất bản Chính trị Quốc gia Hà nội, năm 2007) , thì:

Mục đích của thanh tra giáo dục là nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý

các hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia hoạt động giáo dục; phát hiện

những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ

quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích

cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước về

giáo dục; bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan,

tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.

1.3.2. Đối tượng của thanh tra giáo dục

Điều 2 của Nghị định 85/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối tượng

của thanh tra giáo dục là:16- Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của cơ quan

quản lý nhà nước về giáo dục.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài

thanh gia hoạt động giáo dục tại Việt nam.

1.3.3. Nội dung của thanh tra giáo dục

Căn cứ vào điều 13, 14 Nghị định 85/2006/NĐ-CP quy định về hoạt

động thanh tra giáo dục, thì thanh tra giáo dục có 3 nội dung chính:

- Thanh tra chuyên môn: Thanh tra hoạt động quản lý về chuyên môn

của các cấp quản lý; Thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên và kết quả

hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.

- Thanh tra quản lý: Thanh tra công tác quản lý trường học, các cơ sở

giáo dục và quản lý của các cấp quản lý giáo dục.

- Thanh tra khiếu tố: Thanh tra vụ, việc sai phạm trong hoạt động giáo

dục và quản lý giáo dục.

1.3.4. Hình thức của thanh tra giáo dục

Tại chương IV điều 15 khoản 1, 2, 3 của Nghị định số 85/2006/NĐ-CP

quy định “Hoạt động thanh tra được thực hiện dưới hình thức thanh tra theo

chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất”.

- Thanh tra theo chương trình, kế hoạch được hiểu : Là hoạt động mang

tính thường xuyên, liên tục, được triển khai theo kế hoạch đã được phê duyệt

và có thông báo trước cho đối tượng thanh tra.

- Thanh tra đột xuất: Tiến hành khi phát hiện có sự vi phạm pháp luật

của các đối tượng thanh tra và không cần phải thông báo trước.

1.3.5. Nguyên tắc hoạt động của thanh tra giáo dục

Về nguyên tắc hoạt động của thanh tra giáo dục, tại điều 3 Nghị định

85/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

- Hoạt động thanh tra giáo dục phải tuân theo pháp luật, bảo đảm chính

xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở17đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh

tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Khi tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Thủ trưởng

thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, TTV, thành viên Đoàn thanh tra phải tuân

theo quy định của pháp luật về thanh tra; phải chịu trách nhiệm trước pháp

luật về hành vi, quyết định của mình.

1.3.6. Chức năng của thanh tra giáo dục

Căn cứ vào điều 3 Luật thanh tra 2004, điều 3, 13, 14 Nghị định

85/2006/NĐ-CP, thì thanh tra giáo dục có chức năng cơ bản sau:

+ Đánh giá: Đánh giá là phân tích, xác nhận giá trị thực trạng về mức độ

hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng và hiệu quả công việc, trình độ, sự phát

triển, những kinh nghiệm được hình thành... ở thời điểm đang xét so với mục

tiêu, kế hoạch hay những chuẩn mực đã được xác lập. Đánh giá bao gồm các

giai đoạn: Xác định những chuẩn mực; Thiết kế hệ thống thông tin liên lạc

ngược; Đo lường thành tích bằng cách so sánh thành tích đạt được với những

chuẩn mực đã xác định trong kế hoạch.

+ Phát hiện: Phát hiện ra những mặt tốt để động viên, kích thích, đồng

thời phát hiện ra những lệch lạc, sai sót, những gì còn chưa đạt được so với dự

kiến, những mặt còn yếu kém, khó khăn trở ngại, những thất bại, những vấn

đề nảy sinh cần giải quyết, những nguyên nhân tồn tại.

+ Điều chỉnh: Điều chỉnh chương trình, kế hoạch, điều chỉnh những biện

pháp quản lý, tìm ra những giải pháp uốn nắn lệch lạc, xử lý những vi phạm

và phát huy nhân tố tích cực. Điều chỉnh bao gồm: Hành động phát huy; Hành

động uốn nắn; Hành động xử lý.

+ Giúp đỡ: Thanh tra nhằm kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của đối

tượng từ đó giúp đối tượng hoàn thành nhiệm vụ, phát huy ưu điểm, khắc

phục khuyết điểm, tuyên truyền những kinh nghiệm giáo dục tiên tiến nhằm

làm cho đối tượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.18Sơ đồ 1.1. Vòng liên hệ ngƣợc của thanh tra, kiểm tra trong quản lýXác định

các sai lệchSo sánh kết

quả thực tế

với các tiêu

chuẩnĐo lường

kết quả

thực tếKết quả

thực tếPhân tích

các nguyên

nhân sai

lệchXây dựng

chương

trình điều

chỉnhThực hiện

các điều

chỉnhKết quả

mong muốn+ Phòng ngừa: Bằng hoạt động của mình thanh tra giáo dục có chức

năng đề phòng, không để những hiện tượng xấu, hiện tượng tiêu cực xảy ra

trong các hoạt động giáo dục. Như vậy, thanh tra giáo dục là hệ thống phản

hồi, đo lường đầu ra của quá trình quản lý rồi đưa vào hệ thống hoặc đầu vào

của hệ thống những tác động điều chỉnh để thu được kết quả ra mong muốn.

1.4. Hệ thống tổ chức và đội ngũ thanh tra giáo dục

1.4.1. Hệ thống tổ chức thanh tra nhà nước

Tại điều 13, 23 của Luật thanh tra 2004 và tại khoản 1, 2 điều 2 Nghị định

số 41/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật

thanh tra đã xác định hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra nhà nước như sau:

- Cơ quan thanh tra theo cấp hành chính gồm có: Thanh tra Chính phủ;

Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là Thanh tra tỉnh);

Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi tắt là Thanh tra

huyện).

- Cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực gồm có: Thanh tra bộ, cơ quan

ngang bộ (gọi chung là Thanh tra bộ), Thanh tra bộ có thanh tra hành chính và

thanh tra chuyên ngành; Thanh tra sở.

1.4.2. Hệ thống tổ chức thanh tra giáo dục19Điều 4, điều 19 Nghị định 85/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định hệ

thống tổ chức của Thanh tra giáo dục gồm: Thanh tra Bộ GD&ĐT (gọi tắt là

Thanh tra Bộ); Thanh tra Sở GD&ĐT Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung

ương (gọi tắt là Thanh tra Sở); Hoạt động thanh tra giáo dục ở cấp Huyện.

Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng. Cụ thể sự phân cấp

quản lý hệ thống tổ chức thanh tra giáo dục hiện nay là:

- Thanh tra Bộ là cơ quan của Bộ GD&ĐT, có trách nhiệm giúp Bộ

trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra ; thực hiện nhiệm vụ, quyền

hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý

nhà nước của Bộ GD&ĐT.

Thanh tra Bộ có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và các TTV.

Chánh thanh tra Bộ do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi

thống nhất với Tổng thanh tra. Phó Chánh thanh tra Bộ do Bộ trưởng Bộ

GD&ĐT bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh thanh tra

Bộ. TTV được bổ ngạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức do Chính phủ quy

định.

Thanh tra Bộ có các phòng chuyên môn do Bộ trưởng GD&ĐT quyết

định thành lập. Bộ trưởng GD&ĐT quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ

cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra Bộ. Thanh tra Bộ GD&ĐT chịu sự chỉ

đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng

dẫn về công tác, tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ (theo điều 24,

30 Luật thanh tra năm 2004 và theo điều 5 Nghị định 85/2006/NĐ-CP).

- Thanh tra Sở là cơ quan của Sở GD&ĐT, có trách nhiệm giúp Giám

đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên

ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở GD&ĐT.

Thanh tra Sở có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và các TTV.

Chánh thanh tra Sở do Giám đốc Sở GD&ĐT bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách

chức sau khi thống nhất với Chánh thanh tra Tỉnh. Phó Chánh thanh tra Sở20Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (116 trang)

×