1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

4 .Thực trạng đội ngũ giảng viên của trƣờng Đại học Đại Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.75 MB, 123 trang )


Bảng 2.3: Bảng thống kê số lượng giảng viên cơ hữu từ năm 2007 - 2011

Năm học2008-20092009-20102010-20112011-2012Giảng viên cơ hữu367590105Giảng viên thỉnh giảng4080102120Cán bộ, công nhân viên307095100Tổng số106220287325(Nguồn số liệu: Phòng Quản trị - Hành Chính trường Đại học Đại Nam cung cấp)

Bảng 2.4: Thống kê số lượng giảng viên cơ hữu theo khoa

Năm họcĐơn vị2008-20092009-20102010-20112011-2012Khoa Tài chính – NH9253543Khoa Kế Toán7182324Khoa Quản trị Kinh doanh5679Khoa Xây dựng5778Khoa Công nghệ Thông tin4987Khoa Ngoại Ngữ61098Khoa Quan hệ công chúng0006Tổng cộng36759010548Bảng 2.5: Thống kê số lượng giảng viên thỉnh giảng

Năm họcĐơn vị2007-20082008-20092009-20102010-2011Khoa Tài chính – NH12212527Khoa Kế Toán7132025Khoa Quản trị Kinh doanh4579Khoa Xây dựng3478Khoa Công nghệ Thông tin4887Khoa Ngoại Ngữ10293539Khoa Quan hệ công chúng0005Tổng cộng4080102120Đội ngũ giảng viên nhà trường được phân bố tương đối đồng đều ở các

khoa, cơ bản đáp ứng được công tác giảng dạy theo mục tiêu đào tạo của nhà

trường.

Số lượng giảng viên cơ hữu của nhà trường thấp hơn số lượng giảng

viên mời giảng. Điều này đã gây nên một số hạn chế về việc chủ động số

lượng giảng viên đảm nhận khối lượng giờ giảng cho mỗi học kỳ.

Hằng năm nhà trường tuyển bổ sung giảng viên tăng cường số lượng

cho các khoa theo sự phát triển của quy mô ngành nghề đào tạo. Tuy nhiên

còn một số hạn chế do nguồn giảng viên khan hiếm.

Nhìn vào đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường chúng ta thấy số lượng

tỷ lệ sinh viên/giảng viên còn rất cao. Điều này cho thấy đội ngũ giảng viên

cơ hữu chưa đáp ứng được khối lượng giờ giảng đảm bảo cho việc học tập

của sinh viên. Trường còn phụ thuộc nhiều vào đội ngũ giảng viên mời giảng,

số lượng không cố định hằng năm.49Bảng 2.6: Quy đổi số lượng sinh viên/1 giảng viên

TTNĂM HỌCSỐ LUỢNGSÔ LUỢNGQUY ĐỔIGVSV(SV/1GV)12008-200936109330,322009-201075230230,632010-20119033303742011-20121054218GHI CHÖ40,172.4.1.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên

- Phẩm chất chính trị:

Hiện tại Đảng Bộ nhà trường có 45 đảng viên, trong đó có 21 là cán bộ

giảng dạy. Đây là lực lượng thể hiện phẩm chất chính trị của đội ngũ giảng

viên là rất tốt, đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên có 25

đồng chí chiếm tỷ lệ 55,5%. trong tổng số đảng viên của Đảng bộ nhà trường.

Tuy nhà trường mới thành lập nhưng công tác xây dựng và phát triển

đảng viên đã đạt được nhiều kết quả. Trung bình mỗi năm phát triển được 5

đảng viên mới từ đội ngũ cán bộ giảng viên.

- Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp:

Khảo sát phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của giảng viên bằng cách

phát phiếu khảo sát cho kết quả như sau:

Bảng 2.7: Khảo sát phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên

TTNHÓM ĐÁNH GIÁMỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ (%)

Rất tốtTốtKháTB1Cán bộ81%15%4%0%2Giảng viên90%9%1%0%3Sinh viên85%8%10%2%50Qua 105 phiếu khảo sát giảng viên và 101 phiếu khảo sát cán bộ quản

lý của Trường Đại học Đại Nam về đạo đức lương tâm nghề nghiệp đều có sự

thống nhất và đánh giá cao về đội ngũ giảng viên của nhà trường luôn là

những người tận tụy với công việc được giao, đa số thể hiện là “tấm gương

sáng cho sinh viên học tập và noi theo”. Trong công tác giáo dục và giảng dạy

luôn thực hiện “kỷ cương tình thương, trách nhiệm”, biết phối hợp cộng đồng

trách nhiệm trong việc xây dựng và hoàn thiện môi trường giáo dục lành

mạnh tại nhà trường.

- Trình độ đào tạo:

Trình độ của đội ngũ giảng viên có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng

giảng dạy nói riêng và chất lượng đào tạo nói chung. Vì vậy muốn nâng cao

trình độ cho đội ngũ giảng viên thì phải quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng

nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên của nhà trường. Thực trạng trình độ

đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Đại Nam từ năm 2011-2012 như sau:

Bảng 2.8: Thống kê chức danh cán bộ giảng dạy theo khoa năm học 2011-2012

Chức danhHọc hàmGiảng viên chínhGiảng viênSốTỉ lệSốTỉ lệlƣợng(%)lƣợng(%)32,863937,01Khoa Kế Toán10,952321,09Khoa Quản trị K.doanh10,9587,6221,5443,81Khoa Công nghệ Thông tin21,5465,71Khoa Ngoại Ngữ10,9576,6754,76GSĐơn vịKhoa Tài chính – NH1Khoa Xây dựng1Khoa Quan hệ C.chúng

Tổng cộngPGS1

121092(Nguồn số liệu: Phòng Quản trị - Hành chính)51Bảng 2.9: Cơ cấu thâm niên công tác của đội ngũ giảng viên

Chức danhTổngTrongcộngđó: NữĐơn vịThời gian giảng dạy (năm)

1-56-1011-16-21-26-15202533>30Khoa Tài chính – NH433532503102Khoa Kế Toán241815520011934200012Khoa Xây dựng813210011Khoa Công nghệ TT743200101Khoa Ngoại Ngữ863020003642020011105816216732411KhoaQuảntrịK.doanhKhoaQuanhệC.chúng

Tổng cộng

Tỷ lệ (%)77,1459,05 15,24 6,67 3,00 1,90 3,81 10,40(Nguồn số liệu: Phòng Quản trị - Hành chính)

Qua bảng 2.9: Bảng thống kê thâm niên công tác giảng dạy của đội ngũ

giảng viên Trường Đại học Đại Nam có thể thấy rằng:

Số có thâm niên trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học còn

tương đối thấp (10,4%)

Số thâm niên từ 1 đến 5 năm chiếm tới 59,05%, điều này là do trường

mới thành lập, hàng năm nhà trường thường xuyên tuyển dụng giảng viên.

Các giảng viên được tuyển dụng trong các năm gần đây hầu hết là giảng viên

trẻ, vừa tốt nghiệp ra trường nhưng đạt yêu cầu nên được tuyển dụng vào làm

vị trí trợ giảng và giảng viên chính thức sau thời gian thử việc. Tuy nhiên số

giảng viên này cũng tồn tại không ít mặt hạn chế như chuyên môn chưa cao,

kinh nghiệm giảng dạy còn ít, các phương pháp giảng dạy còn chưa được rèn

rũa, khả năng nghiệp vụ sư phạm còn hạn chế nhưng lại có khả năng tiếp thu52kiến thức mới nhanh và nhạy bén trong công việc ứng dụng công nghệ mới hỗ

trợ công tác giảng dạy rất tốt.

Năng lực chuyên môn

Về năng lực dạy học: Qua tổng kết hàng năm của nhà trường, những

năm gần đây đội ngũ giảng viên nhà trường có những chuyển biến tích cực

trong việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực.

Nhiều giảng viên có kỹ năng sư phạm khá vững vàng, thể hiện qua công tác

giảng dạy, hướng dẫn thực tập, công tác nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên để đáp ứng được yêu cầu chuyên môn thì trong thời gian tới

nhiều giảng viên cần phải bồi dưỡng thêm về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

Qua 105 phiếu khảo sát thì có 60 phiếu tự nhận là đủ kiến thức để thực

hiện nhiệm giảng dạy, 40 phiếu cần bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, 5

phiếu cần bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ sư phạm.

Về năng lực nghiệp vụ

Trong nhà trường ngoài chuyên môn dạy học, việc quản lý sinh viên và

công tác chủ nhiệm rất quan trọng, góp phần trong việc hoàn thiện nhân cách

sinh viên, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong quá trình đào tạo. Để hoàn

thành nhiệm vụ này đòi hỏi người giảng viên phải có năng lực tổ chức nhất

định, dành nhiều thời gian công sức, sâu sát với sinh viên tìm hiểu rõ tâm tư

tình cảm của từng sinh viên để có biện pháp giáo dục thích hợp. Nhà trường

dành mỗi tuần một tiết để đưa nội dung sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm

vào giờ học chính khóa, công tác kiểm tra, thanh tra công tác giáo viên chủ

nhiệm thường xuyên cho thấy rằng đội ngũ giảng viên nhà trường đã có nhiều

cố gắng hoàn thành tốt vai trò giáo dục sinh viên.

Về nghiên cứu khoa học

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy của đội ngũ giảng viên, công tác nghiên

cứu khoa học cũng là một trong những hoạt động được tập thể giảng viên nhà

trường xác định là một trong hai nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao trình độ53chuyên môn của cán bộ giảng viên và góp phần tạo cơ sở vật chất cho nhà

trường và xã hội.

Từ năm 2008 đến nay, trường đã thực hiện 2 đề tài cấp Bộ và các đề tài

được hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá ở mức rất tốt.

Đề tài nghiên cứu cấp trường, cấp khoa có khoảng 50 đề tài chủ yếu tập

trung vào các vấn đề phục vụ cho công tác đổi mới đào tạo, đó là:

- Xây dựng chương trình đào tạo

- Xây dựng hệ thống quản lý nhà trường và quản lý công tác đào tạo

theo hướng tin học hóa

- Biên soạn bài giảng, tài liệu đặc biệt là “Bài giảng điện tử” phục vụ

cho công tác giảng dạy và học tập đối với các ngành học tại trường.

- Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ học tập như thiết kế, chế tạo, trang

bị các phòng thí nghiệm, phòng thực hành).

Nhìn chung công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường đã góp phần

nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho công

tác đào tạo của trường.

2.4.1.3 Thực trạng phát triển về cơ cấu giảng viên

Cơ cấu độ tuổi:

Cơ cấu độ tuổi cũng có liên quan đến chất lượng hoạt động, chuyên

môn và chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo hàng năm của nhà

trường. Thực trạng cơ cấu độ tuổi đội ngũ giảng viên trường Đại học Đại

Nam được thống kê qua bảng dưới cho thấy: giảng viên có độ tuổi cao từ 56

tuổi trở lên chiếm 9,52%. Đây hầu hết là các giảng viên có học hàm, học vị

cao vừa làm công tác quản lý vừa là giảng viên cao cấp, giảng viên chính của

các khoa. Số giảng viên trẻ dưới 30 tuổi chiếm tỉ lệ lớn (62%), đây là lực

lượng trẻ vừa mới được tuyển vào, nhà trường sẽ đào tạo, bồi dưỡng thành

giảng viên chính và sẽ có nhiều thời gian để gắn bó với nhà trường.54Bảng 2.10. Thống kê tuổi đời giảng viên theo từng khoa năm học 2011-2012

Năm học TổngTuổi30-4041-5056 trở51-55Đơn vịsốdƣới 30Khoa Tài chính – NH43325402Khoa Kế Toán24166011Khoa Quản trị K.doanh952011Khoa Xây dựng833011Khoa Công nghệ TT731102Khoa Ngoại Ngữ842002Khoa Quan hệ C.chúng632001Tổng cộng10566215310Tỷ lệ (%)10062204,72,869,52lên(Nguồn số liệu: Phòng Quản trị - Hành chính)

Cơ cấu giới tính:

Cơ cấu giới tính của đội ngũ giảng viên nhà trường chưa cân đối trong

suốt mấy năm vừa qua.

Bảng 2.11: Thống kê cơ cấu giới tính đội ngũ giảng viên

Năm học

2008-20092009-20102010-20112011-2012Tổng số giảng viên367590105Giới tính nữ20456281Tỷ lệ nữ (%)55,5642,8668,8977,14Qua bảng thống kê minh họa bằng biểu đồ, số giảng viên nữ cao hơn

nhiều so với giảng viên nam trong tổng số giảng viên toàn trường.55Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ giảng viên nữ so với nam năm 2011Nam

23%Nữ

77%Tỷ lệ giảng viên nữ cao hơn giảng viên nam, đó là do đặc thù của

ngành giáo dục nói chung và trường Đại học Đại Nam nói riêng.

Việc phân bố giảng viên nam, giảng viên nữ trong các khoa chưa đồng

đều. Phân bố số lượng giảng viên trong từng khoa cũng chưa đồng đều. Giảng

viên nữ tuy bị chi phối nhiều các công việc liên quan đến xã hội, gia đình

nhưng phần lớn vẫn tích cực, chủ động tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.4.2. Thực trạng việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giảng dạy của đội

ngũ giảng viên

Nhìn chung đội ngũ giảng viên trường Đại học Đại Nam đã thực hiện

đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của giảng viên theo Luật Giáo dục 2005.

Giảng viên đã giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ

và có chất lượng chương trình giáo dục. Đội ngũ giảng viên luôn gương mẫu

thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà

trường. Giữ gìn phẩm chất, uy tín danh dự nhà giáo; tôn trọng nhân cách của

người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền lợi, lợi ích

chính đáng của người học.56Nhà trường luôn tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên để giảng viên học

tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn,

nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, nêu gương tốt cho người học.

Đội ngũ giảng viên trường Đại học Đại Nam có quyền dạy theo đúng

chuyên môn được đào tạo, lựa chọn phương pháp giảng dạy và phương tiện

giảng dạy nhằm phát huy năng lực cá nhân, đảm bảo chất lượng và hiệu quả

đào tạo. Nhà trường đã tổ chức cho giảng viên được tham gia nghiên cứu

khoa học, đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Ngoài ra đội ngũ giảng viên còn được hưởng mọi quyền lợi về vật chất

và tinh thần, được hưởng các chế độ ngày nghỉ các ngày lễ, nghỉ các ngày tết,

nghỉ hè theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên vẫn tồn tại một số hạn do nhà trường có đội ngũ giảng viên

bao gồm cả cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng. Các giảng viên thỉnh giảng do

được mời dạy từ các trường khác thường có quan niệm không phải là giảng

viên chính thức của nhà trường nên đôi lúc còn chưa thực hiện tốt nhiệm vụ

và quyền hạn của một người giảng viên. Giảng viên thỉnh giảng chưa thực sự

quan tâm đến chất lượng học tập của sinh viên và một số vấn đề về rèn luyện

phẩm chất đạo đức cho sinh viên.

Một bộ phận giảng viên trẻ chưa qua các lớp trung cấp, cử nhân hoặc

cao cấp lý luận chính trị, chưa nắm chắc những kiến thức lý luận chính trị nền

tảng. Một số giảng viên trẻ chưa ý thức được vai trò, tầm quan trọng của việc

học tập nâng cao trình độ, nhất là vấn đề tự học, tự nghiên cứu, trau dồi kiến

thức chuyên môn, khả năng sư phạm phục vụ công việc giảng dạy…

2.5. Các yêu cầu về việc phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học Đại Nam

2.5.1. Giảng viên thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn

Để giảng viên thực hiện được nhiệm vụ và quyền hạn, Lãnh đạo nhà

trường phải thường xuyên nêu cao vai trò nhiệm vụ của giảng viên trong công

tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đội ngũ giảng viên trường Đại học Đại57Nam cần phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người giảng viên theo quy định

của Luật Giáo dục 2005 .

Lãnh đạo nhà trường cần soạn thảo cụ thể thành văn bản, ban hành về việc

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cho giagr viên được biết từ khi bắt đầu được

tuyển dụng, Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người giảng

viên đội ngũ giảng viên của trường phải không ngừng trau dồi, tiếp thu những

yêu cầu mới về nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường.

Nhà trường cần tổ chức các buổi hội thảo, thảo luận về chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của người giảng viên. Đồng thời nhà trương phải luôn động

viên, khuyến khích, có những ưu đãi chính đáng để giảng viên ý thức tốt hơn

nữa về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người giảng viên.

2.5.2. Đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu đội ngũ giảng viên

Trường Đại học Đại Nam luôn đặt ra yêu cầu về chất lượng giảng viên, số

lượng và cơ cấu giảng viên. Bởi đây là nội dung quan trọng tạo nên những

thành tựu của nhà trường về chất lượng đào tạo và quy mô đào tạo. Nhà

trường luôn phấn đấu đạt chuẩn về chất lượng, đảm bảo số lượng và cân đối

hợp lý cơ cấu đội ngũ giảng viên. Nhà trường đặt mục tiêu đến năm 2015 sẽ

có 100% giảng viên đạt chuẩn về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Đảm bảo

số lượng giảng viên đạt chỉ tiêu 18 sv/1 giảng viên. Có cơ cấu hợp lý về trình

độ, chuyên môn và giới tính: kế hoạch đến 2015 trường có 87% giảng viên có

trình độ thạc sỹ, 29% giảng viên có trình độ tiến sỹ; cơ cấu giới tính cân đối

hài hòa.

2.5.3. Chăm lo công tác phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Đại Nam

Công tác phát triển đội ngũ giảng viên cần phải thực hiện các nội dung về

lập kế hoạch, tuyển chọn, sử dụng, đánh giá, bồi dưỡng và đề ra các chính

sách đãi ngộ nhằm đảm bảo cho sự phát triển của đội ngũ giảng viên. Tất cả

những nội dung trên cần được phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp

nhằm phát triển hơn nữa đội ngũ giảng viên của nhà trường.58Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (123 trang)

×