1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ thông tin >

Tổ công tác TV (2)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.71 MB, 71 trang )


Công tác quản lý th viện trờng THCSHoạt động 2

Bài tập

thực

hành cá

nhânViết Quyết định

thành lập Tổ công

tác th viện năm học

2009 - 2010 của tr

ờng bạnPhạm Bích - NVQLKetnooi.com26Công tác quản lý th viện trờng THCSIi. vài nét về nghiệp vụ tV trờng học

Hoạt động 3:Đọc tài liệu số 3 Nghiệpưvụư

thưviệnưtrư ngưhọcưphần Đăng ký sách

ưbáo:

+ưĐăngưkýưtổngưquát

+ưĐăngưkýưcáưbiệt

+ưĐăngưkýưsáchưgiáoưkhoa

Ghi những nhận thức của bạn

vào vở học tập

Ketnooi.comPhạm Bích - NVQL27Công tác quản lý th viện trờng THCS1. Đăng ký sách báo1.1. Đăng ký tổng quát:

1.1.1. Tổng số sách báo, tạp chí nhập kho

1.1.2. Tổng số sách báo, tạp chí xuất kho

1.1.3. Tình hình kho sách từng học kỳ, từng năm

họcPhạm Bích - NVQLKetnooi.com28Công tác quản lý th viện trờng THCS1.2.ưĐăngưkýưcáưbiệt

Cột 1: Ngày vào sổ

Cột 2: Số thứ tự.

Cột 3: Tên tác giả và tên sách

Cột 4: Kiểm kê

Cột 5: Xuất bản

Cột 6: Giá tiền

Cột 7: Môn loại

Cột 8: Số thứ tự đã vào sổ tổng quát của các hoá đơn chứng từ

Cột 9: Ngày và số biên bản xuất

Cột 10: Ghi chú1.3. Đăng ký sách giáo khoa- Theo tên sách, mỗi tên sách ghi trên 1 mặt

- Những bản sách của cùng 1 tên sách cùng năm xuất bản đăng

ký vào 1 dòng

Phạm Bích - NVQLKetnooi.com29Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (71 trang)

×