1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Phần 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (633.75 KB, 53 trang )


1.2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Cùng với sự nghiệp đổi mới và đi lên của đất nước thì không thể phủ nhận vai trò

đóng góp to lớn của ngành Ngân hàng. Trong đó, hoạt động huy động vốn là một trong

những nghiệp vụ cơ bản của NHTM và thông qua nghiệp vụ này NHTM thực hiện chức

năng tạo tiền. Bên cạnh đó, tin học hóa quản lý trong Ngân hàng là quá trình áp dụng

những thành tựu khoa học công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, nhằm tự động

hóa các bước của hoạt động quản lý, với tốc độ và độ chính xác cao. Do nhận thấy tầm

quan trọng hoạt động của hệ thống tiền gửi tiết kiệm nên đã có nhiều công trình nghiên

cứu tới vấn đề này:

Luận văn tốt nghiệp của sinh viên Nguyễn Thị Thanh Nhân, bộ môn Tin học quản lý,

trường Đại học Kinh tế - Luật, năm 2012, với đề tài “Phân tích quy trình gửi tiền tiết

kiệm của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam”. Đề tài ngoài

việc đã đưa ra một số lý luận về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin;

đã ứng dụng được những kiến thức về HTTT kế toán trong việc phân tích quy trình gửi

tiền tiết kiệm và lưu đồ chứng từ liên quan. Đồng thời, đề tài cũng ứng dụng được những

kiến thức về HTTT quản lý trong việc phân tích hệ thống, xây dựng các sơ đồ hướng đối

tượng thực hiện các nghiệp vụ trong quy trình gửi tiền tại Ngân hàng. Tuy nhiên đề tài

còn tồn tại một số vấn đề như sau: Chưa nêu bật được tầm quan trọng ý nghĩa của đề tài,

phân tích đánh giá thực trạng hệ thống tiền gửi tiết kiệm còn chung chung, chưa cụ thể để

làm rõ ưu điểm và nhược điểm của hệ thống tại Agribank. Do đó đề tài chưa nêu được cụ

thể hướng phát triển, giải pháp hoàn thiện các hạn chế còn tồn tại cho cả chương trình ứng

dụng tại Ngân hàng.

Trong những năm qua, hệ thống các Ngân hàng Việt Nam đã tiến hành ứng dụng

Công nghệ thông tin vào hầu hết các nghiệp vụ Ngân hàng, hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xử

lý tự động các nghiệp vụ Ngân hàng và hỗ trợ phần nào công tác quản lý. Đơn vị cũng

luôn phải đối mặt với thách thức về đổi mới tổ chức, phương thức quản lý, quy trình điều

hành, đồng bộ với thực hiện ứng dụng CNTT để hoạt động hiệu lực, hiệu quả và minh

bạch. Việc NHNo&PTNT Việt Nam và chi nhánh Agribank Đông Hà Nội nói riêng triển

khai hệ thống IPCAS với chế độ giao dịch một cửa, cơ chế xử lý tập trung trực tuyến đã

đem đến nhiều tiện lợi cho khách hàng cũng như công tác quản lý của Ngân hàng. Tuy6nhiên, về mặt nghiệp vụ, quy trình trên hệ thống IPCAS đòi hỏi các giao dịch viên phải có

kiến thức cùng kỹ năng thật vững chắc về tất cả nghiệp vụ của Ngân hàng, đồng thời tốn

chi phí cùng thời gian để đào tạo nhân viên sử dụng thành thạo, hiểu rõ quy trình vận

hành của Hệ thống. Chính vì vậy, cần phải có sự phân tích, đánh giá xem xét tổng quát

cũng như chi tiết hơn về quy trình của các nghiệp vụ trên hệ thống từ đó sẽ tìm ra hướng

phát triển, giải pháp hoàn thiện các hạn chế còn tồn tại cho cả chương trình ứng dụng tại

Ngân hàng.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

- Hệ thống hóa những cơ sở lý luận về hệ thống thông tin, hệ thống thông tin quản lý và

phân tích hệ thống.

- Phân tích hệ thống về chức năng, dữ liệu phát sinh và mô hình quản lý của nghiệp vụ

mở tài khoản tiết kiệm tại chi nhánh Agribank Đông Hà Nội

- Hiểu được quy trình xử lý của Hệ thống trung tâm. Qua đó có thể đưa ra nhận xét, đánh

giá cho quy trình.

1.4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Quy trình Nghiệp vụ Tiền gửi tiết kiệm tại Agribank Đông Hà Nội.

- Hệ thống IPCAS phần nghiệp vụ Tiền gửi.

Phạm vi nghiên cứu:

Phân tích và đánh giá quy trình gửi tiền tiết kiệm tại Agribank Đông Hà Nội

1.5. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, đánh giá

- Phương pháp thu nhập thông tin.

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu hệ thống

- Phương pháp quan sát.71.6. Kết cấu khóa luận

Ngoài Lời cảm ơn, Mục lục, Danh mục sơ đồ hình vẽ, Danh mục từ viết tắt, Kết

luận, Tài liệu tham khảo, kết cấu khóa luận gồm ba phần:

Phần 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu.

Phần 2: Cơ sở lý luận và thực trạng hệ thống gửi tiền tiết kiệm tại Agribank Đông

Hà Nội.

Phần 3: Định hướng phát triển và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống gửi

tiền tiết kiệm tại Agribank Đông Hà Nội.8Phần 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG GỬI TIỀN TIẾT

KIỆM TẠI AGRIBANK ĐÔNG HÀ NỘI

2.1. Cơ sở lý luận chung

2.1.1. Những khái niệm cơ bản

- Hệ thống thông tin (HTTT): Đây là một hệ thống bao gồm con người, máy móc thiết

bị, kỹ thuật, dữ liệu và các chương trình làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân

phối thông tin cho người sử dụng trong một môi trường nhất định.

- Hệ thống thông tin quản lý: HTTTQL bao gồm các hệ thống thông tin hỗ trợ các hoạt

động nghiệp vụ và quản lý của các doanh nghiệp, các tổ chức. Tài nguyên của HTTT gồm

4 thành phần chính:

+ Tài nguyên (tiềm năng) về phần cứng của một hệ thống xử lý thông tin kinh tế là

toàn bộ các công cụ kỹ thuật thu thập, xử lý và truyền đạt thông tin. Các thành phần quan

trọng nhất của tài nguyên về phần cứng của HTTTQL là máy tính điện tử, mạng máy tính.

+ Tài nguyên về phần mềm là tổng thể các chương trình hệ thống, chương trình

ứng dụng của HTTTQL.

+ Tài nguyên về dữ liệu bao gồm các mô hình, các hệ quản trị CSDL, các CSDL

quản lý thông qua các quyết định quản lý.

+ Tài nguyên về nhân lực là chủ thể điều hành và sử dụng HTTTQL. Tài nguyên

về nhân lực bao gồm 2 nhóm:

++ Nhóm thứ 1 là những người sử dụng HTTT trong công việc hàng ngày của

mình như các nhà quản lý, kế toán, nhân viên các phòng ban.

++ Nhóm thứ 2 là các phân tích viên hệ thống, lập trình viên, kỹ sư bảo hành máy

là những người xây dựng và bảo trì HTTTQL.

Tài nguyên về nhân lực là thành phần rất quan trọng của HTTTQL vì con người chính là

yếu tố quan trọng nhất trong suốt quá trình thiết kế, cài đặt, bảo trì và sử dụng hệ thống.

Nếu tài nguyên về nhân lực không được đảm bảo thì dù hệ thống được thiết kế tốt đến đâu

cũng sẽ không mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất và kinh doanh.92.1.2. Một số lý thuyết của vấn đề nghiên cứu

2.1.2.1. Phân tích hệ thống

PTHT là sự nghiên cứu, điều tra, xem xét hệ thống (hiện thực hoặc dự kiến) một

cách tỉ mỉ, toàn diện, có hệ thống, để xác định những yêu cầu về thông tin và các quá

trình của hệ thống này, cùng với các mối quan hệ giữa các quá trình đó, cũng như quan hệ

với các hệ thống khác. PTHT là việc dùng một tập hợp các công cụ và kỹ thuật giúp cho

các nhà phân tích hiểu rõ hơn và tìm ra các giải pháp cho các vấn đề kinh doanh.

Thu thập thông tin là công đoạn đầu tiên của quá trình phân tích HTTT. Mục tiêu

của công việc này là thu được những thông tin liên quan đến mục tiêu đã đặt ra với độ

chính xác cao nhất. Mỗi phương pháp đều có những ưu, nhược điểm riêng và được áp

dụng cho phù hợp tình hình thực tế. Nhưng cho dù phương pháp nào thì cũng cần lưu ý:

biết càng nhiều thông tin về môi trường hoạt động làm việc của một tổ chức thì càng dễ

hiểu được các vấn đề đang được đặt ra và có khả năng đặt ra các câu hỏi thiết thực với các

vấn đề được xem xét. Các thông tin này gồm: Các thông tin chung về ngành của tổ chức;

Các thông tin về bản thân tổ chức; Các thông tin về các bộ phận liên quan.

Các phương pháp thu thập thông tin:- Phương pháp nghiên cứu tài liệu về hệ thống

- Phương pháp quan sát hệ thống

- Phương pháp phỏng vấn

- Phương pháp sử dụng phiếu điều tra

2.1.2.2. Các cách tiếp cận phân tích hệ thống Phương pháp hướng đối tượng

Với phương pháp hướng đối tượng, một hệ thống được chia tương ứng thành các thành

phần nhỏ gọi là các đối tượng, mỗi đối tượng bao gồm đầy đủ cả dữ liệu và hành động

liên quan đến đối tượng đó. Các đối tượng trong một hệ thống tương đối độc lập với nhau

thông qua các mối quan hệ và tương tác giữa chúng.10Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (53 trang)

×