1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

biện pháp tổ chức công trường

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1014.19 KB, 92 trang )


Biện pháp thi công: Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đờng cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng Sông Thơng, Sông Sỏi, Yên Thế, Bắc Giang- Chịu trách nhiệm về kiểm tra chất lợng công trình của các đơn vị thi công.

- Kiểm tra, xác nhận khối lợng, chất lợng của khối lợng công việc đã thi công,

làm việc với TVGS để nghiệm thu khối lợng các công việc đó, làm cơ sở cho bộ phận

kế hoạch tập hợp phiếu thanh toán.

- Lập các biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công trình để trình Chủ đầu t,

TVGS theo yêu cầu.

- Xử lý các vấn đề về kỹ thuật trên hiện trờng.

+ Bộ phận tài chính:

- Theo dõi về công tác tài chính của dự án.

- Theo dõi thanh toán khối lợng thi công với Chủ đầu t và cho các đơn vị thi công.

+ Bộ phận hành chính:

- Giúp Giám đốc điều hành quản lý hành chính trên công trờng : Quan hệ giao

dịch tiếp khách, công tác văn phòng, quản lý tài liệu liên quan, giải quyết các công

việc tổ chức nhân sự, điều hành hoạt động văn phòng đảm bảo cho bộ máy cơ quan

hoạt động tốt.

+ Bộ phận an toàn:

- Giúp Giám đốc điều hành theo dõi, hớng dẫn và đôn đốc các đơn vị chấp hành

nghiêm chỉnh các qui định về an toàn giao thông, an toàn lao động trong quá trình thi

công.

- Lập các qui định về an toàn giao thông, an toàn lao động cho dự án và phổ biến,

hớng dẫn cho các đơn vị.

* Các đội thi công:

- Chịu trách nhiệm trớc Giám đốc điều hành về chất lợng, tiến độ, kỹ thuật và mỹ

thuật các hạng mục công trình đợc giao. Chịu sự chỉ đạo của chỉ huy Ban điều hành và

các bộ phận chức năng của Ban điều hành để thi công công trình đảm bảo chất lợng,

tiến độ của dự án.

2. Biện pháp tổ chức nhân lực, vật t, thiết bị tại công trờng.a. Công tác tổ chức quản lý nhân lực:

- Gồm những biện pháp sử dụng hợp lý lao động, bố trí hợp lý công nhân trong

dây chuyền sản xuất, phân công và hợp tác lao động một cách hợp lý. Có biện pháp

nâng cao định mức lao động và kích thích lao động, tổ chức nơi làm việc, công tác

phục vụ, tạo mọi điều kiện để lao động đợc an toàn.

- Việc phân công và hợp tác lao động phải tuỳ theo tính chất ngành nghề và

trình độ chuyên môn của công nhân. Tuỳ theo tính chất của quá trình sản xuất mà bố

trí hợp lý công nhân theo các đội thi công, theo tổ, hay từng ngời riêng biệt.

- Tổ chức thành các đội sản xuất là hình thức cơ bản của việc hợp tác lao động.

Khi thi công những công việc thuần nhất, tổ chức những đội sản xuất chuyên môn hoá

nh các đội thi công nền đờng, đội thi công mặt đờng, đội thi công cống thoát nớc và

xây lát...Nhà thầu: Công ty TNHH Cờng Thịnh Thi32Biện pháp thi công: Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đờng cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng Sông Thơng, Sông Sỏi, Yên Thế, Bắc Giang- Các đội sản xuất phải có đội trởng đợc chỉ định trong số cán bộ kỹ thuật thi

công có trình độ kỹ s và có năng lực tổ chức thi công.

- Việc xác định số lợng các loại máy thi công, công nhân lái xe, lái máy, công

nhân điều khiển máy thi công, các loại công nhân lành nghề (mộc, nề, sắt...) cũng nh

nhân lực lao động phổ thông căn cứ vào khối lợng công tác và thời gian hoàn thành

công việc theo kế hoạch đợc giao, có tính đến những điều kiện cụ thể về: Công nghệ

thi công, trình độ thực hiện định mức sản lợng và nhiệm vụ kế hoạch tăng năng suất lao

động. Mỗi một đầu xe có một lái chính và lái phụ, các loại máy thi công đều phải có

một thợ điều khiển chính và một thợ điều kiển phụ.

- áp dụng hệ thống trả lơng theo sản phẩm, có thởng kích thích ngời lao động

để nâng cao năng suất lao động. Nâng cao chất lợng và rút ngắn thời gian thi công.

Mức thởng đợc phân loại tuỳ theo sự đánh giá chất lợng công việc hoàn thành.

b. Biện pháp tổ chức quản lý vật t, thiết bị tại công trờng

- Sử dụng phơng pháp và phơng tiện cơ giới có hiệu quả cao nhất, bảo đảm có

năng suất lao động cao, chất lợng tốt, giá thành hạ. Đồng thời giảm nhẹ đợc công việc

nặng nhọc.

- Công nghệ dây chuyền xây lắp phải chú trọng tới tính chất đồng bộ và sự cân

đối về năng suất giữa máy và lao động thủ công. Phải căn cứ vào đặc điểm của công

trình, công nghệ thi công xây lắp, tiến độ, khối lợng và mọi điều kiện khác trong thi

công.

- Thờng xuyên và kịp thời hoàn chỉnh cơ cấu lực lợng xe máy và lao động thủ

công nhằm đảm bảo sự đồng bộ, cân đối và tạo điều kiện áp dụng các công nghệ xây

dựng tiên tiến.

- Thờng xuyên nâng cao trình độ quản lý, trình độ kỹ thuật sử dụng và sửa chữa

máy. Chấp hành tốt hệ thống bảo dỡng kỹ thuật và sửa chữa máy nh quy định trong tiêu

chuẩn " Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung"

- Trang bị các cơ sở vật chất- kỹ thuật thích đáng cho việc bảo dỡng kỹ thuật và

sửa chữa xe máy, tơng ứng với lực lợng xe máy đợc trang bị.

- Xe máy, vật t cho thi công xây lắp phải đợc tổ chức quản lý sử dụng tập trung

và ổn định trong các đội thi công, cũng nh phải đợc chuyên môn hoá cao.

- Khi quản lý, sử dụng vật t xe, máy bao gồm sử dụng, bảo dỡng kỹ thuật, bảo

quản, di chuyển, phải tuân theo tài liệu hớng dẫn kỹ thuật xe máy của Nhà máy chế tạo

và của cơ quan quản lý kỹ thuật máy các cấp.

- Công nhân lái xe, lái máy, điều khiển máy thi công đợc giao trách nhiệm rõ

ràng về quản lý, sử dụng xe, máy cùng với nhiệm vụ sản xuất. Bố trí lái xe, lái máy và

thợ điều khiển máy thi công sao cho phù hợp với chuyên môn đợc đào tạo và bậc thợ

quy định đối với từng loại xe, máy thi công cụ thể.

- Những xe, máy thi công đợc đa vào hoạt động, đảm bảo độ tin cậy về kỹ thuật

và về an toàn lao động. Đối với những loại xe máy thi công đợc quy định phải đăng ký

về an toàn, trớc khi đa vào thi công, phải thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký kiểm tra

theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Nhà nớc Việt Nam.Nhà thầu: Công ty TNHH Cờng Thịnh Thi33Biện pháp thi công: Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đờng cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng Sông Thơng, Sông Sỏi, Yên Thế, Bắc Giang- Việc bảo dỡng kỹ thuật phải do bộ phận chuyên trách thực hiện. Tổ chức thành

một đội chuyên môn bảo dỡng, sửa chữa kỹ thuật cho từng loại xe máy.

3. Tổ chức quản lý chất lợng thi công:- Nhà thầu xây lắp có trách nhiệm chủ yếu bảo đảm chất lợng công trình xây

dựng. Tổ chức các bộ phận thi công, kiểm tra giám sát phù hợp với yêu cầu trong các

quá trình thi công xây lắp.

- Nội dung chủ yếu về quản lý chất lợng của Nhà thầu bao gồm:

+ Nghiên cứu kỹ thiết kế, phát hiện những sai sót hoặc bất hợp lý, phát hiện

những vấn đề quan trọng cần đảm bảo chất lợng.

+ Làm tốt khâu chuẩn bị thi công (lán trại, điện nớc...) lập biện pháp thi công

từng hạng mục công việc, biện pháp bảo đảm và nâng cao chất lợng.

+ Nguồn cung cấp các loại vật liệu xây dựng bảo đảm tiêu chuẩn chất lợng, tổ

chức kiểm tra thí nghiệm các loại vật liệu xây dựng theo quy định. Không đa các loại

vật liệu không đảm bảo chất lợng vào để thi công công trình.

+ Lựa chọn cán bộ kỹ thuật, đội trởng, công nhân có đủ trình độ và kinh

nghiệm. Tổ chức đầy đủ các bộ phận giám sát, thí nghiệm, kiểm tra kỹ thuật.

+ Tổ chức kiểm tra nghiệm thu theo đúng quy định của tiêu chuẩn quy phạm

thi công. Sửa chữa những sai sót, sai phạm kỹ thuật một cách nghiêm túc.

+ Phối hợp và tạo điều kiện cho giám sát kỹ thuật của đại diện thiết kế và của

Chủ đầu t ( Bên mời thầu) kiểm tra trong quá trình thi công.

+ Thực hiện đẩy đủ các văn bản về quản lý chất lợng trong quá trình thi công và

ghi vào sổ nhật ký công trình. Biên bản thí nghiệm vật liệu, biên bản kiểm tra nghiệm

thu hoàn công và các văn bản có liên quan khác.

+ Thành lập Hội đồng nghiệm thu từng hạng mục thi công.

+ Tổ chức điều hành có hiệu lực các lực lợng thi công trên công trờng, thống

nhất quản lý chất lợng đối với các bộ phận trực thuộc. Báo cáo kịp thời những sai phạm

kỹ thuật, những sự cố ảnh hởng lớn đến chất lợng công trình.

4. MốI QUAN Hệ GIữA VĂN PHòNG CHíNH VớI VIệC QUảN Lý HIệN

tRƯờNGCụng ty TNHH Cng Thnh Thi thnh lp Ban trc tip ch o thi cụng

gm: Ch nhim cụng trỡnh v cỏc k s giỏm sỏt v cỏn b qun lý thi cụng ti tr s,

trờn cụng trng. Riờng cỏn b giỏm sỏt cht lng chu s iu hnh ca Giỏm c

Cụng ty m bo thi cụng cụng trỡnh cht lng v ỳng tin .

1- Mi quan h gia tr s chớnh v vic qun lý ngoi hin trng.

(Cụng ty - Ch nhim cụng trỡnh).

+ Ti tr s chớnh:

Giỏm c Cụng ty trc tip iu hnh cỏc phũng ban chc nng: cỏc i, Ban

cụng trng hon thnh nhim v.

Nhà thầu: Công ty TNHH Cờng Thịnh Thi34Biện pháp thi công: Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đờng cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng Sông Thơng, Sông Sỏi, Yên Thế, Bắc Giang+ Ngoi hin trng:

Ban ch nhim cụng trng trc tip iu hnh cỏc i, t thi cụng. ng thi

cng trc tip quan h vi cỏn b giỏm sỏt ca ch u t v i din thit k giỏm sỏt

cụng vic thi cụng hng ngy.

2- Trỏch nhim, quyn hn ca ch nhim cụng trỡnh, b phn qun lý cht

lng.

+ Ch nhim cụng trỡnh:

L ngi thay mt Cụng ty iu hnh thi cụng, quan h vi i din ch u t

gii quyt cỏc cụng vic trong phm vi cụng trỡnh.

Trỡnh : K s.

Trỏch nhim v quyn hn:

- Chu trỏch nhim v cụng tỏc qun lý k thut, cht lng, an ton cụng trỡnh.

- Trc tip t chc vic nghiờn cu h s thit k, nm vng mi yờu cu k

thut, cht lng, vt liu, cụng ngh ca cụng trỡnh thi cụng cụng trỡnh m bo k

thut, cht lng.

- Lp bin phỏp thi cụng cụng trỡnh v hng mc cụng trỡnh. T chc thc

hin theo ỳng bin phỏp thi cụng cỏc cụng trỡnh ó c Giỏm c Cụng ty phờ

duyt.

- T chc thc hin vic nghim thu cụng trỡnh t t, i v mt cỏch thng

xuyờn liờn tc nhm phỏt hin kp thi cỏc sai sút ngn nga nhng sai phm ln dn

ti s c...

- Phi hp v to iu kin thun li cho giỏm sỏt ca ch u t, giỏm sỏt thit

k v giỏm sỏt cp trờn lm tt cụng vic kim tra v nghim thu.

- Ch trỡ vic tp hp h s k thut cht lng, lm h s hon cụng phc v

cụng tỏc nghim thu v bn giao cụng trỡnh.

+ B phn k thut, an ton:

Trỡnh :K s.Trỏch nhim, quyn hn:

- Chu trỏch nhim trc Giỏm c Cụng ty, Ch nhim cụng trỡnh v Phỏp lut

v cụng tỏc qun lý k thut cht lng cụng trỡnh i vi cụng vic c phõn cụng

ph trỏch.Nhà thầu: Công ty TNHH Cờng Thịnh Thi35Biện pháp thi công: Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đờng cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng Sông Thơng, Sông Sỏi, Yên Thế, Bắc Giang- Nghiờn cu h s thit k, nm vng yờu cu k thut cht lng, vt liu

thit b c s dng. Lp hoc cựng tham gia vi Phũng kinh t - k thut lp bin

phỏp thi cụng. Thc hin thi cụng theo bin phỏp ó c duyt.

- Kim tra nguyờn vt liu, sn phm xõy dng xem xột ngun gc, tớnh cht k

thut, chng loi, s lng... nu khụng phự hp hoc kộm phm cht yờu cu a ra

khi cụng trỡnh - bỏo cỏo lónh o bit x lý.

- Yờu cu b sung thay th lc lng cụng nhõn tham gia thi cụng nu xột thy

cỏ nhõn hoc b phn no khụng nng lc thi cụng.

- Cỏn b trc c chu hon ton trỏch nhim trc Giỏm c, Ch nhim cụng

trỡnh v Phỏp lut v tớnh chớnh xỏc trong kt qu o c, nh v cụng trỡnh.

- Thng xuyờn theo dừi v kim tra vic thi cụng ca cụng nhõn theo s hng

dn ca mỡnh, nghim thu cụng vic, ỏnh giỏ k thut cht lng. Tip thu v hng

dn sa cha nhng thiu sút do cỏc c quan giỏm sỏt phỏt hin v yờu cu x lý.

- Phi hp vi giỏm sỏt ca ch u t v c quan thit k trong vic nghim

thu tng phn, tng b phn, tng giai on... tớnh toỏn khi lng, xỏc nhn khi

lng, cht lng vi giỏm sỏt v lu tr, tp hp cỏc ti liu ú lm c s phc v

vic thng kờ, bỏo cỏo, thanh quyt toỏn cụng trỡnh.

- M s sỏch v ghi chộp nht ký y theo mu quy nh ca h s qun lý

k thut.

- Phi hp v to iu kin thun li cho b phn trc c, thớ nghim hon

thnh nhim v.

- Bỏo cỏo kp thi v trung thc vi Lónh o Cụng ty nhng sai sút v k thut

cht lng ti cụng trỡnh. Nghiờm cm vic che y, giu gim sai sút, sa cha, ty

xoỏ s liu.

+ K s giỏm sỏt cht lng cụng trỡnh c lp.

Trỡnh : K s.

Trỏch nhim v quyn hn:

- Chu trỏch nhim giỏm sỏt vic thc hin cht lng ca cụng trỡnh mt cỏch

trc tuyn, khụng ph thuc vo Ch nhim cụng trỡnh nhm qun lý cht lng c

lp, khỏch quan.

- Thng xuyờn bỏo cỏo Giỏm c Cụng ty v cụng tỏc qun lý cht lng, an

ton lao ng cụng trỡnh a ra phng ỏn gii quyt.Nhà thầu: Công ty TNHH Cờng Thịnh Thi36Biện pháp thi công: Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đờng cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng Sông Thơng, Sông Sỏi, Yên Thế, Bắc Giang- Cú quyn ỡnh ch thi cụng cỏc b phn cụng trỡnh khụng m bo k thut,

cht lng, cỏc t i sn xut khụng tuõn th cỏc quy nh v k thut cht lng, an

ton lao ng.

+ Cỏc t trng, i trng sn xut:

Trỡnh : K s chuyờn ngnh.

Trỏch nhim v quyn hn:

- Chu trỏch nhim v cht lng k thut i vi cỏc cụng vic do t thi cụng

trc Ch nhim cụng trỡnh.

- Nm vng nhng cụng vic c giao v mt k thut cht lng vt liu do

cỏn b k thut thi cụng hng dn, t ú phõn cụng cho cỏc t viờn ỳng ngi,

ỳng vic v ch huy h thc hin cụng vic c giao ỳng thit k, quy trỡnh, quy

phm.

- Nghim thu ỏnh giỏ cht lng v sn phm cụng vic ca t mỡnh lm, sa

cha nhng sai sút v bỏo cỏo cỏn b k thut thi cụng xin ý kin x lý nhng sai

sút m t khụng nng lc quyt nh.

- T chi vic tip nhn, s dng nguyờn vt liu kộm phm cht, khụng phự

hp vo cụng trỡnh.

- Cú quyn ngh khen thng, k lut cỏc t viờn ca mỡnh v kt qu cht

lng sn phm ca h.

+ Vt t thit b:

Trỡnh :K s.Trỏch nhim v quyn hn:

- m bo cung cp vt t thit b ỳng chng loi, cht lng, s lng v

tin thi cụng.

- Qun lý cht lng thit b trờn cụng trỡnh.

3. Biện pháp kiểm tra chất lợng từng hạng mục:

Biện pháp kiểm tra chất lợng chi tiết từng công tác: Nền, cống, móng đờng, mặt đờng BTXM, Nhà thầu đã nêu chi tiết ở phần biện pháp thi công chi tiết các hạng mục

công trình.

4. Dụng cụ thí nghiệm:

- Trên cơ sở các chỉ dẫn nguồn cung cấp vật liệu trong thiết kế kỹ thuật. Nhà thầu

sẽ tiến hành lấy mẫu, thiết kế hỗn hợp, tiến hành thí nghiệm trong phòng và hiện tr ờng

để kiểm tra chất lợng vật liệu trớc, trong và sau khi đợc khi đợc dùng trong công trờng.

Tất cả các thí nghiệm đợc thực hiện dới sự giám sát của T vấn giám sát. Để việc kiểm

Nhà thầu: Công ty TNHH Cờng Thịnh Thi37Biện pháp thi công: Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đờng cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng Sông Thơng, Sông Sỏi, Yên Thế, Bắc Giangtra đợc thuận lợi và kịp thời. Nhà thầu sẽ huy động ngay các thiết bị máy móc để thực

hiện các yêu cầu hiện trờng.

5. Tổ chức khảo sát định vị công trình:

- Công tác tổ chức khảo sát định vị lại công trình đợc tiến hành ngay sau khi nhận

đợc thông báo trúng thầu.

- Thờng xuyên kiểm tra và bảo quản các cọc tim, cọc mốc, cọc đỉnh đờng cong...để

công tác quản lý kiểm tra đợc thực hiện dễ dàng chính xác.

6. Quản lý chất lợng vật liệu, tay nghề:

- Các loại vật liệu sử dụng vào công trờng đều đợc thí nghiệm đáp ứng các chỉ tiêu

theo yêu cầu của công trình. Các vật liệu không đạt yêu cầu phải đợc loại bỏ.

- Vật liệu lu giữ, bảo quản tại kho, bãi vật liệu hoặc ngoài công trờng sẽ đợc thực

hiện đúng chế độ bảo quản quy định và theo sự hớng dẫn của nơi sản xuất và yêu cầu

của t vấn.

- Để đảm bảo chất lợng công trình, đòi hỏi ngời lao động phải có sự hiểu biết công

việc và tay nghề. Việc bố trí lao động trên công trờng hợp lý giữa ngời có tay nghề cao

và ngời có tay nghề thấp để có sự kèm cặp trong thực hiện công việc.

- Các hạng mục quan trọng có yêu cầu kỹ thuật cao, bố trí ngời đảm nhiệm công

việc đã qua đào tạo và có nhiều kinh nghiệm.Nhà thầu: Công ty TNHH Cờng Thịnh Thi38Biện pháp thi công: Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đờng cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng Sông Thơng, Sông Sỏi, Yên Thế, Bắc GiangChơng Iv

Biện pháp tổ chức thi công

I. Mặt bằng và tổ chức thi công1. Công tác chuẩn bị

Ngay sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu và ký kết HĐKT với Chủ

đầu t, Nhà thầu thực hiện các công tác chuẩn bị sau đây:

* Tại trụ sở:

- Ra quyết định thành lập Ban chỉ huy công trờng (BCHCT) với các chức danh: Chỉ

huy trởng công trờng (CHT), các cán bộ kỹ thuật, các đội thi công và các chức danh

khác và gửi đến Chủ đầu t để liên hệ công tác.

- Tổ chức hiệp đồng giao nhiệm vụ cho các lực lợng thi công

- Lập kế hoạch huy động thiết bị, nhân lực, tài chính phục vụ thi công gói thầu.

- Ký kết các hợp đồng cung ứng xăng dầu, vật t

* Tại văn phòng BCHCT:

- Tổ chức tiếp nhận mặt bằng thi công, hệ thống tim mốc tại hiện trờng. Tiến hành

kiểm tra, khôi phục, đánh dấu, di dời cọc mốc, kiểm tra đờng thiên nhiên, bình sai

nghiệm thu lới đờng truyền.

- Lập phòng thí nghiệm tại hiện trờng trình Ban quản lý dự án sửa chữa công trình

thủy lợi và CĐT chấp thuận, tiến hành thí nghiệm cát, đá và các vật liệu khác trình Ban

quản lý dự án sửa chữa công trình thủy lợi chấp thuận.

- Thống nhất với ban Quản lý các thủ tục, văn bản phục vụ thi công và nghiệm thu.

- Tập huấn phổ biến kỹ thuật, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán theo các văn

bản, tài liệu chỉ dẫn của Chủ đầu t.

- Phổ biến nội quy, quy định an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho

cán bộ, công nhân lao động.

- Các công tác chuẩn bị có liên quan khác

2. B trí mt bng v ng thi công (s t chc hin trng phù hp)

a. các nguyên tắc bố trí công trờng

B trớ mt bng cụng trng l b trớ v qui hoch cỏc cụng trỡnh tm thi, cỏc c

s phc v, ng xỏ giao thụng, h thng in nc phc v thi cụng.

Nhim v ch yu ca vic b trớ mt bng cụng trng l gii quyt mt

cỏch chớnh xỏc v vn khụng gian trong khu vc xõy dng hon thnh mt

cỏch thun li ton b cụng trỡnh trong thi gian ó qui nh m dựng nhõn, vt,

lc l ớt nht. Nh vy vic b trớ mt bng thi cụng nh hng rt ln n tin

thi cụng v giỏ thnh cụng trỡnh, do ú khi b trớ mt bng thi cụng cụng trng

cn tuõn th cỏc theo nguyờn tc.

Nhà thầu: Công ty TNHH Cờng Thịnh Thi39Biện pháp thi công: Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đờng cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng Sông Thơng, Sông Sỏi, Yên Thế, Bắc Giang- Khụng lm nh hng ti cỏc cụng trỡnh ó cú trờn khu vc cụng trng.

- Khụng lm nh hng n cỏc iu kin dõn sinh, kinh t trong khu vc.

- Khụng lm nh hng n mụi trng t nhiờn trong khu vc thi cụng.

- Khụng gõy cn tr n cụng tỏc thi cụng ca cỏc hng mc trong cụng trỡnh.

S dng b trớ mt bng phi thoỏng, gn, cỏc kho bói phi b trớ liờn hon phc

v tt cụng tỏc ti ch cng nh thi cụng hin trng.

- Li dng ti a din tớch t b hoang v nhng cụng trỡnh cú sn gim

kinh phớ lỏn tri.

- Mt bng lỏn tri, cụng xng, kho bói phi cao khụng cho phộp

ngp nc trong thi gian thi cụng trng hp bt buc phi s dng thỡ phi tớnh

n thi gian s dng v thi gian ngp nc ca khu vc cú thi gian biu s

dng cụng trỡnh tm mt cỏch hp lý.

- ng giao thụng ni b cụng trỡnh cú th s dng ngay nhng on ng

hin cú trong khu vc cụng trng bng cỏch tụn to, duy tu thng xuyờn.

- Cụng xng ph tr, lỏn tri, nh ban ch huy cụng trng phi liờn h

mt thit vi nhau nhm to iu kin thun li cho cụng tỏc iu hnh, kim tra,

giỏm sỏt thi cụng.

- Vic an xen cỏc bói vt liu, kho vt t, bói xe mỏy to iu kin thun

li cho cụng tỏc thi cụng qun lý cỏc hng mc cụng trỡnh, trỏnh hin tng

chng chộo.

- ng thi cụng khụng c i qua khu nh ngh ca cỏn b cụng nhõn.

- B trớ lỏn tri, nh xng phi tuõn theo nhng yờu cu v phũng chỏy,

cha chỏy v an ton s dng in do nh nc qui nh. Bờn cnh ú phi chỳ ý

n iu kin v sinh mụi trng trong khu vc lỏn tri.

b. Quy hoch tng th mt bng

Cn c vo a hỡnh khu vc xõy dng cụng trng v khi lng cụng vic

m nh thu phi thc hin, trờn c s ỏn thit k cỏc hng mc cụng trỡnh ó

c phờ duyt, ng thi tuõn th theo nhng nguyờn tc c bn khi s dng, b

trớ mt bng v nhng yờu cu v tin cung ng vt t vt liu. Nh thu qui

hoch tng th s dng mt bng thi cụng theo bng sau.TTTờn cụng trỡnhNhà thầu: Công ty TNHH Cờng Thịnh ThiKt cu40Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (92 trang)

×