1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (457.7 KB, 61 trang )


22

Khóa luận tốt nghiệpKhoa: Tài chính – Ngân hàngKiếm chính thức tách ra khỏi Ngân hàng Công Thương thành phố Hà Nội để trở

thành Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm như ngày nay

Do Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm là một chi nhánh của Ngân hàng

Công Thương Việt Nam nên bên cạnh thực hiện đầy đủ chức năng của một chi

nhánh thì ngoài ra Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm còn thực hiện các hoạt

động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ như một ngân hàng thương mại.

Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm là một đơn vị hạch toán độc lập nhưng

tương đối phụ thuộc vào Ngân hàng Công Thương Việt Nam, có quyền tự chủ kinh

doanh, có con dấu riêng và được mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng Nhà nước

cũng như các tổ chức tín dụng khác trong cả nước. Kể từ khi thành lập cho đến nay,

Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm đã và đang hoạt động kinh doanh trên cơ sở

tự kinh doanh, tự bù đắp và có lãi

Trải qua quá trình hoạt động trên 20 năm, Ngân hàng Công Thương Hoàn

Kiếm đã hòa nhập vào hoạt động chung của cả hệ thống ngân hàng trong nền kinh

tế thị trường. Hơn nữa, Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm không những chỉ

đứng vững trong cạnh tranh mà còn không ngừng mở rộng và phát triển với hiệu

quả ngày càng cao.

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Hoàn

Kiếm

Cơ cấu tổ chức bộ máy, quản lý và điều hành chi nhánh được thể hiện qua

sơ đồ sau:

Sơ đồ 2.1. Mô hình cơ cấu tổ chức của chi nhánhSVTH: Nguyễn Lê CườngGVHD: TS. Vũ Xuân Dũng23

Khóa luận tốt nghiệpKhoa: Tài chính – Ngân hàng(Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính – NHCT Hoàn Kiếm)

• Chức năng, nhiệm vụ của ban giám đốc

Ban giám đốc của chi nhánh gồm một Giám đốc và ba phó Giám đốc

- Giám đốc – Ông Đỗ Văn Nam: chịu trách nhiệm và quyền lãnh đạo chung trong

toàn ngân hàng, ngoài ra còn chịu trách nhiệm điều hành quản lý công việc tổ chức

cán bộ, phòng kinh doanh đối ngoại, phòng kiểm soát kiêm Bí thư Đảng ủy

- Phó Giám đốc thứ nhất – Bà Trần Minh Phương: chịu trách nhiệm điều hành và

quản lý phòng kinh doanh kiêm Chủ tịch công đoàn

- Phó Giám đốc thứ hai – Bà Nguyễn Thị Hà: chịu trách nhiệm điều hành và quản lý

phòng kế toán tài chính, phòng giao dịch Đồng Xuân và phòng vi tính.

- Phó Giám đốc thứ ba – Ông Lê Đức Lâm: chịu trách nhiệm điều hành và quản lý

phòng nguồn vốn, phòng kho quỹ và bộ phận hành chính

• Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban

- Phòng kinh doanh: Trực tiếp quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu và bán sản phẩm dịch vụ

cho các khách hàng là doanh nghiệp lớn, DNNVV, KH cá nhân.

- Phòng quản lý rủi ro: Tham mưu cho giám đốc chi nhánh về công tác quản lý rủi ro

của chi nhánh; Quản lý, giám sát thực hiện danh mục cho vay, thẩm định hoặc tái

thẩm định dự án.

- Tổ quản lý nợ có vấn đề: Tổ quản lý nợ có vấn đề chịu trách nhiệm quản lý, xử lý

nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro, nợ được chính phủ xử lý; là đầu mối khai thác và xử lý

tài sản đảm bảo tiền vay nhằm thu hồi nợ xấuSVTH: Nguyễn Lê CườngGVHD: TS. Vũ Xuân Dũng24

Khóa luận tốt nghiệpKhoa: Tài chính – Ngân hàngPhòng kế toán giao dịch: Quản lý và chịu trách nhiệm đối với hệ thống giao dịch

trên máy, quản lý quỹ tiền mặt đến từng giao dịch viên

- Phòng thanh toán xuất nhập khẩu: Là phòng nghiệp vụ tổ chức thức hiện nghiệp vụ

về thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ tại chi nhánh.

- Phòng tiền tệ kho quỹ: là phòng nghiệp vụ quản lý an toàn kho quỹ, quản lý quỹ

tiền mặt theo quy định của NHNN và NHCT VN

- Phòng tổ chức hành chính: Thực hiện công tác quản trị và văn phòng phục vụ hoạt

động kinh doanh tại chi nhánh, thực hiện công tác bảo vệ, an tinh an toàn chi nhánh

- Phòng thông tin điện toán: Bảo trì, bảo dưỡng máy tính đảm bảo thông suốt hoạt

động của hệ thống mạng, máy tính của chi nhánh.

- Phòng tổng hợp: là phòng nghiệp vụ tham mưu cho giám đốc chi nhánh dự kiến kế

hoạch kinh doanh, phân tích tài chính, phân tích đánh giá tổng hợp báo cáo tình

hình hoạt động và kết quả kinh doanh của chi nhánh.

2.1.4. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP Công Thương chi

nhánh Hoàn Kiếm

Đứng trước khó khăn, thách thức của nền kinh tế, giai đoạn 2010- 2012 Chi

nhánh NHTMCP Công thương Hoàn Kiếm đã tích cực huy động vốn, bám sát mục

tiêu phát trển kinh tế, cung ứng kịp thời nhu cầu vốn cho khách hàng, doanh nghiệp,

dự án trọng điểm có tính khả thi cao và hiệu quả, thực hiện hỗ trợ lãi suất cho

những khách hàng đủ điều kiện, đảm bảo cung ứng dịch vụ ngân hàng nhằm đáp

ứng tốt nhất nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

 Hoạt động huy động vốn

Trong tình trạng khó khăn chung của nền kinh tế, Chi nhánh đã xác định huy

động vốn là nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ đó, bất chấp khó khăn chung của nền kinh tế

nguồn vốn huy động vẫn đảm bảo tăng trưởng ổn định qua các năm:

Bảng 2.1. Cơ cấu nguồn vốn huy động của NHCT Hoàn Kiếm giai đoạn 2010-2012

(đơn vị: tỷ đồng)

-STT Chỉ tiêu

I

1

2

3Nguồn vốn huy

động

Tiền gửi dân cư

Tiền gửi doanh

nghiệp

Từ các nguồnSVTH: Nguyễn Lê CườngNăm

2012Tăng/Giả

m

2011/2010Năm

2010Năm

2011895810292610668501197

3

707316942550353350.53%11588921367-22.97%14.89%

12.18%Tăng/Giảm

2012/2011

16.33%

3.26%

38.55%

53.25%GVHD: TS. Vũ Xuân Dũng25

Khóa luận tốt nghiệpKhoa: Tài chính – Ngân hàngkhác

(Nguồn: phòng kế toán tổng hợp – NHCT Hoàn Kiếm)

Năm 2010 đạt 8958 tỷ đồng. Năm 2011 đạt 10292 tỷ đồng, tăng 1334 tỷ

đồng, tương ứng với 14,89% so với năm 2010. Năm 2012 đạt 11973 tỷ đồng chiếm,

tăng 1681 tỷ đồng tương ứng với tăng 16,33% so với năm 2011. Chi nhánh thường

xuyên duy trì được nguồn tiền gửi không kỳ hạn bình quân ở mức 500 đến 700 tỷ

đồng, nguồn tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm trung bình khoảng 5000 tỷ

đồng.

Nhìn chung, công tác huy động vốn đạt tăng trưởng đều đặn, ổn định trong

suốt giai đoạn 2010- 2012 vừa qua đã góp phần đảm bảo an toàn, hiệu quả cho hoạt

động của Chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm.

 Hoạt động tín dụng

Hoạt động tín dụng tại NHCT Hoàn Kiếm được định hướng điều chỉnh đầu

tư vào các khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, có khả năng thích ứng với

biến động của thị trường, các dự án, phương án khả thi, hiệu quả. Tập chung vào

khu vực kinh tế dân doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, quan tâm đến các dự án đầu

từ vào khu kinh tế, khu công nghiệp đảm bảo chất lượng tín dụng an toàn hiệu quả,

bền vững. Tích cực đầu tư cho vay ngắn hạn nhằm hạn chế rủi ro. Cụ thể:

- Năm 2011, tổng dư nợ cho vay tính đến 31/12/2011 là 8.100 tỷ đồng, tăng

1.148 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ tăng trưởng 16,51%) so với cùng kì năm 2010. NQH

đến 31/12/2011 là 660,3 tỷ đồng. Trong đó: nợ nhóm 2 là 417,9 tỷ đồng,nợ xấu là

242,4 tỷ đồng (chiếm 3% tổng dư nợ)

- Năm 2012, tổng dư nợ cho vay tính đến 31/12/2012 là 9.028 tỷ đồng, tăng

928 tỷ đồng (tương ứng với 11,46%)so với cùng kì năm 2011. NQH đến 31/12/2012

chiếm 1318,8 tỷ đồng. Trong đó: nợ nhóm 2 là 865,7 tỷ đồng, nợ xấu là 453,1 tỷ

đồng (chiếm 5% tổng dư nợ)

Tình hình sử dụng vốn được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 2.2. Tình hình sử dụng vốn của NHCT Hoàn Kiếm giai đoạn 2010-2012

(đơn vị: tỷ đồng)

Chỉ tiêu20102011Tổng dư nợ CV6.9528.100SVTH: Nguyễn Lê CườngTăng

trưởng

(%)

16,512012Tăng

trưởng (%)9.02811,46GVHD: TS. Vũ Xuân DũngXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (61 trang)

×