1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

2 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (389.97 KB, 63 trang )


Khóa luận tốt nghiệp

Liên48GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phương• Biện pháp ngăn ngừa và xử lý nợ quá hạn

- Biện pháp ngăn ngừa nợ quá hạn

Thu thập, phân tích và xử lý kịp thời chính xác các thông tin liên quan đến hoạt

động SXKD của khách hàng.

Trong giai đoạn thẩm định án (giai đoạn quyết định sự an toàn của khoản vay),

cán bộ tín dụng phải nắm được thông tin tài chính cũng như các thông tin phi tài chính

của khách hàng để ra quyết định cho vay đảm bảo có hiệu quả. Yêu cầu thông tin phải

chính xác, kịp thời, đầy đủ. Trên cơ sở những thông tin thu thập được cần phân tích

cẩn thận để có quyết định đúng đắn, tránh để xảy ra rủi ro do khách hàng sử dụng các

thủ đoạn lừa đảo, giả mạo hồ sơ vay vốn...

Sau khi cho vay, cần phải liên tục đánh giá mức độ rủi ro của khoản cho vay

ngắn hạn đó để dễ dàng nắm bắt tình hình và có những biện pháp xử lý kịp thời khi

cần thiết.

Hạn chế rủi ro mang tính hệ thống bằng cách luôn tiến hành kiểm tra song song

với tiến trình công việc.

- Biện pháp xử lý nợ quá hạn

Tăng thêm vốn cho khách hàng: Biện pháp này được áp dụng trong trường hợp

khách hàng có những bất ổn về tình hình tài chính, tuy nhiên, ngân hàng xét thấy

những bất ổn đó chỉ là tạm thời hoặc doanh nghiệp có cố gắng lớn để khắc phục khó

khăn, khôi phục SXKD. Biện pháp này được đánh giá cao bởi nó không những không

đẩy doanh nghiệp đến bờ vực phá sản mà còn giúp doanh nghiệp vực dậy, khôi phục

sản xuất, mặt khác ngân hàng cũng có thể thu nợ và tạo ra tính thân thiện, gắn kết giữa

ngân hàng với khách hàng.

Tư vấn cho khách hàng về hướng SXKD: Ngân hàng đưa ra các lời khuyên, tư

vấn về phương hướng SXKD, tư vấn về thông tin thị trường... giúp doanh nghiệp thoát

khỏi tình cảnh khó khăn và cũng có tác dụng cải thiện quan hệ ngày càng sâu sắc giữa

ngân hàng với khách hàng.

Kêu gọi sự bảo lãnh của người khác có khả năng về tài chính đối với khoản vốn

mà doanh nghiệp đã vay. Biện pháp này tạo ra nguồn thu nợ thứ hai cho ngân hàng

nếu nguồn thứ nhất không đủ hoặc không có khả năng thanh toán cho ngân hàng.

• Nâng cao công tác thẩm định

* Nâng cao chất lượng đánh giá khách hàng:

Để nâng cao chất lượng đánh giá khách hàng cần chú ý xây dựng phương pháp phân

tích kinh tế và xếp loại khách hàng. Muốn đánh giá khách hàng chính xác cần phải:

- Đánh giá tư cách đạo đức, tính pháp lý và ý thức chấp hành pháp luật của

SV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệp

Liên49GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phươngkhách hàng.

- Xem xét vốn tự có, năng lực kinh doanh, kinh nghiệm về tổ chức quản lý,

kinh doanh của khách hàng.

- Uy tín, chất lượng của sản phẩm dịch vụ và hiệu quả hoạt động của khách hàng.

- Các thông tin khác về tình hình công nợ, khả năng thanh toán của khách hàng.

* Tăng cường thẩm định trước khi cho vay:

- Thẩm định tư cách pháp nhân: Để đánh giá tư cách pháp nhân của khách

hàng có thể xem xét trên các khía cạnh sau:

+ Quyết định thành lập: Quyết định thành lập của khách hàng cho phép ngân

hàng khẳng định được tư cách của đơn vị và hoạt động doanh nghiệp phù hợp với luật

định. Đây là cơ sở đầu tiên ngân hàng xem xét khi lựa chon khách hàng đầu tư vốn.

+ Điều lệ hoạt động: Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp cho biết những quy

định về tổ chức và hoạt động của khách hàng, nhất là thẩm quyền của HĐQT, giám

đốc điều hành. Một doanh nghiệp được tổ chức dưới hình thức nà, do ai lãnh đạo là

những yếu tố rất quan trọng có thể dẫn đến sự thành công hay thất bại của doanh

nghiệp. Chính vì vậy, khi đánh giá khách hàng, ngân hàng cần quan tâm xem xét liệu

người lãnh đạo với trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức như vậy có đủ khả

năng thực hiện nhiệm vụ của mình, đảm bảo hoàn trả khoản vay đầy đủ, đúng hạn

không?

+ Giấy phép kinh doanh: Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp chứng minh

doanh nghiệp đang hoạt động theo đúng ngành nghề mà pháp luật cho phép. Ngân

hàng chỉ cho vay những đối tượng phục vụ cho quá trình SXKD của doanh nghiệp

theo đúng quy định và từ chối cho vay đối với những lĩnh vực không thuộc phạm vi

quy định của giấy phép kinh doanh.

- Thẩm định dự án xin vay: Căn cứ vào dự án vay vốn và các tài liệu liên quan

mà khách hàng cung cấp, cán bộ tín dụng phải làm rõ các nội dung như sau: tính hiệu

quả của dự án, sự phù hợp với chính sách phát triển kinh tế của địa phương và tổ chức

đoàn thể.

* Ngoài ra, cần đi sâu vào các nội dung sau:

- Khả năng cung cấp ổn định các yếu tố đầu vào để thực hiện dự án.

- Xem xét về phương diện kỹ thuật của dự án.

- Căn cứ vào tình hình thị trường để thẩm định khả năng tiêu thụ sản phẩm của

dự án, khách hàng tiêu thụ, số lượng, chủng loại...

- Thẩm định tài chính của dự án: Nguồn thu vủa dự án phải đảm bảo trả lãi và

trả nợ gốc cho ngân hàng đúng kỳ hạn. Một dự án có thể giải quyết cho vay được thì

SV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệp

Liên50GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phươngđối tượng cho vay của nó phải luân chuyển tốt, sản phẩm của nó được thị trường chấp

nhân, nguồn thu từ dự án đảm bảo bù đắp chi phí SXKD, nộp thuế, trả lãi ngân hàng

và có lãi.

- Thẩm định tài sản thế chấp: Để đảm bảo tính hoàn trả đúng thời hạn của

khoản vay ngắn hạn, HDBank – Hoàn Kiếm ngoài việc tính toán khả năng thu nợ từ

dự án của người vay, còn cần phải có một bảo đảm khác cho món vay đó là tài sản thế

chấp. Đây là điều kiện, là cơ sở quan trọng cho việc thu nợ ngắn hạn của ngân hàng.

Tuy vậy, việc dùng tài sản thế chấp không phải là mục đích, chỉ là phương tiện, là biện

pháp cuối cùng để phòng ngừa rủi ro. Không có tài sản thế chấp nào tốt hơn hiệu quả

SXKD của người vay vốn. Khi thẩm định tài sản thế chấp cần lưu ý tính pháp lý của

tài sản thế chấp, quyền sở hữu, giá trị và khả năng chuyển nhượng trên thị trường.• Tăng cường marketing ngân hàng và áp dụng chính sách khách hàng hợp lý

Xây dựng phong cách giao dịch hiện đại văn minh lịch sự đối với mỗi giao dịch

viên, xây dựng chương trình quảng bá khuyến mại lớn trên hệ thống phương tiện thông

tin đại chúng, tham gia các hội chợ về tiền tệ, tài chính, ngân hàng,…

Xây dựng các chính sách ưu đãi về lãi suất, về các tiện ích phục vụ cho khách

hàng truyền thống. Tạo mối quan hệ thân thiết, gắn bó lâu dài với các khách hàng

truyền thống thông qua các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao đáp ứng nhu cầu nguyện

vọng của đơn vị để phục vụ một cách tốt nhất.

Khi khách hàng có khó khăn về tài chính, ngân hàng nên đáp ứng dần những

dịch vụ từ thấp đến cao, giúp khách hàng tháo gỡ khó khăn về mặt tài chính trên cơ sở

vẫn đảm bảo an toán tín dụng. Như vậy, ngân hàng vừa giúp đỡ được doanh nghiệp

vừa tạo ra khách hàng tiềm năng lâu dài. Chi phí để giữ một khách hàng không nhỏ

nhưng chi phí để có một khách hàng mới lớn hơn. Do vậy, việc xây dựng một chính

sách khách hàng tốt, củng cố và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng cũ là

một yếu tố hết sức quan trọng bên cạnh việc xây dựng chính sách khách hàng để mở

rộng và thu hút thêm các đối tượng khách hàng mới. Góp phần nâng cao chất lượng

cho vay ngắn hạn.

• Tăng cường kiểm tra các khoản nợ tín dụng

SV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệp

Liên51GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị PhươngĐối với hoạt động tín dụng tại ngân hàng, hoàn tất cho vay mới chỉ là bước đầu

của quy trình tín dụng. Một quy trình cho vay chỉ hoàn chỉnh khi khách hàng trả nợ và

ngân hàng hoàn tất hồ sơ. Để nâng cao hơn nữa chất lượng cho vay ngắn hạn cần hạn

chế đến mức thấp nhất các rủi ro phát sinh và đề ra các biện pháp hữu hiệu xử lý món

vay có vấn đề.

Giám sát các món vay: Sau khi giải ngân cho khách hàng, cán bộ tín dụng phải

thường xuyên theo dõi hoạt động SXKD của doanh nghiệp nhằm đánh giá tiến độ thực

hiện của phương án vay vốn. Việc này hết sức cần thiết vì nó giúp cho cán bộ tín dụng

phát hiện sớm những vấn đề phát sinh, kịp thời đề ra các biện pháp xử lý phù hợp với

tình hình. Tuy nhiên hiện nay tại chi nhánh không được cung cấp đầy đủ và thường

xuyên từ phía khách hàng, nhất là thông tin về kế toán tài chính. Để khắc phục tình

trạng này, cán bộ tín dụng cần luôn tận dụng triệt để những lần khách hàng đến trả lãi,

khi đến trực tiếp để thu thập thông tin từ khách hàng hay những người quen biết khách

hàng. Trực tiếp đến nơi sản xuất của doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp hoàn tất việc

thực thi dự án vay vốn.

Cán bộ tín dụng phải cập nhật thông tin khách hàng dưới dạng báo cáo và biên

bản làm việc kèm trong hồ sơ vay vốn. Nắm bắt tình hình một cách chắc chắn với một

ý thức trách nhiệm cao là chìa khóa tốt nhất giúp cán bộ tín dụng quản lý chặt chẽ món

vay cũng như phát hiện kịp thời và xử lý những món vay có vấn đề đạt hiệu quả mong

muốn. Hạn chế được rủi ro đạo đức từ phía khách hàng vay vốn góp phần nâng cao

chất lượng tín dụng cho ngân hàng.

Ngân hàng nên yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin về kết quả kinh doanh

kèm theo số tiền trả nợ định kỳ. Các khoản nợ gốc lớn, trước khi đến hạn ngân hàng

cần có sự nhắc nhở xem khách hàng có thể trả nợ đúng hạn không. Nếu phát hiện là

không đủ khả năng trả nợ thì ngân hàng phải điều tra ngay để có thể giải pháp kịp thời.

Nế không có cách nào cứu vãn thì ngân hàng phải tìm mọi cách thu hồi nợ ngay để

tránh mọi rủi ro ở mức thấp nhất.

Bên cạnh công tác kiểm tra khách hàng, để nâng cao chất lượng tín dụng, công

tác kiểm tra, kiểm soát còn phải thực hiện với nội bộ ngân hàng. Công tác này phải

được thực hiện theo hướng: Thiết lập một cơ chế vận hành hợp lý, có hiệu quả để giám

sát các quá trình vận động của vốn tín dụng từ cho vay đến khi thu hồi hết nợ. Dựa

trên quan điểm phòng chống sai sót và hiệu quả tín dụng, ngân hàng cần tiến hành

SV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệp

Liên52GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phươngkiểm soát nội bộ một cách thường xuyên, nghiêm túc, cần thực hiện kiểm tra việc lập

hồ sơ tín dụng đảm bảo tính pháp lý.• Giải pháp về nguồn nhân lực

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua xây dựng phương án bố trí nhân

sự và quy hoạch cán bộ phù hợp mạng lưới hoạt động của chi nhánh, động viên

khuyến khích cán bộ tham gia các kỳ thi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ và các lớp đào tạo kỹ

năng nghiệp vụ và chuyên môn, học tập các văn bản chế độ chính sách mới của Đảng,

Nhà nước và của ngành. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cụ thể của

từng phòng ban.

Để tăng cường nâng cao trình độ cán bộ, ngay từ khâu tuyển dụng, bố trí, đề bạt

cán bộ cần phải đổi mới, tuân thủ đúng quy trình, quy chế thi tuyển công khai, nghiêm

túc. Kiên quyết đưa ra khỏi ngân hàng những cán bộ không đủ tiêu chuẩn chuyên môn

hoặc đạo đức tác phong yếu kém. Đặc biệt đối với cán bộ tín dụng có biểu hiện tiêu cực.

Ngân hàng nên thực hiện phân công theo hướng chuyên môn hoá đối với từng

cán bộ tín dụng.

3.3 Kiến nghị

3.3.1. Kiến nghị với HDBank

- Ban hành những văn bản hướng dẫn cụ thể hơn nữa

HDBank đã có nhiều văn bản hướng dẫn việc thực hiện quy trình tín dụng. Tuy

nhiên một số quy định cụ thể về từng loại hình tín dụng ngắn hạn nhìn chung còn chưa

đầy đủ. Để việc cho vay được thực hiện đúng quy trình mà NHNN đặt ra, phù hợp với

tình hình, điều kiện cụ thể của HDBank. HDBank nên có những văn bản hướng dẫn

luật cụ thể hơn nữa đối với các loại tín dụng ngắn hạn...Để giúp cán bộ tín dụng mới

nắm bắt công việc được nhanh chóng, công việc cho vay được hiệu quả.

- Có chính sách tuyển chọn, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ và có chính sách

khen thưởng rõ ràng

Một trong những thế mạnh của HDBank là có một đội ngũ cán bộ trẻ, năng

động, nhiệt huyết và có trình độ chuyên môn. Để phát huy hơn nữa, HDBank cần có

chính sách đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, đồng thời chú trọng đến việc gửi cán bộ

đi đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu tìm cách ứng dụng những nghiệp vụ mới mà các

ngân hàng trên thế giới đã áp dụng. Trong điều kiện máy tính được ứng dụng rộng rãi

trong hoạt động ngân hàng hiện nay thì việc đào tạo và nâng cao trình độ cán bộ về

SV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệp

Liên53GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phươngmáy tính là rất cần thiết. Do vậy, ngân hàng có chính sách tuyển chọn, đào tạo và nâng

cao trình độ cán bộ hợp lý, ngân hàng sẽ đảm bảo được vị thế của mình trên thị trường.

- Phát triển chiều sâu hợp tác quốc tế

Theo xu hướng toàn cầu hóa, HDBank cần đẩy mạnh hơn nữa những quan hệ

hợp tác quốc tế để khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ bên ngoài, học tập

công nghệ, tiến tới hội nhập từng việc, từng phần rồi tiến tới cả hệ thống.

3.3.2. Kiến nghị với NHNN

- Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các NHTM

Có biện pháp mạnh mẽ hơn để nâng cao chất lượng hoạt động của ngân

hàng, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảm an toàn tiền gửi và

tiền vay của các tổ chức tín dụng, bao gồm:

Về cơ chế, chính sách: Ban hành hệ thống cơ chế, quy chế, tạo hành lang

pháp lý đáp ứng được yêu cầu, một mặt vừa nâng cao quyền hạn và trách nhiệm tự

chủ của các tổ chức tín dụng đối với dự án cho vay, hạn chế và đi đến xóa bỏ sự

can thiệp trái phép với quyền quyết định các khoản vay của các tổ chức tín dụng,

mặt khác các tổ chức tín dụng phỉa chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp

luật, xử phạt nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Tiếp tục có biện pháp kiên quyết giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nợ tồn đọng theo chỉ

đạo của Bộ. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thu hồi nợ quá hạn, xử

lý tài sản thế chấp, cầm cố.

- Nâng cao quy mô hoạt động và chất lượng hoạt động của Trung tâm thông

tin tín dụng quốc gia (CIC).

Trong hoạt động tín dụng, đòi hỏi phải thật sự an toàn – hiệu quả - bền vững

bởi nó luôn tiềm ẩn rủi ro. Đây không phải là đòi hỏi của hệ thống ngân hàng Việt

Nam, mà còn là nỗi lo chung của ngân hàng trong khu vực và toàn cầu khi mà nền

kinh tế thế giới cũng tồn tại nhiều bất ổn. Do vậy, việc NHNN tiếp tục mở rộng quy

mô và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia là

hết sức cần thiết.

CIC là một tổ chức thuộc NHNN, thực hiện việc cung cấp thông tin tín dụng

cho hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, các thông tin do CIC cung cấp chưa đảm bảo

tính cập nhật và chính xác cao. Để CIC hoạt động có hiệu quả, NHNN cần đưa ra

các chế tài nhằm nâng cao trách nhiệm của các ngân hàng trong việc cung cấp

thông tin về khách hàng có quan hệ tín dụng một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác

SV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệp

Liên54GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phươngđể các NHTM khai thác và làm cơ sở đánh giá năng lực và uy tín của khách hàng

khi họ có nhu cầu vay vốn.

- Hoàn thiện quy chế cầm cố, thế chấp tài sản và bảo lãnh vay vốn của ngân hàng

Cầm cố, thế chấp tài sản hoặc bảo lãnh là những điều kiện đảm bảo cho các

khoản vay là một nguyên tắc tín dụng khi khách hàng vay vốn của ngân hàng. Mặc dù

được cụ thể hóa trong Nghị định 178/199/NĐ-CP nhưng những quy chế còn quá chung

chung. Bên cạnh đó là Luật đất đai chưa rõ ràng. Hơn nữa thủ tục thế chấp qua phòng

công chứng cũng phức tạp. Một mặt khác, vấn đề phát mại tài sản thế chấp rất phức

tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, qua nhiều thủ tục. Trường hợp xử lý tài sản thế chấp

kéo dài ít nhất 6 tháng.

Vì vậy, để ban hành quy chế cụ thể, cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, ban

ngành để giải quyết vấn đề này.

- Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng

Có đề án ứng dụng vào tất cả các khâu trong hoạt động của ngân hàng và triển

khai mạnh mẽ trong toàn bộ hệ thống ngân hàng trong cả nước. Hiện đại hóa công

nghệ ngân hàng sẽ giúp cho các ngân hàng trong nước theo kịp trình độ của các ngân

hàng trên thế giới. Và từ đó khẳng định được uy tín của mình trên thế giới.

3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp quy

Các văn bản này bao gồm: Nghi định của Chính phủ, Quyết định và Thông tư

của Thống đốc NHNN để hướng dẫn thi hành về hai luật ngân hàng: Luật NHNN và

Luật các tổ chức tín dụng. Việc xây dựng và hoàn chỉnh này phải được xây dựng với

tinh thần khẩn trương, chất lượng vừa phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, vừa đảm bảo

yêu cầu đặt ra của đời sống xã hôi, tháo gỡ các vướng mắc, giảm bớt các thủ tục phiền

hà, không cần thiết nhưng phải đảm bảo an toàn hoạt động, nâng cao quyền tự chủ của

các tổ chức tín dụng, của các doanh nghiệp và người dân trong hoạt động tín dụng

ngắn hạn nói riêng và hoạt động khác của ngân hàng nói chung.

- Sắp xếp lại doanh nghiệp và tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước đối

với các doanh nghiệp.

Nhà nước cần phải kiên quyết sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, chỉ để lại

những doanh nghiệp làm ăn thực sự có hiệu quả, những doanh nghiệp thực sự là cần

thiết cho phát triển kinh tế, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả tín dụng.

- Thực hiện chế độ kiểm toán chặt chẽ

Nhà nước cần thực hiện chế độ kiểm toán chặt chẽ, một mặt giúp ngân hàngSV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệp

Liên55GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Phươngtrong khâu thẩm định, xét duyệt hồ sơ vay vốn của khách hàng được chính xác hơn,

báo cáo tài chính của khách hàng phản ánh đúng tình hình thực tế đồng thời việc thu

thập thông tin của khách hàng cũng phải được tiến hành thuận lợi và chính xác. Mặt

khác, thông qua việc thực hiện chế độ kiểm toán chặt chẽ cũng tiến hành tư vấn cho

khách hàng làm thế nào để vay được vốn của ngân hàng và sử dụng nó một cách hiệu

quả. Muốn vậy, Nhà nước nên tăng cường tính hiệu lực pháp lý, đảm bảo tính đồng bộ

chuẩn mực của công tác hạch toán kế toán, tạo điều kiện thận lợi cho cán bộ ngân hàng

có những kết luận chính xác về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh của khách

hàng. Việc chấn chỉnh công tác kiểm toán cũng phải đi đôi với việc nâng cao chất

lượng công tác kiểm toán, qua đó nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu tư.SV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệp

Liên56GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị PhươngKẾT LUẬN

Trong xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế nói chung, các hoạt động tài chính nói

riêng thì các hoạt động của ngân hàng có rất nhiều vấn đề mới cần được nghiên cứu và

triển khai cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và thông lệ quốc tế. Việc nghiên cứu, áp

dụng các giải pháp nhằm nâng cao cho vay ngắn hạn tại HDBank - Chi nhánh Hoàn

Kiếm là vấn đề quan trọng và hết sức cần thiết nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh

doanh của ngân hàng. Trên cơ sở vận dụng các nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi

nghiên cứu. Bài khóa luận này đã hoàn thành một số nhiệm vụ đặt ra.

-Nêu lên một số luận chứng khoa học về chất lượng cho vay ngắn hạn-Nghiên cứu tổng quát về tình hình chất lượng cho vay ngắn hạn củaHDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm trong thời gian gần đay, qua đó đánh giá thực trạng

chất lượng cho vay của chi nhánh.

-Nêu ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn củaHDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Do có những giới hạn về thời gian, đối tượng nghiên cứu và kinh nghiệm thực

tế của bản thân nên bài khóa luận này không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chấ nhất

định. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp cùng của các thầy cô cùng các anh chị

tại HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm để bài khóa luận được hoàn thiện hơn.SV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H657Khóa luận tốt nghiệp

LiênGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị PhươngTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo kết quả kinh doanh của HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm năm 2010, 2011,

2012.

2. Bảng cân đối kế toán của HDBank – Chi nhánh Hoàn Kiếm năm 2010, 2011, 2012.

3. PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên, (2011), Giáo trình Quản trị tác nghiệp Ngân

hàng Thương mại, NXB Thống Kê

4. TS. Lê Thẩm Dương,(2000), Giáo trình tín dụng ngân hàng, NXB Thống Kê

5. Giáo trình Luật ngân hàng, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2006

6. Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN

7. Tạp chí ngân hàng các năm 2010, 2011, 2012.

8. Tạp chí thị trường tài chính tiền tệ

9. Website: www.hdbank.com.vn

10. Website: http://www.sbv.gov.vn

11. Website: www.voer.edu.vn

12. Website: http://vneconomy.comSV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H6Khóa luận tốt nghiệp

LiênGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị PhươngPHỤ LỤC

Phụ lục 1: Phiếu điều tra khách hàng vay vốn ngắn hạn

MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG VAY VỐN NGẮN HẠN TẠI HDBANK

CHI NHÁNH HOÀN KIẾM

Họ và tên khách hàng:…………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………

1. Loại hình kinh doanh:

a. Hộ sản xuất kinh doanh

b. Cá nhân vay sinh hoạt, tiêu dùng

c. Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH

d. Khác

2. Mục đích xin vay, để:

a. Kinh doanh buôn bán

b. Sản xuất, kinh doanh tổng hợp

c. Mua nhà, xây nhà, mua đất

d. Dùng cho sinh hoạt, tiêu dùng

3. Tổng nhu cấu vốn của dự án hoặc mua sắm

a. Dưới 50 triệu

b. 50 – 100 triệu

c. 100 – 500 triệu

d. 500 – 1000 triệu

e. Trên 1000 triệu

4. Vốn vay ngân hàng

a. Dưới 50 triệu

b. 50 – 100 triệu

c. 100 – 500 triệu

d. 500 – 1000 triệu

e. Trên 1000 triệu

5. Hình thức bảo đảm

a. Thế chấp

SV: Nguyễn Thị Thúy ĐiệpLớp: K45H6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (63 trang)

×