1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ THANH TRA VIÊN CHUYÊN MÔN CẤP THPT CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.65 MB, 116 trang )


trọng hướng nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân luồng sau THPT,

để học sinh vào đời hoặc chọn ngành nghề học tiếp sau khi tốt nghiệp” [50].

Để đảm bảo thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục đến năm

2010, làm cơ sở xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020, căn

cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết số

56/2006/QH11 của Quốc hội khoá XI về kế hoạch phát triển kinh tế–xã hội 5

năm 2006-2010, Chính phủ ra Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP ngày

9/10/2006: “...Trên cơ sở tổng kết đánh giá tình hình công tác giáo dục, đào

tạo trong thời gian qua, đề ra các cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm đổi

mới toàn diện về nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, phát triển

hợp lý về quy mô, cơ cấu đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và

cơ sở vật chất của nhà trường, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực trong

giáo dục và đào tạo...” [19].

Mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2010 là căn cứ rất

quan trọng để định hướng cho hoạt động thanh tra giáo dục. Trong đó có công

tác tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ thanh tra giáo dục.

3.1.2. Định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Thành phố Hải

Phòng đến năm 2010

Trên cơ sở quán triệt các quan điểm của Nghị quyết Đại hội IX, X của Đảng

và Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng về công tác giáo dục và đào tạo,

ngành GD&ĐT Thành phố đề ra mục tiêu đến năm 2010 cụ thể như sau:

3.1.2.1. Phương hướng chung

Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhằm nâng cao dân trí,

đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo

gắn liền với việc chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá các điều kiện giáo dục.

Từng bước đưa giáo dục của Thành phố phát triển đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh

CNH, HĐH, hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.

Tiếp tục thực hiện đổi mới mục tiêu nội dung, chương trình phương pháp

giáo dục của các bậc học và trình độ đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo và

cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu vừa tăng quy mô, vừa nâng cao chất75lượng hiệu quả và đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương pháp

quản lý giáo dục tạo cơ sở pháp lý và phát huy nội lực phát triển giáo dục.

3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Đối với Trung học phổ thông: Thực hiện chương trình phân ban theo sự

chỉ đạo của Bộ GD & ĐT nhằm đảm bảo cho học sinh có học vấn phổ thông,

cơ bản; đồng thời tạo điều kiện cho sự phát huy năng lực của mỗi học sinh,

giúp học sinh có những hiểu biết về kỹ thuật, chú trọng hướng nghiệp để tạo

điều kiện thuận lợi cho việc phân luồng sau THPT, giúp học sinh chọn ngành

nghề học tiếp hoặc vào đời sau khi tốt nghiệp.

Phương hướng phát triển giáo dục của Thành phố cũng đòi hỏi hoạt động

thanh tra giáo dục có định hướng phát triển phù hợp, đồng bộ với sự phát triển

chung của ngành và đóng góp xứng đáng cho sự phát triển giáo dục.

3.1.3. Phương hướng phát triển đội ngũ thanh tra viên chuyên môn cấp

THPT của ngành GD&ĐT Thành phố Hải Phòng trong thời gian tới

Phương hướng phát triển đội ngũ cán bộ thanh tra giáo dục TP Hải

Phòng là tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra giáo dục của Thành phố

đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, hoạt động có nề nếp,

hiệu quả, góp phần thúc đẩy đổi mới quản lý giáo dục. Đối với đội ngũ TTV

chuyên môn cấp THPT phương hướng xác định cụ thể là:

- Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục THPT

của Thành phố cho đội ngũ TTV và đội ngũ cán bộ giáo viên.

- Xác định rõ vị trí, vai trò của thanh tra; chức năng, nhiệm vụ của TTV

và CTV thanh tra chuyên môn của cấp học.

- Đánh giá đúng thực trạng đội ngũ thanh tra cấp THPT hiện nay để có

giải pháp phát triển đội ngũ này ngày càng vững mạnh.

- Làm tốt công tác dự báo phát triển giáo dục THPT để có thể dự báo

nhu cầu về đội ngũ cán bộ thanh tra giáo dục chuyên môn của cấp học.

- Làm tốt công tác lựa chọn, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn

nghiệp vụ cho TTV và CTV thanh tra.76- Tăng cường kinh phí, các điều kiện vật chất kỹ thuật đáp ứng các yêu

cầu của hoạt động thanh tra chuyên môn của cấp học.

Phương hướng phát triển GD&ĐT của quốc gia, của Thành phố và

phương hướng phát triển đội ngũ TTV chuyên môn của ngành GD&ĐT định

hướng cho chúng ta đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ TTV chuyên môn

cấp THPT của TP Hải Phòng.

3.2. Một số giải pháp phát triển đội ngũ thanh tra viên chuyên môn cấp

THPT của Thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay

3.2.1. Nâng cao nhận thức cho các chủ thể có liên quan đến công tác thanh

tra và thanh tra chuyên môn

3.2.1.1. Cơ sở đề xuất giải pháp

Nghị quyết Đại hội IX xác định: “... Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận

thức sâu sắc vai trò quyết định của giáo dục đối với việc xây dựng và phát

triển nguồn nhân lực đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đưa đất nước trở

thành nước công nghiệp mới trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI” [25].

Giải pháp đổi mới quản lý giáo dục trong Chiến lược phát triển giáo dục

2001 - 2010 nêu rõ: “Đổi mới cơ bản tư duy và phương pháp quản lý giáo dục

theo hướng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phân cấp mạnh mẽ nhằm

phát huy tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của các địa phương, của các cơ

sở giáo dục, giải quyết một cách có hiệu quả các vấn đề bức xúc, ngăn chặn

và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực hiện nay” [50].

Thực hiện các quan điểm nêu trên, tại công văn số 7093/TTr ngày

18/8/2003 Bộ Giáo dục và đào tạo nêu phương hướng chung cho công tác

thanh tra là: “Tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc

lần thứ IX và Kết luận của Hội nghị trung ương 6 (Khoá IX) về GD&ĐT để

nâng cao nhận thức, thống nhất hành động trong toàn ngành, tăng cường quản

lý nhà nước, thiết lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động giáo dục” [5].

Thực trạng nhận thức của cán bộ, giáo viên của TP Hải Phòng về công

tác thanh tra và về vị trí, vai trò, chức năng của thanh tra còn nhiều bất cập:

Vẫn còn một số CBQL, giáo viên xác định chưa đúng về thẩm quyền, mục77đích, đối tượng của thanh tra chuyên môn, nghĩa là nhận thức về công tác

thanh tra chuyên môn của một số cán bộ, giáo viên chưa thật đầy đủ. Chứng

tỏ công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác thanh tra chuyên môn còn yếu,

cần phải được tăng cường.

Các cơ sở về lý luận và thực tiễn nêu trên cho thấy sự cần thiết phải đưa

ra giải pháp nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên cấp THPT về thanh tra

chuyên môn và vai trò của đội ngũ TTV chuyên môn.

3.2.1.2. Mục tiêu của giải pháp

- Làm cho cán bộ, giáo viên toàn cấp học nắm được vị trí, vai trò, chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, của thanh tra giáo dục, TTV chuyên môn, cũng

như tiêu chuẩn của TTV chuyên môn. Từ đó có nhận thức đúng đắn về hoạt

động thanh tra và người làm công tác thanh tra. Hình thành ở cán bộ, giáo

viên ý thức và hành động hợp tác, đóng góp xây dựng tổ chức thanh tra ngày

càng vững mạnh.

- Có nhận thức đúng, cán bộ quản lý cấp THPT sẽ coi trọng đúng mức

công tác thanh tra, có kế hoạch tổ chức hoạt động thanh tra có hiệu quả.

Tuyển chọn, bổ nhiệm đội ngũ TTV chuyên môn đủ về số lượng, mạnh về

chất lượng. Phát huy được tiềm năng của đội ngũ cán bộ thanh tra trong công

tác.

- Nhận thức rõ ràng về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của mình các

TTV có hành động đúng trong công việc, có tiêu chuẩn để phấn đấu tự hoàn

thiện, nâng cao uy tín của bản thân và toàn đội ngũ.

3.2.1.3. Cách thức thực hiện giải pháp

(1) Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, giáo viên toàn cấp học

về các vấn đề chung của thanh tra chuyên môn.

+ Nội dung tuyên truyền phổ biến:

- Các văn bản pháp quy, các quy định chung của Nhà nước về thanh tra

giáo dục, thanh tra chuyên môn, TTV chuyên môn. Các văn bản chỉ đạo của

Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, các cấp Uỷ đảng và chính quyền

địa phương về giáo dục.78- Làm rõ vị trí, vai trò của công tác thanh tra. Trách nhiệm, quyền hạn

của TTV chuyên môn và các đối tượng được thanh tra.

+ Hình thức tuyên truyền phổ biến:

- Sở GD&ĐT ra các tập san chuyên đề về thanh tra giáo dục, phát hành

tới các TTV chuyên môn và các trường THPT.

- Tích hợp tuyên truyền về thanh tra trong lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm

do Sở tổ chức cho đối tượng là cán bộ chủ chốt các trường học THPT.

- Các trường THPT tổ chức phổ biến các vấn đề về thanh tra cho giáo

viên nhà trường. Người phổ biến là cán bộ thanh tra sở GD&ĐT hoặc các

TTV chuyên môn đã dự các lớp tập huấn về nghiệp vụ thanh tra.

- Hiệu trưởng truyền đạt nhận thức của mình về thanh tra giáo dục cho

cán bộ giáo viên nhà trường trong đợt sinh hoạt chính trị đầu năm và các kỳ

họp hội đồng nhà trường.

- Đoàn thanh tra và các TTV chuyên môn khi đi thanh tra các trường,

cần kết hợp tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của cán bộ, giáo viên về công tác

thanh tra chuyên môn và TTV chuyên môn.

(2) Tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề thanh tra cho cán bộ quản lý các

trường THPT và đội ngũ TTV chuyên môn..

+ Thanh tra là chức năng đặc biệt của quản lý, TTV và CTV thanh tra là

người thực hiện các hoạt động thanh tra. Vì vậy đối với cán bộ quản lý các trường THPT và cán bộ thanh tra phải là người có nhận thức đúng đắn nhất về

công tác thanh tra. Ngoài những vấn đề đã nêu ở trên, các đối tượng này cần

được tập huấn nâng cao nhận thức về một số vấn đề cụ thể như :

- Các quan điểm của Đảng, Nhà nước, địa phương và ngành giáo dục về

phát triển GD&ĐT trong bối cảnh đổi mới hiện nay.

- Nội dung của vấn đề đổi mới quản lý giáo dục và đổi mới công tác

thanh tra giáo dục.

- Các yêu cầu cụ thể của tổ chức thanh tra và cán bộ TTV giáo dục trong

giai đoạn hiện nay.

+ Các hình thức bồi dưỡng nhận thức như sau:79- Sở GD&ĐT tổ chức bồi dưỡng tập trung cho cán bộ quản lý các trường

THPT và các cán bộ thanh tra nòng cốt.

- Lãnh đạo một trường THPT hoặc cụm trường THPT sử dụng nòng cốt

tổ chức bồi dưỡng cho tất cả cán bộ quản lý và TTV chuyên môn trong phạm

vi quản lý của mình.

- Khuyến khích các cán bộ quản lý, cán bộ thanh tra tự nghiên cứu tài

liệu, sách báo để tìm hiểu, bổ sung nhận thức.

(3) Kiểm tra, đánh giá trình độ nhận thức của cán bộ giáo viên, cán bộ

quản lý, TTV chuyên môn để có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng và cập nhật

thông tin cho đội ngũ về công tác thanh tra.

Việc kiểm tra, đánh giá nhận thức của các đối tượng nêu trên được thực

hiện dưới các hình thức sau:

- Qua các bản thu hoạch của đối tượng sau đợt học tập chính trị hay đợt

tập huấn chuyên đề.

- Qua phỏng vấn hoặc trao đổi ý kiến với cán bộ giáo viên, TTV chuyên

môn trong các đợt công tác thanh tra ở cơ sở.

- Quan sát hành vi, lời nói của các đối tượng khi những đối tượng này

tiếp xúc với hoạt động thanh tra.

Trong ba nội dung trên, nội dung (1) tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ,

giáo viên về các vấn đề chung của thanh tra giáo dục có tác dụng tích cực

nhất. Nếu cán bộ, giáo viên có nhận thức đúng đắn, họ sẽ ủng hộ đội ngũ cán

bộ thanh tra và trở thành những người của đội ngũ cán bộ thanh tra, chỉ có

như vậy đội ngũ thanh tra mới phát huy hết sức mạnh của mình.

3.2.1.4. Điều kiện để thực hiện giải pháp

- Lãnh đạo sở GD&ĐT, phòng phổ thông, phòng thanh tra cần quan tâm

đến việc nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên về thanh tra giáo dục, trong

đó có thanh tra chuyên môn.

- Phải có những cán bộ nòng cốt làm tuyên truyền viên, có trình độ lý

luận, có năng lực cảm hoá, thuyết phục và thực sự tâm huyết với công việc.80- Văn bản, tài liệu được sưu tập, in ấn đủ số lượng và phải chính xác về

câu chữ. Phải có kế hoạch tổ chức phổ biến tuyên truyền từ trường đến Sở.

- Có đủ kinh phí để tổ chức hội nghị, chi trả công tác phí cho cán bộ giáo

viên, TTV chuyên môn tham dự tập huấn.

- TTV chuyên môn phải thể hiện rõ trình độ, năng lực, phẩm chất khi

tiến hành các hoạt động thanh tra. Các đoàn thanh tra phải làm đúng, đủ

chức năng của mình. TTV chuyên môn phải thực sự gương mẫu và có uy

tín với cán bộ giáo viên.

3.2.2. Hoàn thiện và cụ thể hoá các tiêu chuẩn tuyển chọn thanh tra viên

chuyên môn cấp THPT phù hợp thực tiễn giáo dục của TP Hải Phòng

3.2.2.1. Cơ sở đề xuất giải pháp

Hàng năm, Sở GD&ĐT đều có hướng dẫn chung về công tác tuyển chọn,

bổ nhiệm, kiện toàn bộ máy thanh tra. Trong hướng dẫn có ghi rõ số lượng

TTVCM, đặc biệt là số lượng CTV thanh tra cần bổ điều động, trưng tập cho

từng môn học của cấp THPT; và hướng dẫn về tiêu chuẩn chung của TTV

chuyên môn. Các văn bản hướng dẫn này nhìn chung chưa cụ thể và chưa phù

hợp với tình hình thực tế của các trường và các môn học.

Luật thanh tra năm 2004 mới chỉ quy định tiêu chuẩn chung của TTV

(khoản 1 điều31), còn tiêu chuẩn cụ thể yêu cầu Chính phủ quy định (theo

khoản 2 điều 31 đối với TTV, điều 32 đối với CTV thanh tra); Nghị định số

100/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ quy định về TTV và CTV

cũng chưa quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với TTV trong cơ quan thanh tra

nhà nước, mà giao cho Tổng thanh tra chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội

vụ soạn thảo (theo khoản 1 điều 8), còn với tiêu chuẩn CTV thanh tra thì

“Cộng tác viên thanh tra là người có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách

nhiệm, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của Đoàn

thanh tra”, tiêu chuẩn rất chung chung.

Tuy nhiên có thể phối các quy định trong Luật thanh tra 2004, Luật giáo

dục 2005, Nghị định 85/2004/QĐ-CP, Nghị định số 100/2007/NĐ-CP với các

quy định trong Quyết định số 1177/TCCB ngày 11/6/1992 của Bộ trưởng Bộ81GD&ĐT về tiêu chuẩn của cán bộ thanh tra giáo dục, Quyết định số 818TCCP/VP ngày 21/10/1993 của Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra nhà nước và

Thông tư liên tịch số 619/1999/TTLT-TTNN-BTCCBCP ngày 12/8/1999 của

Thanh tra nhà nước – Ban tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc tuyển

dụng, chuyển ngạch, nâng ngạch công chức thanh tra. Từ đó đề ra các tiêu

chuẩn cụ thể đối với TTV và CTV thanh tra hiện nay trong khi chờ các Quyết

định mới.

Trên đây là cơ sở về lý luận và thực tiễn cho thấy sự cần thiết phải đưa ra

giải pháp hoàn thiện và cụ thể hoá các tiêu chuẩn tuyển chọn TTV chuyên

môn cấp THPT phù hợp tình hình thực tế TP Hải Phòng.

3.2.2.2. Mục tiêu của giải pháp

- Cụ thể hoá các tiêu chuẩn của TTV, CTV thanh tra để tuyển chọn TTV

chuyên môn cấp THPT.

- Có những tiêu chuẩn cụ thể của TTV, CTV thanh tra tạo điều kiện thuận

lợi cho các cấp có thẩm quyền lựa chọn để bổ nhiệm và có căn cứ để tổ chức đào

tạo bồi dưỡng cho đội ngũ TTV chuyên môn.

- Có tiêu chuẩn rõ ràng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, đánh

giá đội ngũ TTV chuyên môn.

- Có tiêu chuẩn công khai để làm căn cứ cho đội ngũ TTV phấn đấu, tự

bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm hoàn thiện bản thân.

3.2.2.3. Cách thức thực hiện giải pháp

(1) Nghiên cứu kỹ các văn bản quy định tiêu chuẩn TTV và CTV thanh

tra. Đặc biệt là tiêu chuẩn chung của TTV và tiêu chuẩn của TTV ở ngạch

TTV (cấp I). Nghiên cứu kỹ để hiểu rõ tại sao TTV và CTV thanh tra phải có

các tiêu chuẩn đó; các tiêu đó được hiểu cụ thể là thế nào. Cần chú ý những

tiêu chuẩn khó định lượng để hiểu cho đúng yêu cầu của tiêu chuẩn đó.

(2) Từ các tiêu chuẩn chung của TTV và CTV thanh tra, những người có

trách nhiệm phải tách các tiêu chuẩn đã rõ ràng như đã qua giảng dạy 5 năm,

phải có một năm làm công tác thanh tra…và các tiêu chuẩn khó định lượng82như: Có nghiệp vụ thanh tra, có năng lực phân tích tổng hợp, đánh giá hoạt

động giảng dạy của giáo viên và công tác quản lý giáo dục và đào tạo..., để có

thể cụ thể hoá từng tiêu chuẩn sao cho lượng hoá tối đa các tiêu chuẩn đó.

Trên cơ sở đó, xác định các tiêu chí cho từng tiêu chuẩn để có thể đo được các

tiêu chuẩn đó tương đối chính xác và khách quan.

(3) Sở GD&ĐT cần căn cứ vào tiêu chuẩn của TTV, CTV thanh tra đã

được quy định để chia các tiêu chuẩn đó thành hai loại: tiêu chuẩn bắt buộc

không thể không đạt và những tiêu chuẩn có thể áp dụng mềm mỏng tuỳ từng

nơi. Từ đó, vận dụng vào việc lựa chọn TTV chuyên môn phù hợp với đặc

điểm của từng trường và từng vùng.

(4) Nghiên cứu để nắm rõ thực trạng giáo viên và đặc điểm nội bộ các

trường THPT cũng như địa bàn trường đóng để xây dựng hoặc cụ thể hoá các

tiêu chuẩn có sẵn cho phù hợp. Những tiêu chuẩn bắt buộc thì phải chấp nhận,

còn những tiêu chuẩn có thể mềm mỏng thì có thể vận dụng tuỳ từng nơi sao

cho phù hợp. Thí dụ, ở những nơi khó khăn, có giáo viên đủ các tiêu chuẩn

nhưng lại chưa tham gia công tác thanh tra thì có thể châm trước tiêu chuẩn

này...Vì lúc đầu TTV chuyên môn có thể lúng túng nhưng làm thanh tra một

thời gian sẽ quen với yêu cầu thanh tra và sẽ có kỹ năng.

(5) Phân tích rõ các yêu cầu và nội dung thanh tra chuyên môn chính là

thanh tra lao động sư phạm, là thanh tra hoạt động chuyên môn, đánh giá

phân loại giáo viên để định rõ tiêu chuẩn về chuyên môn đối với TTV. Mặc

dù đã quy định về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn của TTV chuyên môn

nhưng trong những điều kiện cụ thể cần xác định rõ các yêu cầu về năng lực

chuyên môn của TTV chuyên môn để tránh tình trạng người không biết đi

kiểm tra người biết.

(6) Nên dự thảo các tiêu chuẩn TTV chuyên môn và cho các trường

THPT thảo luận góp ý hoàn thiện các tiêu chuẩn đó. Sau khi các trường góp ý

cần có người tổng hợp ý kiến đóng góp để xây dựng thành một hệ thống các

tiêu chuẩn thống nhất phù hợp với tình hình thực tế của TP Hải Phòng nhưng

không trái với các quy định chung của Nhà nước.833.2.2.4. Điều kiện để thực hiện giải pháp

- Các cán bộ quản lý từ cấp Sở đến cấp trường phải nắm vững các văn

bản quy định của của Nhà nước, của ngành về tiêu chuẩn TTV và CTV thanh

tra. Nắm vững các yêu cầu của công tác thanh tra chuyên môn để hiểu rõ các

tiêu chuẩn mà Nhà nước đã quy định.

- Phải đánh giá đúng thực trạng đội ngũ giáo viên và hoạt động chuyên

môn của các trường THPT, thực trạng đội ngũ TTV chuyên môn của đơn vị

mình để có cơ sở điều chỉnh các tiêu chuẩn TTV chuyên môn cho phù hợp với

từng cơ sở và từng giai đoạn.

- Được sự ủng hộ của các cấp, các ban ngành như UBND TP Hải Phòng,

sở Nội vụ, sự ủng hộ của giáo viên trong việc xác định các tiêu chuẩn TTV

chuyên môn.

3.2.3. Cải tiến việc tuyển chọn, bổ nhiệm đội ngũ thanh tra viên chuyên

môn và cơ cấu đội ngũ thanh tra viên chuyên môn cấp THPT

3.2.3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp

Trong báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khoá IX tại Đại hội đại

biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra phương hướng và mục tiêu đổi

mới trong công tác xây dựng, phát triển cán bộ là: "Xây dựng đội ngũ cán bộ

có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan

liêu, tham nhũng, lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng,

lãng phí; có tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức chuyên, nghiệp vụ đáp ứng

yêu cầu của thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH; có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý

thức tổ chức, kỉ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể,

gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đội ngũ cán

bộ phải đồng bộ, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý"

[23, tr. 292-293].

Tiêu chuẩn của TTV giáo dục được quy định tại điều 9 Quyết định số

1177/TCCB ngày 11/6/1992 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Quy chế tổ chức

và hoạt động của hệ thống thanh tra GD&ĐT: "Thanh tra viên làm công tác

dạy và học ở cấp nào ít nhất phải có trình độ đào tạo chuẩn ở cấp đó, kinh qua84giảng dạy ít nhất 5 năm, được công nhận giáo viên giỏi hoặc có năng lực

tương đương" [11].

Việc lựa chọn TTV và CTV thanh tra được Bộ GD&ĐT chỉ đạo trong hướng dẫn công tác thanh tra giáo dục trong những năm học: Cán bộ làm công

tác thanh tra cần được lựa chọn từ những người có kinh nghiệm công tác, đã

kinh qua các cương vị quản lý, có phẩm chất tốt, có năng lực xem xét, kết

luận, kiến nghị giải pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn phức tạp

phát sinh từ thực tiễn quản lý. Bên cạnh đội ngũ cán bộ thanh tra chuyên

trách, các Sở lựa chọn, bổ nhiệm CTV tham gia đánh giá hoạt động sư phạm

của giáo viên và công tác quản lý trường học theo phạm vi trách nhiệm quản

lý (theo Hướng dẫn số 7623/BGDĐT-TTr V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

thanh tra năm học 2008 – 2009 của Bộ GD&ĐT ngày 21/8/2008).

Đội ngũ TTV chuyên môn cấp THPT của TP Hải Phòng đã được tuyển

chọn, bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2007 - 2009. Các TTV được tuyển chọn theo

những tiêu chuẩn chung của Bộ GD&ĐT quy định. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn một cách cụ thể nên việc tuyển chọn phụ thuộc vào quan điểm của

các cán bộ quản lý, dẫn đến số lượng, chất lượng đội ngũ TTV chuyên môn

chưa đảm bảo yêu cầu và cơ cấu lực lượng chưa hợp lý.

Để đội ngũ TTV chuyên môn cấp THPT của TP Hải Phòng đủ mạnh,

phục vụ tốt mục tiêu đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục trong

thực tiễn hiện nay, cần thiết phải tiến hành giải pháp tổ chức tuyển chọn, bổ

nhiệm, cải tiến cơ cấu của đội ngũ TTV chuyên môn cấp THPT.

3.2.3.2. Mục tiêu của giải pháp

- Thông qua việc tuyển chọn, bổ nhiệm, xây dựng được đội ngũ TTV

chuyên môn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có cơ cấu hợp lý, đủ

năng lực thực hiện công tác thanh tra chuyên môn theo các nội dung và chỉ

tiêu do Bộ và Sở quy định.

- Xây dựng được một quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm tạo tiền đề để tổ

chức, xây dựng đội ngũ TTV chuyên môn vững mạnh. Tạo lập nề nếp cho

việc xây dựng đội ngũ TTV chuyên môn trong những nhiệm kỳ tiếp theo.85Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (116 trang)

×