1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Phụ lục 1 : Bảng cân đối kế toán (rút gọn) của Chi nhánh Nam Thăng Long giai đoạn 2010 – 2012

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (477.35 KB, 63 trang )


Khóa luận tốt nghiệpTỔNG CỘNG TÀI SẢNGVHD: TS. Nguyễn Thu Thủy5.167.7766.822.9817.944.6491.655.20532,031.121.66816,44BNỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ

SỞ HỮUICác khoản nợ Chính phủ và

Ngân hàng Nhà nước180.003233.742290.35353.73929,8556.61124,22IITiền gửi và vay các tổ chức

tín dụng khác275.5011.643.3662.271.9261.376.865499,77628.56038,25IIITiền gửi của khách hàng3.909.4603.905.3994.315.486-4.061-0,10410.08710,50IVVốn tài trợ, ủy thác đầu tư,

cho vay các tổ chức tín dụng

chịu rủi ro100.252120.887122.62520.63520,581.7381,44VChứng chỉ tiền gửi247.007373.615220.526126.60851,26-153.089-40,98VICác khoản nợ khác235.126237.253261.9892.1270,9024.73610,434.947.3496.514.2627.482.9051.566.91331,67968.64314,87220.427308.719461.74488.29240,05153.02549,575.167.7766.822.9817.944.6491.655.20532,031.121.66816,44TỔNG NỢ PHẢI TRẢ

VIIVốn và các quỹ

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐNPhụ lục 2 : Báo cáo kết quả kinh doanh Chi nhánh Nam Thăng Long giai đoạn 2010 – 2012

Đơn vị: 1.000.000 vnđSVTH: Lê Ngọc ThànhLớp: K45H4Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thu Thủy

So sánh 2011 với 2010Nội dung20102011Số tiền2012So sánh 2012 với 2011

Số tiềnTỷ lệ (%)Tỷ lệ (%)1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập

tương tự430.3881.117.5751.153.734687.187159,6736.1593,242. Chi phí lãi và các chi phí tương tự351.8091.002.4061.032.922650.597184,9330.5163,04I. Thu nhập lãi thuần78.579115.169120.81236.59046,565.6434,903. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ31.11137.43048.3566.31920,3110.92629,193.8806.64515.5222.76571,268.877133,59II. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ27.23130.78532.8343.55413,052.0496,65III. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh

doanh ngoại hối18.45030.73222.69712.28266,57-8.035-26,15IV. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động mua bán

chứng khoán kinh doanh-4.346-9.558-8.365-5.212-119,931.19312,48V. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động mua bán

chứng khoán đầu tư17.3117.3694.707-9.942-57,43-2.662-36,127. Thu nhập từ hoạt động khác544401611-143-26,2921052,378. Chi phí hoạt động khác422206509-216-51,18303147,09VI. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác1221951027359,84-93-47,694. Chi phí hoạt động dịch vụSVTH: Lê Ngọc ThànhLớp: K45H4Khóa luận tốt nghiệp

VII. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

VIII. Chi phí hoạt động

IX. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh

doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín

dụng

X. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

XI. Tổng lợi nhuận trước thuế

XII. Lợi nhuận sau thuếSVTH: Lê Ngọc ThànhGVHD: TS. Nguyễn Thu Thủy

8401.2031.11336343,21-90-7,4828.96140.34372.58911.38239,3032.24679,93109.226135.552101.31126.32624,10-34.241-25,268.06510.4167.9052.35129,15-2.511-24,11101.161125.13693.40623.97523,70-31.730-25,3675.87193.85270.05517.98123,70-23.797-25,36Lớp: K45H4Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (63 trang)

×