1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGÔ THÌ NHẬM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.76 MB, 111 trang )


tiếp tục phát triển các kỹ năng để phát triển toàn diện năng lực của mình như:

năng lực tự hoàn thiện, năng lực giao tiếp ứng xử, năng lực giải quyết tình

huống hiệu quả, năng lực thích ứng với điều kiện mới, năng lực hoạt động và

các kỹ năng mềm trong cuộc sống.

Về thái độ: Cần bồi dưỡng nhân sinh quan, thế giới quan khoa học để từ

đó có thái độ đúng đắn trước các vấn đề trong cuộc sống, biết chịu trách

nhiệm về hành vi bản thân, biết tự phê và phê bình, biết cảm thụ cái

đẹp…hình thành nên một con người tràn đầy tự tin và đầy cảm xúc.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống

Trong quá trình tổ chức và thực hiện nhà quản lý và giáo viên cần phải

đảm bảo tính hệ thống. Trước hết cần xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của từng

yếu tố, sự tác động của từng yếu tố đến kết quả hoạt động. HĐGDNGLL phải

gắn bó với hoạt động dạy học, bổ trợ cho hoạt động này góp phần thực hiện

tốt mực tiêu giáo dục cấp học. Có sự thống nhất cao, hợp lý giữa mục tiêu, nội

dung, phương pháp, hình thức để HĐGDNGLL trở thành một chỉnh thể thống

nhất. Luôn đảm bảo sự cân bằng giữa các yếu tố của HĐGDNGLL để tạo

hiệu quả cao nhất, đạt được những mục tiêu mà HĐGDNGLL đề ra.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn

Hoạt động GDNGLL phải được xây dựng trên hướng đổi mới để đáp

ứng mục tiêu giáo dục, tuy nhiên hoạt động này phải dựa trên thực tiễn xã hội,

đặc điểm vùng dân cư, thực tiễn điều kiện của trường hiện nay thì biện pháp

đó mới mang tính khả thi. Nếu như không đảm bảo tính thực tiễn, nếu hoạt

động đề ra thấp hơn mức điều kiện của trường có thể làm được thì kết quả

hoạt động không cao, còn nếu vượt điều kiện có thể thì không có tính khả thi

trong hoạt động.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh

trung học phổ thông

Tâm sinh lý lứa tuổi học sinh là một yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến64việc lựa chọn hình thức và nội dung HĐGDNGLL. Khi tổ chức các hoạt động

này các Thầy Cô cần nắm chắc những mặt mạnh, yếu học sinh của mình, lắng

nghe tâm tư nguyện vọng của các em để có sự phân công công việc một cách

hợp lý. Tuy nhiên để đáp ứng sự phát triển toàn diện của học sinh các Thầy

Cô cần mạnh dạn giao những việc khó, cũng như thay đổi lại vị trí phân công

để các em biết khắc phục nhược điểm của mình tạo nên những sự thành công

cho các lần hoạt động tiếp theo.

3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo sự phối hợp giữa các lực lƣợng

Một trong những yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay là phát huy tính

chủ động tích cực của học sinh, các hoạt động cần thu hút được tất cả học sinh

tham gia, tuy nhiên cần phải đảm bảo nguyên tắc phối hợp giữa các lực lượng

tham gia. Một hoạt động GDNGLL bao gồm sự tham gia của nhiều lực lượng,

học sinh đóng vai trò chủ thể hoạt động, các Thầy Cô là người định hướng và

giải quyết các vấn đề, kết luận các vấn đề, PHHS và lực lượng ngoài nhà

trường làm công tác đảm bảo, chính vì vậy hoạt động cần sự phối hợp tốt giữa

các lực lượng, có như thế thì các HĐGDNGLL mới đạt hiệu quả cao.

3.1.6. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả

Trong quá trình xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện nội dung các

HĐGDNGLL, các nhà quản lý cần phải đưa ra các biện pháp cụ thể, hợp lý,

để đạt được hiệu quả công việc một cách cao nhất. Nếu các nhà quản lý không

tính đến tính hiệu quả công việc sẽ dẫn đến lãng phí sức người và sức của. Do

vậy tính hiệu quả là một nguyên tắc nhà quản lý cần xây dựng trong các

HĐGDNGLL.

3.2.Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tạitrƣờng THPT Ngô Thì Nhậm, Thanh trì, thành phố Hà nội.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích kết quả khảo sát thực tế65HĐGDNGLL ở trường THPT Ngô Thì Nhậm, Thanh trì, Hà nội, dựa vào các

nguyên tắc trên, chúng tôi đề xuất một số biện pháp quản lý để nâng cao chất

lượng HĐGDNGLL cho học sinh THPT.

3.2.1 Nâng cao nhận thức cho giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh

về vai trò của HĐGDNGLL

‫ ٭‬Mục tiêu của biện pháp: Nhận thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm và

tích cực tham gia quản lý HĐGDNGLL của các lực lượng là một vấn đề có ý

nghĩa quyết định sự thành bại của công tác quản lý HĐGDNGLL. GV, nhân

viên, học sinh và PHHS cần hiểu rõ về vai trò của HĐGDNGLL. Vì vậy việc

nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động, tự giác trong

công việc của đội ngũ giáo viên, học sinh và PHHS cùng với các lực lượng

trong cộng đồng xã hội là điều kiện đặc biệt quan trọng ảnh hưởng trực tiếp

đến kết quả các HĐGDNGLL.

‫ ٭‬Nội dung và cách thực hiện: Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng về

những vấn đề cơ bản của công tác quản lý HĐGDNGLL, các chuyên đề lý

luận quản lý cho toàn thể các lực lượng tham gia vào HĐGDNGLL.

Đối với cán bộ, giáo viên, đội ngũ cán bộ Đoàn: Ban giám hiệu phải

bám vào các văn bản có tính chất pháp lý qui định về chức năng nhiệm vụ của

GVCN, GVBM, cán bộ Đoàn và cho đội ngũ này học tập qui chế. Tổ chức

học tập đầy đủ điều lệ trường THPT, nhiệm vụ năm học, chương trình

HĐGDNGLL, để các cán bộ, giáo viên và đội ngũ cán bộ Đoàn hiểu rõ trách

nhiệm, chức trách, vai trò và vị trí của mình trong tổng thể chương trình

HĐGDNGLL.

Tổ chức tốt các buổi thông báo thời sự, các mặt kinh tế chính trị trong

xã hội, để cán bộ giáo viên nắm rõ hơn tình hình đất nước, yêu cầu đổi mới

của đất nước, để họ nhận thức được những việc trọng tâm, tầm quan trọng xây

dựng những biện pháp giáo dục phù hợp nhằm phát triển toàn diện học sinh

bậc THPT.66Thông qua các buổi họp chủ nhiệm hàng tuần, các buổi họp hội đồng,

cần lồng ghép chương trình thảo luận chuyên đề HĐGDNGLL, nhấn mạnh ý

nghĩa vai trò, các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động GDNGLL.

Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa về các vấn đề của xã hội qua đó

giáo viên sẽ thấy được hiệu quả thiết thực mà các HĐGDNGLL mang lại cho

học sinh. Khi các giáo viên tham dự cùng học sinh sẽ tạo một tập thể gắn bó,

năng động, hơn nữa sẽ hiểu thêm về hoàn cảnh, cá tính, năng khiếu, tính cách

của từng em, qua đó dễ uốn nắn chỉ bảo, định hướng các em phát triển toàn

diện. Cán bộ Đoàn thông qua các buổi tham dự cùng học sinh sẽ nắm bắt

được sở thích, nguyện vọng tham gia, các hình thức nội dung các em thích

qua đó sẽ tổ chức HĐGDNGLL ngày một tốt hơn.

Tăng cường quản lý việc tập huấn cho đội ngũ GVCN: khi xây dựng kế

hoạch hoạt động cần kết hợp tập huấn các đối tượng tiểu ban, GVCN và cán

sự lớp. Nội dung tập huấn đa dạng, phong phú, chia thành các chuyên đề.

Khuyến khích các GVCN viết sáng kiến kinh nghiệm trong công tác

HĐGDNGLL, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

Ban giám hiệu cần phê phán những giáo viên coi thường HĐGDNGLL,

cần làm cho tất cả cán bộ, giáo viên thấu suốt quan điểm quan tâm đầu tư cho

HĐGDNGLL, coi đó là con đường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, là

trách nhiệm của mỗi cán bộ giáo viên trong nhà trường trước yêu cầu đổi mới

giáo dục.

Đối với học sinh: Tuyên truyền về vai trò của HĐGDNGLL đối với sự

trưởng thành và phát triển nhân cách của học sinh. Khi học sinh sinh hoạt tại

lớp, cùng với sự đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt lớp, phát huy tốt đa

tính tích cực chủ động của học sinh, GVCN cần phải làm cho học sinh hiểu rõ

các hoạt động này, được lớp thực hiện theo kế hoạch của nhà trường, thầy, cô

và trò có nhiệm vụ triển khai thực hiện. Tạo những sân chơi lớn hơn như khối,67trường để các em hòa nhập và biết làm việc theo nhóm, biết cảm thông và

chia sẻ khó khăn với bạn mình.

Tổ chức tập huấn chương trình HĐGDNGLL cho cán sự lớp thông qua

các hoạt động mẫu, hướng dẫn các em tìm tài liệu để đối mới nội dung và

phương pháp hoạt động thông qua các kênh thông tin đại chúng, đặc biệt phát

huy tối đa tính năng tìm thông tin, phương pháp mới của internet.

Nhà trường nên mời những học sinh cũ về để các em được giao lưu học

hỏi, nhằm khơi dậy truyền thống tốt đẹp của trường và kế thừa phát huy các

truyền thống đó. Những anh chị thành đạt sẽ là những tấm gương thực tế cho

các em noi theo về sự chăm chỉ, chuyên cần trên lớp, về sự năng động hoạt

động ngoài giờ lên lớp. Nhà trường nên thông báo những hình thức kỷ luật

của học sinh cá biệt để các em định hướng rõ hơn hành vi của mình, từ đó tự

rèn luyện bản thân trở thành con người tốt có ích cho xã hội.

Tổ chức các buổi hướng nghiệp nghề, giải tỏa áp lực tâm lý thi cử, cần

cho các em hiểu rõ HĐGDNGLL không trở thành gánh nặng lấy đi mất sức

lực và thời gian của các em khi mùa thi đến gần, ngược lại nó lại là một trong

những con đường nhằm củng cố kiến thức cơ bản và mở rộng hiểu biết của

mình hơn.

Đối với phụ huynh học sinh: Cần tổ chức các buổi gặp mặt riêng và

tăng cường lồng ghép trong những buổi họp PHHS định kỳ để nói về các

phương pháp, nội dung, mục tiêu HĐGDNGLL cần đạt được, khuyến khích

họ ủng hộ con em mình tham gia đầy đủ nhiệt tình, có trách nhiệm các

HĐGDNGLL.

Mời PHHS cùng tham gia tọa đàm, tổ chức, thực hiện các HĐGDNGLL

qua đó họ sẽ thấy lợi ích mà các hoạt động này đem lại cho con em mình.

Lấy ý kiến góp ý của cha mẹ về cách thức và nội dung các HĐGDNGLL, cải

tiến nó để HĐGDNGLL thực sự được tất cả các lực lượng hưởng ứng tham

gia.683.2.2 Tăng cƣờng quản lý việc xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL của tiểu

ban HĐGDNGLL và của GVCN

‫ ٭‬Mục tiêu của biện pháp: Xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL một cách

khoa học, cụ thể, tránh chồng chéo các hoạt động, đảm bảo xây dựng kế

hoạch đầy đủ, hoàn chỉnh, thông suốt tới người thực hiện. Hiệu trưởng phân

công cho tiểu ban HĐGDNGLL do phó hiệu trưởng phụ trách có trách nhiệm

xây dựng toàn bộ kế hoạch HĐGDNGLL cho nhà trường cho cả năm học,

GVCN là người xây dựng kế hoạch hoạt động cho lớp mình.

‫ ٭‬Nội dung và cách thực hiện: Xây dựng toàn bộ chương trình của

trường phải căn cứ vào chương trình do sở đề ra và sách giáo viên về

HĐGDNGLL. Xây dựng chương trình tập huấn các kỹ năng tổ chức

HĐGDNGLL cho GVCN và cán bộ lớp. Thu thập tài liệu, các thông tin liên

quan, cung cấp cho giáo viên và học sinh kịp thời. Khảo sát nguyện vọng, tâm

tư của các đối tượng tham gia, chú ý đến đối tượng học sinh. Xây dựng kế

hoạch sử dụng nguồn tài chính, vật chất đảm bảo, sự ủng hộ của các lực lượng

ngoài nhà trường. Yêu cầu khi xây dựng kế hoạch cần chi tiết, cụ thể có phân

công công việc, theo dõi, kiểm tra đánh giá.

Quản lý việc xây dựng kế hoạch năm sẽ giúp cho người quản lý có cái

nhìn bao quát về HĐGDNGLL diễn ra trong một năm, từ đó dễ nhận thấy

những điểm khiếm khuyết trong kế hoạch. Cần chỉ đạo tiểu ban lựa chọn

những nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của

trường, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của PHHS và học sinh. Bản kế

hoạch cần nêu rõ tính khả thi, cụ thể phân công công việc, nhân sự thay thế,

cách tiến hành và các lực lượng cần thiết phối hợp. Cần có dự kiến thời gian

tổ chức hoạt động, địa điểm thực hiện, cách đánh giá kết quả hoạt động.

Quản lý việc xây dựng kế hoạch theo tháng, phù hợp với chương trình,

chủ đề trong chương trình HĐGDNGLL ở trường THPT. Theo phân phối

chương trình, mỗi lớp cần thực hiện 2 tiết bắt buộc trong tuần là chào cờ và69sinh hoạt lớp. Tùy theo đặc điểm từng tháng có thể bố trí từ 1 đến 2 tiết trong

tháng xây dựng và thực hiện HĐGDNGLL. Việc xây dựng kế hoạch của từng

tháng cũng cần cụ thể về chủ đề, nhưng gợi mở về hình thức tổ chức. GVCN

cần nắm chắc và triển khai cho lớp. Cần phải xây dựng thành nếp, hàng tuần.

Một điều thực tế là GVCN thường ngại làm kế hoạch nên một số giáo viên

giao luôn sách giáo viên cho học sinh lựa chọn xây dựng và tổ chức. Để tránh

điều này, việc xây dựng kế hoạch của tiểu ban là cần thiết để nâng cao hiệu

quả của các HĐGDNGLL.

Tiểu ban cần định ra kế hoạch cả năm sau đó kế hoạch tháng theo từng

chủ đề đã được hiệu trưởng phê duyệt. GVCN căn cứ vào kế hoạch của tiểu

ban, tình hình cụ thể của lớp mình mà xây dựng kế hoạch cụ thể về nội dung,

phương pháp, các mặt công tác đảm bảo cho các HĐGDNGLL phù hợp với

lớp mình, đảm bảo tính khoa học, hệ thống, tính thực tiễn cao.

Trong quá trình quản lý việc xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL của

GVCN, nhà quản lý cần chú ý thường xuyên kiểm tra hồ sơ, giáo án

HĐGDNGLL của GVCN trong các cuộc họp GVCN hàng tháng. Trong khi

kiểm tra cần chú ý tính phù hợp của hoạt động với điều kiện cụ thể của lớp

mình, chủ đề có phù hợp, có bám sát chương trình hay không. Kiểm tra giáo

án HĐGDNGLL, trong đó phải thể hiện được mục tiêu giáo dục của

HĐGDNGLL, thể hiện nội dung hoạt động, các khâu chuẩn bị, tiến trình hoạt

động, vật chất đảm bảo. Quản lý xem GVCN đã xây dựng kế hoạch năm

chưa? Kế hoạch đã thông báo tới học sinh chưa, có bám sát kế hoạch mà nhà

trường đã xây dựng gửi xuống không? Các nhà quản lý cần phân công người

trong tiểu ban giám sát, dự giờ, đánh giá kết quả, coi đó là một tiêu chí đánh

giá mức độ hoàn thành công việc của GVCN.

3.2.3 Quản lý giáo viên, tiểu ban, cán bộ Đoàn thực hiện kế hoạch chƣơng

trình HĐGDNGLL70‫ ٭‬Mục tiêu của biện pháp: Quản lý tốt việc thực hiện HĐGDNGLL của

GVCN sẽ có vai trò quan trọng giúp hoạt động diễn ra hiệu quả. Các cán bộ

tiểu ban và cán bộ Đoàn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch

hoạt động, triển khai hoạt động, giúp đỡ đội ngũ GVCN thực hiện các hoạt

động. Đây là những lực lượng quan trọng góp phần đưa những hoạt động trở

thành thực tế sinh động, lôi cuốn học sinh tham gia. Quản lý tốt lực lượng này

sẽ tạo động lực để đội ngũ GVCN và học sinh tích cực tham gia.

‫ ٭‬Nội dung và cách thực hiện:

Với đội ngũ GVCN: Ngay từ đầu năm học cần lựa chọn các giáo viên có

trình độ chuyên môn giỏi, khả năng quản lý tốt, nhiệt tình, tâm huyết, có điều

kiện riêng thuận lợi để tham gia vào chủ nhiệm lớp. Các GVCN cần nắm chắc

kế hoạch của nhà trường về tổ chức HĐGDNGLL để lập kế hoạch hoạt động

cho lớp mình. Yêu cầu các GVCN phải thường xuyên bồi dưỡng, huấn luyện

đội ngũ cán bộ lớp, và các em học sinh khả năng điều khiển chương trình, giải

quyết tình huống. Để đạt được điều này GVCN cần nắm tâm lý học sinh, khả

năng của từng em, hoàn cảnh đặc biệt, năng khiếu… Cần giao luân phiên các

nhiệm vụ cho học sinh, theo dõi, uốn nắn học sinh, kịp thời chỉnh sửa sai sót,

đưa ra những ý kiến nhận xét khách quan về thái độ, hành vi và khả năng của

các em, có những khen chê hợp lý kịp thời, động viên các em vượt qua những

khó khăn khi thất bại trong công việc. Có như thế mới phát huy được khả

năng của các em. Ban giám hiệu yêu cầu các GVCN không làm thay công

việc của học sinh. Tổ chức hướng dẫn học sinh cùng thiết kế các hoạt động

theo một chủ điểm định sẵn. Cùng với học sinh nắm chắc nội dung, tham

khảo ý kiến đồng nghiệp, tìm tòi các phương pháp mới, hấp dẫn để tăng hiệu

quả HĐGDNGLL. GVCN có nhiệm vụ đề xuất và sử dụng kinh phí cơ sở vật

chất đảm bảo, tránh lãng phí. Trong quá trình xây dựng và thực hiện các hoạt

động, GVCN cần thể hiện rõ sự phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài

nhà trường nhịp nhàng, GVCN cần thể hiện mình là người tham mưu, tổ chức71để các lực lượng này tự nguyện tham gia các hoạt động và thấy rõ trách nhiệm

của mình trong việc tổ chức, thực hiện các HĐGDNGLL. Khâu cuối cùng

GVCN cần có phương pháp đánh giá kết quả một cách đơn giản, chính xác và

khách quan. Nên hướng dẫn học sinh tự đánh giá, tự rút ra bài học cho mình,

sau đó GVCN là người tổng kết nhận xét kết quả đánh giá.

Với cán bộ tiểu ban và cán bộ Đoàn: Lực lượng này cần lĩnh hội được

tất cả những ý kiến chỉ đạo từ ban giám hiệu. Khi đã có kế hoạch, cán bộ tiểu

ban phải trực tiếp điều hành việc thực hiện, triển khai kế hoạch trên cơ sở liên

kết chặt chẽ với cán bộ Đoàn và GVCN. Để thực hiện tốt nhiệm vụ và nội

dung HĐGDNGLL, cán bộ tiểu ban cần tính đến khả năng của từng khối, lớp

để có tính thực tế, tính phù hợp và tính khả thi của các hoạt động. Cần chú ý

cân đối về thời gian, tránh chồng chéo giữa các hoạt động gây thiếu lực lượng

tham gia hoặc giảm tính hấp dẫn của hoạt động. Tiểu ban cần theo dõi việc

thực hiện của các lớp, nắm được những khó khăn phát sinh để cùng GVCN

xin hỗ trợ về kinh phí cũng như lực lượng đảm bảo. Cần tổ chức xây dựng các

chương trình lồng ghép, các hoạt động chuyên đề mang tính giáo dục toàn

diện và tính thẩm mỹ cao. Lực lượng cán bộ tiểu ban, cán bộ Đoàn cần có sự

kết hợp chặt chẽ, thường xuyên tập huấn cho cán bộ lớp về các kỹ năng tổ

chức, các kỹ năng mềm giải quyết tình huống, cách xây dựng và thiết lập các

mối quan hệ trong xã hội để phát triển toàn diện nhân cách các em học sinh.

Tiểu ban cần kết hợp với ban giám hiệu hoặc tự bản thân tăng cường kiểm tra

công tác chủ nhiệm lớp, công tác Đoàn… Thực hiện nghiêm túc việc giao ban,

báo cáo định kỳ với ban giám hiệu.

3.2.4 Quản lý nội dung và hình thức tổ chức HĐGDNGLL

‫ ٭‬Mục tiêu của biện pháp: Tổ chức nhiều nội dung và hình thức đa dạng

hấp dẫn, để phát huy tính tích cực của các đối tượng tham gia. Nội dung cần

có tính thẩm mỹ và mang tính giáo dục cao.

‫ ٭‬Nội dung và cách thực hiện:72Luôn đổi mới nội dung và hình thức các chủ đề, đây là yếu tố thu hút các

lực lượng tham gia đặc biệt là các em học sinh. Nội dung bao gồm: các hoạt

động xã hội, hoạt động học tập, hoạt động thể thao văn hóa và hoạt động vui

chơi giải trí. Các dạng hoạt động này có thể tổ chức thành một hoạt động lớn

như: hội diễn văn nghệ, hội khỏe phù đổng, câu lạc bộ hay sân chơi trí tuệ,

song cũng có thể lồng ghép trong một hoạt động chủ đạo nào đó.

Một số nội dung và hình thức tổ chức HĐGDNGLL:

- Giáo dục lý tưởng sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh qua diễn đàn

thanh niên, nói chuyện thời sự. Có thể mời các gương người tốt, việc thật, các

nhà lãnh đạo đến nói chuyện tập trung, hoặc tổ chức để các em bày tỏ suy

nghĩ của mình thế nào là người có lý tưởng sống tốt và làm thế nào để có lý

tưởng đó…

- Giáo dục tình yêu quê hương đất nước, long tự hào dân tộc qua các ca

khúc cách mạng. Có thể thực hiện hội diễn văn nghệ với chủ đề trên hoặc

diễn đàn thể hiện quan điểm, hành động về tình yêu quê hương của bản thân

mình qua các hoạt động cụ thể.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường qua hình thức thi đua giữ vệ sinh

trường, chăm sóc cây xanh, trình diễn thời trang với chủ đề này…

- Giáo dục tính kỷ luật, tinh thần tương trợ, đoàn kết, tính năng động, sáng

tạo qua các hoạt động tham quan, cắm trại…

- Củng cố, mở rộng kiến thức qua các sân chơi trí tuệ, câu lạc bộ phù hợp

với nhận thức và nội dung kiến thức với các em.

- Giáo dục tinh thần lập thân, lập nghiệp qua các buổi hướng nghiệp.

- Hình thành kỹ năng tổ chức quản lý qua các đợt tập huấn công tác Đoàn,

tập huấn cán bộ lớp…

- Giáo dục tính nhân văn cho học sinh qua văn chương, thơ kịch, trong

giờ sinh hoạt lớp.73- Giáo dục truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo qua việc giao lưu với

học sinh cũ, các Thầy Cô giáo cũ, qua sáng tác thơ, nhạc, viết về những kỷ

niệm khó quên thời học trò..

- Giáo dục lối sống lành mạnh, kỹ năng mềm, kỹ năng xử lý tình huống

qua các chủ đề thanh niên với tình bạn, tình yêu…

- Giáo dục tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách qua các hoạt

động từ thiện…

Có rất nhiều các hình thức tổ chức HĐGDNGLL để thực hiện đa dạng

hóa nội dung giáo dục. Các nhà quản lý, các lực lượng tổ chức cần đa dạng

hóa hình thức, phong phú về nội dung để tăng sức hấp dẫn cho học sinh.

Quản lý về nội dung và hình thức các HĐGDNGLL cần linh hoạt, cần có

lựa chọn, phối hợp, phù hợp giữa nội dung và hình thức, để có được điều này

cần căn cứ vào đặc điểm, tính chất công việc, điều kiện, hoàn cảnh, con người

và thời gian cụ thể của các lực lượng tham gia hoạt động.

3.2.5 Quản lý các điều kiện đảm bảo nguồn lực thực hiện chƣơng trình

HĐGDNGLL

‫ ٭‬Mục tiêu của biện pháp: Mục tiêu của biện pháp này là tạo các điều

kiện thuận lợi về vật chất, phương tiện, để hoạt động đạt kết quả cao. Tận

dụng tiềm năng của xã hội dành cho các HĐGDNGLL, huy động các tổ chức

cá nhân có khả năng phối hợp cùng nhà trường trong các HĐGDNGLL.

‫ ٭‬Nội dung và cách thực hiện: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tuy

nhiên cần phải biết sử dụng quản lý cơ sở vật chất để tránh lãng phí. Ngay từ

đầu năm học ban giám hiệu phải xây dựng một kế hoạch dài hạn trình lên Sở

về công tác đảm bảo các HĐGDNGLL. Kinh phí hoạt động có thể sử dụng từ

ngân sách nhà trường hoặc kinh phí từ quỹ phúc lợi.

Nhà trường cần có kế hoạch tu sửa trang thiết bị của nhà trường ngay từ

dịp hè, khuyến khích giáo viên, học sinh tự tìm tòi các thiết bị tự chế đảm bảo

tính tiện ích, tính sử dụng cao.74Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (111 trang)

×