1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Kết luận chương 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.65 MB, 116 trang )


thanh tra giáo dục của Thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,

thể hiện rõ trách nhiệm, lương tâm và lòng nhiệt tình của một người thanh tra.

Tuy nhiên trong quá trình công tác, các cán bộ thanh tra giáo dục còn gặp rất

nhiều khó khăn gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác thanh tra.

Qua việc nghiên cứu, tìm hiều thực tiễn giáo dục, hoạt động thanh tra

giáo dục và đặc biệt là hoạt động thanh tra chuyên môn cấp THPT mà chúng

tôi đã trình bày ở trên, thì thấy tồn tại một số vấn đề có ảnh hưởng lớn đến sự

phát triển của đội ngũ TTV chuyên môn cấp THPT của TP Hải Phòng. Đó là:

- Nhận thức về vai trò của công tác thanh tra và thanh tra chuyên môn

đối với chất lượng giáo dục toàn diện ở trường THPT của một bộ phận cán bộ

giáo viên còn chưa đúng, chưa đủ. Sự nhận thức chưa đúng đắn này đã ảnh

hưởng không nhỏ tới chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra.

- Số lượng cán bộ thanh tra của toàn đội ngũ so với quy định chung chưa

đủ. Để có thể hoàn thành được các chỉ tiêu, mỗi cán bộ thanh tra phải đi thanh

tra nhiều lần, mỗi lần phải thanh tra nhiều người. Đối với những cán bộ thanh

tra kiêm nhiệm (cộng tác viên thanh tra), thì đơn vị của họ rất khó bố trí công

việc cho họ vì biên chế của đơn vị cũng có hạn.

- Số lượng cán bộ quản lý làm thanh tra rất ít, chỉ có 1 người trong số 53

các CTV thanh tra. Đồng thời tỉ lệ cán bộ thanh tra được trang bị nghiệp vụ

thanh tra chỉ đạt 27,1%. Điều này làm giảm vai trò của công tác thanh tra và

ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của công tác.

- Chưa có tiêu chuẩn tuyển chọn, đánh giá cán bộ thanh tra giáo dục một

cách rõ ràng, phù hợp với tình hình riêng của từng địa phương và công khai

các tiêu chuẩn này. Chủ yếu dựa vào sự đánh giá chủ quan của người Hiệu

trưởng lựa chọn rồi gửi danh sách lên thanh tra Sở.

- Sự biến động của giá cả thị trường, sự bùng nổ của hoạt động dạy thêm

lôi kéo nhiều giáo viên giỏi tham gia. Trong khi đó chế độ chi trả công tác phí

vẫn áp dụng theo quy định của những năm 1995 là không phù hợp, không72động viên được các cán bộ quản lý giỏi, các giáo viên giỏi tham gia vào hoạt

động thanh tra chuyên môn này.

- Các giải pháp xây dựng đội ngũ thanh tra chuyên môn cấp THPT TP

Hải Phòng đã thực hiện trong thời gian qua chưa đáp ứng được tình hình thực

tế của công tác thanh tra chuyên môn cấp THPT.

Trên đây là những nhận xét của chúng tôi được rút ra từ việc nghiên cứu

và tìm hiểu thực tiễn. Những nhận xét này là căn cứ để chúng tôi đưa ra các

giải pháp phát triển đội ngũ TTV chuyên môn cấp THPT của TP Hải Phòng.73Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ THANH

TRA VIÊN CHUYÊN MÔN CẤP THPT CỦA THÀNH PHỐ HẢI

PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

3.1. Các định hƣớng phát triển đội ngũ thanh tra viên chuyên môn cấp

THPT của ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hải Phòng

3.1.1. Chiến lược phát triển giáo dục của quốc gia

Ngày 28/12/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số

201/2001/QĐ về việc phê chuẩn “Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010”.

Mục tiêu chung của “Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010” là: “Tạo

bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với trình

độ tiên tiến trên thế giới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, phục vụ thiết thực

cho sự phát triển KT-XH của đất nước, của từng vùng, từng địa phương;

hướng tới một xã hội học tập. Phấn đấu đưa nền giáo dục nước ta thoát khỏi

tình trạng tụt hậu trên một số lĩnh vực so với các nước phát triển trong khu

vực” [50].

Quyết định 201/2001/QĐ đưa ra 7 giải pháp thực hiện “Chiến lược phát

triển giáo dục 2001-2010”: đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình giáo

dục; phát triển đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp giáo dục; đổi mới quản

lý giáo dục; tiếp tục hoàn chỉnh cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và phát

triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở giáo dục; tăng cường nguồn tài chính, cơ sở

vật chất cho giáo dục; đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục; đẩy mạnh hợp tác quốc

tế về giáo dục. Trong các giải pháp phát triển giáo dục thì đổi mới chương

trình giáo dục và phát triển đội ngũ nhà giáo là các giải pháp trọng tâm, đổi

mới quản lý giáo dục là giải pháp mang tính đột phá. Muốn đổi mới quản lý

giáo dục, tất yếu phải đổi mới, tăng cường thanh tra giáo dục. Để thanh tra

giáo dục phục vụ đắc lực cho đổi mới quản lý giáo dục [50].

Đối với giáo dục THPT, Chiến lược đề ra mục tiêu: “Thực hiện chương

trình phân ban hợp lý nhằm đảm bảo cho học sinh có học vấn phổ thông, cơ

bản theo một chuẩn thống nhất, đồng thời tạo điều kiện cho sự phát huy năng

lực của mỗi học sinh, giúp học sinh có những hiểu biết về mặt kỹ thuật, chú74trọng hướng nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân luồng sau THPT,

để học sinh vào đời hoặc chọn ngành nghề học tiếp sau khi tốt nghiệp” [50].

Để đảm bảo thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục đến năm

2010, làm cơ sở xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020, căn

cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết số

56/2006/QH11 của Quốc hội khoá XI về kế hoạch phát triển kinh tế–xã hội 5

năm 2006-2010, Chính phủ ra Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP ngày

9/10/2006: “...Trên cơ sở tổng kết đánh giá tình hình công tác giáo dục, đào

tạo trong thời gian qua, đề ra các cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm đổi

mới toàn diện về nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, phát triển

hợp lý về quy mô, cơ cấu đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và

cơ sở vật chất của nhà trường, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực trong

giáo dục và đào tạo...” [19].

Mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2010 là căn cứ rất

quan trọng để định hướng cho hoạt động thanh tra giáo dục. Trong đó có công

tác tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ thanh tra giáo dục.

3.1.2. Định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Thành phố Hải

Phòng đến năm 2010

Trên cơ sở quán triệt các quan điểm của Nghị quyết Đại hội IX, X của Đảng

và Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng về công tác giáo dục và đào tạo,

ngành GD&ĐT Thành phố đề ra mục tiêu đến năm 2010 cụ thể như sau:

3.1.2.1. Phương hướng chung

Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhằm nâng cao dân trí,

đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo

gắn liền với việc chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá các điều kiện giáo dục.

Từng bước đưa giáo dục của Thành phố phát triển đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh

CNH, HĐH, hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.

Tiếp tục thực hiện đổi mới mục tiêu nội dung, chương trình phương pháp

giáo dục của các bậc học và trình độ đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo và

cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu vừa tăng quy mô, vừa nâng cao chất75Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (116 trang)

×