1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

2 Nội dung lý thuyết liên quan tới tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (381.15 KB, 61 trang )


Đề tài: Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

-Nâng cao chất lượng tín dụng làm tăng khả năng cung cấp các dịch vụ ngân hàng như:-dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ thanh toán, .. làm gia tăng lợi nhuận.

Khi chất lượng tín dụng được nâng cao, rút ngắn thời gian giải quyết làm gia tăng

vòng quay vốn tín dụng của ngân hàng, tiết kiệm chi phí quản lý trong kinh doanh từ

đó nâng cao hiệu quả hoạt động của NHTM.

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại.1.2.2Một số chỉ tiêu được dùng để đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng

1.2.2.1. Các chỉ tiêu định lượng:Các chỉ tiêu định lượng là các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của các ngân hàng

thông qua các con số từ hoạt động kinh doanh từ đó phân tích tổng hợp và rút ra mức đạt

chung cho từng chỉ tiêu. Nhóm chỉ tiêu định lượng bao gồm các chỉ tiêu sau-Chỉ tiêu doanh số cho vay ngắn hạnDoanh số cho vay ngắn hạn phản ánh quy mô cấp tín dụng của NHTM cho nền kinh tế

trong một thời kỳ nhất định. Thông qua doanh số cho vay ngắn hạn, ta có thể thấy được

khả năng hoạt động tín dụng của ngân hàng qua các năm và thấy được uy tín của ngân

hàng đối với khách hàng.

-Tốc độ tăng trưởng tín dụng ngắn hạn

Tốc độ tăng trưởng tín dụng ngắn hạn =Chỉ tiêu này phản ánh mức độ tăng trưởng tín dụng ngắn hạn của ngân hàng, nó cũng thể

hiện chất lượng tín dụng ngắn hạn trong năm.

-Tỷ trọng huy động vốn ngắn hạn

Tỷ trọng huy động vốn ngắn hạn =Chỉ tiêu này cho biết khả năng huy động vốn ngắn hạn của ngân hàng. Chỉ tiêu này càng

cao thì ngân hàng càng có cơ hội mở rộng đầu tư cho vay ngắn hạn. Tuy nhiên, huy động

càng nhiều thì chi phí phải trả càng nhiều, ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng. Điều

này buộc ngân hàng phải tính tóan sau cho hợp lý giữa huy động vốn và nhu cầu cho vay.

-Chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn ngắn hạn16Khóa luận tốt nghiệpĐề tài: Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

Tỷ lệ nợ ngắn hạn quá hạn =

Đây là chỉ tiêu quan trọng phản ánh rõ ràng nhất chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân

hàng. Tỷ lệ nợ quá hạn càng cao càng chứng tỏ chất lượng tín dụng ngắn hạn của ngân

hàng càng kém, rủi ro trong họat động tín dụng cao. Nợ quá hạn là chỉ tiêu mà không một

ngân hàng nào muốn có và duy trì. Để đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn, người ta

thường dùng chỉ tiêu này, NHTM nào có nhiều khoản nợ quá hạn thì sẽ có nguy cơ mất

vốn cao và sẽ bị đánh giá là có chất lượng tín dụng thấp

Việc phân loại nợ được tiến hành theo các văn bản quy phạm pháp luật của Thống đốc

NHNN, quyết định số 493/2005QĐ – NHNN ngày 22/04/2005 và quyết định

18/2007/QĐ-NHNN về việc phân loại nợ như sau

Nợ nhóm I (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánhgiá là có khả năng thu hồi cả gốc và lãi đúng hạn.

Nợ nhóm II (Nợ cần chú ý) bao gồm: Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh

giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng suygiảm khả năng trả nợ

Nợ nhóm III (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ được tổ chức tín dụng

đánh giá là không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi đúng hạn. Các khoản nợ nàyđược tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng tổn thất một phần nợ gốc và lãi.

Nợ nhóm IV (Nợ nghi ngờ) bao gồm: Các khoản nợ được các tổ chức tín dụng cholà có khả năng tổn thất cao

Nợ nhóm V (Nợ có khả năng mất vốn): Các khoản nợ được các tổ chức tín dụng

đánh giá là không có khả năng thu hồi, mất vốnTrong đó, các khoản nợ từ nhóm III đến nhóm V được xem là các khoản nợ xấu.

-Tỷ lệ mất vốn ngắn hạn

Tỷ lệ mất vốn =Chỉ tiêu này phản ánh những khoản nợ không có khả năng thu hồi vốn (mất vốn) chiếm

bao nhiêu phần trăm trong tổng dư nợ cho vay của ngân hàng. Chỉ tiêu này càng thấp

phản ánh chất lượng tín dụng của ngân hàng càng cao.

-Tỷ lệ sinh lời của tín dụng ngắn hạn

Tỷ lệ sinh lời =Việc nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó góp phần nâng

cao khả năng sinh lời của Ngân hàng. Chỉ tiêu này cho thấy, thu nhập từ họat động tín

dụng ngắn hạn chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng thu nhập của ngân hàng. Ta có thể17Khóa luận tốt nghiệpĐề tài: Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

so sánh thu nhập từ họat động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng qua các năm không chỉ

bằng số tương đối mà cũng có thể so sánh bằng số tuyệt đối.

-Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu =Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là một thước đo độ an toàn vốn của ngân hàng. Nó được tính

theo tỷ lệ phần trăm của tổng vốn cấp I và vốn cấp II so với tổng tài sản đã điều chỉnh rủi

ro của ngân hàng. Tỷ lệ này thường được dùng để bảo vệ những người gửi tiền trước rủi

ro của ngân hàng và tăng tính ốn định cũng như hiệu quả của hệ thống tài chính toàn cầu.

Bằng tỷ lệ này người ta có thể xác định được khả năng của ngân hàng thanh toán các

khoản nợ có thời hạn và đối mặt với các loại rủi ro khác như rủi ro tín dụng, rủi ro vận

hành. Hay nói cách khác, khi ngân hàng đảm bảo được tỷ lệ này tức là nó đã tự tạo ra một

tấm đệm chống lại những cú sốc về tài chính, vừa tự bảo vệ mình đồng thời bảo vệ những

người gửi tiền. Chính vì lý do trên, các nhà quản lý ngân hàng các nước luôn xác định rõ

và giám sát các ngân hàng phải duy trì một tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu. Ở Việt Nam, tỷ lệ

này là 9% theo thông tư 13.

1.2.2.2Các chỉ tiêu định tínhBên cạnh các chỉ tiêu định lượng thì các chỉ tiêu định tính cũng tác động không nhỏ tới

chất lượng tín dụng của ngân hàng. Chỉ tiêu định tính phản ánh chất lượng tín dụng của

ngân hàng thể hiện qua: Thái độ phục vụ khách hàng, chính sách lãi suất, thời gian, thủ

tục vay vốn…

Trên cơ sở pháp lý, họat động tín dụng có chất lượng phải chấp hành pháp luật

Nhà nước, luật các tổ chức tín dụng, các quy chế cho vay, văn bản chỉ đạo củaChính Phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Trên cơ sở quy chế cho vay của NHTM, họat động cho vay có chất lượng luôn

phải đảm bảo quy chế và quy trình nghiệp vụ tín dụng. Các quy định trong quy

trình nghiệp vụ tín dụng được áp dụng cụ thể cho từng trường hợp xin vay ở mỗi

ngân hàng thương mại là nhằm thực hiện cho vay có chất lượng. Cho nên việctuân thủ quy trình này là tiền đề của chất lượng tín dụng.

Trên cơ sở hợp đồng tín dụng, họat động tín dụng có chất lượng khi nó mang lại

khoản vay có chất lượng. Khoản vay có chất lượng là khoản vay thực hiện đúng18Khóa luận tốt nghiệpĐề tài: Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

theo cam kết hợp đồng. Đó là các cam kết về mục đích sử dụng vốn vay, thời hạn

vay, phương thức trả nợ và lãi, các cam kết ràng buộc khác.

Thái độ phục vụ đối với khách hàng:Thái độ phục vụ là yếu tố quan trọng để thu hút khách hàng. Với thái độ niềm nở tận tình

chu đáo và sự nghiêm túc của nhân viên trong ngân hàng sẽ tạo được ấn tượng tốt đối với

khách hàng và tăng thêm uy tín của ngân hàng

Chính sách lãi suất tín dụng ngắn hạnKhách hàng khi đến với ngân hàng luôn mong muốn nhận được một mức lãi suất cho vay

hợp lý. Do vậy, việc đưa ra mức lãi suất tín dụng ngắn hạn nhằm đảm bảo lợi ích cho cả

ngân hàng và khách hàng là một công việc rất quan trọng. Ngoài ra trong điều kiện lãi

suất trên thị trường có những biến động phức tạp sẽ dẫn đến những rủi ro cho cả ngân

hàng và khách hàng. Lãi suất biến động sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong kinh

doanh, hiệu quả giảm và thực hiện trả nợ không đúng cam kết. Đối với ngân hàng khi lãi

suất thị trường tăng nhanh sẽ ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn. Do vây, ngân hàng

cần phải tính toán cẩn thận kỳ hạn của các khoản vay nhằm hạn chế rủi ro do sự biến

động lãi suất.

Thời gian và thủ tục vay vốnCác ngân hàng có thể thu hút khách hàng thông qua việc rút ngắn thời gian và thủ tục cho

vay. Các khách hàng khi đi vay vốn đều mong muốn được giải quyết trong thời gian ngắn

nhất.

1.3Các nhân tố ảnh hưởng tới tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mạiChất lượng tín dụng ngắn hạn theo đúng nghĩa của nó chính là vốn vay ngắn hạn của

Ngân hàng được khách hàng sử dụng vào quá trình SXKD dịch vụ. Trong quá trình luân

chuyển vốn ngân hàng nhận được vốn và một phần lợi nhuận từ vốn còn khách hàng thì

đạt hiệu qủa trong kinh doanh. Như vậy, có thể nói nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín

dụng ngắn hạn phải được đảm bảo từ hai phía bên trong và bên ngoài. Và trong hoạt động

kinh doanh thì ngân hàng cũng như khách hàng luôn phải chịu tác động trực tiếp của rất

nhiều nhân tố cả trực tiếp lẫn gián tiếp mà chỉ một trong số đó có thể ảnh hưởng không

nhỏ đến chất lượng tín dụng ngắn hạn của ngân hàng.19Khóa luận tốt nghiệpĐề tài: Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

1.3.1

1.3.1.1Nhân tố khách quan

.

Các nhân tố thuộc về khách hàngKhách hàng là người trực tiếp nhận khoản vay của ngân hàng, do đó trong các yếu tố ảnh

hưởng đến chất lượng tín dụng, không thể không nhắc đến yếu tố khách hàng.

-Năng lực của khách hàngNăng lực của khách hàng là nhân tố quyết định đến việc khách hàng sử dụng vốn vay có

hiệu quả hay không. Nếu năng lực của khách hàng yếu kém, sẽ làm ảnh hưởng đến khả

năng trả nợ ngân hàng, chất lượng tín dụng của ngân hàng bị ảnh hưởng.

-Sự trung thực của khách hàngSự trung thực của khách hàng ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng tín dụng của ngân hàng.

Việc cung cấp thông tin của khách hàng không đúng sẽ gây khó khăn cho việc cấp tín

dụng và khách hàng không thực hiện đúng hợp đồng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất

lượng tín dụng

-Rủi ro trong công việc kinh doanh của khách hàngRủi ro trong kinh doanh là một yếu tố tất yếu như người ta thường nói” rủi ro là người

bạn đồng hành của kinh doanh”. Rủi ro phát sinh muôn màu muôn vẻ và là hệ quả của

những nhân tố chủ quan hay khách quan, nhưng chủ yếu là những nhân tố khách quan

ngoài dự đoán của khách hàng.

-Tài sản đảm bảo của khách hàngQuyền sở hữu tài sản là một trong những tiêu chuẩn để được cấp tín dụng, khi tài sản có

biến động giảm giá và sự hao mòn lớn dẫn đến khi phải xử lý tài sản để thu nợ sẽ không

đảm bảo cho khoản nợ và rủi ro tín dụng là rất lớn.

1.3.1.2.Các nhân tố thuộc về đối thủ cạnh tranhLĩnh vực tiền tệ là một trong số những lĩnh vực kinh doanh rất nhạy cảm, chịu tác động

bởi rất nhiều nhân tố về kinh tế, chính trị, xã hội, tâm lý, truyền thống văn hóa… Mỗi một

nhân tố này có sự thay đổi dù là nhỏ nhất cũng đều tác động rất nhanh chóng và mạnh mẽ

đến môi trường kinh doanh chung. Chính vì vậy trong kinh doanh, các ngân hàng thương

mại vừa phải cạnh tranh để từng bước mở rộng khách hàng, mở rộng thị phần, nhưng20Khóa luận tốt nghiệpXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (61 trang)

×