1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ HIỆU QUẢ CHO VAY TẠI NHNo&PTNT – CHI NHÁNH HƯNG HÀ.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (414.81 KB, 56 trang )


26Khóa luận tốt nghiệpKhoa: Tài chính - Ngân hàngtrong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam trực thuộc NHNo&PTNT tỉnh Thái Bình với

tên gọi NHNo&PTNT huyện Hưng Hà.

Trong những ngày đầu mới thành lập gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng

NHNo&PTNT huyện Hưng Hà đã mạnh dạn chuyển hướng lựa chọn hộ sản xuất gia

đình là đối tượng khách hàng mục tiêu. Đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ như

bố trí lại lao động, xây dựng cơ chế khoán đến nhóm và người lao động, mở rộng

mạng lưới, từng bước trang bị tin học cho các phần hành nghiệp vụ, nhằm đáp ứng yêu

cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

2.1.2. Mô hình tổ chức.

Đến 31/12/2012 tổng số cán bộ công nhân viên là 55 người, được bố trí sắp xếp như

sau:

Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức Chi nhánh Agribank Hưng Hà.BAN GIÁM ĐỐCP. KẾ HOẠCH – KINH DOANH TOÁN – PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC

PHÒNG KẾ

NGÂN QUỸ

CÁC PHÒNG GIAO DỊCH(Nguồn: Phòng hành chính – tổ chức)

Chú thích:Quan hệ chỉ đạo

Quan hệ tác nghiệp2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản.

Thực hiện các hoạt động huy động vốn ngắn hạn, trung và dài hạn dưới hình thức tiền

gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi;Thực hiện vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của các tổ

chức tín dụng khác;GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim NhungSVTH: Vũ Thu Hoài LinhKhóa luận tốt nghiệp27Khoa: Tài chính - Ngân hàngThực hiện các hoạt động cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn;Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá;Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng;Kinh doanh ngoại hối;Hoạt động bao thanh toán và các dịch vụ khác…2.1.4. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong những năm gần

đây.GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim NhungSVTH: Vũ Thu Hoài Linh28Khóa luận tốt nghiệpKhoa: Tài chính - Ngân hàngBảng 2.1: Bảng cân đối kế toán của NHNo&PTNT – chi nhánh Hưng Hà trong giai đoạn 2010 – 2012.

Ðơn vị (nghìn đồng)

So sánh 2010/2011

Chỉ tiêuA

1

2

21

22

3TÀI SẢN

Tiền và kim loại quý

Cho vay các tổ chức kinh

tế, cá nhân trong nước

Cho vay ngắn hạn

Cho vay trung hạn

Cho vay bằng vốn tự tàiNăm 2010Năm 2011Năm 2012Số tuyệt đốiTỷ lệ

(%)So sánh 2012/2011

Tỷ

Số tuyệt đốilệ

(%)7,387,1707,978,1448,696,178590,974108718,034109448,376,580547,019,427623,602,14798,642,84712276,582,720114381,120,093

67,256,487492,317,484

54,701,943561,611,805

61,990,34269,294,321

7,288,399114

113819,5701093,692,718

1,035,049

113,007,333124

115

224111,197,391 129

(12,554,544) 81.33B

1

28,098,9348,587,0919,406,66130,810,486

6,637,389

49,613,02815,326,482

6,890,445

90,859,34719,019,200

7,925,494

203,866,680TỔNG TÀI SẢN4

5

6trợ, ủy thác đầu tư

Cho vay khác

Tài sản cố định

Tài sản khác488,157106550,923,587676,660,936872,516,360125,737,349123195,855,424 12933,098,16755,709,29026,229,55122,611,123168(29,479,739) 47.182,023105,09458,11823,071128(46,976) 55.3(15,484,004) 49.74

253,056 104

41,246,319 183NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN

CHỦ SỞ HỮU

Các khoản Nợ Chính phủ

và NHNN

Các khoản Nợ các TCTD

khácGVHD: PGS.TS Lê Thị Kim NhungSVTH: Vũ Thu Hoài Linh29Khóa luận tốt nghiệp

3

4

5

6Tiền gửi của khách hàng

Phát hành giấy tờ có giá

Các khoản nợ khác

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ

Nguồn vốn chủ sở hữu

TỔNG VỐN CHỦ SỞ

HỮU

TỔNG NỢ PHẢI TRẢVÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

(Nguồn: Phòng Kế toán và Ngân quỹ)Khoa: Tài chính - Ngân hàng516,697,365

982,198

550,859,753

63,834619,676,121

1,097,022

676,587,527

73,409840,619,003

4,861,900

667,038

872,435,610

80,750102,978,756

114,824

125,727,774

9795120

112

123

115220,942,882 136

4,861,900

(429,984) 60.8

195,848,083 129

7341 11063,83473,40980,75095751157341550,923,587676,660,936872,516,360125,737,349123GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung110195,855,424 129SVTH: Vũ Thu Hoài Linh30Khóa luận tốt nghiệpKhoa: Tài chính - Ngân hàngBảng 2.2: Báo cáo kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT – chi nhánh Hưng Hà

trong giai đoạn 2010 – 2012.

Đơn vị: (nghìn đồng)

So sánh 2011/2010

Chỉ tiêuNăm 2011Năm 201293,017,408103,249,323108,411,78910,231,9151115,162,4661051,106,1961,936,1642,149,397829,968175213,2331113. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh

ngoại hối191,430166,365146,7004. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh

khác106,821116,367139,3419,54610922,9741205. Thu nhập khác366,792428,177480,87061,38511752,6931126. Chi phí hoạt động82,296,27087,909,27290,859,1425,062,8141072,949,8701037. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh

doanh trước chi phí dự phòng RRTD11,942,18917,987,12420,468,9556,044,9351512,481,8311141,621,9062,518,1973,113,161896,291155594,96412410,320,28315,468,92717,355,7945,148,6441501,886,86711210. Thuế TNDN2,580,0713,867,2324,338,9491,287,161150471,71711211. Lợi nhuận sau thuế7,740,21211,601,69513,016,8453,861,4831501,415,1501121. Thu nhập từ hoạt động tín dụng

2. Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ8. Chi phí dự phòng RRTD

9. Lợi nhuận trước thuếNăm 2010So sánh 2012/2011Số tuyệt đốiTỷ lệ

(%)(25,065) 86.91Số tuyệt ðốiTỷ lệ

(%)(19,665) 88.18(Nguồn: Phòng Kế toán và Ngân quỹ)GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim NhungSVTH: Vũ Thu Hoài LinhKhóa luận tốt nghiệp31Khoa: Tài chính - Ngân hàngQua 2 bảng trên ta có nhận xét:

Nhìn chung, NHNo&PTNT Hưng Hà tuy hoạt động trong giai đoạn kinh tế khó

khăn và đầy biến động nhưng đã đạt được một số thành công đáng kể, không ngừng

vươn lên và vị thế cho riêng mình. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng khá ổn định,

lợi nhuận sau thuế tăng đều qua các năm. Tuy nhiên, do còn một số tồn tại của cơ chế

cũ nên chi nhánh chưa phát huy hết tiềm năng của mình, hoạt động kinh doanh còn

đơn điệu, thiếu linh hoạt làm giảm hiệu quả cho vay của chi nhánh.

2.2. Thực trạng hoạt động cho vay của NHNo&PTNT Hưng Hà.

2.2.1. Các loại hình cho vay mà ngân hàng đã và đang triển khai.

2.2.1.1. Cho vay hộ nông dân theo quyết định 67/1998/QĐ-TTg.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng là hộ nông dân đang cần vốn để đáp ứng nhu cầu phát

-triển nông nghiệp, nông thôn, chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc tính sản phẩm:

Loại tiền vay: VND.

Thời gian cho vay: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

Mức cho vay: thỏa thuận, khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu-cầu vốn vay ngăn hạn và 20% tổng nhu cầu vốn vay trung dài hạn

Lãi suất: cố định và thả nổi.

Bảo đảm tiền vay: không có đảm bảo bằng tài sản.

Phương thức cho vay: cho vay một lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu khách hàng.

Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng-hoặc định kỳ theo thỏa thuận.

Trả trước hạn: lãi tính trả từ ngày vay đến ngày trả nợ. Số phí trả trước hạn quy định

ghi trong thỏa thuận hợp đồng.

2.2.1.2. Cho vay lưu vụ đối với hộ nông dân.Đối tượng áp dụng: Khách hàng là hộ gia đình hoặc cá nhân tại vùng chuyên canh

trồng lúa và các vùng xen canh trồng lúa với các cây trồng ngắn hạn khác sản xuất 2vụ liền kề, đang có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất.

• Đặc tính của sản phẩm:

- Loại tiền vay: VND.

- Thời gian cho vay: ngắn hạn, không quá thời hạn của vụ kế tiếp.

- Mức cho vay: Tối đa bằng mức dư nợ thực tế của hợp đồng tín dụng trước. Khách

-hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn

Lãi suất: lãi suất ban hành áp dụng tại thời điểm cho vay.

Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.

Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.

Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng

hoặc định kỳ theo thỏa thuận.GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim NhungSVTH: Vũ Thu Hoài LinhKhóa luận tốt nghiệp32Khoa: Tài chính - Ngân hàng2.2.1.3. Cho vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng là cá nhân hoặc hộ gia đình có nhu cầu vay bổ sung

vốn lưu động thường xuyên để hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (bù đắp thiếuhụt tài chính).

• Đặc tính của sản phẩm:

- Loại tiền vay: VND.

- Thời gian cho vay: ngắn hạn

- Mức cho vay: thỏa thuận, khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu

-cầu vốn.

Lãi suất: cố định và thả nổi.

Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.

Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.

Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng

hoặc định kỳ theo thỏa thuận.

2.2.1.4. Cho vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh.Đối tượng áp dụng: Khách hàng là cá nhân hoặc hộ gia đình có nhu cầu vay vốn phục

vụ chi phí đầu tư tài sản cố định như máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ sản xuấtkinh doanh, dịch vụ để thực hiện dự án.

• Đặc tính của sản phẩm:

- Loại tiền vay: VND, ngoại tệ

- Thời gian cho vay: trung hạn, dài hạn.

- Mức cho vay: thỏa thuận, khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 15% tổng nhu

-cầu vốn.

Lãi suất: cố định hoặc thả nổi.

Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.

Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.

Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng

hoặc định kỳ theo thỏa thuận.

2.2.1.5. Cho vay theo hạn mức tín dụng.Đối tượng áp dụng: Khách hàng là cá nhân có nhu cầu vay vốn lưu động ngắn hạnthường xuyên, sản xuất kinh doanh ổn định.

• Đặc tính của sản phẩm:

- Loại tiền vay: VND.

- Thời gian cho vay: ngắn hạn, không quá thời hạn của vụ kế tiếp.

- Mức cho vay: Tối đa bằng mức dư nợ thực tế của hợp đồng tín dụng trước. Khách

-hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn.

Lãi suất: lãi suất ban hành áp dụng tại thời điểm cho vay.

Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.

Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim NhungSVTH: Vũ Thu Hoài LinhKhóa luận tốt nghiệp

-33Khoa: Tài chính - Ngân hàngTrả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng

hoặc định kỳ theo thỏa thuận.

2.2.1.6. Cho vay mua phương tiện đi lại.Đối tượng áp dụng: Khách hàng là cá nhân hoặc hộ gia đình có nhu cầu vay vốn đểmua ô tô, xe máy hay các loại phương tiện đi lại khác.

• Đặc tính của sản phẩm:

- Loại tiền vay: VND.

- Thời gian cho vay: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

- Mức cho vay: thỏa thuận, không quá 85% tổng chi phí.

- Lãi suất: cố định và thả nổi.

- Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản; bảo lãnh của bên thứ ba.

- Giải ngân: một lần.

- Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng

hoặc định kỳ theo thỏa thuận.

2.2.1.7. Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng là hộ gia đình hoặc cá nhân có thu nhập ổn định và có

khả năng tài chính trả nợ khoản đang có nhu cầu vay vốn phục vụ đời sống và sinhhoạt như mua sắm hàng hóa tiêu dùng, vật dụng gia đình.

• Đặc tính của sản phẩm:

- Loại tiền vay: VND

- Thời gian cho vay: tối đa 60 tháng.

- Mức cho vay: tối đa 80% chi phí.

- Lãi suất: cố định và thả nổi; lãi suất quá hạn tối đa 150% lãi suất trong hạn.

- Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.

- Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.

- Trả nợ gốc và lãi vốn vay: trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng

hoặc định kỳ theo thỏa thuận.

2.2.1.8. Cho vay các dự án theo chỉ định Chính phủ.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng là cá nhân hoặc hộ gia đình có nhu cầu và đáp ứng đủ

kiện vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh thuộc các dự án bằng nguồn vốn chỉ địnhcủa Chính phủ.

• Đặc tính của sản phẩm:

- Loại tiền vay: VND.

- Thời gian cho vay: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

- Mức cho vay: theo chỉ định tại các văn bản quy định của Chính phủ.

- Lãi suất: cố định và thả nổi.

- Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.

- Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.

- Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng

hoặc định kỳ theo thỏa thuận.GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim NhungSVTH: Vũ Thu Hoài LinhXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (56 trang)

×