1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH THANH HÓA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (500.2 KB, 68 trang )


Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàngan toàn hệ thống và không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và toàn

hệ thống theo đòi hỏi của thị truường và lộ trình hội nhập quốc tế. Chất lượng,

hiệu quả và an toàn đạt được khi và chỉ khi công tác thẩm định của Chi nhánh

được tiến hành một cách nghiêm túc và hợp lý. Vì vậy, công tác thẩm định tài

chính dự án phải được đặt đúng vị trí của nó dưới sự chỉ đạo chặt chẽ, có cơ chế

quy trình công nghệ toàn diện và đồng bộ với quy trình công nghệ khác,tạo

thành một tổng thể giải pháp mang tính chiến lược trong định hướng phát triển

của toàn hệ thống. Để củng cố và phát triển công tác này trong thời gian tới, Chi

nhánh đưa ra một số nội dung chính về phương hướng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

Xác định phương hướng, nhiệm vụ trước tiên phải xuất phát từ việc xác địnhđúng vị trí, vai trò và nội dung công tác thẩm định tài chính dự án.

• Củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức thẩm định dự án.

• Ngoài các dự án đã và đang đầu tư, Chi nhánh còn chủ động tìm kiếm các dự án

để cho vay, từ trong kế hoạch và ý tưởng đầu tư của doanh nghiệp, tư vấn cho

doanh nghiệp khi xét thấy khả thi.

• Đẩy mạnh việc phân tích tổng hợp các thước đo, chỉ tiêu khoa học kỹ thuật, giá

thành sản phẩm, tỷ suất hoàn vốn của các loại hình hay đầu tư.

• Tăng cường giám sát, kiểm tra quá trình sử dụng vốn vay hay nói cách khác cán

bộ của Chi nhánh cần thẩm định dự án trong từng giai đoạn cụ thể. Chi nhánh

cần xem xét kỹ hồ sơ vay vốn của khách hàng.

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu

tư tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Thanh Hóa

3.2.1 Giải pháp về quy trình thẩm định

Hiện nay, quy trình thẩm định đã được ban hành chung tại NH TMCP

Đông Nam Á, quy trình này là kết quả của việc nghiên cứu của các cán bộ có

trình độ, đảm bảo khoa học và theo phân cấp vì vậy cần tuân thủ đúng quy trình

này để thẩm định chính xác. Phòng tín dụng cần tổ chức tham quan học tập mô

hình thẩm định tại các ngân hàng bạn học tập những nét mới những nét tiến bộ

để xây dựng và hoàn thiện mô hình thẩm định tại ngân hàng TMCP Đông Nam

Á. Thực tế do đặc điểm của các dự án đầu tư theo thời hạn( ngắn hạn, trung hạn,

56SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàngdài hạn) là rất khác nhau nên cần phải có những qui trình thẩm định khác nhau

phù hợp với từng loại dự án khác nhau. Tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á hiện

nay chưa có một qui trình thẩm định riêng cho tùng loại dự án này mà các dự án

ngắn hạn chỉ có qui trình lược bớt của qui trình áp dụng với dự án dài hạn.

3.2.2Giải pháp về nội dung thẩm định

- Về việc thẩm định hồ sơ vay vốn: Hồ sơ vay vốn của khách hàng sẽ đầy

đủ và chính xác hơn nếu được kiểm toán của doanh nghiệp. Việc yêu cầu các

doanh nghiệp cung cấp các báo cáo đã được kiểm toán sẽ giúp các thông tin thu

thập được chính xác và việc cho vay sẽ giảm bớt rủi ro, rút ngắn thời gian thẩm

định, đảm bảo tính chính xác của các chỉ tiêu. Tuy nhiên khi xem xét các báo

cáo do doanh nghiệp lập thì phải kiểm tra tính đúng đắn, trung thực của tài liệu

theo đúng lệnh kế toán thống kê và chế độ kế toán đối với doanh nghiệp. Khi

nhận hồ sơ, cán bộ thẩm định phải kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới ký nhận nếu không

sẽ ảnh hưởng đến thời gian thẩm định và chất lượng thẩm định.

- Thẩm định khách hàng vay vốn: Một doanh nghiệp có khả năng tài chính

nhưng nếu người lãnh đạo không đảm bảo các yêu cầu đề ra thì doanh nghiệp đó

không thể phát triển bền vững vì vậy cán bộ thẩm định phải phân tích rõ về khả

năng quản trị của chủ doanh nghiệp và ban lãnh đạo doanh nghiệp. Một số tiêu

chí quan trọng cần nắm bắt: uy tín của lãnh đạo trong và ngoài doanh nghiệp,

kinh nghiệm trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh…Hiện nay việc đánh giá về

lãnh đạo doanh nghiệp chủ yếu mới được quan tâm qua việc xem xét bằng cấp,

số năm công tác mà chưa có được một cách đánh giá cụ thể và chính xác hơn,

trong trường hợp này cán bộ thẩm định có thể thu thập thông tin từ báo chí, từ

các bạn hàng của doanh nghiệp, từ các cơ quan quản lý nhà nước của doanh

nghiệp tai địa phương, từ cá cơ quan pháp luật như công an, toà án…Ngoài ra

cán bộ thẩm định cũng phải nâng cao hiểu biết pháp luật của mình vì với mỗi

loại hình doanh nghiệp khác nhau thì tính chất sở hữu, trách nhiệm tài sản và các

vấn đề về việc đại diện, thẩm quyền quyết định của ban lãnh đạo doanh nghiệp

cũng khác nhau.

57SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàng- Thẩm định nội dung thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanh

nghiệp: Muốn dự báo chính xác về thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm của

doanh nghiệp cần có những biện pháp cụ thể để đánh giá, dự báo nhu cầu tiêu

dùng trong tương lai. Một số phương pháp đánh giá như: dùng phương pháp hệ

số co giãn, phương pháp ngoại suy thống kê, phương pháp định mức…Việc sử

dụng loại phương pháp nào còn tuỳ vào loaị sản phẩm mà doanh nghiệp cung

cấp. Ngoài việc tự đánh giá bằng các phương pháp trên cũng cần chú ý thu thập

thông tin từ bên ngoài. Kết hợp hoặc lấy thông tin từ các Bộ, ngành có liên quan

để phân tích chính xác nội dung này. Để làm tốt nội dung thẩm định này thì đòi

hỏi cán bộ thẩm định phải khai thác tốt hệ thống thông tin trong và ngoài ngành

ngân hàng.

- Về thẩm định yếu tố kỹ thuật của dự án: Hầu như các cán bộ đều không

được đào tạo về kỹ thuật nên phần thẩm định này của ngân hàng thường được

thực hiện sơ sài và dựa nhiều vào báo cáo nghiên cứu khả thi của chủ đầu tư vì

vậy ngân hàng cần hợp tác với các cơ quan chuyên ngành để trợ giúp thẩm định,

cần cử các cán bộ học tập thêm về kỹ thuật hoặc cử những cán bộ chuyên trách

về các ngành nghề khác nhau.

- Về thẩm định chi phí: Hiện nay ở Việt Nam rất ít khi các doanh nghiệp

tính toán các chi phí về môi trường khi tính toán hiệu quả của dự án. Nhưng xét

trong một mục tiêu xa hơn, cùng với các quy định Việt Nam đã cam kết khi gia

nhập WTO thì việc xem xét các chi phí về môi trường có ý nghĩa kinh tế xã hội

vô cùng quan trọng.

3.2.3 Giải pháp về nguồn nhân lực

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thẩm định dự án

cho đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định. Việc tiến hành đào tạo, nâng cấp

hay đào tạo lại một cách bài bản và hệ thống phải được tiến hành đều đặn hàng

năm. Ngoài ra có thể trực tiếp tổ chức hoặc tham gia các cuộc thi liên quan đến

nghiệp vụ thẩm định. Thường xuyên thực hiện công tác bổ xung, tuyển mới một

58SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàngcách nghiêm túc nhằm tuyển dụng được những người có năng lực thực sự vào

làm việc, bố trí dàn xếp đầy đủ cán bộ cho những công đoạn còn thiếu và yếu.

- Ngoài việc tích cực đưa ra một bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính,

mức độ lành mạnh trong tài chính doanh nghiệp qua hệ thống các chỉ tiêu phân

tích như hiện nay, điều quan trọng hơn (đương nhiên là khó hơn và đòi hỏi nhiều

kinh nghiệm và trình độ hơn) đó là phải biết cùng một lúc phải phối kết hợp nhiều

chỉ tiêu để đưa ra đánh giá của mình, biết quan tâm tìm tòi các số liệu liên quan

đến những dự án khác tương tự đã và đang hoạt động cũng như có được các số

liệu liên quan đến các định mức chuẩn của toàn ngành mà doanh nghiệp đang

hoạt động trong đó.

- Nâng cao hơn nữa khả năng đọc và hiểu các báo cáo tài chính, bảng cân

đối kế toán..., tích cực nâng cao hơn nữa chất lượng phân tích tài chính doanh

nghiệp.

- Một điều lưu ý đó là vì những lý do khác nhau (chẳng hạn như thiên vị,

nể nang doanh nghiệp...) mà các cán bộ thẩm định nhiều khi đã bỏ qua rất nhiều

khía cạnh tài chính doanh nghiệp đáng quan tâm, đáng phân tích. Do vậy, trong

thời gian tới phải từng bước loại bỏ thực trạng này, bởi lẽ sự thành công hay thất

bại từ món vay một phần lớn là do việc cán bộ thẩm định thẩm định như thế nào.

Cũng cần xây dựng cơ chế kiểm tra giám sát một cách chặt chẽ và có hình thức

thưởng phạt hợp lý trong những sai phạm hay thành tích trong thẩm định. Các

chính sách đãi ngộ cần phải được cụ thể hoá theo hướng tăng cường và khuyến

khích vật chất, kèm theo đó là các cơ hội thăng tiến để thúc đẩy ý thức trách

nhiệm và tinh thần tự vươn lên của các cá nhân, đồng thời có chính sách thu hút

đội ngũ chuyên gia giỏi về hợp tác tư vấn.

Ngoài việc đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn, cần giáo dục đạo

đức, tư tưởng cho cho cán bộ thẩm định. Điều này bắt nguồn từ đặc điểm của

hoạt động thẩm định: đó là một lĩnh vực phức tạp và chứa đựng nhiều rủi ro. Vì

vậy cần xác định đạo đức, kỷ luật nghề nghiệp, nghiêm túc tuân thủ các quy

trình, văn bản của cấp trên.

59SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàng- Về năng lực chuyên môn phải có trình độ đại học trở lên, phải có các

kiến thức cơ bản về kinh tế thị trường, hoạt động tài chính và pháp luật, phải

thông thạo ngoại ngữ và công nghệ thông tin liên quan đến lĩnh vực thẩm định.

Biết phân tích đánh giá các dự án đầu tư và các vấn đề liên quan thuần thục,

sáng tạo và khoa học tìm ra nhiều phương pháp mới.

Về kinh nghiệm, cán bộ thẩm định phải là người trực tiếp tham gia giám

sát, theo dõi và quản lý nhiều dự án, biết đúc kết kinh nghiệm từ các lĩnh vực

khắc phục cho chuyên môn của mình.

Tổ chức điều hành công tác thẩm định phải hợp lý và khoa học, tiết kiệm

thời gian, chi phí nhưng vẫn đạt hiệu quả đề ra

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát cán bộ thẩm định trong

việc chấp hành các văn bản pháp luật của Nhà nước cũng như quy trình thẩm

định dự án tránh những sai sót đáng tiếc.

3.2.4 Tăng cường công tác Thu thập và xử lý thông tin

- Tăng cường hệ thống thông tin nội bộ :

Để đảm bảo xây dựng một hệ thống thông tin có hiệu quả, trước hết Ngân

hàng cần ban hành thu thập một quy chế thông tin định kỳ cho các trung tâm, bộ

phận thông tin ở các chi nhánh cũng như Trung ương. Những thông tin cần thiết

liên quan đến dự án phải được cung cấp một cách nhanh chóng, đầy đủ và nhất

là thông suốt trong toàn hệ thống. Một lợi thế rất lớn của Ngân hàng TMCP

Đông Nam Á Chi nhánh Thanh Hóa đều có các chi nhánh giao dịch trên địa bàn,

các phòng ban đều được trang bị máy tính khá hiện đại và được kết nối mạng

nội bộ, rất thuận tiện cho việc trao đổi thông tin . Nếu Ngân hàng biết khai thác

có hiệu quả mạng máy tính này thì đây sẽ là chìa khoá giải quyết vấn đề thông

tin một cách nhanh chóng và thu hồi được lợi ích lớn.

Các chi nhánh sẽ thu thập và lưu trữ thông tin cụ thể về tình hình ở khu

vực, địa bàn hoạt động của mình. Hàng tuần hay một hai lần, chi nhánh sẽ gửi

các báo cáo thông tin thu thập được về phòng thẩm định và quản lý tín dụng ở

Trung ương để lưu trữ và tổng hợp trên phạm vi toàn quốc. Việc trao đổi thông

60SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàngtin giữa các phòng và chi nhánh được thực hiện qua hệ thống máy tính nội bộ.

Một mặt, thông tin được phân loại và tổng hợp theo ngành, lĩnh vực, khu vực

khác nhau và nếu có khả năng, Ngân hàng nên tổng hợp thông tin của một số

Tổng Công ty lớn mà Ngân hàng có quan hệ thường xuyên, lâu dài. Mặt khác,

thông tin cũng được tổng hợp theo hướng bao gồm ba nội dung chủ yếu:

+ Thông tin về kinh tế xã hội nói chung : các thông tin về chủ trương,

chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước về tình hình đầu tư trực tiếp nước

ngoài hay đầu tư trong nước cho các ngành công nghiệp, năng lượng, điện lực…

tình hình xuất nhập khẩu, thuế suất…

+ Thông tin về tài chính Ngân hàng: Các Nghị định của Chính phủ, thông tư,

quyết định, quy chế của Bộ tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các thông tư liên Bộ.

+ Thông tin về thị trường giá cả : bao gồm cả nguyên liệu sản xuất, máy

móc thiết bị và hàng tiêu dùng.

- Ngoài ra, Ngân hàng có thể đa dạng hoá nguồn thông tin từ các bạn hàng

của doanh nghiệp để nắm được tình hình quan hệ thanh toán, khả năng đảm bảo

của việc cung cấp đầu vào và tiêu thụ đầu ra của dự án, thuê những Công ty

kiểm toán xác định tính chính xác và trung thực của các báo cáo tài chính.

- Lưu trữ thông tin cũng là vấn đề đáng quan tâm, do đó Ngân hàng nên

chuyển toàn bộ các thông tin lưu trữ cần thiết ở hình thức văn bản giấy tờ vào máy

tính để quản lý có hiệu quả hơn. Với sự trợ giúp của công nghệ tin học, Ngân hàng

sẽ xây dựng được những phương pháp thu thập, phân tích, xử lý và lưu trữ thông

tin có hiệu quả và góp phần nâng cao số lượng, chất lượng thông tin thu thập được.

Nhưng để thực hiện được điều này Ngân hàng phải nâng cấp hệ thống máy tính,

hoàn thiện trình độ cán bộ công nhân viên trong việc xử lý thông tin trên mạng máy

tính của Ngân hàng.

3.2.5. Một số giải pháp khác

- Thành lập tổ đánh giá tài sản đảm bảo61SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàngQua thực tế thực tập tại ngân hàng cho thấy các cán bộ thẩm định thường

không có chuyên môn trong việc đánh giá tài sản đảm bảo dẫn đến khả năng rủi

ro lớn cho các Ngân hàng.

Hơn nữa các dự án trung và dài hạn thường đòi hỏi một nguồn tài sản đảm

bảo lớn như các công ttrình xây dựng, bất động sản…mà giá trị của chúng rất

khó xác định do chênh lệch giữa giá đánh giá và giá trị thị trường. Nếu chuyên

môn của cán bộ thẩm định không vững thì việc đánh giá này là không chính xác.

Các ngân hàng nên cho các cán bộ tham gia các lớp tập huấn về đánh giá

tài sản đảm bảo, học thêm chuyên môn bằng cấp tự nâng cao kiến thức của bản

thân đáp ứng công việc. Có thể tuyển dụng toàn thời gian hoặc thuê nhân sự bán

thời gian theo từng dự án trong đánh giá tài sản đảm bảo.

- Tăng thêm kinh phí cho công tác thẩm định :

Công tác thẩm định là công tác hết sức quan trong trong ngân hàng, nó

ảnh hưởng đến khả năng làm ăn, kinh doanh vốn và lợi nhuận của ngân hàng vì

vậy muốn công tác này được tốt thì cần phải đầu tư đúng mức cho nó. Việc đầu

tư này có thể là việc cho cán bộ đi học thêm, đi học hỏi kinh nghiệm từ các

ngân hàng khác, tăng cường chế độ cho cán bộ nhân viên khuyến khích nhân

viên hăng say làm việc, làm việc có trách nhiệm hơn.

3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính

dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh

Thanh Hóa

3.3.1 Với chính phủ và các bộ ngành liên quan

Chính phủ phải có những quy định để tăng cường tính công khai trong

hoạt động kế toán tài chính.Nếu báo cáo tài chính không minh bạch sẽ làm biến

dạng, sai lệch các chỉ tiêu kết quả. Do đó, Chính phủ càn phải ban hành quy chế

bắt buộc và công khai kiểm toán doanh nghiệp.

Đề nghị các Bộ, ngành địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong việc phê

duyệt thẩm định các dự án vì nội dung dự án gồm nhiều khía cạnh có quan hệ

62SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàngchặt chẽ với nhau, các Bộ cần tham gia thẩm định dự án trên các khía cạnh, sự

phân phối này nhằm nâng cao trách nhiệm của từng bộ phận thẩm định dự án.

Cần tạo khung pháp lý chặt chẽ hơn nữa. Các công ty kiểm toán phải chịu

trách nhiệm trước đánh giá của mình.

3.3.2 Với ngân hàng nhà nước

a/ Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng tại các Ngân

hàng Việt Nam hiện nay

Nhận thức được tầm quan trọng của nghiệp vụ tín dụng DN đối với nền

kinh tế nói chung, vấn đề đặt ra là NHNN cần xây dựng một hệ thống luật điều

chỉnh nghiệp vụ tín dụng sao cho phù hợp với tình hình mới, vừa giúp cho các

Ngân hàng quản lý công tác tín dụng được tốt hơn, vừa tạo điều kiện cho các

DN có thể dễ dàng tiếp cận được vốn vay:

Thứ nhất, việc hoàn thiện và thống nhất Luật Ngân hàng và Luật các tổ

chức tín dụng là vấn đề được ưu tiên hàng đầu, bởi đây chính là nền tảng, cơ sở

cho các hoạt động tín dụng của các ngân hàng Việt Nam.

Thứ hai, việc thống nhất nội dung giữa các quy định về Giao dịch bảo đảm

cũng rất cần thiết để tránh cho Ngân hàng và KH gặp khó khăn trong quá trình

chứng thực TSĐB giữa hai bên, từ đó việc cấp tín dụng được diễn ra thuận lợi và

nhanh chóng hơn.

Xây dựng và quy chuẩn quy chế trong công tác phân tích tín dụng nói

chung và công tác thẩm định cho vay theo dự án đầu tư nói riêng theo hướng

thống nhất kết hợp với các cơ quan khoa học, bộ kế hoạch đầu tư, giúp cho các

ngân hàng tham chiếu phục vụ công tác thẩm định.

Ngoài ra, NHNN có thể đề ra những chính sách tín dụng thích hợp cho

từng thời kỳ, từng Ngân hàng cụ thể, đảm bảo được hoạt động liên tục của các

Ngân hàng, nâng cao năng lực hoạt động, tính chuyên nghiệp và chất lượng của

các sản phẩm dịch vụ, đồng thời giảm thiểu những rủi ro tín dụng không đáng

có, gây tổn thất về mặt tài chính và ảnh hưởng đến uy tín và sức cạnh tranh của

ngân hàng Việt Nam so với những ngân hàng nước ngoài khác.

63SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Khóa luận tốt nghiệpKhoa Tài chính - Ngân hàngb/ Tăng cường chất lượng hoạt động của trung tâm thông tin tín dụng

Ngân hàng nhà nước (CIC)

Trung tâm thông tin tín dụng có chức năng thu thập và cung cấp dịch vụ

thông tin tín dụng cho các Ngân hàng, các TCTD và tổ chức cá nhân khác nhằm

góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động của Ngân hàng, phòng ngừa hạn chế

rủi ro tín dụng và đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Hiện tại, hoạt động của

Trung tâm đã đạt những kết quả đáng khích lệ, cung cấp cho các TCTD về thông

tin của các DN cả trong và ngoài nước, về tình hình biến động trên thị trường…

Tuy vậy, do nhu cầu thực tế quá lớn nên Trung tâm chưa thể đáp ứng được vì

lượng thông tin thu thập được chưa đầy đủ và kịp thời. Do đó, để công tác thu

thập và xử lý thông tin đạt hiệu quả cao hơn cần:

- Đổi mới công nghệ thông tin, tăng cường trang bị các phương tiện hiện

đại cho Trung tâm để tạo điều kiện tốt hơn trong việc thu thập, cung cấp và xử

lý thông tin kịp thời, đầy đủ.

- Tích cực phối hợp với các TCTD trong việc thu thập, xử lý và lưu trữ

thông tin nhằm tạo dựng kho dữ liệu cho hệ thống thông tin tín dụng Ngân hàng.

Cần kết hợp với các tổ chức khác như bộ kế hoạch đầu tư, tổng cục thống kê…

để đưa ra những thông tin đa dạng và phong phú hơn nữa về mọi ngành trong

nền kinh tế.

- Phát triển mạnh mẽ dịch vụ chia sẻ thông tin quan hệ tín dụng của KH

vay. Ngoài việc thu thập thông tin phục vụ yêu cầu quản lý của NHNN và các

Ngân hàng khác, Trung tâm tín dụng có thể hỗ trợ các DN và tổ chức khác có

nhu cầu thông tin để nắm chắc hơn về KH của mình.

3.3.3 Với ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á là đầu não, chỉ đạo và quản lý hoạt động

của các chi nhánh, trong đó có Chi nhánh Thanh Hóa. Chính vì vậy sự hỗ trợ, tư

vấn của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á sẽ tạo điều kiện cho chi nhánh hoạt

động hiệu quả, góp phần làm vững mạnh cả hệ thống.

64SV: Bùi Thị Ngọc Hạnh- 09D180256Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (68 trang)

×