1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức Chi nhánh Agribank Hưng Hà.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (414.81 KB, 56 trang )


Khóa luận tốt nghiệp27Khoa: Tài chính - Ngân hàngThực hiện các hoạt động cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn;Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá;Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng;Kinh doanh ngoại hối;Hoạt động bao thanh toán và các dịch vụ khác…2.1.4. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong những năm gần

đây.GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim NhungSVTH: Vũ Thu Hoài Linh28Khóa luận tốt nghiệpKhoa: Tài chính - Ngân hàngBảng 2.1: Bảng cân đối kế toán của NHNo&PTNT – chi nhánh Hưng Hà trong giai đoạn 2010 – 2012.

Ðơn vị (nghìn đồng)

So sánh 2010/2011

Chỉ tiêuA

1

2

21

22

3TÀI SẢN

Tiền và kim loại quý

Cho vay các tổ chức kinh

tế, cá nhân trong nước

Cho vay ngắn hạn

Cho vay trung hạn

Cho vay bằng vốn tự tàiNăm 2010Năm 2011Năm 2012Số tuyệt đốiTỷ lệ

(%)So sánh 2012/2011

Tỷ

Số tuyệt đốilệ

(%)7,387,1707,978,1448,696,178590,974108718,034109448,376,580547,019,427623,602,14798,642,84712276,582,720114381,120,093

67,256,487492,317,484

54,701,943561,611,805

61,990,34269,294,321

7,288,399114

113819,5701093,692,718

1,035,049

113,007,333124

115

224111,197,391 129

(12,554,544) 81.33B

1

28,098,9348,587,0919,406,66130,810,486

6,637,389

49,613,02815,326,482

6,890,445

90,859,34719,019,200

7,925,494

203,866,680TỔNG TÀI SẢN4

5

6trợ, ủy thác đầu tư

Cho vay khác

Tài sản cố định

Tài sản khác488,157106550,923,587676,660,936872,516,360125,737,349123195,855,424 12933,098,16755,709,29026,229,55122,611,123168(29,479,739) 47.182,023105,09458,11823,071128(46,976) 55.3(15,484,004) 49.74

253,056 104

41,246,319 183NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN

CHỦ SỞ HỮU

Các khoản Nợ Chính phủ

và NHNN

Các khoản Nợ các TCTD

khácGVHD: PGS.TS Lê Thị Kim NhungSVTH: Vũ Thu Hoài Linh29Khóa luận tốt nghiệp

3

4

5

6Tiền gửi của khách hàng

Phát hành giấy tờ có giá

Các khoản nợ khác

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ

Nguồn vốn chủ sở hữu

TỔNG VỐN CHỦ SỞ

HỮU

TỔNG NỢ PHẢI TRẢVÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

(Nguồn: Phòng Kế toán và Ngân quỹ)Khoa: Tài chính - Ngân hàng516,697,365

982,198

550,859,753

63,834619,676,121

1,097,022

676,587,527

73,409840,619,003

4,861,900

667,038

872,435,610

80,750102,978,756

114,824

125,727,774

9795120

112

123

115220,942,882 136

4,861,900

(429,984) 60.8

195,848,083 129

7341 11063,83473,40980,75095751157341550,923,587676,660,936872,516,360125,737,349123GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung110195,855,424 129SVTH: Vũ Thu Hoài Linh30Khóa luận tốt nghiệpKhoa: Tài chính - Ngân hàngBảng 2.2: Báo cáo kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT – chi nhánh Hưng Hà

trong giai đoạn 2010 – 2012.

Đơn vị: (nghìn đồng)

So sánh 2011/2010

Chỉ tiêuNăm 2011Năm 201293,017,408103,249,323108,411,78910,231,9151115,162,4661051,106,1961,936,1642,149,397829,968175213,2331113. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh

ngoại hối191,430166,365146,7004. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh

khác106,821116,367139,3419,54610922,9741205. Thu nhập khác366,792428,177480,87061,38511752,6931126. Chi phí hoạt động82,296,27087,909,27290,859,1425,062,8141072,949,8701037. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh

doanh trước chi phí dự phòng RRTD11,942,18917,987,12420,468,9556,044,9351512,481,8311141,621,9062,518,1973,113,161896,291155594,96412410,320,28315,468,92717,355,7945,148,6441501,886,86711210. Thuế TNDN2,580,0713,867,2324,338,9491,287,161150471,71711211. Lợi nhuận sau thuế7,740,21211,601,69513,016,8453,861,4831501,415,1501121. Thu nhập từ hoạt động tín dụng

2. Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ8. Chi phí dự phòng RRTD

9. Lợi nhuận trước thuếNăm 2010So sánh 2012/2011Số tuyệt đốiTỷ lệ

(%)(25,065) 86.91Số tuyệt ðốiTỷ lệ

(%)(19,665) 88.18(Nguồn: Phòng Kế toán và Ngân quỹ)GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim NhungSVTH: Vũ Thu Hoài LinhKhóa luận tốt nghiệp31Khoa: Tài chính - Ngân hàngQua 2 bảng trên ta có nhận xét:

Nhìn chung, NHNo&PTNT Hưng Hà tuy hoạt động trong giai đoạn kinh tế khó

khăn và đầy biến động nhưng đã đạt được một số thành công đáng kể, không ngừng

vươn lên và vị thế cho riêng mình. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng khá ổn định,

lợi nhuận sau thuế tăng đều qua các năm. Tuy nhiên, do còn một số tồn tại của cơ chế

cũ nên chi nhánh chưa phát huy hết tiềm năng của mình, hoạt động kinh doanh còn

đơn điệu, thiếu linh hoạt làm giảm hiệu quả cho vay của chi nhánh.

2.2. Thực trạng hoạt động cho vay của NHNo&PTNT Hưng Hà.

2.2.1. Các loại hình cho vay mà ngân hàng đã và đang triển khai.

2.2.1.1. Cho vay hộ nông dân theo quyết định 67/1998/QĐ-TTg.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng là hộ nông dân đang cần vốn để đáp ứng nhu cầu phát

-triển nông nghiệp, nông thôn, chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc tính sản phẩm:

Loại tiền vay: VND.

Thời gian cho vay: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

Mức cho vay: thỏa thuận, khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu-cầu vốn vay ngăn hạn và 20% tổng nhu cầu vốn vay trung dài hạn

Lãi suất: cố định và thả nổi.

Bảo đảm tiền vay: không có đảm bảo bằng tài sản.

Phương thức cho vay: cho vay một lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu khách hàng.

Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng-hoặc định kỳ theo thỏa thuận.

Trả trước hạn: lãi tính trả từ ngày vay đến ngày trả nợ. Số phí trả trước hạn quy định

ghi trong thỏa thuận hợp đồng.

2.2.1.2. Cho vay lưu vụ đối với hộ nông dân.Đối tượng áp dụng: Khách hàng là hộ gia đình hoặc cá nhân tại vùng chuyên canh

trồng lúa và các vùng xen canh trồng lúa với các cây trồng ngắn hạn khác sản xuất 2vụ liền kề, đang có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất.

• Đặc tính của sản phẩm:

- Loại tiền vay: VND.

- Thời gian cho vay: ngắn hạn, không quá thời hạn của vụ kế tiếp.

- Mức cho vay: Tối đa bằng mức dư nợ thực tế của hợp đồng tín dụng trước. Khách

-hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn

Lãi suất: lãi suất ban hành áp dụng tại thời điểm cho vay.

Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.

Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.

Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng

hoặc định kỳ theo thỏa thuận.GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim NhungSVTH: Vũ Thu Hoài LinhXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (56 trang)

×