1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >

Tuần...... Ngày dạy: 8A1:.....................; 8A2:....................

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.8 MB, 217 trang )


Trường

:Giáo án Tin học 8HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM ĐỀ 1

TTĐiểmĐáp án

ProgramCau_1;Begin

Câu 1Write(‘ TRUONG PHO THONG DAN TOC NOI TRU

TAN UYEN’);3Readln

End.

Program Cau_2;

VarS,a,b,c: Real;Begin

Write(‘Nhap a:’);readln(a);

Câu 2Write(‘Nhap b:’);readln(b);3Write(‘Nhap c:’);readln(c);

S:=a*b*c;

Writeln(‘Tich 3 so a va b va c la:’,S);

Readln

End.

Câu 34program Cau_3 ;

uses crt;

var a,b,max : interger;

begin

clrscr;

write(‘ nhap so a : ‘); readln(a);

write(‘ nhap so b : ‘); readln(b);

max:=a;

if max < b then max:=b;Giáo viên:102Năm học 2014-2015Trường

:Giáo án Tin học 8write(’So lon nhat la:’,max);

readln

end.

Tổng

điểm10Đề 2:

Câu 1. (3 điểm). Viết chương trình in ra màn hình dòng chữ:

“ XIN CHAO CAC BAN”

Câu 2. (3 điểm). Viết chương trình tính tổng 2 số a, b. Với a, b là 2 số nguyên

nhập từ bàn phím.

Câu 3. (4 điểm). Viết chương trình nhập hai số nguyên a và b khác nhau từ bàn

phím và in hai số đó ra màn hình theo thứ tự không giảm.

_____________________Hết_____________________

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM ĐỀ 2

TTĐáp án

ProgramCâu 1ĐiểmCau_1;Begin

Writeln(‘ XIN CHAO CAC BAN’);3Readln

End.

Câu 2Program Cau_2;

VarS,a,b: integer;Begin

Write(‘Nhap a:’);readln(a);

Write(‘Nhap b:’);readln(b);

Giáo viên:3103Năm học 2014-2015Trường

:Giáo án Tin học 8S:=a+b;

Write(‘Tong 2 so a va b la:’,S);

Readln

End.

Program Cau_3 ;

uses crt ;

var a,b : integer ;

begin

Câu 3clrscr ;

write(‘ nhap so a : ‘) ; readln(a) ;4write(‘ nhap so b : ‘) ; readln(b) ;

if a < b then write(a,’ ‘,b) else

write(b,’ ‘,a) ;

readln

end.

Tổng

điểm103. Kết thúc:

- GV đọc điểm và nhận xét tiết kiểm tra.

- Hs về nhà học bài chuẩn bị cho tiết ôn tập.Giáo viên:104Năm học 2014-2015Trường

:Giáo án Tin học 8Tiết 33

Tuần......Ngày soạn:............................

Ngày dạy: 8A1:.....................; 8A2:....................

ÔN TẬPI. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- Củng cố các kiến thức đã học và vận dụng để viết một số chương trình.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng một số câu lệnh để viết chương trình.

3. Thái độ

- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: SGK, Giáo án.

2. Học sinh: SGK, đọc trước bài.

3. Phương pháp dạy học:

- Đặt vấn đề, gợi mở, vấn đáp.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong quá trình ôn tập.

3. Bài mới:

- Giới thiệu bài: Trực tiếp.

- Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO

VIÊN

1. Hoạt động 1 : Lý thuyết.HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

A. Lý thuyết.

- HS lắng nghe, ghi chép và trả lời câu hỏi.Câu 1: Ngôn ngữ lập trình là gì? Câu 1: Ngôn ngữ lập trình là tập hợp các kí

Chương trình dịch là gì?

hiệu và quy tắc viết các lệnh tạo thành một

chương trình hoàn chỉnh và thực hiện được

trên máy tính.

+ Chương trình dịch là chương trình có

chức năng chuyển đổi chương trình được

Giáo viên:105Năm học 2014-2015Trường

:Giáo án Tin học 8viết bằng ngôn ngữ lập trình thành chương

trình thực hiện được trên máy tính.

Câu 2: Từ khoá là gì?Câu 2:

+ Từ khoá: đó là các từ vựng để giao tiếp

giữa người và máy. Từ khoá của một ngôn

ngữ lập trình là những từ dành riêng, không

được dùngcho bất kì mục đích nào khác

ngoài mục đích sử dụng do ngôn ngữ lập

trình quy định.Câu 3: Tên trong ngôn ngữ lập

Câu 3:

trình là gì? Quy tắc đặt tên?

+ Tên: là 1 dãy các kí tự được dùng để chỉ

tên hằng số, tên biến, tên chương trình, …

Tên được tạo thành từ các chữ cái và các

chữ số song bắt buộc chữ cái đầu phải là

chữ cái.

- Tên được dùng để phân biệt các đại lượng

trong chương trình và do người lập trình đặt

theo quy tắc :+ Hai đại lượng khác nhau trong một

chương trình phải có tên khác nhau.

+ Tên không được trùng với các từ khoá.

Câu 4: Cấu trúc chung của một Câu 4:

chương trình gồm mấy phần? Hãy Cấu trúc chung của chương trình gồm có 2

trình bày cụ thể từng phần?

phần:

+ Phần khai báo thường gồm các câu lệnh

dùng để:

- Khai báo tên chương trình.

- Khai báo các thư viện (chứa các lệnh có

sẵn có thể sử dụng được trong chương

trình) và một số khai báo khác.

- Phần khai báo có thể có hoặc không

nhưng nếu có phần khai báo thì nó phải

được đặt trước phần thân chương trình.

+ Phần thân của chương trình gồm các câu

lệnh mà máy tính cần thực hiện. Đây là

Giáo viên:106Năm học 2014-2015Trường

:Giáo án Tin học 8phần bắt buộc phải có.

A. Lý thuyết.

2. Hoạt động 2: Lý thuyết.Câu 5:Câu 5: Các kiểu dữ liệu cơ bản

trong Turbo Pascal?Bảng dưới đây liệt kê một số kiểu dữ liệu

cơ bản của ngôn ngữ lập trình Pascal:

Tên

kiểuPhạm vi giá trịintegerSố nguyên trong khoảng −215

đến 215 − 1.realSố thực có giá trị tuyệt đối

trong khoảng 2,9×10-39 đến

1,7×1038 và số 0.charMột kí tự trong bảng chữ cái.stringXâu kí tự, tối đa gồm 255 kí tự.Câu 6:

* Cách khai báo biến, hằng trong pascal:

Câu 6: Nêu cách khai báo biến,

hằng trong Pascal? Cú pháp gán Var :
liệu của biến>;

giá trị cho biến? Cho VD?

- Var là từ khoá của ngôn ngữ lập trình

dùng để khai báo biến.

Const = ;

- Const là từ khoá của ngôn ngữ lập trình

dùng để khai báo hằng.

VD: Khai báo biến: Var m,n : Interger;

S : real;

Thongbao: string;

Khai báo hằng: Const a = 10;

Pi = 3.14;

* Cú pháp gán giá trị cho biến:

Giáo viên:107Năm học 2014-2015Trường

:Giáo án Tin học 8:=;

Câu 7:

Bài toán là một công việc hay một nhiệm

Câu 7: Bài toán là gì? Quá trình vụ cần phải giải quyết.

giải bài toán trên máy tính gồm Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm

mấy bước?

có 3 bước:

Bước 1 : Xác định bài toán

Bước 2 : Mô tả thuật toán

Bước 3 : Viết chương trình

Câu 8:

Cú pháp của câu lệnh điều kiện dạng đủ và

câu lệnh điều kiện dạng thiếu.

Câu 8: Trình bày cú pháp của câu

lệnh điều kiện dạng đủ và câu

lệnh điều kiện dạng thiếu? Cho

VD?- Dạng thiếu: If < Điều kiện > then
lệnh>;

- Dạng đủ: If < Điều kiện > then
1> Else ;

- Cho ví dụ 1 : If a> b then write (a);

- Cho ví dụ 2 : If a>b then Max := a else

Max:= b;4. Dặn dò:

- Về nhà hệ thống lại các kiến thức đã học, tiết sau ôn tập (tt).

IV. Rút kinh

nghiệm: ................................................................................................................

...............

...............................................................................................................................

_________________________________________Giáo viên:108Năm học 2014-2015Trường

:Giáo án Tin học 8Tiết 34

Tuần......Ngày soạn:............................

Ngày dạy: 8A1:.....................; 8A2:....................

ÔN TẬP (tt)I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của học sinh từ đầu năm học.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng một số câu lệnh để viết chương trình.

3. Thái độ

- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: SGK, Giáo án.

2. Học sinh: SGK, đọc trước bài.

3. Phương pháp dạy học:

- Đặt vấn đề, gợi mở, vấn đáp.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong quá trình ôn tập.

3. Bài mới:

- Giới thiệu bài: Trực tiếp.

- Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINHCác bài tập 4, 5, 6 trang 33; Bài

5, 6 trang 51 SGK

- HS nghiên cứu và giải bài tập:

1. Hoạt động 1: Bài 1:

Bài 1:

Trình bày thuật toán giải phương

trình bậc nhất dạng tổng quát:

bx + c = 0

Giáo viên:INPUT: Các số b và c.

OUTPUT: Nghiệm của phương trình bậc nhất.109Năm học 2014-2015Trường

:Giáo án Tin học 8B1: Nhập b,c

B2: Nếu b<>0 thì tính nghiệm của phương

trình x=-c/b và chuyển tới bước 4

B3: Nếu c ≠ 0 thông báo phương trình đã

cho vô nghiệm. Ngược lại thông báo

* Viết chương trình giải phương phương trình đã cho VSN.

trình bậc nhất dạng tổng quát

B4: In kết quả và kết thúc thuật toán.

bx+ c = 0.

* Chương trình:

Program giai_ptrinh;

Var b,c : integer;

Begin

Write (‘Nhap b va c: ‘); Readln (b,c);If b <> 0 then write (‘nghiem cua pt x=’,

-c/b :9:3)2. Hoạt động 2: Bài 2:Else If c <> 0 then write (‘Phuong trinh vo

nghiem’) Else write (‘Phuong trinh vo so

nghiem’);Viết chương trình xuất ra màn hình Readln;

4 câu thơ sau :

End.Bài 2:

« Mùa hè là mùa thi cửProgram doan_tho;Chúc bạn hiền hai chữ thành côngUses crt;Thành công rồi có nhớ tôi khôngBeginHay là đã trót bỏ quên nơi nào »Writeln(‘Mua he la mua thi cu’);

Writeln(‘Chuc ban hien hai chu thanh

cong’);

Writeln(‘Thanh cong roi co nho toi

khong’);

Writeln(‘Hay la da trot bo quen noi nao’);3. Hoạt động 3: Bài 3:ReadlnEnd.

Viết chương trình tính tổng 2 số a,

b. Với a, b là 2 số nguyên nhập từ Bài 3:Giáo viên:110Năm học 2014-2015Trường

:Giáo án Tin học 8bàn phím.Program Tinh_tong;

Var S,a,b: integer;

Begin

Write(‘Nhap a:’);readln(a);

Write(‘Nhap b:’);readln(b);

S:=a+b;

Writeln(‘Tong 2 so a va b la:’,S);

Readln4. Hoạt động 4: Bài 4:End.Viết chương trình nhập vào 1 số Bài 4:

nguyên dương có 2 chữ số. In số Program chan_le;

đó ra màn hình cho biết số vừa

Uses crt;

nhập là số chẵn hay số lẻ.

Var n : integer;

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap 1 so:’);

Readln(n);

If n mod 2 = 0 then write(‘Day la so chan’)

Else write(‘Day la so le’);

Readln

End.

4. Dặn dò:

- Ôn lại bài tập và lí thuyết.

- Chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kỳ I.

IV. Rút kinh

nghiệm: ................................................................................................................

...............

...............................................................................................................................

_________________________________________Giáo viên:111Năm học 2014-2015Trường

:Giáo án Tin học 8Tiết 35Ngày soạn:............................Tuần......Ngày dạy: 8A1:.....................; 8A2:....................

KIỂM TRA HỌC KÌ II. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- Kiểm tra kiến thức của học sinh từ đầu năm học.

2. Kỹ năng

- Kiểm tra kĩ năng sử dụng một số câu lệnh để viết chương trình.

3. Thái độ

- Trung thực, nghiêm túc làm bài.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Giáo án, đề bài.

2. Học sinh: Học bài và chuẩn bị bài ở nhà.

3. Phương pháp dạy học:

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp:

2. Bài mới:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Câu 1. (2đ). Tên trong ngôn ngữ lập trình là gì? Quy tắc đặt tên?

Câu 2. (2đ). Cấu trúc chung của một chương trình gồm mấy phần? Hãy trình bày

cụ thể từng phần?

Câu 3. (3đ). Viết chương trình tính tổng và tích 2 số a, b. Với a, b là 2 số thực

nhập từ bàn phím.

Câu 4. (3đ). Viết chương trình giải phương trình bậc nhất dạng tổng quát:

Giáo viên:112Năm học 2014-2015Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (217 trang)

×