1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Giao thông - Vận tải >

VI. Công tác thí nghiệm hiện trường

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.71 MB, 95 trang )


Biện pháp thi công- Trong suốt quá trình thi công, căn cứ theo tiến độ, Nhà thầu sẽ đa ra thứ tự vật

liệu thí nghiệm và thông thạo công việc thí nghiệm các vật liệu đợc yêu cầu và phải có

sự chấp thuận trớc của t vấn.

- Nhà thầu sẽ thông báo thời gian thí nghiệm ít nhất 1 giờ trớc khi thí nghiệm

cho Kỹ s t vấn giám sát để có sự chứng kiến bất cứ công việc thí nghiệm nào mà Kỹ

s t vấn giám sát thấy cần thiết.

- Đối với Nhà thầu, công tác thí nghiệm là công tác hết sức quan trọng. Nó

đánh giá và quyết định chất lợng cũng nh tiến độ đề ra. Việc tuân thủ mọi qui định

theo đúng trình tự cho mỗi hạng mục thi công trong công tác thí nghiệm theo đúng

hợp đồng là rất phù hợp và nằm trong mong muốn của nhà thầu. (Danh mục thiết bị

thí nghiệm đợc thể hiện trong hồ sơ năng lực của Nhà thầu)91Biện pháp thi côngChơng V

Tiến độ thi công công trình:

*Tiến độ thi công dự kiến nh sau:

+ Thời gian hoàn thành công trình là 48 tháng kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng

và phát khởi công.

- Nhà thầu thờng xuyên đối chiếu tiến độ thi công thực hiện so với tiến độ thi công mà

Nhà thầu đã thống nhất với KSTVGS để kịp thời có biện pháp giải quyết đảm bảo yêu

cầu về tiến độ thi công đề ra.

- Nếu KSTVGS và Chủ đầu t thấy tiến độ nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm

chậm tiến độ hoàn thành công trình, Nhà thầu sẽ có biện pháp cần thiết với sự đồng ý

của KSTVGS để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu.

- Nếu lý do chậm tiến độ thi công do Chủ đầu t gây ra hoặc phải kéo dài tiến độ thi

công thì Nhà thầu vẫn sẽ có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công theo yêu cầu của

KSTVGS.

- Nếu công trình hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong quyết định

thắng thầu do lỗi của Nhà thầu gây ra thì Nhà thầu sẽ chịu mọi tổn thất và chịu phạt

theo quy định của Nhà nớc.

- Bằng kinh nghiệm nhà thầu khẳng định sẽ thi công công trình hoàn thành trớc tiến

độ chung của dự án.

1 . Cơ sở lập tiến độ thi công.

- Tiến độ thi công tổng thể của toàn dự án và hồ sơ mời thầu.

- Định mức XDCB số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ trởng Bộ Xây Dựng

- Dựa trên biện pháp thi công các hạng mục công trình và tổng thể công trình.

- Dựa trên cơ sở huy động máy móc thiết bị thi công của Nhà thầu và nguồn vật t vật

liệu cung cấp cho công trình.

- Dựa vào kinh nghiệm thi công các dự án có quy mô tơng tự.

- Dựa vào đơn giá vật liệu tại địa bàn thi công và năng lực cung cấp.

2. Trình tự lập tiến độ thi công.

- Tính toán khối lợng của các công tác chính.

- Xác định chính xác khối lợng ca xe máy chính cần thiết để phục vụ thi công.

- Nguồn cung cấp vật t, vật liệu, cự ly vận chuyển.

92Biện pháp thi công- Đề xuất phơng án thi công.

- Sắp xếp thời gian thi công các hạng mục.

- Bố trí máy móc và nhân vật lực phù hợp với từng công việc.

- Lập biểu đồ về các hạng mục và thời gian hoàn thành từng hạng mục.

3. Phơng pháp xây dựng tiến độ.

- Tính toán thời gian thi công các công tác chính trên cơ sở dựa vào định mức, năng

suất của máy và khối lợng thực tế phải thi công để hoàn thành một hạng mục công

việc.

- Xác định tiêu hao tài nguyên.

- Khả năng đáp ứng vật t vật liệu để thi công công trình.

- Khả năng đáp ứng về tài chính, con ngời.

- Tính toán thời gian nghỉ, giãn đoạn do tính chất công việc và do điều kiện thời tiết.

- Từ khối lợng tính toán, tiến hành lập biểu đồ thi công của công trình.

4. Phơng pháp tối u hoá biểu đồ nhân lực.

4.1. Lấy quy trình kỹ thuật làm cơ sở:

- Biểu đồ nhà thầu lập theo sơ đồ ngang trên đó thể hiện thời gian hoàn thành từng

hạng mục và các máy thi công chính.

4.2. Lấy tổ đội chuyên nghiệp làm cơ sở:

- Tổ hoặc nhóm thợ nào sẽ làm công việc chuyên môn ấy, với nguyên tắc nhân vật lực

không thay đổi nhng có thể làm các công tác đồng thời khác.

5. Thời gian hoàn thành công trình.

- Thời gian hoàn thành công trình : 48 tháng.

- Thời gian thi công công trình đảm bảo phù hợp thực tế, hợp lý giữa các hạng mục

liên quan, thoả mãn và hoàn thành trớc thời hạn của Chủ đầu t.

- áp dụng mọi biện pháp cần thiết, khai thác hết năng lực về năng suất của máy và

nhân vật lực.

6. Biện pháp đảm bảo tiến độ:

Báo cáo ngày:

Nhà thầu giám sát ở mặt bằng cơ bản theo ngày và có những báo cáo về :

+) Điều động nhân lực.

+) Điều động thiết bị xây dựng.

93Biện pháp thi công+) Công việc thực hiện.

Báo cáo tiến trình theo tuần:

+) Lịch trình công việc theo tuần.

+) Ghi chép lại các khối lợng công việc trong tuần đã hoàn thành, so sánh với

công việc trong tuần đã dự kiến.

+) So sánh khối lợng đã hoàn thành với khối lợng đề ra.

Báo cáo theo tháng:

+) Ghi chép lại các khối lợng công việc đã hoàn thành trong tháng so sánh khối

lợng dự kiến.

+) Xác định những thay đổi thực tế khối lợng hoàn thành.

Báo cáo các hoạt động:

+) Công tác nào nêu trớc sẽ thực hiện trớc.

+) Mọi công tác đều có hiệu lực.

+) Có dự báo để cải thiện tình hình các hoạt động có hiệu quả.

+) Điều thêm thiết bị.

+) Bổ sung nhân lực .

+) Huy động làm thêm giờ.

* Biện pháp bảo đảm tiến độ: Tiến độ đã chọn là sự cam kết đầy trách nhiệm của nhà

thầu trớc Ban quản lý - chủ đầu t. Nếu bị chậm trễ vì bất cứ lý do nào thuộc về phía

mình, nhà thầu xin chịu một khoản phạt (chậm tiến độ) đợc ghi trong hợp đồng kinh

tế (giao nhận thầu thi công).

- Căn cứ tổng tiến độ, nhà thầu lập tiến độ thi công cho từng chi tiết, từng tháng trình

Kỹ s t vấn. Hàng ngày Nhà thầu sẽ liên hệ với kỹ s để đảm bảo cập nhật tất cả mọi

thông tin đến công trình, trình kỹ s t vấn các công việc thực hiện hàng ngày làm cơ sở

nhật ký chung cho toàn dự án.

- Những vi phạm tiến độ đợc phân tích sâu sắc, chỉ rõ nguyên nhân và trách nhiệm

thuộc về ai, trên cơ sở đó tìm ra giải pháp khắc phục hữu hiệu nhất nh: thay đổi bổ

sung biện pháp, trình tự thi công; tập trung hơn nữa vật liệu, nhân công, máy móc,

tiền vốn tăng thêm ca đảm bảo tiến độ thi công các hạng mục công trình không đ ợc

chậm hơn so với tiến độ tổng thể của dự án.

- Với kinh nghiệm của nhà thầu đã thi công nhiều dự án tơng tự trên địa bàn các tỉnh

lân cận kết hợp với sự giám sát của Kỹ s t vấn, sự tính toán chi tiết từ các hạng mục

công trình nhỏ đến lớn trên tuyến và với năng lực về kinh nghiệm, thiết bị máy móc

tiền vốn Nhà thầu sẽ khẳng định sẽ thi công dự án xong trớc thời gian quy định.

94Biện pháp thi côngKết luận

Nhà thầu đã có kinh nghiệm nhiều năm xây dựng và trởng thành, đã tổ chức thi công

nhiều hệ thống công trình giao thông, thuỷ lợi, kè biển, thuỷ sản ... Hạng vừa và lớn

của các địa phơng trong cả nớc. Các công trình đều đảm bảo chất lợng, kỹ thuật, mỹ

thuật công trình, hoàn thành đúng tiến độ, phát huy tốt nhiệm vụ và hiệu quả công

trình. Có nhiều công trình đợc giải thởng công trình chất lợng cao tiêu biểu toàn quốc.

Với năng lực, tiền vốn, vật t, thiết bị máy thi công chuyên dụng hiện có của nhà thầu,

đội ngũ cán bộ kỹ s chuyên ngành đã qua tổ chức thi công nhiều công trình xây dựng

trong và ngoài ngành, có đội ngũ cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm, với lực l ợng công

nhân kỹ thuật tay nghề cao.v.v Nhất là đợc sự hỗ trợ, tạo thuận lợi của Chủ đầu t và

Ngành chủ quản, địa phơng có công trình.

Nhà thầu nhận thấy có đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu do Chủ đầu t đề ra, đảm bảo

chất lợng kỹ thuật, mỹ thuật công trình, tiến độ thi công và giá thành hợp lý.

Nhà thầu tin tởng sẽ thực hiện và tổ chức thi công tốt Gói thầu xây lắp công

trình: Đấu nối đờng Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên(ĐH.02) với đờng tuần tra biên

giới (thuộc dự án đấu nối giữa các tuyến đờng bộ với đờng tuần tra biên giới tỉnh Lạng

Sơn, giai đoạn I).

Đảm bảo tiến độ, chất lợng, mỹ thuật với giá thành hợp lý, đạt hiệu quả của dự

án./.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ninh Bình, ngàythángnăm 2012Đại diện nhà thầu95Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (95 trang)

×