1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

Biện pháp tổ chức thi công

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1014.19 KB, 92 trang )


Biện pháp thi công: Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đờng cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng Sông Thơng, Sông Sỏi, Yên Thế, Bắc Giang- Khụng lm nh hng ti cỏc cụng trỡnh ó cú trờn khu vc cụng trng.

- Khụng lm nh hng n cỏc iu kin dõn sinh, kinh t trong khu vc.

- Khụng lm nh hng n mụi trng t nhiờn trong khu vc thi cụng.

- Khụng gõy cn tr n cụng tỏc thi cụng ca cỏc hng mc trong cụng trỡnh.

S dng b trớ mt bng phi thoỏng, gn, cỏc kho bói phi b trớ liờn hon phc

v tt cụng tỏc ti ch cng nh thi cụng hin trng.

- Li dng ti a din tớch t b hoang v nhng cụng trỡnh cú sn gim

kinh phớ lỏn tri.

- Mt bng lỏn tri, cụng xng, kho bói phi cao khụng cho phộp

ngp nc trong thi gian thi cụng trng hp bt buc phi s dng thỡ phi tớnh

n thi gian s dng v thi gian ngp nc ca khu vc cú thi gian biu s

dng cụng trỡnh tm mt cỏch hp lý.

- ng giao thụng ni b cụng trỡnh cú th s dng ngay nhng on ng

hin cú trong khu vc cụng trng bng cỏch tụn to, duy tu thng xuyờn.

- Cụng xng ph tr, lỏn tri, nh ban ch huy cụng trng phi liờn h

mt thit vi nhau nhm to iu kin thun li cho cụng tỏc iu hnh, kim tra,

giỏm sỏt thi cụng.

- Vic an xen cỏc bói vt liu, kho vt t, bói xe mỏy to iu kin thun

li cho cụng tỏc thi cụng qun lý cỏc hng mc cụng trỡnh, trỏnh hin tng

chng chộo.

- ng thi cụng khụng c i qua khu nh ngh ca cỏn b cụng nhõn.

- B trớ lỏn tri, nh xng phi tuõn theo nhng yờu cu v phũng chỏy,

cha chỏy v an ton s dng in do nh nc qui nh. Bờn cnh ú phi chỳ ý

n iu kin v sinh mụi trng trong khu vc lỏn tri.

b. Quy hoch tng th mt bng

Cn c vo a hỡnh khu vc xõy dng cụng trng v khi lng cụng vic

m nh thu phi thc hin, trờn c s ỏn thit k cỏc hng mc cụng trỡnh ó

c phờ duyt, ng thi tuõn th theo nhng nguyờn tc c bn khi s dng, b

trớ mt bng v nhng yờu cu v tin cung ng vt t vt liu. Nh thu qui

hoch tng th s dng mt bng thi cụng theo bng sau.TTTờn cụng trỡnhNhà thầu: Công ty TNHH Cờng Thịnh ThiKt cu40Biện pháp thi công: Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đờng cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng Sông Thơng, Sông Sỏi, Yên Thế, Bắc Giang1Nh Ban ch huyC T tm2Nh cho cụng nhõnC T tm3Bp v nh nC T tm4Ni xe mỏy thi cụngC T tm + L thiờn5Khu v sinh, b ncC T tm6Nh khoCT tm7Bói gia cụng vt liuL thiờn8Bói ỳcL thiờn9Nh bo vCT tm10ng ni bL thiờn11Nh xeCT tm12CngCT tm13Nh thớ nghim, Y tCT tmc. Cỏc nguyờn tc s dng cụng trỡnh tm

+ Nh ban ch huy

õy l cụng trỡnh tm phc v cụng tỏc qun lý trong quỏ trỡnh thi cụng,

nh ban ch huy phi c b trớ sao cho thun cụng tỏc iu hnh, kim tra giỏm

sỏt v sinh hot.

+ Nh cụng nhõn

Mt cỏn b cụng nhõn viờn thay i theo biu nhõn lc trong yờu cu

ca tin thi cụng. Do vy tu theo tin m nh thu b trớ mt bng lỏn tri

cho cỏc t, cỏc i thi cụng.

+ Trm cp nc, b nc thi cụng :

Nc phc v cho cụng trng c s dng vo 2 mc ớch: Nc phc v cho

sinh hot v nc phc v cho cụng tỏc thi cụng bờ tụng v xõy .Qua nghiờn cu nc s

dng cho nhõn dõn hin nay l nc ngm, qua ti liu v thc t xem xột ngun nc ny

m bo cho vic thi cụng v sinh hot. Nờn nh thu s s dng ging khoan phc

v khu thi cụng v khu vc lỏn tri v khu nh n.

+ Nh kho

Kho trung tõm l kho cha ph tựng sa cha mỏy thi cụng loi nh. Mang

tớnh cht tng hp vỡ vy b trớ ngay ti khu vc sn xut, ti khu lỏn tri

Nh kho kt cu bng nh lp ghộp mỏi lp tụn. Nn kho c tụn cao,

thoỏng thun tin ng vn chuyn. Xung quanh nh kho b trớ rónh thoỏt nc

Nhà thầu: Công ty TNHH Cờng Thịnh Thi41Biện pháp thi công: Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đờng cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng Sông Thơng, Sông Sỏi, Yên Thế, Bắc Giang40x50 cm tiờu nc khi tri ma. Trong nh kho cú th xi mng, st thộp v

cỏc dng c lao ng.

+ Bói vt liu

- Bói vt liu phi m bo thun tin cho cụng tỏc vn chuyn khi tp kt vt liu v

vn chuyn vt liu n hin trng xõy lp.

- B trớ nhiu v trớ bói khỏc nhau to iu kin thun li trong khi thi cụng.

- Cỏc bói vt liu b trớ nhng v trớ cú cao bo m yờu cu khụng b ngp lt

trong mựa ma v trong quỏ trỡnh thi cụng.

+ Bói ỳc cu kin

Trong cụng trỡnh ny s lng cu kin bờ tụng ỳc sn l rt ln do ú sõn

bói bờ tụng cu kin l mt vn quan trng ca bin phỏp thi cụng nhm

m bo tin cho cụng trỡnh.

+ ng thi cụng

Do nh thu ó, ang trc tip thi cụng cụng trỡnh ti a phng do ú nm

rt vng cỏc tuyn ng cung cp vt t, vt liu m bo thi cụng cụng trỡnh

nhanh, gn m bo tin ca cụng trỡnh.ng vo cụng trng c s dng

tuyn ng liờn huyn, liờn xó v n cụng trỡnh. Cỏc tuyn ng ct ngang v

trớ cụng trỡnh c nh thu tn dng lm ng vn chuyn ngn nht n v

trớ thi cụng v vn chuyn vt liu, vt t tp kt vo khu vc sn xut ti hin

trng thi cụng.

ng ni b trong cụng trng: Dc theo tuyn hin ó cú h thng

ng trc v ng xng cỏ m bo thun tin cho vic i li ni b trong

cụng trng cng nh tp kt vt liu v c nh thu san sa, tụn to, di tu

thng xuyờn m bo thụng sut trong quỏ trỡnh thi cụng.

+ Trm cp in v ng dõy ti in.

in phc v cụng trng bao gm in phc v cho sn xut v in phc

v cho sinh hot.

- in phc v cho sinh hot :

Theo tin thi cụng kt hp vi mc s dng in trong quỏ trỡnh sinh

hot v sn xut nh thu s dng cỏc ngun in sau: Ngun in li quc gia:

Bng cỏch kớ hp ng s dng in vi UBND xó m cụng trỡnh i qua.

- in phc v sn xut :Nhà thầu: Công ty TNHH Cờng Thịnh Thi42Biện pháp thi công: Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đờng cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng Sông Thơng, Sông Sỏi, Yên Thế, Bắc GiangNgoi hin trng thi cụng b trớ 2 mỏy phỏt phc v thi cụng.B trớ li

in v ng dõy ti in v cỏc ct b trớ theo quy trỡnh quy phm s dng in.

Cỏc ct in c nh thu s dng cỏc cõy bch n cú ng kớnh ngn > 12

Cm, chiu cao ct c tớnh cho cỏc khu vc tuyn kờnh. Ti v trớ dõy in i

qua ng chiu cao ct in c tớnh thờm h s an ton l 3 m. Dõy dn in l

loi dõy cỏp, theo tớnh toỏn s b nh thu s dng loi dõy cỏp PVC cú thit din

lừi 2x10mm.

d. Cụng tỏc thi cụng mt bng

i vi khu vc xõy lỏn tri, cụng xng, kho bói ... Nh thu s dng mỏy i kt

hp vi th cụng san to mt bng sau ú tin hnh xõy dng cỏc cụng trỡnh tm.

Khi lng nh cú th thi cụng trong thi gian ngn.i vi khu vc mt bng sn

xut v ng thi cụng s dng bin phỏp thi cụng th cụng kt hp vi mỏy i, ụ

tụ vn chuyn thi cụng. Khi lng thi cụng ny nh cú th duy tu sa cha

thng xuyờn trong sut quỏ trỡnh thi cụng cụng trỡnh.

II. Tổ chức lực lợng thi công:a. Hớng tổ chức thi công:

- Nhà thầu sẽ có sự điều phối và phối hợp máy móc, nhân lực thi công giữa các

mũi và các hạng mục khác trên công trờng nhằm tận dụng đợc máy móc và sự chuyên

môn hoá của lực lợng thi công.

- Căn cứ vào mặt bằng cụ thể của công trình, đặc điểm tuyến hiện trạng, Nhà

thầu chỉ tổ chức thi công một mũi.

b. Tổ chức lực lợng thi công:

- Nhà thầu sẽ thành lập một Ban điều hành dự án của Công ty để điều hành chung

toàn bộ trên công trờng. Ban điều hành bao gồm: Giám đốc ban điều hành, các Phó

Giám đốc ban điều hành, bộ phận phụ trách kỹ thuật, bộ phận phụ trách kế hoạch, bộ

phận phụ trách thi công, bộ phận hành chính, bộ phận kế toán, bộ phận xe máy và bộ

phận an toàn. Tổ kỹ thuật trực thuộc trực tiếp kỹ s trởng công trờng.

- Lực lợng thi công của trên công trờng đợc chia thành các đội thi công mang tính

chất dây chuyền chuyên trách cho từng tính chất của từng loại hạng mục công việc để

đạt hiệu quả cao nhất. Mỗi đội thi công đều đợc biên chế đầy đủ gồm: Đội trởng, các

đội phó chuyên trách, cán bộ kỹ thuật thi công, cán bộ đo đạc, thí nghiệm, công nhân

vận hành xe máy thiết bị, công nhân lao động phổ thông và các nhân viên phục vụ

khác.

c. Thiết bị thi công:

- Thiết bị:

1. Mỏy m dựi bờ tụng1,5Kw: 10 cỏi

2. Mỏy m bn: 10 cỏi

3. Mỏy trn bờ tụng loi 250- 500 lớt: 08 cỏi

Nhà thầu: Công ty TNHH Cờng Thịnh Thi43Biện pháp thi công: Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đờng cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng Sông Thơng, Sông Sỏi, Yên Thế, Bắc Giang4. Mỏy Thu bỡnh: 05 cỏi

5. Mỏy kinh v: 02 cỏi

6. Mỏy o gu 0,8 m3: 10 cỏi

7. Mỏy i 75CV- 110CV: 08 cỏi

8. Mỏy san gt: 02 cỏi

9. Mỏy lu 10T-24T: 8 cỏi

10. Mỏy phỏt in: 06 cỏi

11. Mỏy m chõn dờ 25T: 03 cỏi

12. ễ tụ t 5- 9T : 45 cỏi

d. Trình tự thi công:

- Căn cứ vào các yêu cầu của quy trình, quy phạm chuyên ngành, đặc biệt chú ý

an toàn cho ngời và các thiết bị trên đờng.

- Căn cứ vào đặc điểm hiện trạng và quy mô, tính chất xây dựng công trình, nhà

thầu tiến hành thi công công trình theo các bớc chủ đạo nh sau:

+ Bớc 1: Nhận mặt bằng, Công tác chuẩn bị hiện trờng.

+ Bớc 2: Chuẩn bị lán trại, điện nớc phục vụ thi công

+ Bớc 3: Tập kết máy móc, thiết bị thi công

+ Bớc 4: Bóc hữu cơ, đất không thích hợp

+ Bớc 5: Thi công nền đờng, Thi công móng, mặt đờng, mặt đê.

+ Bớc 6: Thi công hệ thống công trình thoát nớc dới đê

+ Bớc 7: Thi công đắp đất hoàn thiện mặt cắt đê

+ Bớc 8: Tiến hành thi công xây đá hộc lát mái

+ Bớc 9: Hoàn thiện thi công tiến hành vệ sinh công trờng tổ chức nghiệm thu,

bàn giao công trình cho đơn vị quản lý.

- Tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật trong các tiêu chuẩn quy định, quy phạm

hiện hành thuộc các lĩnh vực thi công nh: công tác đất, công tác xây đúc, kết cấu

thép... do Bộ Thuỷ lợi ( nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) và nhà nớc ban

hành.

- Nguyên vật liệu theo yêu cầu của thiết kế đã ghi trong bản vẽ thiết kế đã đợc

phê duyệt.

- Thi công đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật đợc duyệt.

- Đảm bảo đúng chủng loại vật t, thiết bị khi đa vào sử dụng trong công trình.

- Trong qúa trình thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động không làm ảnh hởng đến hoạt động của nhân dân xung quanh khu vực.

- Trong quá trình thi công nhà thầu thi công xây lắp tuyệt đối tuân thủ nghị định

số 209 của Chính phủ về việc quản lý chất lợng công trình xây dựng..

Nhà thầu: Công ty TNHH Cờng Thịnh Thi44Biện pháp thi công: Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đờng cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng Sông Thơng, Sông Sỏi, Yên Thế, Bắc Giange. Công tác chuẩn bị

Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, Nhà thầu tiến hành công tác chuẩn bị mặt

bằng, lán trại, kho tàng nh bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể

Tập kết thiết bị thi công, san gạt bãi chứa vật liệu đảm bảo đủ rộng để cung ứng

vật liệu kịp thời trong thời trong suốt quá trình thi công.

Cán bộ kỹ thuật dựa vào hồ sơ, tim tuyến đợc Chủ đầu t bàn giao tiến hành lên

ga, phóng tuyến, xác định cao trình các mặt cắt, tính toán máy móc, thiết bị hợp lý với

từng hạng mục, từng thời điểm thích hợp.

Nhà thầu dự kiến phân chia tuyến thi công thành đoạn thi công thành nhiều

đoạn thi công. Thi công theo hình thức cuốn chiếu, tận dụng mực nớc thuỷ triều thuận

lợi để thi công mái phía sông trớc.

Định vị tim và hệ thống các hạng mục công trình.

- Sau khi nhận mặt bằng và hệ thống cọc mốc thi công nhà thầu tiến hành kiểm tra và

đo đạc địa hình, xác định tim, cốt thi công. Căn cứ vào các mốc chuẩn đã nhận bàn

giao của Thiết kế trên mặt bằng công trình, dùng máy toàn đạc điện tử TOPCOM720,

và bán điện tử TS32, truyền dẫn tọa độ, tim mốc để xác định vị trí các hạng mục công

trình. Gửi mốc toạ độ, cao độ, đỉnh bằng cột bê tông sang các vị trí thi công không ảnh

hởng, để gửi và khôi phục trong suốt quá trình thi công.

Định vị móng và cao độ thi công.

- Trớc khi thi công các hạng mục, nhà thầu sẽ triển khai công tác trắc đạc, định vị công

trình. Sau đó sẽ xây dựng hệ thống mốc gửi để kiểm tra trong suốt quá trình thi công.

Các mốc đợc lu giữ bằng cọc bê tông các công trình vĩnh cửu trên tuyến nằm ngoài

phạm vi thi công và đợc bảo quản cẩn thận.

- Sau khi thi công xong phần đào móng phải đợc kiểm tra chi tiết lại mới tiến hành thi

công các hạng mục tiếp theo của công trình.

Đo đạc kiểm tra trong quá trình thi công.

- Trong suốt quá trình thi công, công tác kiểm tra đo đạc các phần việc trong một hạng

mục phải thờng xuyên, các kết quả kiểm tra phải đợc theo dõi và lu trữ để thuận tiện

trong việc đối chiếu với thiết kế và hoàn công công trình.

- Nhà thầu lên kế hoạch nghiệm thu kiểm tra các hạng mục công trình bằng những

bảng biểu phụ lục kiểm tra các hạng mục thi công theo tiêu chuẩn xây dựng TCXD

197-1997.

- Lập quy trình thi công các hạng mục công trình trên cơ sơ thiết bị của nhà thầu và

tiến độ thi công nhằm đảm bảo yêu cầu của hồ sơ thiết kế, quy trình, quy phạm, các

tiêu chuẩn thi công và của kỹ s t vấn giám sát. Lập kế hoạch thi công chi tiết, quy định

thời gian cho các công tác, vị trí thiết bị và sơ đồ di chuyển hiện trờng.

- Sau khi kết thúc từng phần việc nhà thầu tiến hành đo đạc kiểm tra vị trí, cao trình

báo cáo Chủ đầu t nghiệm thu trớc khi thi công các hạng mục công việc tiếp theo.Nhà thầu: Công ty TNHH Cờng Thịnh Thi45Biện pháp thi công: Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đờng cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng Sông Thơng, Sông Sỏi, Yên Thế, Bắc GiangChơng VI

Biện pháp thi công

A/Biện pháp thi công tổng thể1. Thi công đất

- Cụng tỏc t:

+ o múng thi cụng cng, o búc phong húa thi cụng ờ v p t thõn ờ.

+ Cụng tỏc ny ch yu thi cụng bng c gii cú kt hp thi cụng bng th cụng;

+ Trc khi p phi búc b v vn chuyn ton b phn t ln rỏc ca nn ờ

hin ti;

+ t p ờ l t nỳi: p tng lp dy (20ữ30)cm, m nộn cht m bo (K

0,95). k1,58 T/m3

+ Vn chuyn bng xe ụ tụ 7 tn.

+ o xỳc bng mỏy o 0,75 m3.

+ m nộn bng mỏy m 25 tn.

- p t:

+ Búc b lp hu c, t phong hoỏ nn ng bng t hp mỏy i, mỏy o v

ụtụ.

+ Dựng mỏy i 110CV búc lp bựn, t phong hoỏ dy trung bỡnh 20cm, i tp

trung thnh tng ng sau ú dựng mỏy o dung tớch 1,25m3 xỳc lờn ụtụ t

5tn vn chuyn ra bói cha.

+ Cn c vo v trớ tim tuyn, kớch thc, cao trỡnh, h s mỏi, cht ó nờu

trong ỏn thit k thi cụng.

+ n v thi cụng s dng t hp mỏy gm ụtụ, mỏy i, mỏy lu, ... thi cụng.

+ Vt liu t p c ly ti m vt liu ó kho sỏt o c, khụng c ly

ngoi phm vi ó quy nh trờn. Trong trng hp n v thi cụng ly vt liu

t p ngoi phm vi m vt liu ó nờu trờn thỡ ch tiờu c lý ca t p phi

m bo cht lng yờu cu v c s ng ý ca ch u t.

+ n v thi cụng phi tuõn theo cỏc yờu cu k thut trong tiờu chun TCVN

4447-1987 v quy phm QPTL D4-80.

+ Ch c p tip lp sau nu lp trc p t ó t yờu cu v cht nờu

trong ỏn thit k. sõu lp t m nộn tuõn theo tiờu chun TCVN 4447 1987 v quy phm QPTL D4 - 80.

Nhà thầu: Công ty TNHH Cờng Thịnh Thi46Biện pháp thi công: Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đờng cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng Sông Thơng, Sông Sỏi, Yên Thế, Bắc Giang+ Khi p t phi cú bin phỏp tiờu nc. Khụng nc trn qua mt v khụng

hỡnh thnh vng ng trong quỏ trỡnh thi cụng.

+ ng nh kố khi thi cụng xong phi m bo cht K =0,95, b rng mt

ờ, h s mỏi v cao trỡnh mt ờ thit k phi m bo theo ỏn thit k.

+ Sau khi thi cụng xong, ch u t tin hnh nghim thu.

+ Khi cú vn bn cho phộp ca ch u t, n v thi cụng tin hnh thi cụng phn

mỏi kố.

2. Công nghệ thi công công tác bê tông, cốt thép

- Công tác thi công bê tông, cốt thép:

* Trình tự thi công nh sau: Lắp dựng cốt thép - Ghép ván khuôn Trộn và đổ bê

tông Bảo dỡng bê tông Tháo dỡ ván khuôn Hoàn thiện.

+ Lắp đặt cốt thép: Cốt thép trớc khi gia công phải đợc làm sạch loại bỏ bùn đất,

dầu mỡ, sơn chống rỉ, vẩy sắt hoặc các lớp bọc khác có thể làm giảm hay phá huỷ sự

liên kết giữa bê tông và cốt thép mới đợc đa vào để thi công.

Cốt thép phải đợc gia công đúng kích thớc hình học của yêu cầu thiết kế và phải đợc thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và chỉ dùng phơng pháp cơ học để cắt uốn (Dùng

máy cắt uốn). Trớc khi cắt cốt thép phải đợc kéo, uốn nắn thẳng.

Cốt thép phải đợc lắp đặt đúng vị trí và kích thớc nh bố trí thép ở trong bản vẽ thiết

kế. Biện pháp nối cốt thép có thể bằng phơng pháp hàn hoặc buộc. Khi dùng phơng

pháp buộc thì mối nối giữa các thanh phải chồng lên nhau tối thiểu 25 lần đ ờng kính

thanh thép. Khi dùng phơng pháp hàn thì các mối hàn phải đáp ứng đợc các yêu cầu

sau: Bề mặt nhẵn, không cháy, không đợc đứt quãng, khôngthu hẹp cục bộ và không có

bọt. Chiều dày và chiều cao đờng hàn theo thiết kế.

Khi lắp đặt cốt thép phải chú ý đến chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép, muốn

vậy phải dùng con kê (Con kê đợc đổ bằng vữa xi măng cát vàng có chiều dày bằng lớp

bảo vệ cốt thép) để kê cốt thép và giữ cho cốt thép đợc ổn định

Yêu cầu khi lắp đặt cốt thép phải đợc cố định chắc chắn không bị xộc xệch trớc và

trong khi đổ bê tông.

+ Ghép ván khuôn: Nhà thầu sử dụng ván khuôn thép để dùng cho công tác bê

tông, ván khuôn phải đảm bảo kiên cố, ổn định, cứng cáp và không biến dạng khi chịu

tải trọng do tác dụng của trọng lợng và áp lực ngang của hỗn hợp bê tông mới đổ cũng

nh tải trọng sinh ra trong quá trình thi công. Ván khuôn đợc chế tạo đảm bảo đúng

hình dạng, kích thớc hình học của cấu kiện, bề mặt phẳng, nhẵn và khép kín đảm bảo

không để cho vữa chảy ra ngoài. Ván khuôn đợc chế tạo đơn giản, dễ lắp ghép, tháo

dỡ. Lắp dựng hệ thống sàn đạo, sàn công tác để đổ bê tông đối với kết cấu nh móng,

thành, nắp cốngCông tác đổ bê tông chỉ đợc tiến hành khi sàn công tác, ván khuôn đã

lắp dựng và đợc nghiệm thu xong.

+ Đổ bê tông: Cấp phối hỗn hợp cốt liệu dùng trong bê tông đợc Nhà thầu thiết kế

theo quy định kỹ thuật và mác của bê tông thiết kế. Kết quả thí nghiệm phải trình

TVGS chấp thuận mới đa vào thi công. Trộn bê tông bằng máy trộn 250 lít 500lít

Nhà thầu: Công ty TNHH Cờng Thịnh Thi47Biện pháp thi công: Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đờng cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng Sông Thơng, Sông Sỏi, Yên Thế, Bắc Giangvới thời gian trộn không nhỏ hơn 2 phút cho 1 mẻ trộn. Nhà thầu chế tạo các hộc đo l ờng vật liệu sao cho vừa đủ với khả năng trộn của máy cũng nh tỷ lệ, thành phần cốt

liệu.

Trình tự trộn nh sau: Trớc hết ta đổ 15-20% lợng nớc vào thùng trộn của máy, sau

đó cho hỗn hợp xi măng, cát vàng, đá dăm vào cùng một lúc. Trong quá trình trộn hỗn

hợp cốt liệu đồng thời ta cho nốt lợng nớc còn lại cho đến hết, cứ thế trộn đều. Để

tránh hiện tợng dính bám của bê tông vào thùng trộn, cứ sau một giờ trộn ta đổ toàn bộ

cốt liệu lớn (Đá dăm) và nớc cho một mẻ trộn vào thùng và quay đều trong thời gian

khoảng 5 phút sau đó mới tiếp tục cho xi măng, cát vào trộn.

- Cần kiểm tra độ sụt của hỗn hợp bê tông sau khi ra khỏi máy trộn để kịp thời điều

chỉnh lợng nớc cho phù hợp.

- Vận chuyển hỗn hợp bê tông từ máy trộn ra vị trí đổ bằng xe cải tiến chuyên

dụng. Khi vận chuyển cần chú ý để đảm bảo cho hỗn hợp bê tông không bị phân tầng

và mất nớc xi măng.

- Quá trình đổ cần chú ý mấy điểm sau: Bố trí mặt bằng trộn, đổ bê tông hợp lý, sử

dụng máng tôn để đổ bê tông để đa hỗn hợp từ trên cao xuống tránh hiện tợng phân

tầng (Chiều cao đổ cho phép nhỏ hơn 1,5m). Thời gian từ khi trộn xong cho đến khi thi

công không đợc quá 45 phút. Nếu quá thời gian trên thì phải trộn lại hay vứt bỏ.

- Đầm bê tông bằng đầm dùi có công suất 1,5 KW hoặc đầm bàn tuỳ thuộc vào

thiết kế khối bê tông. Đầm cho đến khi bọt khí, nớc vữa xi măng nổi hết lên trên bề

mặt lớp bê tông mới đạt yêu cầu.

- Trong quá trình đổ bê tông nếu gặp trời ma to thì cần phải che chẵn cẩn thận

không để nớc ma ngấm vào bê tông hay làm rỗ mặt bê tông. Khi gặp trời nắng to thì

phải có biện pháp che đậy khối đổ và tạo đổ ẩm cho bê tông tránh bị rạn nứt do co

ngót.

+ Công tác bảo dỡng bê tông và tháo dỡ ván khuôn:

- Sau khi đổ bê tông Nhà thầu tiến hành bảo dỡng trong điều kiện nhiệt độ và độ

ẩm quy định để bê tông đông cứng và ngăn ngừa các yếu tổ ảnh hởng đến chất lợng bê

tông.

- Bảo dỡng bê tông phải đợc tiến hành muộn nhất sau 10 tiếng đồng hồ sau khi đổ

bê tông. Bê tông cần đợc bảo dỡng tốt bằng biện pháp che phủ và tới nớc nhằm giữ chế

độ nhiệt ẩm cần thiết cho bê tông tăng dần cờng độ, ngăn ngừa các biện dạng do nhiệt

độ và co ngót gây ra. Trong trờng hợp trời nắng và có gió thì sau 2 đến 3 giờ phải đợc

bảo dỡng ngay và liên tục trong 7 ngày đêm. Biện pháp bảo dỡng bằng cách che phủ

bao tải và tới nớc.

- Sau khi đổ bê tông 48 tiếng đồng hồ thì đợc phép tháo ván khuôn và sửa chữa

khuyết tật.

- Ván khuôn khi tháo dỡ cần thao tác nhẹ nhàng tránh làm sứt vỡ cạnh khối đổ.

Ván khuôn tháo ra phải để gọn không gây cản trở thi công và đợc lau chùi sạch sẽ, bảo

quản để sử dụng lần sau. Khi bề mặt bê tông bị khuyết tật thì phải dùng vữa xi măng cát vàng mác 100 để sửa chữa sao cho thoả mãn yêu cầu về kỹ thuật, độ bằng phẳng và

đồng đều của khối bê tông.

3. Công tác thi công xây đá hộc

Nhà thầu: Công ty TNHH Cờng Thịnh Thi48Biện pháp thi công: Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đờng cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng Sông Thơng, Sông Sỏi, Yên Thế, Bắc Giang* Cấp phối vữa xây:

- Cấp phối vữa xây đợc xác định từ kết quả thí nghiệm tơng đơng với mác vữa xây

theo thiết kế.

* Trộn và vận chuyển vữa:

- Nhà thầu trộn vữa xây bằng máy trộn vữa loại 80 lít hoặc bằng thủ công nếu đ ợc

sự cho phép của ngời Kỹ s giám sát. Khi trộn vữa bằng thủ công cần tuân theo các quy

tắc sau:

+ Sàn trộn vữa phải đợc vệ sinh sạch sẽ, tốt nhất là dùng tấm tôn phẳng để lót

đáy nền trộn và chứa vữa.

+ Trớc tiên ta trộn hỗn hợp khô gồm Xi măng và cát vàng cho đều rồi mới đổ nớc vào trộn tiếp. Yêu cầu vữa phải đợc trộn thật đều, dẻo, đặc quánh đảm bảo độ dễ

xây, trát nhng không quá nhão.

+ Nếu vữa trộn ra mà không đợc sử dụng ngay, quá thời gian quy định (120 phút

sau khi trộn) thì cần phải vứt bỏ mẻ trộn đó. Trong khi trộn lại cần cho thêm một l ợng

xi măng thích hợp để tạo độ dẻo của vữa cũng nh đảm bảo chất lợng cờng độ vữa.

+ Quá trình vận chuyển vữa từ nơi trộn tới nơi thi công bằng xe cải tiến có thùng

kín khít để tránh mất nớc xi măng.

- Chất lợng vữa xây đợc đánh giá qua việc lấy mẫu nén ép cho hỗn hợp. Mẫu có

kích thớc 7,07x7,07x7,07cm đợc lấy ngay tại nơi đổ cho mỗi ca làm việc. Mẫu thí

nghiệm đợc lấy theo từng tổ, mỗi tổ 3 viên và đợc lấy cùng một lúc, cùng một chỗ và

đợc bảo dỡng trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm tơng đơng với môi trờng. Tiến hành thí

nghiệm ép mẫu để kiểm tra chất lợng vữa xây. Cờng độ nén mẫu thử không đợc thấp

hơn 95% cờng độ thiết kế.

* Kỹ thuật xây:

+ Trớc khi xây yêu cầu nền móng bên dới phải đợc chuẩn bị sao cho đảm bảo về

cao độ và độ bằng phẳng. Cán bộ kỹ thuật phải căng dây định vị và lấy cao độ để công

nhân xây đá đợc bằng phẳng, không bị vặn hay lồi lõm.

- Đá hộc xây đợc lựa chọn đá lớn, đồng đều và không bị nứt nẻ. Đá lớn đợc xây

bên ngoài và đá nhỏ xây bên trong, đá 4x6 chèn vào lỗ rỗng của khối xây.

- Kích thớc viên đá không sử dụng những viên có bề dày nhỏ hơn 15cm, chiều

rộng không nhỏ hơn 1,5 chiều dày. Từng viên có hình dạng chuẩn không bị lồi lõm làm

cho chúng không ăn chặt vào móng.

- Nếu cần thiết đá phải đẽo gọt để cho móng và các đờng nối không lệch nhau trên

20mm so với đờng chuẩn để chúng tiếp xúc tốt với móng. Trong mỗi hàng đá xây phải

có các hòn đá câu để tạo mối liên kết giằng vững chắc cho toàn bộ khối xây.

- Đá hộc xây phải đảm bảo sạch và ẩm trớc khi xây. Chúng phải đợc xếp với mặt

dày nhất theo chiều ngang ngập vào vữa trên nền móng và các phần nối ghép phải đợc

san phẳng bằng vữa. Khi xây phải chú ý mối nối giữa các hòn đá trong một hàng phải

so le với mối nối ở hàng trớc đó. Mọi khe trống giữa các hòn đá phải đợc lấp dầy vữa

để tạo khối xây vững chắc.Nhà thầu: Công ty TNHH Cờng Thịnh Thi49Biện pháp thi công: Kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đờng cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng Sông Thơng, Sông Sỏi, Yên Thế, Bắc Giang- Ngay khi xây xong và trong khi vữa còn tơi, toàn bộ các mặt đá phải đợc làm

sạch hết các vết vữa và giữ sạch cho đến khi công trình hoàn thành.

Trớc khi xây đá nên đợc tới ẩm để tránh hút nớc của vữa. Trong điều kiện thời tiết

khô nóng, các khối xây phải đợc bảo vệ che nắng và giữ ẩm trong thời gian ít nhất 3

ngày sau khi hoàn thành.

- Ngay khi xây xong và trong khi vữa còn tơi, toàn bộ các mặt đá phải đợc làm

sạch hết các vết vữa và giữ sạch cho đến khi công trình hoàn thành

- Khi đá mới xây xong tránh mọi lực xung kích. Cấm chất đá và vật liệu khác lên

phần mới xây, các khối xây phải đợc bảo dỡng thờng xuyên.

* Nghiệm thu công trình: Khi nghiệm thu công trình xây đá phải kiểm tra;

- Chất lợng vật liệu hiện sử dụng theo số liệu của các thí nghiệm trong phòng thí

nghiệm.

- Kiểm tra vị trí và kích thớc của phần công trình đã hoàn thành hàng ngày.

- Cứ 250m3 xây phải kiểm tra mác vữa một lần tại phòng thí nghiệm.

- Sai số về kích thớc của các công trình xây đá so với thiết kế không đợc vợt quá

những trị số sau:

+ Chiều dầy: 1cm.

+ Độ lồi lõm mặt ngoài: 5cm.

+ Vị trí so le các cạnh của viên đá xây: 5cm.

+ Chiều cao: 4cm.

4. Cụng tỏc hon thin

a. Cụng tỏc trỏt

Lp trỏt (cỏc lp trỏt ca cụng trỡnh ch yu l va xi mng M75#) bc cỏc

kt cu gch ỏ, kt cu bờ tụng v bờ tụng ct thộp, kt cu thộp (khi cn), cn phi cú

quy nh c th cho mi loi kt cu v loi va, cht lng trỏt, trỡnh t thi cụng.

Trc khi trỏt, b mt kt cu phi c lm sch, c ra ht bi bn, cỏc vt du m,

nhng vt li lừm v g gh v va dớnh trờn b mt kt cu phi c lm phng.

Nu b mt kt cu khụng nhỏm cho lp va bỏm dớnh nh: B mt bờ

tụng ỳc trong vỏn khuụn thộp hoc mt kim loi thỡ trc khi trỏt phi gia cụng to

nhỏm b mt bng cỏch phun cỏt hay dựng va xi mng sau ú phi trỏt th mt vi

ch xỏc nh dớnh kt cn thit trc khi trỏt i tr. Chiu dy lp va ph

thuc vo cht lng mt trỏt, loi kt cu, loi va s dng v phng phỏp thi cụng

trỏt. Chiu dy lp trỏt phng i vi kt cu tng thụng thng khụng nờn quỏ

12mm, khi yờu cu trỏt cht lng cao hn thỡ khụng quỏ 15mm v yờu cu cht lng

c bit thỡ khụng quỏ 20mm. nhng phũng thng xuyờn m t nh khu v sinh,

Nhà thầu: Công ty TNHH Cờng Thịnh Thi50Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (92 trang)

×