1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay vốn đối với các doanh nghiệp ngành thép tại NHTMCP Quốc Tế Việt Nam- chi nhánh Ba Đình.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (349.34 KB, 61 trang )


41khả năng trả nợ của người vay. Từ đó, có thể phản ánh phần nào hiệu quả của khoản

vay phê duyệt. Để nâng cao chất lượng thông tin, các giải pháp có thể kê đến đó là:

- Thu thập thông tin từ bên trong doanh nghiệp: thông qua các hình thức

phóng vấn trực tiếp người vay và gặp gỡ tại cơ sở để tìm hiểu cặn kẽ về hoạt động

sản xuất kinh doanh, tiềm năng của sản phẩm, tình hình tài chính của doanh

nghiệp...Một số thông tin khác liên quan đến doanh nghiệp như lịch sử, xu hướng

phát triển. Đội ngũ cán bộ, trình độ quản lý, quan hệ đối tác đều tiết lộ khả năng

triển vọng của doanh nghiệp. Thu thập thông tin nhưng đồng thời kiểm tra độ chính

xác của thông tin.Độ chính xác của thông tin có ý nghĩa quyết định trong hoạt động

thẩm định cho vay.

- Thu thập thông tin từ bên ngoài: qua nhiều nguồn chính thức hoặc không

chính thức. Nguồn thông tin chính thức là từ các cơ quan chức năng như kiểm toán

độc lập, trung tâm thông tin tín dụng... Nguồn thông tin không chính thức như thông

tin từ đối tác của khách hàng, từ ngân hàng khác, hoặc phương tiện thông tin đại

chúng. Tuy nhiên trong quá trình thu thập thông tin, ngân hàng cần cân nhắc giữa

chi phí và lợi ích để có được thông tin đó, bởi nó sẽ giúp cho hoạt động cho vay của

ngân hàng hiệu quả hơn.

3.2.1.2 Nâng cao chất lượng xử lý thông tin

Từ những thông tin thu thập được, cần phải xử lý để đưa ra kết luận hợp lý.

Các thông tin thu thập được là các số liệu trong quá khứ mang tính thời điểm, do

vậy cán bộ tín dụng cần phải căn cứ vào những thông tin đó để đưa ra những nhận

định và những dự báo làm cơ sở để cho việc đưa ra quyết định. Nâng cao chất lượng

xử lý thông tin bao gồm:

- Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng: tập trung một số vấn đề như:

•Năng lực pháp lý: để đánh giá năng lực pháp lý của các doanh nghiệp thì

cần căn cứ vào các giấy tờ chứng nhận về tư cách pháp nhân hoặc thể nhân, như

giấy phép đăng kí kinh doanh, quyết định thành lập, điều lệ, đại diện pháp luật của

doanh nghiệp... Thực hiện các phương pháp phù hợp để sàng lọc khách hàng như

đặt ra các tiêu chuẩn, qui định, tổ chức đánh giá, xếp loại khách hàng.42•Phân tích và dự báo về sự biến động của môi truờng kinh doanh: phương án

vay vốn và khả năng trả nợ của khách hàng ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng bởi biến

động của môi trường kinh doanh, do vậy phân tích và dự báo trước những biến

động của môi trường kinh tế sẽ góp phần hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh

của các doanh nghiệp ngành thép, từ đó ngăn ngừa hạn chế rủi ro trong hoạt động

cho vay tại chi nhánh đối với các doanh nghiệp ngành thép là cơ sở để nâng cao

hiệu quả cho vay.

- Nâng cao chất lượng thẩm định dự án:

Một trong những nguyên tắc tín dụng của Chi nhánh là đó là cho vay căn cứ

vào hiệu quả của dự án. Do vậy, để đảm bảo dự án có hiệu quả yêu cầu cán bộ tín

dụng là phải thẩm định tính hiệu quả của dự án. Để đạt được hiệu quả này, chi

nhánh cần thống nhất xây dựng một qui trình thẩm định khoa học và hợp lý.Cần có

qui định cụ thể đối với những dự án khác nhau.

- Nâng cao bảo đảm tiền vay

Đảm bảo tiền vay là yêu cầu bắt buộc đối với bất kỳ một khoản tín dụng nào

nhằm ngăn ngừa và giảm thiều rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, là

nguồn thu nợ dự phòng trong trường hợp khách hàng không thực hiện được kế

hoạch trả nợ. Có nhiều hình thức đảm bảo tiền như: đảm bảo bằng chính tài sản

hình thành từ vốn vay, đảm bảo bằng nguồn thu nhập của khách hàng, đảm bảo

bằng tài sản thuộc sở hữu của khách hàng... và đặc biệt đảm bảo bằng tín chấp. Tuỳ

từng doanh nghiệp và mục đích sử dụng vốn vay mà ngân hàng áp dụng linh hoạt

những hình thức này.

Nếu đảm bảo tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay hay bằng lợi nhuận

của doanh nghiệp thì ngân hàng cần đánh giá báo cáo tài chính trong những năm

liền kề có đạt kết quả tốt không, tình hình sản xuất hiện tại và phương án sản xuất

có hiệu quả trong tương lai.

Đảm bảo tiền vay bằng tài sản thuộc sở hữu của khác hàng thì tài sản đó phải

thuộc sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp và giá trị của tài sản có tính ổn định cao

trong thời gian vay vốn của doanh nghiệp.43Đảm bảo tiền vay bằng tín chấp là hình thức đảm bảo tiền vay dựa vào uy tín

của khách hàng để xem xét cho vay. Đó phải là những doanh nghiệp tốt, trung thực

trong kinh doanh, khả năng tài chính lành mạnh, quản trị có hiệu quả, có tín nhiệm

với ngân hàng trong sử dụng vốn vay và hoàn trả nợ. Việc quyết định cho doanh

nghiệp vay bằng tín chấp cần phải thực hiện một cách chặt chẽ, bởi rủi ro của hình

thức đảm bảo tiền vay là cao.

Quản lý bảo đảm tiền vay, trong đó đặc biệt là quản lý tài sản đảm bảo hiệu

quả cũng là giải pháp để nâng cao hiệu quả cho vay đối với các doanh nghiệp ngành

thép.Quản lý tài sản đảm bảo là quá trình theo dõi, kiểm tra, đánh giá lại tài sản bảo

đảm. Công tác này cần thực hiện liên tục, đôi khi có những lần kiểm tra đột xuất để

công tác kiểm tra, đánh giá được sát thực và hiệu quả hơn. Nếu không làm tốt, khi

có những thay đổi về mặt số lượng cũng như chất lượng thì ngân hàng sẽ không

phản ứng kịp thời, gây rủi ro cho ngân hàng và từ đó dẫn đến hiệu quả cho vay

giảm.

3.2.2. Nâng cao trình độ và năng lực của cán bộ tín dụng.

Con người là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành bại của bất kì một

tổ chức kinh tế nào. Ngân hàng hoạt động trên lĩnh vực tiền tệ đầy rủi ro nên việc

xây dựng một đội ngũ cán bộ có trình độ, có năng lực, am hiểu nghề nghiệp, phẩm

chất đạo đức tốt, khách quan, trung thực sẽ góp phần vô cùng quan trọng đối với

các hoạt động kinh doanh của bất kỳ một NHTM nào. Và VIB – chi nhánh Ba Đình

cũng vậy, việc nâng cao trình độ và năng lực cán bộ tín dụng là một trong những

biện pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với các doanh nghiệp ngành thép, bởi từ

các công việc thẩm định, xét duyệt, giải ngân, theo dõi quá trình sử dụng vốn và thu

nợ đều do các cán bộ tín dụng thực hiện.

Việc nâng cao năng lực và trình độ của cán bộ tín dụng có thể được thực hiện

từ khâu tuyển dụng, đào tạo và bố trí. Đối với những cán bộ tín dụng tại Chi nhánh,

cần kết hợp giữa đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ để đổi mới

phong cách, lề lối làm việc cho năng động, hiệu quả hơn với việc đào tạo bên ngoài

như cử cán bộ đi học các khóa ngắn hạn, tham gia các buổi tập huấn của NHNN,44của ngân hàng mình … nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý, nắm bắt công

việc, cập nhật các văn bản luật mới của các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Mặt

khác, như hạn chế đã nêu trên, hầu hết các cán bộ ở chi nhánh đều tốt nghiệp các

trường đại học thuộc khối kinh tế nên việc thẩm định các phương án sản xuất, máy

móc thiết bị… gặp nhiều khó khăn. Do vậy, chi chánh cần cử cán bộ tham gia các

lớp học nghiệp vụ về những vấn đề liên quan đến ngành thép và các doanh nghiệp

ngành thép để cán bộ tín dụng có thể chủ động hơn trong công tác thẩm định và

đánh giá một cách toàn diện hơn về tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, để nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ tín dụng, Chi

nhánh cần tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cán bộ nhân viên đi học trong và

ngoài nước bằng cách giảm bớt khối lượng công việc cũng như hỗ trợ một phần học

phí… Tuy nhiên, để lãng phí, mang lại hiệu quả cho Chi nhánh thì việc đào tạo cán

bộ cần có chọn lọc.

Định kì đánh giá lại chất lượng cán bộ để có kế hoạch sắp xếp, thuyên

chuyển cho phù hợp cũng như tuyển nhân viên mới. Ngoài ra, thông qua kết quả

đánh giá đó, Chi nhánh cần có những chế độ thưởng phạt công minh đối với những

thành tích và khuyết điểm của từng cá nhân, bộ phận để kích thích hiệu quả và chất

lượng công việc.

3.2.3. Nâng cao chất lượng các khoản nợ.

Trong số các khoản cho vay, đôi khi ngân hàng gặp phải một số khoản vay

có rủi ro thất thoát lớn hơn dự toán hoặc rủi ro lớn hơn mức mà NH chấp nhận

được, khoản cho vay này trở thành các khoản cho vay có vấn đề.

Các khoản vay có vấn đề là các khoản vay không thu hồi được nợ hoặc có

dấu hiệu không thu hồi được nợ theo đúng cam kết trong hợp đồng tín dụng.

Để tránh tổn thất bất hợp lý, cán bộ tín dụng phải xác định được ngay các

khoản vay có vấn đề. Nếu có thể thực hiện cac biện pháp sử chữa thích hợp thì

nguyên nhân, mức độ của vấn đề cũng phải được xác định và giải quyết.

Đối với những khoản vay dẫn đến nợ quá hạn do nguyên nhân khách quan,

nằm ngoài tầm kiểm soát của các doanh nghiệp ngành thép hoặc nguyên nhânn chủ45quan có thể sửa chữa được, ngân hàng có thể áp dụng một số biện pháp như: Gia

tăng khoản cho vay đối với các doanh nghiệp có phương án phục hồi khả thi cao.

Giải pháp này chỉ hiệu quả khi ngân hàng và khách hàng đều nỗ lực vực doanh

nghiệp đi lên, nếu không rủi ro với ngân hàng càng gia tăng.

- Ngân hàng có thể kêu gọi người bảo lãnh cho doanh nghiệp như người cung

ứng hay tiêu thụ sản phẩm hoặc một vài người cho vay dài hạn.

- Đề nghị doanh nghiệp giảm bớt kế hoạch phát triển dài hạn để tăng cường

vốn kinh doanh.

- Cán bộ ngân hàng có thể tư vấn cho doanh nghiệp trong việc tìm ra chiến

lược kinh doanh mới. Việc làm này giúp cho doanh nghiệp có thể thoát khỏi cuộc

khủng hoảng và thắt chặt mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng.

Đối với các khoản vay dẫn đến nợ quá hạn do nguyên nhân chủ quan như

doanh nghiệp cung cấp sai tình hình tài chính, mục đích khoản vay, nhằm rút vốn

của ngân hàng, thì ngân hàng phải ngay lập tức dừng các khoản vay này lại, tiến

hành thu nợ trước hạn.

3.2.4. Phát triển các sản phẩm cho vay và dịch vụ.

Hiện nay, VIB-chi nhánh Ba Đình cung cấp cho các doanh nghiệp ngành

thép nhiều sản phẩm cho vay: cho vay đầu tư tài sản cố định, cho vay bổ sung vốn

lưu động...và đây là nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng, song nguồn thu từ lãi

cho vay chứa đựng rủi ro cao. Do vậy, một trong những giải pháp để nâng cao hiệu

quả cho vay vốn đối với các doanh nghiệp ngành thép là phát triển các dịch vụ cung

cấp cho khách hàng nhằm tăng thu nhập cho ngân hàng.

- Thanh toán L/C: Hầu hết các doanh nghiệp thép ở nước ta hiện nay chủ yếu

là nhập khẩu thép từ nước ngoài để sản xuất và tiêu thụ cả trong nước và một phần

xuất khẩu. Do vậy, hoạt động giao dịch với các đối tác nước ngoài là rất quan trọng,

đòi hỏi sự an toàn, hiệu quả và nhanh chóng. Việc cung cấp dịch vụ thanh toán L/C

của chi nhánh sẽ giúp cho các doanh nghiệp ngành thép thuận lợi hơn trong các hoạt

động xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, ngân hàng có thể hỗ trợ các doanh nghiệp xuất

khẩu hoàn thành bộ chứng từ hàng hoá.46- Bảo lãnh: Hoạt động giao dịch của các doanh nghiệp ngành thép rất đa

dạng và rộng rãi, do vậy dịch vụ bảo lãnh rất cần thiết bởi nó giúp doanh nghiệp

nâng cao được uy tín với đối tác, tiết kiệm thời gian, chi phí trong hoạt động kinh

doanh. Các dịch vụ bảo lãnh mà ngân hàng cung cấp như bảo lãnh thanh toán, bảo

lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn thanh toán.

- Dịch vụ chuyển tiền, trả lương cho cán bộ nhân viên của các doanh nghiệp

ngành thép thông qua thẻ ATM mở tại ngân hàng.

- Chi nhánh cần mở rộng nâng cao các dịch vụ thanh toán để khuyến khích

hoặc yêu cầu doanh nghiệp chuyển doanh thu bán hàng vào tài khoản. Bên cạnh đó,

có thể tư vấn cho các đối tác của doanh nghiệp mở tài khoản tại ngân hàng để thuận

tiện cho các giao dịch, tiết kiệm chi phí và thời gian.

- Hầu hết các cán bộ tín dụng đều được đào tạo trong lĩnh vực tài chính, do

đó, hoạt động tư vấn tài chính, giúp các doanh nghiệp sử dụng hiệu quả hơn nguồn

vốn của mình và giúp ngân hàng tăng thêm thu nhập.

3.2.5. Một số giải pháp khác

3.2.5.1 Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của ngân hàng.

Trong xu thế hội nhập, phát triển, công nghệ thông tin đóng vai trò quan

trọng trong mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Đối với ngân hàng thì công nghệ

thông tin càng thể hiện rõ những ưu việt, công nghệ thông tin giúp kết nối giữa các

ngân hàng trong nước và quốc tế, giữa ngan hàng với khách hàng một cách nhanh

chóng thuận tiện. Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ thông tin sẽ giúp ngân hàng đơn

giản hóa các thủ tục hành chính, giúp cho hoạt động của ngân hàng được nhanh

chóng, tạo điều kiện cho khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng.

Tại Chi nhánh, công nghệ thông tin đã được áp dụng nhưng vẫn còn tồn tại

nhiều hạn chế, đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế như hiện nay, yêu cầu về nhanh

chóng, thuận tiện và an toàn trở thành tất yếu. Do đó, chi nhánh cần phải cập nhật

và áp dụng những phần mềm ứng dụng mới, hiện đại hóa hệ thống máy móc và

tuyển dụng những chuyên viên công nghệ thông tin là yêu cầu cấp thiết.473.2.5.2 Thực hiện phân tán rủi ro tín dụng.

Một trong những nguyên tắc cổ điển nhất trong kinh doanh là “ không nên bỏ

trứng vào một giỏ”, trong hoạt động cho vay cũng vậy, một trong những giải pháp

nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi ro cho vay, nâng cao hiệu quả cho vay nói chung và

cho vay đối với các doanh nghiệp ngành thép nói riêng là thực hiện phân tán rủi ro.

* Ngân hàng cần phải thực hiện đa dạng hóa phương thức cho vay, các

sản phẩm dịch vụ khác. Trong hoạt động cho vay có nhiều phương thức cho vay

như: cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo món, đồng tài trợ… hay các sản

phẩm dịch vụ như thanh toán quốc tế, bảo lãnh… Tùy vào nhu cầu của khách hàng

mà ngân hàng áp dụng các hình thức cho vay và cung cấp các dịch vụ khác nhau.

* Đa dạng hóa khách hàng: Ngân hàng cần mở rộng cho vay đối với nhiều

khách hàng với những phương án sản xuất kinh doanh khác nhau, tránh việc quá tập

trung quá mức vào một nhóm khách hàng nhằm hạn chế rủi ro khi thị trường có

biến động, môi trường kinh tế thay đổi.

* Thực hiện bảo hiểm tín dụng: đây chính là biện pháp san se rủi ro tín

dụng được thực hiện dưới các hình thức khác nhau như: bảo hiểm hoạt động cho

vay, bảo hiểm tiền vay, bảo hiểm tài sản… Hiện nay, nước ta chỉ mới có bảo hiểm

tài sản được thực hiện để hạn chế rủi ro đối với tài sản, ngân hàng yêu cầu khách

hàng mua bảo hiểm toàn bộ giá trị tài sản đã làm đảm bảo cho ngân hàng và người

thụ hưởng quyền bồi thường là ngân hàng.

3.3 Một số kiến nghị.

3.3.1 Đối với Chính phủ và các ban, ngành có liên quan.

Ngành thép là một trong những ngành kinh tế chủ đạo của đất nước, việc

phát triển mạnh ngành thép cũng là đẩy mạnh phát triển các ngành đóng vai trò

quan trọng liên quan như xây dựng, sản xuất sản phẩm tiêu dùng... và Chính phủ có

vai trò quyết định trong việc đảm bảo sự phát triển của ngành thép và hỗ trợ ngân

hàng nâng cao hiệu quả trong hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp ngành

thép. Để nâng cao hiệu quả cho vay đối với các daonh nghiệp ngành thép của ngân

hàng, em xin đề xuất một vài kiến nghị như sau:48- Có giải pháp ổn định kinh tế tế vĩ mô, giữ ổn định đồng tiền nội địa, từng

bước giảm lãi suất huy động và cho vay; ổn định tỷ giá ngoại tệ (USD), đáp ứng kịp

thời nhu cầu ngoại tệ với mục đích nhập khẩu nguyên vật tư để sản xuất; hạn chế

nhập khẩu cho nhu cầu tiêu dùng xa xỉ; có chính sách hạn chế cho vay ngoại tệ để

nhập khẩu những mặt hàng mà trong nước đã sản xuất được và đáp ứng đủ nhu cầu

như thép xây dựng, thép tấm cán nguội dạng cuộn, tôn mạ kẽm, tôn mạ màu, ống

thép các loại, thép kết cấu mạ…

- Cần hoàn thiện khung pháp lý, buộc các doanh nghiệp ngành thép chấp

hành đúng pháp lệnh kế toán, giúp ngân hàng dễ dàng hơn trong việc đánh giá và

thẩm định khách hàng từ đó nâng cao được hiệu quả cho vay vốn đối với các doanh

nghiệp ngành thép.

- Cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh hoạt động trong phạm vi liên quan,

hạn chế sai sót, tiêu cực trong công tác nhằm bảo vệ quyền lợi của ngân hàng trong

vấn đề liên quan đến đánh giá tài sản đảm bảo, cầm cố, thế chấp, nhất là vấn đề xử

lý tài sản đảm bảo.

3.3.2 Đối với NHNN.

NHNN Việt Nam là cơ quan có trách nhiệm trực tiếp điều hành hoạt động hệ

thống ngân hàng, có ảnh hưởng lớn đến chính sách và hoạt động kinh doanh của

các NHTM.

- NHNN cần có những qui định cụ thể về biện pháp quản lý, thanh tra, kiểm

tra, để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh trên thị trường tài chính, tiền tệ.

Các NHTM Việt Nam cũng như ngân hàng nước ngoài đều phải tuân theo cơ chế

thẩm định thống nhất của NHNN, không được hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng để cạnh

tranh, làm phát sinh rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động tín dụng. Hoàn thiện mô hình tổ

chức bộ máy thanh tra ngân hàng theo ngành dọc từ trung ương tới các cơ sở, tạo

tính độc lập tương đối trong hoạt động điều hành và hoạt động nghiệp vụ trong tổ

chức bộ máy của ngân hàng Nhà nước; tuân thủ nguyên tắc thận trọng trong công

tác thanh tra.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (61 trang)

×