1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

5 Phương pháp phân tích

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (288.91 KB, 22 trang )


7.5.2 Mục tiêu nghiên cứu 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tăng chi tiêu của

các hộ gia đình.

(a) Mô hình Kinh tế lượng lý thuyết

* Mô hình tổng quát

Yi = β 0 + β i X i + uiYi là chi tiêu bình quân đầu người hàng tháng

β 0 , β i là hệ số hồi quy của mô hình

Xi là các biến độc lập (các nhân tố có ảnh hưởng đến chi tiêu bình quân)

* Dạng hàm áp dụng

ln Yi = β 0 + β i X i + uilnYi là logarit chi tiêu bình quân đầu người hàng tháng

β 0 , β i là hệ số hồi quy của mô hình

Xi là các biến độc lập (các nhân tố có ảnh hưởng đến chi tiêu bình quân)

* Phương pháp ước lượng

Phương pháp bình phương nhỏ nhất (Ordinary Least Squares)

* Ý nghĩa của các hệ số hồi quy

Các hệ số hồi quy cho biết sự thay đổi tương đối của Y đối với sự thay đổi tuyệt

đối của biến Xi. Trong điều kiện các nhân tố khác không đổi, khi biến X i tăng/giảm

một đơn vị thì biến Y tăng giảm tương ứng β i x100 (%) hoặc biến Y tăng/giảm tương

ứng e β lần.

i(b) Áp dụng trong nghiên cứu:

Kế thừa các nghiên cứu trước, chúng tôi đề xuất mô hình nghiên cứu như sau:

Ln(CHIBQ) = β 0 + β 1 DANTOC + β 2 GIOITINH + β 3QUYMO _ HO + β 4 PHUTHUOC + β 5TUOICHU + β 6 HOC _ TT +β 7 LAM _ NONG + β 8TONGDAT + β 9TONGVAYT + uTrong đó:17Bảng 2. 2: Các biến số của mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêuKý hiệuMô tả biến sốĐơn vịKỳ vọngDANTOCLà biến dummy, nhận giá trị 0 nếu hộ gia

đình thuộc dân tộc Kinh, nhận giá trị 1

cho trường hợp hộ thuộc nhóm dân tộc

thiểu số(-)GIOITINHlà biến dummy, nhận giá trị 0 nếu chủ hộ

là nữ, nhận giá trị 1 nếu chủ hộ là nam(+).QUIMOHOlà biến thể hiện tổng số người trong hộngười(-)PHUTHUOClà biến thể hiện tổng số người không có người

hoạt động tạo thu nhập trong hộ(-)TUOICHUlà biến thể hiện số tuổi của chủ hộNăm(+)HOC_TTlà biến thể hiện số năm đi học của những Năm

người trưởng thành trong một hộ gia đình.(+)LAM_NONGlà biến dummy, nhận giá trị 0 nếu hộ làm

việc phi nông nghiệp, nhận giá trị 1 nếu

hộ hoạt động trong ngành trồng trọt, chăn

nuôi, thuỷ sản(-)TONGDATCLà biến thể hiện số mét vuông đất canh 1.000 m2

tác của hộ gia đình(+)TONGVAYTLà biến thể hiện số tổng số tiền mà hộ triệu đồng

vay.(+)u là sai số ngẫu nhiên

7.5.3 Mục tiêu nghiên cứu 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến đói nghèo của các hộ gia

đình

(a) Mô hình Kinh tế lượng lý thuyết

* Mô hình tổng quát (trong trường hợp một biến)3

Nếu ta đặt biến Y = 1: là hộ nghèo và Y=0 là hộ không nghèo thì

Pi = E (Y = 1 X i ) =1

1+ e− ( β1 + β 2 X i )Pi là kỳ vọng xác suất Y=1 (hộ là nghèo) với điều kiện Xi đã xảy raβ 1 , β 2 là hệ số hồi quy của mô hình

Xi là biến độc lập (nhân tố có ảnh hưởng đến nghèo)

Bằng phương pháp tuyến tính hóa, mô hình trên trở thành:

 P

ln i

1 − P

i3

 = β1 + β2 X 2 + u1Gujarati (1995, tr.554)18* Phương pháp ước lượng

Phương pháp ước lượng thích hợp cực đại (maximum likelihood method)

* Ý nghĩa của các hệ số hồi quy

Hệ số odds

Gọi hệ số OddO0 =P

P ( ho _ ngheo)

0

=

1−P

P ( ho _ khong _ ngheo)

0là hệ số chênh lệch nghèo banđầu, trong đó P0 là xác suất nghèo ban đầu.

Từ phương trình suy ra:

O0 =P0

= e β0 +β1X1+..+βk X k

1 − P0Giả định rằng các yếu tố khác không thay đổi, khi tăng X k lên 1 đơn vị, hệ số

chênh lệch nghèo mới (O1) sẽ là:

O1 =P

1

= e β0 +β1 X 1 +.. +βk ( X k +1) = e β0 +β1 X 1 +..+βk X k +βk = e β0 +β1 X 1 +..+βk X k ×e βk

1 −P

1

PPβ

1

0

Suy ra: O1 = 1 − P = 1 − P × e

1

0kP1Công thức trên có thể được viết lại như sau: 1 − P = O0 × e

1

Suy ra:P=

1βkO0 × e β k

1 + O0 × e β kThế hệ số Odd vào, ta được:P=

1P0 × e β k

1 − P0 (1 − e β k )Khi yếu tố Xk tăng lên một đơn vị thì xác suất nghèo của một hộ gia đình sẽ

chuyển dịch từ P0 sang P1

Dự đoán xác suất nghèo của hộ gia đình : P =1+ e (

1

β 0 + β1 X1 +..+ β k X k)(b) Xác định mô hình thực nghiệm.

Kế thừa các nghiên cứu trước, chúng tôi đề xuất mô hình nghiên cứu như sau:

Mô hình logit cho các pi được xác định như sau:

Pi =1

−( β0 +β1 DANTOC +β2 GIOITINH +β3 QUYMO _ HO +β4 PHUTHUOC +β5TUOICHU +β6 HOC _ TT +1 + e β7 LAM _ NONG +β8TONGDAT +β9TONGVAYT +u )Trong đó:19Bảng 2. 3: Các biến số của mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến nghèoKý hiệuMô tả biến sốĐơn vịKỳ

vọngNGHEOLà biến phụ thuộc đại diện trình trạng nghèo (nhận

giá trị 1) hoặc không nghèo (nhận giá trị 0) của hộ

gia đình.DANTOCLà biến dummy, nhận giá trị 0 nếu hộ gia đình

thuộc dân tộc Kinh, nhận giá trị 1 cho trường hợp

hộ thuộc nhóm dân tộc thiểu số(+)GIOITINHlà biến dummy, nhận giá trị 0 nếu chủ hộ là nữ,

nhận giá trị 1 nếu chủ hộ là nam(-).QUIMOHOlà biến thể hiện tổng số người trong hộngười(+)PHUTHUOClà biến thể hiện tổng số người không có hoạt động người

tạo thu nhập trong hộ(+)TUOICHUlà biến thể hiện số năm tuổi của chủ hộNăm(-)HOC_TTlà biến thể hiện số năm đi học của những người Năm

trưởng thành trong một hộ gia đình.(-)LAM_NONGlà biến dummy, nhận giá trị 0 nếu hộ làm việc phi

nông nghiệp, nhận giá trị 1 nếu hộ hoạt động trong

ngành trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản(+)TONGDATCLà biến thể hiện số mét vuông đất canh tác của hộ 1.000

gia đình

m2(-)TONGVAYTLà biến thể hiện số tổng số tiền mà hộ vay.(-)u là sai số ngẫu nhiên

8. Dự kiến cấu trúc báo cáo kết quả nghiên cứu

Báo cáo kết quả dự kiến có các phần sau:

1. Phần mở đầu

2. Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan

3. Phương pháp luận

4. Kết quả và thảo luận

5. Kết luận và gợi ý chính sách

6. Tài liệu tham khảo

7. Phụ lục số liệu và hình ảnh

TÀI LIỆU THAM KHẢO20triệu

đồngTiếng Việt

1. Bùi Quang Minh (2007), Những yếu tố tác động đến nghèo ở tỉnh Bình

Phước và một số giải pháp, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh

tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đinh Phi Hổ (2006), Kinh tế phát triển: Lý thuyết và thực tiễn, Nhà xuất bản

Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Dự án diễn đàn miền núi Ford (2004), Yếu tố ảnh hưởng đến đói nghèo ở

miền núi phía bắc.

4. Nghèo (2003), Báo cáo Phát triển Việt nam 2004, Báo cáo chung của các

nhà tài trợ tại Hội nghị tư vấn các nhà trợ Việt Nam, Hà Nội.

5. Nguyễn Trọng Hoài (2007), Kinh tế phát triển, Nhà xuất bản Lao động.

6. Nguyễn Trọng Hoài, Võ Tất Thắng, Lương Vinh Quốc Duy (2005), Nghiên

cứu ứng dụng các mô hình kinh tế lượng trong phân tích các nhân tố tác

động nghèo đói và đề xuất giải pháp xoá đói giảm nghèo ở các tỉnh Đông

Nam Bộ, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Trường Đại học Kinh tế Thành

phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Nhóm hành động chống đói nghèo (2004), Đánh giá nghèo theo vùng, Vùng

Đồng bằng Sông Cửu Long, Bản dịch tiếng Việt, 2004

8. Nicholas Minot, Bob Baulch và Michael Epprecht và Nhóm tác chiến bản

đồ đói nghèo liên Bộ (2003), Đói nghèo và bất bình đẳng ở Việt Nam: Các

yếu tố về địa lý và không gian, Viện Nghiên cứu Chính sách lương thực

Quốc tế và Viện nghiên cứu Phát triển, Hà Nội.

9. Tổng cục thống kê (2008), Bộ dữ liệu điều tra mức sống hộ gia đình Việt

Nam năm 2006.

10. Trương Thanh Vũ (2007), Các nhân tố tác động đến nghèo đói ở vùng ven

biển Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2003-2004, Luận văn thạc sĩ kinh

tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí

Minh.

11. Võ Tất Thắng (2004), Thực trạng và những yếu tố tác động đến nghèo ở

tỉnh Ninh Thuận, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành

phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.21Tiếng Anh

12. AusAID (2004). MeKong Delta Poverty Analysis – Final Report

13. Dominique Haughton, Jonathan Haughton, Nguyen Phong (2001), Living

Standards During an Economic Boom The Case of Vietnam, Statistical

Publishing House, Hanoi, VietNam

14. Lilongwe và Zomba (2001), The Determinants Of Poverty In Malawi, 1998,

The National Economic Council, The National Statistical Office, Zomba,

Malawi and The International Food Policy Research Institute, Washington,

DC, USA

15. Guijarati (1995), Basic Econometrics, McGraw-Hill International Editions.22Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (22 trang)

×