1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (381.15 KB, 61 trang )


Đề tài: Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

1.3.1

1.3.1.1Nhân tố khách quan

.

Các nhân tố thuộc về khách hàngKhách hàng là người trực tiếp nhận khoản vay của ngân hàng, do đó trong các yếu tố ảnh

hưởng đến chất lượng tín dụng, không thể không nhắc đến yếu tố khách hàng.

-Năng lực của khách hàngNăng lực của khách hàng là nhân tố quyết định đến việc khách hàng sử dụng vốn vay có

hiệu quả hay không. Nếu năng lực của khách hàng yếu kém, sẽ làm ảnh hưởng đến khả

năng trả nợ ngân hàng, chất lượng tín dụng của ngân hàng bị ảnh hưởng.

-Sự trung thực của khách hàngSự trung thực của khách hàng ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng tín dụng của ngân hàng.

Việc cung cấp thông tin của khách hàng không đúng sẽ gây khó khăn cho việc cấp tín

dụng và khách hàng không thực hiện đúng hợp đồng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất

lượng tín dụng

-Rủi ro trong công việc kinh doanh của khách hàngRủi ro trong kinh doanh là một yếu tố tất yếu như người ta thường nói” rủi ro là người

bạn đồng hành của kinh doanh”. Rủi ro phát sinh muôn màu muôn vẻ và là hệ quả của

những nhân tố chủ quan hay khách quan, nhưng chủ yếu là những nhân tố khách quan

ngoài dự đoán của khách hàng.

-Tài sản đảm bảo của khách hàngQuyền sở hữu tài sản là một trong những tiêu chuẩn để được cấp tín dụng, khi tài sản có

biến động giảm giá và sự hao mòn lớn dẫn đến khi phải xử lý tài sản để thu nợ sẽ không

đảm bảo cho khoản nợ và rủi ro tín dụng là rất lớn.

1.3.1.2.Các nhân tố thuộc về đối thủ cạnh tranhLĩnh vực tiền tệ là một trong số những lĩnh vực kinh doanh rất nhạy cảm, chịu tác động

bởi rất nhiều nhân tố về kinh tế, chính trị, xã hội, tâm lý, truyền thống văn hóa… Mỗi một

nhân tố này có sự thay đổi dù là nhỏ nhất cũng đều tác động rất nhanh chóng và mạnh mẽ

đến môi trường kinh doanh chung. Chính vì vậy trong kinh doanh, các ngân hàng thương

mại vừa phải cạnh tranh để từng bước mở rộng khách hàng, mở rộng thị phần, nhưng20Khóa luận tốt nghiệpĐề tài: Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

cũng không thể cạnh tranh bằng mọi giá, sử dụng mọi thủ đoạn bất chấp luật pháp để thôn

tính đối thủ cạnh tranh của mình bởi vì sự đổ vỡ thường đem lại hậu quả rất to lớn do tác

động tâm lý và phản ứng dây chuyền của khách hàng…

1.3.1.3

-.

Các nhân tố khác

Môi trường kinh tếHoạt động của NHTM có thể được coi là chiếc cầu nối giữa các lĩnh vực khác nhau của

nền kinh tế. Vì vậy, sự ổn định hay mất ổn định của nền kinh tế sẽ có tác động mạnh mẽ

đến hoạt động của ngân hàng - đặc biệt là hoạt động tín dụng. Các biến số kinh tế vĩ mô

như lạm phát, khủng hoảng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng tín dụng. Chu kỳ kinh tế

có tác động không nhỏ tới hoạt động tín dụng. Trong thời kỳ suy thoái, doanh nghiệp gặp

nhiều khó khăn, kinh doanh không có hiệu quả không trả nợ được ngân hàng nên ảnh

hưởng đến chất lượng tín dụng.

-Môi trường chính sách, pháp luậtCác chính sách của nhà nước ổn định hay không ổn định cũng tác động đến chất lượng tín

dụng. Khi các chính sách này không ổn định sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong

hoạt động SXKD, từ đó gây trở ngại cho ngân hàng khi thu hồi nợ và ngược lại.

Nhân tố pháp luật có vị trí hết sức quan trọng đối với họat động ngân hàng cũng như các

họat động kinh tế khác. Nó chi phối họat động kinh tế và họat động kinh tế phải tuân thủ

theo pháp luật.Hệ thống pháp luật là cơ sở để điều tiết các hoạt động trong nền kinh tế.

Nếu hệ thống pháp luật không đồng bộ, hay thay đổi sẽ làm cho hoạt động kinh doanh

gặp khó khăn. Ngược lại nếu nó phù hợp với thực tế khách quan thì sẽ tạo một môi

trường pháp lý cho mọi hoạt động SXKD tiến hành thuận lợi và đạt kết quả cao. Nhân tố

pháp luật ở đây bao gồm hệ thống các văn bản pháp luật tạo hành lang, môi trường pháp

lý cho họat động kinh doanh của ngân hàng. Cơ chế chính sách rõ ràng đồng bộ nhất quán

sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng chủ động trong họat động kinh doanh nói

chung và tín dụng ngắn hạn nói riêng trong khuôn khổ.

Môi trường pháp luật không ổn định là bất lợi lớn đối với các doanh nghiệp vì doanh

nghiệp không thể dự đoán chính xác được các cơ hội kinh doanh, các họat động kinh21Khóa luận tốt nghiệpĐề tài: Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

doanh sẽ diễn ra không đúng theo các kế hoạch làm doanh nghiệp không có khả năng trả

nợ cho ngân hàng đúng hạn làm chất lượng tín dụng giảm

Mặt khác, khi môi trường pháp luật không ổn định sẽ làm mất lòng tin của các nhà đầu tư

vào thị trường. Điều này làm giảm đi khối lượng tín dụng ngắn hạn của NHTM. Vì vậy,

để mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn, đòi hỏi hệ thống pháp luật đồng

bộ, đầy đủ, đồng thời cũng phải đảm bảo được hiệu lực pháp lý.

-Môi trường xã hộiQuan hệ tín dụng được thực hiện trên cơ sở lòng tin. Nó là cầu nối giữa ngân hàng và

khách hàng. Đạo đức xã hội ảnh hưởng tói chất lượng tín dụng. Trong trường hợp đạo

đức xã hội không tốt, lợi dụng lòng tin để lừa đảo sẽ làm giảm chất lượng tín dụng. Hơn

nữa trình độ dân trí chưa cao, kém hiểu biết về hoạt động ngân hàng cũng sẽ làm giảm

chất lượng tín dụng.

-Môi trường tự nhiênNhững biến động bất khả kháng xảy ra trong môi trường tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến

việc kinh doanh của khách hàng dẫn đến khách hàng không trả nợ được ngân hàng và chất

lượng tín dụng sẽ ảnh hưởng.1.3.2

1.3.2.1Nhân tố chủ quan

.

Chiến lược kinh doanh của Ngân hàng thương mạiBất cứ một chủ thể nào trong nền kinh tế hiện đại, muốn kinh doanh có hiệu quả thì phải

có một chiến lược kinh doanh đúng đắn. Kinh doanh tín dụng ngắn hạn của ngân hàng

không nằm ngoài quy luật đó. Trong chiến lược kinh doanh, các nhà quản lý đề ra các

định hướng, nguyên tắc hoạt động, các mục tiêu cần đạt, phương pháp tiến hành, nó sẽ

được cụ thể hóa thành các kế hoạch họat động. Nếu không có chiến lược thì ngân hàng sẽ

luôn bị rơi vào tính thế bị động. Một chiến lược kinh doanh hiệu quả sẽ giúp cho ngân

hàng có phương hướng phát triển nhất quán, giúp khai thác tốt những năng lực hiện có

của ngân hàng, giúp ngân hàng có thể thích ứng một cách nhanh chóng trước những biến

đổi của môi trường. Trên cơ sở chiến lược kinh doanh đúng đắn, ngân hàng mới có những

kế hoạch hợp lý cho từng bộ phận trong từng thời kỳ, trong đó có bộ phận tín dụng. Một22Khóa luận tốt nghiệpĐề tài: Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

chiến lược tín dụng đúng đắn trên cơ sở kinh doanh phù hợp sẽ đem lại chất lượng tín

dụng cao.

1.3.2.2.Chính sách tín dụng của Ngân hàng thương mạiChính sách tín dụng của là một trong những chính sách trong chiến lược kinh doanh của

doanh nghiệp. Đó là yếu tố đầu tiên tác động đến việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Các

nội dung liên quan đến chính sách tín dụng bao gồm: Quy mô, kì hạn, mức độ đảm bảo,

phạm vi…. Nó tác động trực tiếp hay gián tiếp đến chất lượng tín dụng.

Một chính sách tín dụng đúng đắn sẽ thu hút nhiều khách hàng, đảm bảo khả năng sinh

lời từ hoạt động tín dụng trên cơ sở hạn chế rủi ro, tuân thủ phương pháp, đường lối chính

sách của Nhà nước và đảm bảo công bằng xã hội. Điều đó cũng có nghĩa chất lượng tín

dụng tuỳ thuộc vào việc xây dựng chính sách tín dụng của ngân hàng thương mại có đúng

đắn hay không. Mỗi Ngân hàng đều phải có chính sách tín dụng phù hợp với thực tế của

ngân hàng cũng như của thị trường.

1.3.2.3.Quy trình tín dụng và thẩm định tín dụng của Ngân hàng thương mại.Quy trình tín dụng là tập hợp những nội dung, nghiệp vụ cơ bản, các bước tiến hành trong

quá trình cho vay, thu nợ nhằm đảm bảo an toàn vốn tín dụng. Khi thực hiện đúng các

bước trong quy trình nghiệp vụ sẽ đảm bảo chất lượng tín dụng và giảm thiểu rủi ro trong

hoạt động tín dụng. Ngoài ra việc thu thập thông tin của khách hàng là sự cần thiết hỗ trợ

cho việc thực hiện quy trình và nâng cao chất lượng tín dụng. Quy trình tín dụng của

NHTM mang tính cứng nhắc. Đối với mỗi khách hàng khác nhau, ngân hàng có thể chủ

động, linh hoạt, thực hiện các bước trong quy trình tín dụng cho phù hợp.

Để nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn cho họat động đầu tư của ngân hàng, một trong

những nghiệp vụ phải được xem xét hết sức cẩn thận và quan trọng đó là thẩm định dự án

đầu tư. Thẩm định tín dụng phần nào giúp ngân hàng dự đoán được hiệu quả tài chính và

tính khả thi của từng dự án để có thể chọn lọc được cơ hội đầu tư tốt, có hiệu quả, có khả

năng thu hồi vốn cao, hạn chế rủi ro phát sinh. Chính vì vậy, công tác thẩm định tài chính

cũng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tín dụng ngắn hạn của ngân hàng.

1.3.2.4.Nhân tố con người23Khóa luận tốt nghiệpĐề tài: Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

Cũng như bất lỳ lĩnh vực nào, nhân tố cho người trong họat động tín dụng ngắn

hạn cũng đóng vai trò quyết định đến chất lượng tín dụng. Chất lượng đội ngũ cán bộ ngân

hàng là nhân tố quyết định đến sự thành bại trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói

chung và trong hoạt động tín dụng nói riêng. Nhân tố con người ở đây bao gồm nhận thức, kinh

nghiệm, trình độ và tư cách đạo đức của lãnh đạo, nhân viên ngân hàng. Cán bộ tín dụng mà

không có đạo đức nghề nghiệp, làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái pháp luật sẽ

làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng quyết định đến

sự thành công của công tác tín dụng. Nếu cán bộ tín dụng với trình độ, kiến thức kinh nghiệm

tốt thì có thể thu thập, phân tích, đánh giá chính xác về khách hàng và hiệu quả đầu tư, từ đó

đánh giá và đưa ra quyết định cho vay hay không sao cho có hiệu quả. Ngược lại, nếu cán bộ

tín dụng kém về trình độ, kiến thức chuyên môn sẽ làm giảm chất lượng tín dụng ngắn hạn của

ngân hàng.

Bên cạnh đó cán bộ tín dụng cần có sự hiểu biết rộng về pháp luật, môi trưòng kinh tế xã hội,

đường lối phát triển của đất nước, sự thay đổi của thị trường…dự đoán trước được những biến

động có thể xẩy ra từ đó tư vấn lại cho khách hàng xây dựng lại phương án kinh doanh cho phù

hợp.

1.3.2.5.Hệ thống thông tin tín dụngTrong thời đại ngày nay với tình hình thị trường, công nghệ, kỹ thuật biến động nhanh

chóng thì thông tin càng ngày càng trở nên quan trọng và không thể thiếu đối với bất kỳ

một ngành nghề nào. Người nắm giữ thông tin chính là người chiến thắng.

Trong công tác tín dụng, thông tin là cơ sở cho quá trình thẩm định dự án, phân tích và

đánh giá. Vì vậy, nguồn thông tin có đầy đủ, chính xác, xác thực và đáng tin cậy thì chất

lượng tín dụng mới đảm bảo chính xác và tạo hiệu ứng lớn nhất đến chất lượng tín dụng

ngân hàng.

Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng ngắn tại ngân hàng Ngoại thương Việt

Nam chi nhánh Hà Nội.

2.1

2.1.1

-Giới thiệu khái quát về ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Giới thiệu chung

Tên đơn vị: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

Tên tiếng Anh: Ha Noi Branch of Vietcombank24Khóa luận tốt nghiệpĐề tài: Chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại

thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

-Tên viết tắt: VCB HN

Tổng giám đốc: Nguyễn Mạnh Hùng

Địa chỉ: 344 – Bà Triệu – Hà Nội – Việt Nam

Điện thoại: +84.4.9746666 – Fax: +84.4.9747065

Website: http://www.vcbhanoi.com.vn/

Loại hình đơn vị: Ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước

Mô hình tổ chức: chi nhánhThành lập ngày 01/03/1985, là thành viên trong hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt

Nam, được Nhà nước công nhận là doanh nghiệp hạng I. Năm 2004, Ngân hàng Ngoại

thương Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba. Được thành lập nhằm phục vụ hoạt động

kinh doanh đối ngoại, thanh toán quốc tế, các dịch vụ tài chính, ngân hàng quốc tế trên

địa bàn Hà Nội. Ngoài trụ sở chính 344 Bà Triệu, Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội

hiện có 10 Phòng giao dịch và 01 quầy giao dịch tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Cơ cấu tổ chức

• Ban giám đốc

- Giám đốc: Nguyễn Mạnh Hùng

- Ba phó giám đốc

• Phòng ban

- Phòng kế toán – tài chính

- Phòng khách hàng

- Phòng dịch vụ ngân hàng

- Phòng tổng hợp

- Phòng thanh toán thẻ

- Phòng ngân quỹ

- Phòng hành chính nhân sự

- Phòng thanh toán xuất nhập khẩu

- Phòng quản lý nợ

- Phòng tin học

- Phòng kiểm tra, giám sát, tuân thủ

- Phòng khách hàng thể nhân

- Mười phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh.

2.1.3

Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các phòng ban

• Ban giám đốc

2.1.2Ban giám đốc có nhiệm vụ quản lý và điều hành mọi hoạt động của chi nhánh, hướng dẫn

chỉ đạo thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ và phạm vi hoạt động do cấp trên giao

phó. Được quyết định những vấn đề liên quan đến tổ chức bổ nhiệm, bãi nhiệm, khen

thưởng và kỷ luật cán bộ công nhân viên của đơn vị, cũng như xử lý hoặc kiến nghị với25Khóa luận tốt nghiệpXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (61 trang)

×