1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY CỦA NHNo&PTNT – CHI NHÁNH HƯNG HÀ.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (414.81 KB, 56 trang )


Khúa lun tt nghip46Khoa: Ti chớnh - Ngõn hngnhng phm cht cn thit ca mt cỏn b ngõn hng v ỏp ng c nhng yờu cu

ca cụng vic ũi hi.

3.1.2. Hn ch v nguyờn nhõn.

3.1.2.1. Nhng hn ch cũn tn ti.

Bờn cnh nhng thnh cụng ó t c thỡ hot ng cho vay ca

NHNo&PTNT Hng H vn cũn tn ti nhiu hn ch:

Vn s dng cho vay cha chim t trng ln trong tng ngun vn huy

ng, lng vn d tha dựng iu chuyn cao, thu nhp t phớ tha vn cng cao

hn nhiu so vi thu lói. iu ú chng t vic cho vay ti chi nhỏnh cha cú mt v

th xng ỏng, hiu qu s dng vn cha cao.

D n tớn dng qua cỏc nm tng lờn nhng vic u t vn li cha cú chiu

sõu. Cỏc hot ng tớn dng ch dng li mt s hot ng thụng thng, truyn

thng nh cho vay i vi dõn c v cỏc t chc kinh t, cha ỏp ng ht cỏc nhu cu

vay vn.

Do quy trỡnh vn cũn nhiu thiu xút nh: vic thm nh vn cũn mang tớnh lý

thuyt v hỡnh thc, s liu cha sỏt thc vi thc t nờn vn cũn nhng d ỏn khụng

th tr n ỳng hn, lm gia tng t l n xu, n khú ũi.

3.1.2.2. Cỏc nguyờn nhõn.

Nguyờn nhõn ch quan.

Mt l, chớnh sỏch cho vay.Chớnh sỏch khỏch hng: Chớnh sỏch cha cp nh hng chi tit ti tng

nhúm khỏch hng dn ti vic chuyn dch c cu cho vay cũn gp khú khn v kt

qu cng khụng cao. iu ny c th hin rt rừ qua danh mc cho vay ca chi

nhỏnh trong giai on qua, cỏc i tng cho vay ch yu l cỏc cỏ nhõn, h kinh

doanh sn xut. Khi c cu cho vay khụng a dng thỡ tt yu ri ro s cao hn.

Chớnh sỏch m bo: Nhng yờu cu v m bo m c th l ti sn m bo

vn cũn chung chung, ch c hng dn mt cỏch chiu l v cha cú tớnh thc tin

cao gúp phn gim thiu ri ro tớn dng cho ngõn hng.

Chớnh sỏch x lý cỏc khon n cú vn : Mc dự ngõn hng ó cú cỏc chớnh

sỏch quy nh v nhng khon vay cú vn nhng vic x lý cỏc khon ny li chaGVHD: PGS.TS Lờ Th Kim NhungSVTH: V Thu Hoi LinhKhúa lun tt nghip47Khoa: Ti chớnh - Ngõn hngc quy nh c th thnh cỏc vn bn chớnh thc. Vỡ vy cỏc cỏn b tớn dng gp rt

nhiu khú khn lung tỳng trong vic x lý n.

Hai l, cht lng thm nh cho vay.Thm nh cho vay l mt trong nhng yu t quyt nh ti hiu qu cho vay.

Quy trỡnh thm nh cho vay ti ngõn hng vn cũn nhiu im thiu xút, khụng m

bo tớnh cht ch. Vic thm nh cho vay nhiu khi cũn qua loa, chiu l, cha xột ti

tớnh hiu qu, kh thi ca d ỏn; nng lc ti chớnh ca khỏch hng cũn cha c

xem xột k lng. Cỏc bc ca quỏ trỡnh thm nh cho vay c ra nhng cha

c th, thc hin thiu nghiờm tỳc. Tớnh nng ng, nhanh nhn, mm do trong quỏ

trỡnh thm nh cũn yu, dn ti cht lng thm nh cha cao.

Ba l, cht lng i ng cỏn b.a s cỏn b tớn dng ca ngõn hng u cú thõm niờn lõu nm nờn cú kinh

nghim cỏc lnh vc truyn thng. Tuy nhiờn do yờu cu mụi trng kinh doanh

cnh tranh gay gt, cỏc cỏn b li kộm nhanh nhy vi cỏi mi; cha ch ng nm bt

tỡm kim cỏc ngun khỏch hng mi

Mt s cỏn b khụng tuõn th y quy trỡnh cho vay ca ngõn hng dn n

cht lng cỏc khon cho vay khụng m bo, nh hng nghiờm trng n hiu qu

cho vay ca ngõn hng.

Nhiu cỏn b thiu nng ng trong cụng tỏc tỡm hiu khỏch hng, tỡm hiu th

trng dn n khụng cú ngun thụng tin chớnh xỏc, phn ln ch da vo thụng tin do

chớnh khỏch hng cung cp.

Nguyờn nhõn khỏch quan.

Mt l, mụi trng kinh t.Mụi trng kinh t trong nhng nm va qua cú nhiu bin ng. Do nhng

nh hng t khng hong kinh t th gii, nn kinh t nc ta gp nhiu khú khn,

cỏc ngnh thng mi v dch v, cụng nghip v xõy dng gim sỳt. Nhng tỏc ng

tiờu cc ny nh hng nghiờm trng ti hot ng cho vay ca ngõn hng. Mt bng

giỏ c leo thang gõy khú khn v nguyờn liu u vo cho cỏc doanh nghip. õy l

mt nguyờn nhõn quan trng gõy ra cỏc khon n quỏ hn, n xu ca ngõn hng.

Bờn cnh ú, th trng bt ng sn úng bng, giỏ vng din bin phc tp ó

nh hng xu n cht lng cỏc khon vay ca ngõn hng.GVHD: PGS.TS Lờ Th Kim NhungSVTH: V Thu Hoi LinhKhúa lun tt nghip48Khoa: Ti chớnh - Ngõn hngHai l, nguyờn nhõn t phớa khỏch hng.i tng khỏch hng ch yu ca ngõn hng l cỏc h kinh doanh sn xut,

i tng chu nh hng nhiu bi mụi trng kinh doanh v mụi trng t nhiờn.

Nhng thay i v c ch chớnh sỏch v nh hng ca thiờn tai ó gõy lờn s xỏo trn

trong hot ng kinh doanh ca cỏc i tng ny.

Ngoi ra mt s h sn xut v doanh nghip vay vn ca ngõn hng khụng trung

thc trong cỏc bỏo cỏo ti chớnh trong hp ng tớn dng, lm quy trỡnh thm nh d

ỏn cho vay ca ngõn hng khụng chớnh xỏc, gõy lờn tỡnh trng gia tng n xu ca

ngõn hng.

3.2. nh hng phỏt trin hot ng cho vay ca NHNo&PTNT Hng H.

Linh hoạt trong huy động vốn cho phù hợp với sự phát triển về quy mô yêu cầu sử

dụng vốn, trong bất kỳ trờng hợp nào cũng phải tuyệt đối đảm bảo khả năng thanh toán

trong cả hai loại vốn nội và ngoại tệ.

Làm cho hoạt động tín dụng thích nghi nhanh với cơ chế thị trờng, đa dạng hoá

hoạt động tín dụng vì mục tiêu lợi nhuận trên cơ sở tiết kiệm chi phí và giảm thiểu rủi

ro trong khuôn khổ pháp luật qui định, góp phần kiềm chế lạm phát, tăng trởng kinh tế

ổn định tiền tệ, thực hiện tốt chính sách tiền tệ tín dụng.

Từng bớc hiện đại hoá quá trình nghiệp vụ tín dụng, trên cơ sở đổi mới công nghệ

Ngân hàng, tạo tiền đề đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế với chất lợng tốt, góp phần

đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, từng bớc quốc tế hoá hoạt

động Ngân hàng, hội nhập với cộng đồng và tài chính tiền tệ quốc tế.

Từng bớc hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy và phơng thức điều hành, nâng cao

trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ tín dụng và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ,

pháp luật, trình độ tin học và ngoại ngữ, rèn luyện phẩm chất và phong cách, đáp ứng

đòi hỏi của hoạt động tín dụng trong thời kỳ mới. Cần giao trách nhiệm cụ thể, rõ ràng

xử phạt nghiêm minh nhng cũng phải quan tâm hơn nữa đến quyền lợi của cán bộ tín

dụng một cách thỏa đáng.

Đòi hỏi cán bộ cần phải có một kiến thức nhất định để thẩm định, tái thẩm định

dự án đầu t thật kỹ. Trớc khi quyết định đầu t phải nhận thức đầy đủ về đối tợng đầu t.

Tăng cờng công tác thanh tra kiểm soát từ nhiều phía, kiểm soát nội bộ, kiểm soát

chồng chéo để từ đó có biện pháp khắc phục, sửa chữa sai lầm kịp thời nhằm giảm rủi

ro ở mức thấp nhất trong hoạt động kinh doanh của các NHTM. Đồng thời nâng cao

trình độ quản lý kinh doanh, đảm bảo cho hoạt động tín dụng theo đúng luật pháp, an

toàn và hiệu quả.

3.3. Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu cho vay ti NHNo&PTNT Hng H.GVHD: PGS.TS Lờ Th Kim NhungSVTH: V Thu Hoi LinhKhúa lun tt nghip49Khoa: Ti chớnh - Ngõn hngXut phỏt t thc trng hot ng cho vay ca NHNo&PTNT Hng H cựng vi

vic phõn tớch nhng hn ch nguyờn nhõn, mt s gii phỏp c a ra nhm nõng

cao hiu qu cho vay, hng ti hon thnh nh hng phỏt trin ca chi nhỏnh.

3.3.1. Nõng cao cht lng thm nh cho vay.

3.3.1.1. Nõng cao cht lng thu thp thụng tin.

Thụng tin u vo l c s ca vic thm nh. Thụng tin khụng y v chớnh

xỏc thỡ thm nh s khụng hiu qu. nõng cao cht lng thụng tin, cỏc gii phỏp

c a ra nh sau:

-Thu thp thụng tin t bờn trong doanh nghip: Thụng qua cỏc hỡnh thc phng vn

trc tip ngi vay v gp g ti c s tỡm hiu cn k v ngnh ngh sn xut kinh

doanh, tim nng ca sn phm khỏch hng trờn th trng, mc ớch vay vn, tỡnh

hỡnh ti chớnh ca ngi vay. Ngoi ra mt s thụng tin khỏc liờn quan n doanh

nghip nh lch s hỡnh thnh, xu hng phỏt trin, i ng nhõn viờn, trỡnh qun-lý, quan h i tỏcu tit l kh nng, trin vng ca doanh nghip.

Thu thp thụng tin t bờn ngoi doanh nghip: Qua nhiu ngun chớnh thc hoc

khụng chớnh thc. Ngun thụng tin chớnh thc l thụng tin t cỏc c quan chc nng

nh kim toỏn c lp, trung tõm thụng tin tớn dng, cỏc c quan hu quan nh: thu,

hi quan, cụng an, tũa ỏnNgun thụng tin cng cú th khụng chớnh thc nh thụng

tin t cỏc i tỏc ca khỏch hng, cỏc ngõn hng khỏc, phng tin thụng tin i

chỳng.

H thng thụng tin phi y v th trng, giỏ c, cỏc d bỏo, xõy dng cỏc

tiờu chun trong tng ngnh v trong ton nn kinh t.

Tuy nhiờn, ngõn hng cng phi cõn nhc gia chi phớ v li ớch cú c cỏc

thụng tin. Hin nay thụng tin cú th coi l ngun ti nguyờn quý giỏ rt cú giỏ tr

nhng trong nhiu trng hp ngõn hng phi b ra cỏc khon chi phớ ln cú c

thụng tin. Vic cõn nhc gia li ớch v chi phớ s giỳp hot ng cho vay ca ngõn

hng t hiu qu cao hn.

3.2.1.2. Nõng cao cht lng x lý thụng tin.

Nhng thụng tin thu c cn phi c ngõn hng x lý cú th a ra nhng

kt lun hp lý. X lý thụng tin nhm a ra cỏc ỏnh giỏ v doanh nghip, hot ng

sn xut kinh doanh, phng ỏn v d ỏn ca doanh nghip.GVHD: PGS.TS Lờ Th Kim NhungSVTH: V Thu Hoi LinhKhúa lun tt nghip

-50Khoa: Ti chớnh - Ngõn hngNõng cao cht lng thm nh khỏch hng: Hot ng thm nh khỏch hng úng

vai trũ quan trng trong vic xỏc nh ỳng tim nng v ri ro ca khỏch hng.

nõng cao hiu qu cho vay, ngõn hng cn y mnh hot ng phõn tớch khỏch hng,

thc hin nghiờm tỳc cht ch quy trỡnh. Trong ú, nhúm ch tiờu nh tớnh l nhúm-ch tiờu khú ỏnh giỏ nờn cn cú s thng nht gia cỏc cỏn b tớn dng.

Nõng cao cht lng thm nh d ỏn: Tớnh hiu qu ca d ỏn l nguyờn tc tớn dng

hng u ca ngõn hng. m bo c hiu qu thỡ cỏn b tớn dng phi thm

nh d ỏn thụng qua mt quy trỡnh thm nh khoa hc v hp lý. Cn cú quy nh c

th v vic thm nh i vi cỏc d ỏn khỏc nhau v quy mụ, ngnh. i vi nhng

d ỏn cú quy mụ phc tp, cn b trớ s lng cỏn b thm nh phự hp thc hin

tt khi lng ln cụng vic. Ngoi ra cn phõn cụng cỏc nhúm cỏn b ph trỏch

chuyờn sõu v mt lnh vc, nhng cng linh hot i chộo vic ph trỏch theo nhúm

ngnh nhm m bo t hiu qu cao nht.

3.3.2. Nõng cao cht lng cỏn b tớn dng.

Con ngi l nũng ct ca bt kỡ hot ng kinh doanh no. Vic u t nõng cao

cht lng cỏn b s gúp phn nõng cao hiu qu hot ng cho vay v vic nõng cao

phi hng ti ng thi trỡnh nghip v v t cỏch o c.

V trỡnh nghip v.

Do khi lng cụng vic nhiu v c im ca nghip v ngõn hng, cỏc nhõnviờn cn phi thng xuyờn c o to v trau di k nng. Ngõn hng phi thng

xuyờn m cỏc lp o to chuyờn mụn, cỏc lp nghip v nõng cao trỡnh v cỏc lp

hun luyn ph bin cỏc quy ch, ch k toỏn mi hay hun luyn phng phỏp

thm nh d ỏn, phõn tớch hot ng kinh t

Chi nhỏnh cn chỳ ý hot ng o to i ng nhõn viờn cú trỡnh chuyờn sõu

v cỏc lnh vc ti chớnh ngõn hng to ra i ng chuyờn gia trong nhiu lnh vc,

sn sng t vn cho hot ng ngõn hng. c bit l o to cỏc cỏn b qun tr ngõn

hng gii cú nng lc theo hng hin i tip cn vi nn kinh t mi.

i vi cỏn b nhõn viờn lõu nm thỡ cn cú nhng bui o to li nghip v,

hng dn cỏc k nng mi, s dng cỏc cụng c hin i trong tỏc nghip ỏp ng

mụi trng cnh tranh mi.GVHD: PGS.TS Lờ Th Kim NhungSVTH: V Thu Hoi LinhKhúa lun tt nghip51Khoa: Ti chớnh - Ngõn hngBờn cnh ú ngõn hng cng phi chỳ trng ti cụng tỏc o to v thu hỳt nhõn

ti mi. Hng ti vic tr húa i ng cỏn b ngõn hng núi chung, cỏn b tớn dng

núi riờng bng cỏc bin phỏp nh m rng cỏc t tuyn dng cụng khai, tng cng

cỏc chớnh sỏch thu hỳt nhõn ti.

V t cỏch o c.õy l yu t quyt nh ln ti cht lng cho vay ca ngõn hng, yu t phm

cht l cỏc yu t cú liờn quan ti o c ngh nghip, thỏi vi cụng vic v tinh

thn trỏch nhim trong cụng vic.

Ngõn hng phi luụn m bo y quyn li cho cỏn b h yờn tõm cụng

tỏc, to ng lc phỏt huy tớnh ch ng cho nhõn viờn trong hot ng tỡm kim

khỏch hng, m rng th trng cho ngõn hng, m bo cht lng v hiu qu hot

ng cho vay.

Ngoi ra vic m bo ch khen, thng, pht phi rừ rng. Theo ú cn cú

quy nh c th v ch khen thng i vi cỏc cỏn b tớn dng cú nhiu thnh tớch

khuyn khớch ng viờn cỏc cỏn b tớch cc hn na trong cụng tỏc. ng thi phi

cú ch phõn nh trỏch nhim, pht rừ rng vi cỏc cỏn b gõy ra thit hi cho ngõn

hng.

3.3.3. Tng cng Marketing ngõn hng.

Ngy nay, cỏc ngõn hng hot ng trong s bin ng khụng ngng ca mụi

trng kinh doanh v cuc chin dnh git th trng din ra khc lit. iu ú ũi hi

ngõn hng phi la chn li cu trỳc, iu chnh cỏch thc hot ng phự hp nõng

cao v th cnh tranh v cú gii phỏp Marketing nng ng ỳng hng.

Marketing gii quyt hi hũa cỏc mi quan h li ớch gia khỏch hng, nhõn viờn

v bn thõn ngõn hng. Do vy b phn Marketing cn giỳp ngõn hng gii quyt tt

cỏc mi quan h thụng qua cỏc hot ng nh: tham gia xõy dng v iu hnh chớnh

sỏch lói, phớ, kớch thớch hp dn phự hp vi tng loi khỏch hng, khuyn khớch nhõn

viờn phỏt minh sỏng kinnhm cung cp nhiu tin ớch v sn phm cho vay cho

khỏch hng.

Bờn cnh ú, Ngõn hng cn tng cng tip th vi khỏch hng bng cỏc bin

phỏp ng tin trờn bỏo, i truyn hỡnh, truyn thanhCỏc chng trỡnh quay s trỳngGVHD: PGS.TS Lờ Th Kim NhungSVTH: V Thu Hoi LinhKhúa lun tt nghip52Khoa: Ti chớnh - Ngõn hngthng, qu tng tri õn n khỏch hng vo nhng dp l tt phi c ngõn hng ch

ng quan tõm. Vo nhng dp c bit, ngõn hng cn t chc cỏc hi ngh khỏch

hng tri õn khỏch hng trung thnh, thu hỳt khỏch hng mi v nm bt c cỏc

nhu cu a dng ca khỏch hng.

3.3.4. a ra cỏc sn phm khuyn khớch.

õy l bin phỏp khớch thớch tõm lý ca khỏch hng vay vn hoc tr n ngõn

hng.

Lói sut linh hot: Ngõn hng a ra nhiu mc lói sut khỏc nhau ng vi tng

mc tin vay, vi tng loi hỡnh sn xut kinh doanh, vi tng i tng khỏch hng

c th; khuyn khớch khỏch hng vay vn tp trung vo nhng mc tiờu phỏt trin kinh

t ca a phng, ca t nc.

Cú chớnh sỏch u ói bng li ớch vt cht i vi khỏch hng ln, sn xut kinh

doanh hiu qu chim lnh th phn, va thu hỳt c ngun tin gi va nõng cao

uy tớn ngõn hng. Cựng vi u ói v lói sut, ngõn hng cú th dựng mt phn qu

khen thng thng cho cỏc khỏch hng cú s d ti khon ln, thng cho cỏc cỏ

nhõn vn ng c khỏch hng cú quan h tin vay ln.

3.3.5. Nõng cao cht lng cụng tỏc thanh tra, kim soỏt.

Nâng cao vai trò của công tác thanh tra, kiểm soát là công việc rất quan trọng để

đảm bảo chất lợng cho vay. Do đó, khi Ngân hàng mở rộng đầu t tín dụng để nâng cao

chất lợng tín dụng thì vai trò của công tác thanh tra, kiểm soát phải đợc nâng lên ở mức

tơng xứng.

Thông qua quá trình kiểm tra, giám sát vốn cho vay, Ngân hàng phải thờng xuyên

đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng. Nếu phát hiện khách hàng cung cấp thông

tin sai sự thật, vi phạm... thì Ngân hàng phải thực hiện xử lý theo quyền và nghĩa vụ

của mình theo quyết định của pháp luật. Điều này là rất cần thiết bởi vì trong quá trình

sử dụng vốn vay của khách hàng còn có thể qua nhiều thời gian mới bộc lộ những

khuyết điểm nhất định. Vì thế phải giám sát khách hàng vay vốn theo dõi kịp thời khả

năng rủi ro có thể xảy ra để có biện pháp đối phó thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro tín

dụng.

Trong thực tế, việc giám sát vốn vay của khách hàng lại tuỳ thuộc vào khả năng,

trình độ và từng điều kiện cụ thể của cán bộ tín dụng. Nhất là trong điều kiện hiện nay

báo cáo số liệu của các khách hàng ngoài quốc doanh thờng có độ tin cậy thấp ngoài

vòng kiểm soát của cơ chế hiện hành thì việc giải quyết khoa học thông tin sai sự thật

một cách hữu hiệu là một vấn đề còn nhiều lúng túng. Vì vậy phải tăng cờng hiệu quả

của giám sát vốn vay trong hoạt động của Ngân hàng với yêu cầu phải có chơng trình

giám sát riêng, cán bộ của bộ phận này phải có năng lực về đánh giá hoạt động tínGVHD: PGS.TS Lờ Th Kim NhungSVTH: V Thu Hoi LinhKhúa lun tt nghip53Khoa: Ti chớnh - Ngõn hngdụng ở cả hai phía khách hàng và Ngân hàng. Những ngời làm công tác này không liên

quan đến hoạt động cho vay, thu nợ. Nhiệm vụ của bộ phận này là đánh giá tình hình

hoạt động tín dụng nói chung, chất lợng tín dụng nói riêng để kiến nghị với các cấp

lãnh đạo các biện pháp nhằm thiết lập hệ thống phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra với

hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Ngoài ra, Ngân hàng cần tăng cờng công tác thanh tra, kiểm soát nội bộ Ngân

hàng nhằm thanh lọc những cán bộ tín dụng mất phẩm chất, tiêu cực, gây thất thoát tài

sản và làm mất uy tín của Ngân hàng.

3.4. Mt s kin ngh.

3.4.1. i vi NHNo&PTNT Vit Nam.

Hng dn cỏc chi nhỏnh thc hin cỏc ch trng, chớnh sỏch.

hon thin mụi trng phỏp lý to iu kin thun li cho hot ng ngõn hng,Chớnh ph thng a ra nhng ngh nh ch o hot ng ca ngnh ngõn hng.

Do vy, NHNo&PTNT Vit Nam cn cú vn bn hng dn kp thi cỏc chi nhỏnh

cú c s thc hin.

Tng cng cụng tỏc thụng tin cho cỏc chi nhỏnh trong cựng h thng NHNo&PTNT.

Vi t cỏch l ngõn hng m, NHNo&PTNT Vit Nam cú nhng u th v iu

kin thun li trong vic thu thp, phõn tớch v x lý thụng tin tớn dng. Vỡ th,

NHNo&PTNT Vit Nam cn thu thp thụng tin v chuyn kp thi cỏc chi nhỏnh

nm bt c v x lý hiu qu nht.

Tng cng h tr chi nhỏnh trong cụng tỏc o to v bi dng cỏn b.

nõng cao hn na cht lng i ng cỏn b trong h thng, ngõn hngNHNo&PTNT nờn m rng vic bi dng nhng cỏn b cú nng lc, cú trin vng

ti cỏc chi nhỏnh trong h thng. NHNo&PTNT cn t chc nhiu hn na cỏc lp tp

hun, o to, mi cỏc chuyờn gia n ging dy cho cỏn b nõng cao trỡnh .

u t k thut hin i cho cỏc chi nhỏnh.

Trong nhng nm gn õy, NHNo&PTNT ó tớch cc trin khai cỏc d ỏn hin i

húa cỏc chi nhỏnh ngõn hng trong c nc. Tuy nhiờn, cụng tỏc ny mi ang giai

on u. Nu c trang b tt, hiu qu ng dng tin hc rt to ln, cụng vic ca

cỏn b tớn dng s tr nờn nh nhng, n gin nhng rt chớnh xỏc v nhanh chúng.

khai thỏc ti a sc mnh ca cụng ngh tin tin ny, NHNo&PTNT nờn nghiờn

cu v thit lp mt h thng thụng tin c tng hp t nhiu ngun.

3.4.2. i vi NHNN.GVHD: PGS.TS Lờ Th Kim NhungSVTH: V Thu Hoi Linh54Khúa lun tt nghip

-Khoa: Ti chớnh - Ngõn hngNHNN phi tin hnh kim tra, giỏm sỏt hot ng ca cỏc NHTM v phi chu trỏch

nhim chớnh trong vic a ra cỏc chớnh sỏch kinh t v mụ iu hnh nn kinh t.

NHNN phi a ra nhng nh hng chung cho cỏc NHTM trong cỏc hot ng ca

ngõn hng c bit trong hot ng cho vay. Do vy NHNN cn xõy dng v hon

thin chớnh sỏch tin t hp lý nhm to iu kin cho cỏc NHTM kinh doanh an ton.

Ngoi ra, NHNN cng nờn cú nhng chớnh sỏch u tiờn khuyn khớch cỏc NHTM cho

vay bng nhng quy nh c th v mc lói sut trn, h tr Qu ri ro tớn dng ca-chi nhỏnh.

NHNN cn cho phộp cỏc NHTM t xõy dng chớnh sỏch lng thng mt cỏch ch

ng nhm khuyn khớch cỏc cỏn b lm vic hiu qu hn v cng gúp phn nõng

cao nng lc nhõn s cho ngõn hng.KT LUN

Ngõn hng Nụng nghip & Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam l mt ngõn hng cú

b dy lch s trong h thng NHTM Vit Nam. Hot ng cho vay ca ngõn hng núi

chung v chi nhỏnh Hng H núi riờng luụn úng vai trũ quan trng trong hot ng

kinh doanh ca NHNo&PTNT Hng H, gúp phn ỏp ng nhu cu vn khụng nh

cho nn kinh t.

Da vo s liu thu thp c v cỏc kt qu phõn tớch trong quỏ trỡnh thc tp

v lm khúa lun ny, em ó ch ra c thc trng v hiu qu hot ng cho vay ca

NHNo&PTNT Hng H; t ú a ra mt s gii phỏp phự hp vi tỡnh hỡnh hotGVHD: PGS.TS Lờ Th Kim NhungSVTH: V Thu Hoi Linh55Khúa lun tt nghipKhoa: Ti chớnh - Ngõn hngng thc t ca ngõn hng nhm nõng cao hiu qu hot ng cho vay t ú giỳp

ngõn hng thu c li nhun cao hn.

Khúa lun tt nghip Hiu qu hot ng cho vay ti NHNo&PTNT chi

nhỏnh Hng H l kt qu ca quỏ trỡnh nghiờn cu, tỡm hiu v cỏc vn liờn quan

n hot ng cho vay ca ngõn hng trờn c hai phng din lý lun v thc tin.

Nhng do nhn thc v thi gian cú hn nờn khúa lun khụng th trỏnh khi thiu xút.

Em mong nhn c nhng ý kin úng gúp ca cỏc thy cụ giỏo, cỏc cụ chỳ, anh ch

trong phũng K hoch - Kinh doanh ca NHNo&PTNT Hng H khúa lun ca em

c hon thin hn.

Mt ln na em xin gi li cỏm n s giỳp ca Ban giỏm c, ca cỏc cỏn

b nhõn viờn trong ngõn hng v c bit l s giỳp ch bo tn tỡnh ca cụ giỏo Lờ

Th Kim Nhung ó giỳp em rt nhiu trong t thc tp em hon thnh bi khúa

lun ny.DANH MC TI LIU THAM KHO

1. Nguyn Th Phng Liờn, Qun tr tỏc nghip ngõn hng thng mi.

2. Nguyn Th Mựi, Giỏo trỡnh nghip v ngõn hng thng mi, Nh xut bn tichớnh, 2008.

3. Phan Th Thu H, Ngõn hng thng mi, Nh xut bn i hc Kinh t quc dõn,

2007.

4. Nguyn Minh Kiu, Tớn dng v thm nh tớn dng ngõn hng, Nh xut bn tichớnh, 2006.

5. Hng dn Lut Ngõn hng Nh nc Vit Nam Lut cỏc t chc tớn dng, 2010.

6. Ti liu Hng dn nghip v cho cỏn b tớn dng, NHNo&PTNT Thỏi Bỡnh.GVHD: PGS.TS Lờ Th Kim NhungSVTH: V Thu Hoi LinhKhúa lun tt nghip

7.56Khoa: Ti chớnh - Ngõn hngBng cõn i k toỏn, Bỏo cỏo tng kt hot ng kinh doanh nm 2010, 2011,2012 ca ngõn hng NHNo&PTNT Hng H.

8. Mt s tp chớ, website v ngõn hng, ti chớnh tin tGVHD: PGS.TS Lờ Th Kim NhungSVTH: V Thu Hoi LinhXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (56 trang)

×