1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

NGẮN HẠN TẠI NHTM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (389.97 KB, 63 trang )


Khóa luận tốt nghiệp11GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên1.1.2. Cho vay (tín dụng)

Khái niệm 1: Cho vay là giao dịch về tài sản (tiền hoặc hàng hóa) giữa bên

cho vay (ngân hàng và các định chế tài chính khác). Trong đó bên cho vay chuyển

giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận,

bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi

đến hạn thanh toán.( Nguồn: TS. Lê Thẩm Dương,(2000), Giáo trình tín dụng ngân

hàng, NXB Thống Kê)

Khái niệm 2: Cho vay là quan hệ vay (mượn) dựa trên cơ sở tin tưởng và tín

nhiệm giữa bên đi vay và bên cho vay. Theo đó bên cho vay chuyển giao một lượng

vốn tiền tệ (tài sản) để bên vay sử dụng có thời hạn. Khi đến hạn bên vay có nghĩa

vụ hoàn trả vốn (tài sản) ban đầu và lãi suất.( Nguồn: Giáo trình luật ngân hàng,

đại học quốc gia Hà Nội, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2006)

Khái niệm 3: Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng

giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian

nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. ( Trích: quyết định

1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước).

Em chọn khái niệm 3 làm khái niệm cho vay vì nó thuộc văn bản do NHNN

quy định.

1.1.3. Cho vay ngắn hạn

Cho vay ngắn hạn là những khoản vay có thời hạn tối đa là 12 tháng, do đó

khoản vay này thường được dùng để đáp ứng nhu cầu thiếu vốn tạm thời như phục

vụ cho thanh toán hàng hóa, tài trợ, bổ sung vốn lưu động hay thanh toán ngoại

thương và phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

1.1.4. Chất lượng cho vay ngắn hạn

Có thể nói, chất lượng của một sản phẩm hay một dịch vụ đều được biểu

hiện ở mức độ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và lợi ích về mặt tài chính cho nhà

cung cấp. Theo cách đó, trong kinh doanh tín dụng ngân hàng, chất lượng cho vay

được thể hiện ở sự thỏa mãn nhu cầu vay vốn của khách hàng, phù hợp với sự phátSV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệp12GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liêntriển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời đảm bảo sự tồn tại và phát triển của

ngân hàng.

Theo Wikipedia: “ Chất lượng tín dụng là một phạm trù phản ánh mức độ rủi

ro trong bảng tổng hợp cho vay của một tổ chức tín dụng. Chất lượng tín dụng thể

hiện ở nhiều chỉ tiêu nhưng nói chung người ta thường quan tâm: tỷ lệ nợ xấu trên

tổng dư nợ, tỷ lệ và cơ cấu tài sản đảm bảo.”

Đối với cho vay ngắn hạn (các khoản vay có thời hạn dưới một năm), được

đánh giá là có chất lượng tốt khi vốn vay được sử dụng đúng mục đích đem lại hiệu

quả, đảm bảo trả nợ đúng hạn, vừa bù đắp được chi phí, vừa có lợi nhuận, vừa đem

lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

Với cách định nghĩa như vậy, ta thấy chất lượng cho vay ngắn hạn được

đánh giá trên ba góc độ: NHTM, khách hàng, nền kinh tế.Đối với NHTM: Chất lượng cho vay ngắn hạn thể hiện ở phạm vi, mức độ, giới hạn

tín dụng phải phù hợp với khả năng, thực lực theo hường tích cực của bản thân ngân

hàng và đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường với nguyên tắc hoàn trả đúng hạnvà có lãi.

Đối với khách hàng: Chất lượng cho vay ngắn hạn được đánh giá theo tính chất phù

hợp với mục đích sử dụng của khách hàng với mức lãi suất hợp lý, thủ tục vay đơn

giản, thuận lợi, thu hút được nhiều khách hàng nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc tíndung.

Đối với nền kinh tế: Chất lượng cho vay ngắn hạn được đánh giá qua mức phục vụ

sản xuất và lưu thông hàng hóa, góp phần giải quyết công ăn việc làm, khai thác các

khả năng trong nền kinh tế, thúc đẩy quá trình sản xuất, giải quyết tốt mối quan hệ

giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế, hòa nhập với cộng đồng quốc tế.

1.2 Cho vay ngắn hạn và vai trò của cho vay ngắn hạn

1.2.1. Các hình thức cho vay ngắn hạn• Căn cứ vào mục đích sử dụng: Cho vay ngắn hạn bao gồm cho vay tiêu dùng và cho

vay kinh doanh.SV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệp13GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên- Cho vay tiêu dùng: Việc cho vay ngắn hạn của ngân hàng nhằm đáp ứng

nhu cầu tiêu dùng của các gia đình, cá nhân như chi tiêu thường xuyên, chi sửa chữa

nhà cửa, mua sắm tài sản…

- Cho vay kinh doanh: Ngân hàng sẽ cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh

doanh vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh ngắn hạn của họ. Lĩnh vực

kinh doanh ngắn hạn của khách hàng bao gồm:

+ Cho vay công nghiệp và thương mại: Giúp khách hàng trang trải các

khoản chi phí hoạt động như chi phí mua hàng, trả lương…

+ Cho vay xây dựng ngắn hạn: Tạm ứng vốn cho bên thi công trong giai

đoạn thi công các công trình xây dựng.

+ Cho vay nông nghiệp: Nhằm hỗ trợ nông dân trong giai đoạn gieo trồng,

bảo quản sản phẩm.

+ Cho vay các tổ chức tín dụng

+ Cho vay khác: Bao gồm các hình thức như kinh doanh chứng khoán…• Căn cứ vào bảo đảm tiền vay: Cho vay ngắn hạn chia thành cho vay ngắn hạn có

bảo đảm và cho vay ngắn hạn không có bảo đảm.

- Cho vay ngắn hạn có bảo đảm: Lý do chủ yếu đòi hỏi một khoản cho vay

ngắn hạn được đảm bảo là nhằm tạo điều kiện cho ngân hàng giảm bớt rủi ro mất

vốn. Cho vay ngắn hạn có bảo đảm được chia thành các dạng cầm cố, thế chấp, bảo

lãnh bằng tài sản của người thứ ba, đảm bảo được hình thành từ vốn vay.

- Cho vay ngắn hạn không có bảo đảm: Cho vay ngắn hạn không có bảo đảm

được dựa trên uy tín và tình hình tài chính của người vay, lợi tức có thể có trong

tương lai và tình hình trả nợ trước đây.• Căn cứ vào đồng tiền cho vay: Cho vay ngắn hạn bao gồm cho vay bằng đồng nội tệ

và cho vay bằng đồng ngoại tệ.

• Căn cứ vào phương pháp cho vay: Cho vay ngắn hạn được chia thành cho vay theo

từng lần, cho vay theo hạn mức và chiết khấu giấy tờ có giá.

• Căn cứ vào đối tượng sử dụng vốn vay: Cho vay ngắn hạn được chia thành cho vay

trực tiếp và cho vay gián tiếp.SV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệp14GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên- Cho vay trực tiếp: Tiền vay được phát trực tiếp cho người vay.

- Cho vay gián tiếp: Tiền vay được phát đến một tổ chức trung gian, sau đó

mới tới tay người vay.• Căn cứ vào phương thức thanh toán: Người ta chia cho vay ngắn hạn thành cho vay

ngắn hạn hoàn trả một lần và cho vay ngắn hạn hoàn trả nhiều lần.

1.2.2. Các phương thức tín dụng ngắn hạn của NHTM

Trong hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM có nhiều phương thức tín

dụng được cấp như: cho vay theo từng lần, cho vay theo HMTD, chiết khấu giấy tờ

có giá, cho vay theo hạn mức thấu chi, cho vay theo HMTD dự phòng, cho vay qua

nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. Tuy nhiên, sau đây chỉ đề cập đến

những phương thức tín dụng phổ biến, thông dụng là cho vay theo từng lần, cho vay

theo HMTD, chiết khấu giấy tờ có giá và cho vay thấu chi.• Cho vay từng lần (cho vay theo từng món)

Phương thức cho vay từng lần là phương thức cho vay mà mỗi lần vay vốn,

người vay và tổ chức tín dụng đều làm thủ tục vay vốn cần thiết và ký kết hợp đồng

tín dụng. Từng khoản vay là một hợp đồng tín dụng và gắn với một phương án sử

dụng vốn cụ thể. Căn cứ vào hồ sơ xin vay, ngân hàng sẽ phân tích khách hàng và

ký kết hợp đồng cho vay, xác định quy mô cho vay, thời hạn giải ngân, thời gian trả

nợ, lãi suất và yêu cầu đảm bảo tiền vay.• Cho vay theo HMTD

Đây là phương thức cho vay mà ngân hàng và khách hàng xác định, thỏa

thuận một HMTD duy trì trong một khoảng thời gian nhất định, thông thường

không quá 12 tháng.

Khác với phương thức cho vay từng lần, trong phương thức này ngân hàng

sẽ không xác định kỳ hạn nợ cho từng món tiền vay mà chỉ khống chế theo HMTD,

có nghĩa là vào một thời điểm nào đó nếu dư nợ vay của khách hàng lên tới mức tối

đa cho phép thì khi đó ngân hàng sẽ không phát tiền vay cho khách hàng.SV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệp15GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên• Chiết khấu giấy tờ có giá

Chiết khấu giấy tờ có giá là nghiệp vụ cho vay ngắn hạn, trong đó khách

hàng chuyển nhượng quyền sở hữu các giấy tờ có giá chưa đến hạn cho ngân hàng để

nhận một khoản tiền bằng mức chiết khấu của giấy tờ có giá trừ đi lãi suất chiết khấu.• Cho vay theo hạn mức thấu chi

Cho vay theo hạn mức thấu chi là một hình thức cho vay ứng trước đặc biệt,

nó khác với hình thức cho vay theo HMTD, vì các khoản tiền khách hàng rút trên tài

khoản cũng có tính chất như các khoản chi tiêu của khách hàng, chỉ khi nào trên tài

khoản của khách hàng xuất hiện dư nợ, khoản tiền đó mới được gọi là khoản cho vay.

1.2.3. Đặc điểm của cho vay ngắn hạn

Tín dụng ngân hàng là một hình thức phát triển cao của tín dụng. Nó cơ bản

giữ được những bản chất chung của tín dụng, ngoài ra còn có một số đặc điểm sau:

Rủi ro tín dụng ngắn hạn thấp. Do khoản vay chỉ cung cấp trong thời gian

ngắn vì vậy ít chịu ảnh hưởng của sự biến động không thể lường trước của nền kinh

tế như các khoản cho vay trung và dài hạn. Ngoài ra, các khoản vay được cung cấp

cho các đơn vị sản xuất kinh doanh theo hình thức chiết khấu các giấy tờ có giá, dựa

trên tài sản đảm bảo, bảo lãnh chắc chắn sẽ có khoản thu bù đắp trong tương lai vì

vậy rủi ro mang đến thường thấp.

Lãi suất thấp. Lãi suất cho vay được hiểu là khoản chi phí người đi vay trả

cho nhu cầu sử dụng tiền tạm thời của người khác. Chính vì rủi ro mang lại của

khoản vay thường không cao do đó lãi suất người đi vay phải trả thông thường nhỏ.

Vốn tín dụng ngắn hạn mà ngân hàng cấp cho khách hàng thường được

khách hàng dùng để mua nguyên vật liệu, trả lương, bổ xung vốn lưu động nên số

vốn vay thường là nhỏ.

Thời hạn thu hồi vốn nhanh, số vòng quay tín dụng nhiều. Vốn tín dụng ngắn

hạn thường được sử dụng để bù đắp những thiếu hụt trong ngắn hạn như đảm bảo

cân bằng ngân quỹ, đối phó với chênh lệch thu chi trong ngắn hạn…Thông thường

những thiếu hụt này chỉ mang tính tạm thời hay mang tính thời điểm, sau đó khoảnSV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệp16GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liênthiếu hụt này sẽ sớm thu lại dưới hình thái tiền tệ vì vậy thời gian thu hồi vốn sẽ

nhanh.

Hình thức phong phú. Để đáp ứng nhu cầu hết sức đa dạng của khách hàng,

phân tán rủi ro, đồng thời để tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường tín dụng, các

NHTM không ngừng phát triển các hình thức cho vay ngắn hạn của mình. Điều đó

đã làm cho các hình thức cho vay ngắn hạn rất phong phú như: nghiệp vụ ứng

trước, nghiệp vụ thấu chi, nghiệp vụ chiết khấu…

1.2.4. Vai trò của cho vay ngắn hạn

Tín dụng đã góp phần làm ổn định, duy trì và mở rộng sản xuất đối với

doanh nghiệp, nâng cao đời sống của cá nhân, là cơ sở cho một nền kinh tế ổn định

và phát triển. Cũng như các loại tín dụng khác, cho vay ngắn hạn có vai trò cực kỳ

quan trọng. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam là một nước trong giai đoạn đang

phát triển thì cho vay ngắn hạn càng có vai trò quan trọng. Nó thể hiện:• Đối với nền kinh tế

Ngân hàng trong nền kinh tế với tư cách là một doanh nghiệp kinh doanh

trên lĩnh vực tiền tệ. Với tư cách là một trung gian tài chính, nó là kênh chuyển vốn

từ những nơi thừa vốn đến những nơi thiếu vốn và phân bổ đầu tư có hiệu quả trong

nền kinh tế. Cho vay là một hoạt động mang tính chất đầu tư cho nền kinh tế của

NHTM. Trong khi thị trường chứng khoán, các tổ chức tài chính phi ngân hàng có

nhiệm vụ đưa nguồn vốn trung và dài hạn vào nền kinh tế, thì đối với nguồn vốn

ngắn hạn lại thuộc phần lớn vai trò của NHTM. Thị trường tiền tệ với trung gian tài

chính, NHTM luôn là nơi cung cấp nguồn vốn rất lớn cho nền kinh tế.• Đối với doanh nghiệp

Cho vay ngắn hạn là nguồn vốn bổ sung kịp thời cho các nhu cầu về vốn

ngắn hạn của doanh nghiệp. Nguồn vốn này giúp doanh nghiệp tiếp tục hoạt động

sản xuất kinh doanh hoặc tháo gỡ khó khăn tạm thời về tài chính. Trong một số

trường hợp, vay vốn ngân hàng là một cách tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, tạo

điều kiện cho doanh nghiệp bắt kịp với các cơ hội kinh doanh, tận dụng được thời

cơ phát triển sản xuất.SV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệp17GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương LiênCó thể nói, cho vay ngắn hạn tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp. Các điều kiện trong cho vay ngắn hạn tạo áp lực buộc các doanh

nghiệp kinh doanh có hiệu quả. Một trong những nguyên tắc cơ bản là vay có hoàn

trả gốc lẫn lãi sau một thời gian nhất định. Do vậy có thể trả nợ đúng hạn cho ngân

hàng và tạo uy tín trong việc thực hiện hợp đồng tín dụng, các doanh nghiệp phải

hoạt động kinh doanh có hiệu quả để trả nợ cho ngân hàng.

Đối với các doanh nghiệp lớn, phần lớn vốn lưu động là vay của ngân hàng

dưới hình thức cho vay ngắn hạn ứng trước để đáp ứng các cơ hội kinh doanh. Do

tính chất của cho vay ứng trước là doanh nghiệp phải trả lãi kể cả trên phần dư nợ

vay chưa sử dụng đến, cho nên bắt buộc doanh nghiệp phải quay vòng vốn nhanh và

tính toán hoạt động kinh doanh có hiệu quả.• Đối với ngân hàng

Hoạt động cho vay nói chung và cho vay ngắn hạn nói riêng là hoạt động

đem lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng. Cho vay ngắn hạn luôn là công cụ chủ

đạo của ngân hàng, tạo nguồn thu chủ yếu để bù đắp các chi phí. Mặt khác, cho vay

ngắn hạn còn là yếu tố quan trọng đảm bảo khả năng thanh khoản của ngân hàng.

1.3 Chất lượng cho vay ngắn hạn và các nhân tố ảnh hưởng

1.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn

Chất lượng tín dụng ngắn hạn được xem xét, đánh giá thông qua hệ thống chỉ

tiêu sau. Đứng trên góc độ ngân hàng

 Các chỉ tiêu định lượng

Tỷ lệ nợ quá hạn ngắn hạn = Tổng dư nợ quá hạn ngắn hạn/ Tổng dư nợ cho

vay ngắn hạn

→ Đây là chỉ tiêu quan trọng phản ánh rõ ràng nhất chất lượng cho vay ngắn

hạn tại ngân hàng. Tỷ lệ nợ quá hạn càng cao chửng tỏ chất lượng cho vay ngắn hạn

của ngân hàng càng kém, rủi ro trong hoạt động cho vay càng cao. Nợ quá hạn là

chỉ tiêu mà không một ngân hàng nào muốn có và duy trì. Để đánh giá chất lượng

cho vay ngắn hạn người ta thường dùng chỉ tiêu này, NHTM nào có nhiều khoản nợSV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệp18GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liênquá hạn này thì sẽ có nguy cơ mất vốn rất cao và NHTM đó sẽ bị đánh giá là có

chất lượng tín dụng thấp.

Quyết định số 493/2005QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN

quuy định về việc phân loại nợ đối với các tổ chức tín dụng thực hiện theo điều 7

quy định các nhóm nợ như sau:

+ Nhóm I ( Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ được tổ chức tín dụng

đánh giá là có khả năng thu hồi cả gốc và lãi đúng hạn.

+ Nhóm II ( Nợ cần chú ý) bao gồm: Các khoản nợ được tổ chức tín dụng

đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng

suy giảm khả năng trả nợ.

+ Nhóm III (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ được tổ chức tín

dụng đánh giá là không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi đúng hạn. Các khoản nợ

này được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng tổn thất một phần nợ gốc và lãi.

+ Nhóm IV ( Nợ nghi ngờ) bao gồm: Các khoản nợ được các tổ chức tín

dụng cho là có khả năng tổn thất cao.

+ Nhóm V ( Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: Các khoản nợ được các tổ

chức tín dụng đánh giá là không có khả năng thu hồi, mất vốn.

Trong đó, các khoản nợ từ nhóm III đến nhóm V được xem là các khoản nợ xấu.

Tỷ lệ nợ xấu = Nợ xấu ngắn hạn/ dư nợ tín dụng ngắn hạn

→ Phản ánh những khoản nợ không có khả năng thu hồi vốn (mất vốn)

chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng dư nợ cho vay ngắn hạn của ngân hàng. Chỉ

tiêu này thấp phản ánh chất lượng cho vay ngắn hạn của ngân hàng cao. Như vậy,

chỉ tiêu này càng thấp càng tốt đối với ngân hàng.

Tỷ lệ sinh lời của tín dụng ngắn hạn =

→ Việc nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn chỉ thực sự ý nghĩa khi nó

góp phần nâng cao khả năng sinh lời của ngân hàng. Chỉ tiêu này cho thấy, thu nhập

từ hoạt động tín dụng ngắn hạn chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng thu nhập của

ngân hàng. Chỉ tiêu này càng cao càng tốt. Ta có thể so sánh thu nhập từ hoạt độngSV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệp19GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liêntín dụng ngắn hạn của ngân hàng qua các năm không chỉ bằng số tương đối, mà

cũng có thể so sánh bằng số tuyệt đối.

Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn =

→ Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ luân chuyển vốn ngắn hạn nhanh hay chậm,

số vòng quay càng lớn thì tốc độ luân chuyển được đánh giá là tốt. Tỷ lệ này càng

cao chứng tỏ vòng quay của tín dụng ngắn hạn của ngân hàng càng nhanh, điều này

cũng chứng tỏ việc thu hồi nợ nhanh và đúng hạn. Do đó, tỷ lệ này cao cũng chứng

tỏ chất lượng cho vay ngắn hạn của ngân hàng rất tốt. Mặt khác, vòng quay vốn tín

dụng ngắn hạn nhanh chứng tỏ tốc độ luân chuyển tiền tệ trong nền kinh tế nhanh,

ngân hàng đã tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất và lưu thông hàng hóa. Các chỉ tiêu định tính

Bảo đảm các nguyên tắc cho vay

Các nguyên tắc này được quy định nhằm đảm bảo tính an toàn và khả năng

sinh lời đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng. Các nguyên tắc này được cụ thể

hóa trong các quy định của NHNN và các NHTM.

- Khách hàng phải cam kết hoàn trả vốn (gốc) và lãi với thời gian xác định:

Các khoản tín dụng của ngân hàng chủ yếu có nguồn gốc từ của khách hàng và các

khoản ngân hàng vay mượn. Do vậy, ngân hàng luôn yêu cầu doanh nghiệp đi vay

phải thực hiện đúng cam kết này.

- Khách hàng phải cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận với

ngân hàng, không được trái với quy định của pháp luật và của các ngân hàng cấp

trên. Mục đích tài trợ được ghi trong hợp đồng tín dụng bảo đảm cho ngân hàng

không tài trợ cho các hoạt động trái pháp luật và việc tài trợ đó phải phù hợp với

cương lĩnh của ngân hàng. Khi đi vay vốn kinh doanh ngắn hạn, doanh nghiệp có

thể dùng vốn đó để đầu tư dài hạn vào mục đích khác mang nhiều rủi ro. Do đó,

ngân hàng cần phải có những quy định ràng buộc doanh nghiệp phải dùng vốn vay

đúng mục đích.

- Ngân hàng tài trợ dựa trên phương án sử dụng vốn vay có hiệu quả. Thực

hiện nguyên tắc này là điều kiện để thực hiện các nguyên tắc thứ nhất. Phương ánSV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệp20GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liênhoạt động có hiệu quả của người vay minh chứng cho khả năng thu hồi vốn đầu tư

và có lãi để tài trợ ngân hàng. Các khoản tài trợ của ngân hàng phải gắn liền với

việc hình thành tài sản của người vay.

Bảo đảm quy trình tín dụng: Quy trình tín dụng được ngân hàng quy định cụ

thể nhằm chuẩn hóa quá trình tiếp xúc, phân tích, cho vay và thu nợ đối với khách

hàng, qua đó giảm thiểu rủi ro trong cho vay. Nội dung của quy trình phân tích tín

dụng bao gồm:

-Phân tích trước khi cấp tín dụng-Xây dựng và ký kết hợp đồng tín dụng

+ Độ an toàn, chính xác trong giao dịch là tiêu chuẩn hàng đầu đối vớimọi khách hàng.

+ Thủ tục giao dịch: Một khoản cho vay tốt phải đảm bảo có thủ tục giao

dịch đơn giản, thuận tiện cho khách hàng nhưng vẫn đảm bảo những nguyên tắc an

toàn cần thiết. Ngoài ra, quá trình giải ngân phải được thực hiện nhanh chóng để

đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của doanh nghiệp. Trong môi trường đầy cạnh tranh

thì việc đơn giản thủ tục giao dịch là một yếu tố các ngân hàng cần quan tâm để thu

hút khách hàng.

Do chỉ tiêu đánh giá rất khó xác định, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của

người cán bộ tín dụng và người quản lý cũng như các mối quan hệ của họ với khách

hàng, nên thực tế khi nói đến chất lượng cho vay ngắn hạn thường chú ý đến các chỉ

tiêu mang tính định lượng. Đứng trên góc độ khách hàng

 Các chỉ tiêu định tính

- Thủ tục cho vay đơn giản hay phức tạp, có rõ ràng hay không?

- Thời gian thẩm định hồ sơ của ngân hàng là dài hay ngắn?

- Thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên ngân hàng như thế nào?

- Tư vấn về cơ hội kinh doanh, tư vấn quản lý tài chính, hỗ trợ tháo gỡ khó

khăn của ngân hàng cho khách hàng như thế nào? Các chỉ tiêu định lượng

- Lãi suất cho vay như thế nào?

SV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệp21GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên- Chi phí phi lãi?

Do vậy, khi sử dụng các chỉ tiêu để đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn

của ngân hàng cần đứng trên góc độ của cả ngân hàng và khách hàng để có cái nhìn

khách quan, cần giải quyết hài hòa lợi ích giữa ngân hàng và khách hàng. Để chất

lượng tín dụng ngắn hạn được nâng cao một cách toàn diện hơn.

1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay ngắn hạn

1.3.2.1. Nhân tố môi trường kinh doanh bên ngoài

Nhân tố môi trường vĩ mô• Môi trường kinh tế

Hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng ngắn hạn nói riêng có hiệu quả cao

thì nền kinh tế phải ổn định. Hoạt động tín dụng là hoạt động “Vay để cho vay”.

Khi nền kinh tế phát triển ổn định thì các doanh nghiệp mới hoạt động sản xuất kinh

doanh bình thường, khi đó nhu cầu về vốn tín dụng của doanh nghiệp mới thực sự

là ổn định và an toàn. Mặt khác, ngân hàng cũng có thể huy động được nhiều nguồn

vốn mở rộng hoạt động cho vay, phục vụ cho việc phát triển kinh tế.• Môi trường pháp luật

Hệ thống pháp luật sẽ tạo ra môi trường pháp lý lành mạnh cho hoạt động

SXKD tiến triển thuận lợi và đạt hiệu quả. Như vậy, để đảm bảo chất lượng cho vay

ngắn hạn của các ngân hàng thì hệ thống pháp luật về tín dụng nói chung và tín

dụng ngắn hạn nói riêng phải được ban hành đầy đủ và đồng bộ.

Sự thay đổi trong các chủ trương, chính sách của Nhà nước cũng gây ảnh

hưởng đến các khoản tín dụng. Nhất là về cơ cấu kinh tế, các chính sách xuất nhập

khẩu…Bởi nếu có sự thay đổi đột ngột sẽ gây xáo trộn trong SXKD, tiêu thụ sản

phẩm của doanh nghiệp, hoặc phương án kinh doanh sẽ không còn phù hợp… Nếu

không kịp thời chuyển đổi, doanh nghiệp sẽ không SXKD được và không thể thanh

toán nợ, dẫn đến nợ quá hạn, nợ khó đòi của ngân hàng tăng lên. Điều này ảnh

hưởng không tốt đến chất lượng tín dụng của ngân hàng.• Môi trường chính trị – xã hộiSV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (63 trang)

×