1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

Giá trò tính toán nội lực (từ bảng tổ hợp STEEL)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.51 MB, 311 trang )


TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA-TP.HCMGVHD : THS.NGUYỄN QUỐC THÔNG7Σfsi.li = 301.04TTr ong đó :fi= σ'hi ×tgϕai + Ca

σ'hi=k.σh=ko.σh= (1 - sinϕai)σ'h

σ i + σ i +1 γ i hi + γ i +1 hI +1

=

σh=

22li : chiều dày lớp đấtu : chu vi xung quanh cọc

Qs= u ∑ ( f si .li ) = 2 × (1,2+2,8) × 301,04 = 2408,32 Tấn.

b.2/ Xác đònh Qp :

- Cường độ chòu tải của đất ở mủi cọc :

qp = c.Nc + σvp.Nq + γ.d.Nγ

- Mủi cọc nằm trong lớp đất 5 có ϕ = 28038’ ; c= 0,28 T/m2 , (tra bảng 4.3

trang 56 sách Nền Móng của Tiến sỉ Châu ngọc n )

ta được Nq = 18,9 ; Nc = 32,9 : Nγ = 17 .

σvp = γđn.z = 0,897 × 40 = 35,88 T/m2.

qp =0,28 × 32,9 + 35,88 × 18,9 + 0,897 × 1,2 × 17 = 705,64 (T/m2) .

Qp = Ap.qp = 3,36 × 705,64 = 2370,95 T.

Qa =Qs Qp 2408,32 2370,95

+

=

+

= 1994,47 T.

2

3

2

3Sức chòu tải của cọc :

P = min(Pvl ,Qa) = min(2394; 1994,47) = 1994,47 T.

4/ Xác đònh số lượng cọc và bố trí cọc.

a/ Ước tính số lượng cọc

3366

Ntt

≈ 2cọc

= 1.2 ×

1994,47

PVậy ta chọn 2 cọc .

b/Bố trí cọc

-Cách bố trí cọc như hình vẽ.

5/ Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc.

a/Theo phương thẳng đứng.i =12

ii =12

i.Trong đó :

∑ N =tổng tải trọng thẳng

đứng tác dụng lên cọc.

n= số lượng cọc trong móng.12

00LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KSXD-DDCN1600- Trang 42 -12

00P(x,y) =xn36

00yn12

00∑N ± M ×x ± M × y

n

∑x

∑y16

00nc = k.2800SVTH : LÊ NGỌC TUẤNTRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA-TP.HCMGVHD : THS.NGUYỄN QUỐC THÔNGMx = moment của tải ngoài quanh

trục x , đi qua trọng tâm của các tiết diện cọc.

My = moment của tải ngoài quanh trục y ,đi qua trọng tâm của các tiết diện cọc.

x, y = tọa độ cọc cần xác đònh tải tác dụng trong hệ tọa độ xy của móng .

xi , yi = tọa độ cọc thứ i trong hệ tọa độ trục xy của móng.∑ N + M × x + M × y 3366 30,1x1,8

Pmax = n

=

+ 2 × 1,8 = 1691,36 T.

2

∑x ∑y

∑ N + M × x + M × y 3366 30,1x1,8

Pmin = n

=

- 2 × 1,8 = 1674,64 T.

2

∑x ∑y

yni =1x2

ini =1yni =122

ix2

ini =12

i2Ta có Pmax = 1691,36< PTK = 1994,47(T)

Pmin = 1674,64< Pnh = 0,8 Qs = 0,8 × 2408,32= 1926,65 (T)

Vậy cọc đủ khả năng chòu lực.

b/ Theo phương ngang .

Từ lực ngang và moment tác dụng tác dụng ở

M

đầu cọc , ta phân tích chuyển vò ngang , moment

H

và lực cắt dọc theo chiều dài cọc .Chuyển vò ngang

y

lớn nhất phải nhỏ hơn chuyển vò ngang khống chế

bởi điều kiện kỹ thuật của công trình xây dựng .

Nhận xét : Chỉ cần kiểm tra theo phương nguy hiểm

của cọc (là phương y) , còn phương kia (phương x)

khỏi cần kiểm tra, vì moment quán tính theo phương

này rất lớn so với phương kia.

Tính moment uốn Mz ,lực cắt Vz và ứng suất σz dọc theo thân cọc , chuyển vò ngang và

góc xoay của cọc ở cao trình đỉnh cọc .

- Cọc có kích thước (1.2 × 2.8 m). Chiều dài cọc chôn trong đất L = 40 m. Lực H y

và moment uốn Mx đặt tại đỉnh cọc.

Ta có lực ngang Hy = 8,7 Tấn.

Moment uốn Mxtu = 30,1 Tm.

Moment quán tính tiết diện ngang của cọc :

I=b.h 3 2,8 × 1.2 3

=

= 0.4 m 4 .

12

12- Độ cứng tiết diện ngang của cọc :

Eb.I = 3,1 × 106 × 0,4 = 124 × 104 Tm2.

- Chiều rộng qui ước bc của cọc :

bc = d+ 1 =2,8 + 1 = 3,8 m.

(theo TCXD205-1998 , khi d ≥ 0,8 m thì bc = d+1 m,

khi d < 0,8 m thì bc = 1,5d + 0,5 m).LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KSXD-DDCN- Trang 43 -SVTH : LÊ NGỌC TUẤNTRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA-TP.HCMGVHD : THS.NGUYỄN QUỐC THÔNGNền đất quanh cọc có 3 lớp , để thiên về an toán và đơn giản trong tính

toán ta lấy lớp cát ( cát trung đến nhuyển lẩn đất bột ), tra bảng G1 (TCXD2051998) ta có K = 500 T/m.

- Hệ số biến dạng :

αbd =5K .bc 5 500 × 3,8

=

= 0,273 m-1 .

4

Eb .I

124 × 10- Chiều dài tỉnh đổi của phần cọc trong đất :

le = αbd.40 = 0,273 × 40 = 10,92 .

Tra bảng G2 (TCXD 205 –1998 được A 0 =2,441; B 0 = 1,621 ; C 0 = 1,751.

- Các chuyển vò δHH ;δHM ; δMH ; δMM của cọc ở cao trình đỉnh cọc , do các ứng

lực đơn vò đặt ở cao trình này :

δHH=1

. A0

α .E b .I

3

bdδHM = δMH1

× 2,441

0,273 × 124 × 104×3=1

.B0

2

α bd .E b .I

=1

.C 0

α bd .E b .I

===0,967 10-4 m/T .1

× 1,621

2

0,273 × 124 × 104×=-4−10,175 10 T .1

−1

× 1,751

×

-4

0,273 × 124 × 104

= 0,05 10 (Tm) .δMM

=

Moment uốn và lực cắt của cọc tại cao trình đỉnh cọc :

H 0 = 2,175 T.

M 0 = HlO = 0 Tm.

- Chuyển vò ngang y 0 và góc xoay ψ 0 tại cao trình đỉnh cọc :

y 0 =H 0 .δHH+M0.δHM = 2,175 × 0,967 × 10 −4 + 0 × 0,175 × 10-4 = 2,1 × 10-4m

≈ 0,21 mm.

-4

ψ 0 =H 0 .δMH+M0.δMM=2,175 × 0,175 × 10 + 0 × 0,05 × 10 −5 = 0,38 × 10 −4 rad

=0,0022 0 .

- Chuyển vò của cọc ở cao trình đặt lực ngang H

H l 3o

M l 2o

∆n = yo+ψ 0 lo+

+

= 2,1 × 10-4 m.

3Eb I

2 Eb I- p lực tính tóan σz (T/m2), moment uốn Mz (Tm) , lực cắt Qz (T) , trong các

tiết diện của cọc được tính theo công thức sau :

ψ0

M0

H

K

C1 + 3 0 .D1 )

σz = α .z e ( y 0 × A1 − α .B1 + 2

α bd .E b I

α bd .E b I

bd

bd

Mz = α bd .E b I.y 0 .A 3 - α bd .E b I. ψ 0 .y 0 .B 3 + M0.C3 +

2H0

.D3 .

α bdQz = α bd .E b I.y 0 .A4- α bd .E b I.ψ 0 .B4+ α bd M0.C4 + H0.D4 .

Trong đó :

ze : chiều sâu tỉnh đổi , ze = α bd .z ;

Các giá trò A1, A3, A4 , B1, B3 , B4 , C1 , C3 , C 4 , D1 , D3 , D4 : tra trong

bảng G3 (TCXD 205-1998).

- Dùng bảng tính exel ta tính được

3LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KSXD-DDCN2- Trang 44 -SVTH : LÊ NGỌC TUẤNTRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA-TP.HCMGVHD : THS.NGUYỄN QUỐC THÔNG< >Mômen uốn My dọc thân cọc

Z(m)

Ze

A3

B3

0

0

0

0

-1.832

0.5

-0.021

-0.005

-2.93

0.8

-0.085

-0.034

-4.029

1.1

-0.222

-0.122

-5.128

1.4

-0.455

-0.319

-6.227

1.7

-0.808

-0.691

-7.326

2

-1.295

-1.314

-8.791

2.4

-2.141

-2.663

-10.26

2.8

-3.103

-4.718

-12.82

3.5

-3.919

-9.544

-14.65

4

-1.614

-11.731C3

1

0.999

0.992

0.96

0.866

0.646

0.207

-0.941

-3.408

-10.34

-17.919D3

0

0.5

0.799

1.09

1.358

1.566

1.646

1.352

0.197

-5.854

-15.076My

0.00E+00

3.64E+00

5.15E+00

5.95E+00

6.09E+00

5.68E+00

4.88E+00

3.48E+00

2.04E+00

7.53E-02

-5.30E-01Momen

-2024680

-2

-4

-6

-8

-10

-12

-14

-16< >lực cắt QZ dọc thân cọc

Z(m)

Ze

A4

0

0

0

-1.832

0.5

-0.125

-2.93

0.8

-0.32

-4.029

1.1

-0.603

-5.128

1.4

-0.967

-6.227

1.7

-1.396

-7.326

2

-1.848

-8.791

2.4

-2.339

-10.26

2.8

-2.346

-12.82

3.5

1.074LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KSXD-DDCNMomenB4

0

-0.042

-0.171

-0.443

-0.91

-1.943

-2.578

-4.228

-6.023

-6.789- Trang 45 -C4

0

-0.008

-0.051

-0.183

-0.479

-1.036

-1.966

-3.973

-6.99

-13.692D4

1

0.999

0.989

0.946

0.821

0.529

-0.057

-1.592

-4.445

-13.826Qz(T)

2.18E+00

1.66E+00

1.06E+00

4.18E-01

-1.42E-01

5.78E-01

-8.62E-01

-1.01E+00

-9.46E-01

-5.40E-01SVTH : LÊ NGỌC TUẤNTRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA-TP.HCM-14.654GVHD : THS.NGUYỄN QUỐC THÔNG9.244-0.358-15.611-23.14-9.56E-02Lực cắt-2-101230

-5

-10Lực cắt-15

-20

< >ng suất σ z dọc thân cọc

Z(m)

Ze

A1

0

0

1

-1.832

0.5

1

-2.93

0.8

0.997

-4.029

1.1

0.987

-5.128

1.4

0.955

-6.227

1.7

0.882

-7.326

2

0.735

-8.791

2.4

0.347

-10.26

2.8

-0.385

-12.82

3.5

-2.928

-14.65

4

-5.853B1

0

0.5

0.799

1.095

1.379

1.633

1.823

1.874

1.49

-1.272

-5.941C1

0

0.125

0.32

0.604

0.974

1.421

1.924

2.609

3.128

2.463

-0.927D1

0

0.021

0.085

0.222

0.456

0.812

1.308

2.105

3.288

4.98

4.548σz(T/m2)

0.00E+00

-1.30E-01

-1.55E-01

-1.49E-01

-1.23E-01

-8.69E-02

-4.89E-02

2.86E-02

2.46E-02

5.45E-02

7.40E-02Ứng suất

-0.2-0.100.10

-5

Ứng suất-10

-15

-20

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KSXD-DDCN- Trang 46 -SVTH : LÊ NGỌC TUẤNTRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA-TP.HCMGVHD : THS.NGUYỄN QUỐC THÔNG6/Tính lún móng theo móng khối quy ước .

a/Xác đònh móng khối quy ước :

-Vì cọc xuyên qua lớp đất thứ 5 và lớp thấu kính nên :

ϕ 5h5 + ϕTK hTK

ϕtb =

:

h +h

5TK28038 × 37.8 + 150 48 × 2.2

ϕtb =

=27055.

37.8 + 2.2Góc truyền lực :ϕ tb 27 055

=

= 6055.

4

4

- Chiều dài của đáy khối quy ước :

LM = L + 2.H.tagα ;

+ Ta có H = 40 m ; L = 2,8m :

+ Suy ra LM = 2,8 + 2 × 40 × tag6055= 12 m ;

- Chiều rộng của đáy khối quy ước :

BM = B + 2.H.tagα ;

+ Suy ra BM = 4,8 + 2 × 40 × tag6055= 14 m ;

- Chiều cao khối móng quy ước :

HM = 40+ 2,4 = 42,4 m ;

b/Xác đònh trọng lượng của khối quy ước :

- Ta xác đònh trọng lượng của đất trong phạm vi từ mép dưới của đế đài trở

lên:

+ Trọng lượng của đất :

Nđ = LM.BM.h .γtb ;( γtb : đất và bêtông)

Nđ = 12 × 14 × 2,4 × 2 = 806,4 T.

- Trọng lượng của lớp đất 5 (phải trừ đi phần thể tích đất bò cọc chiếm chổ )

tc

N 5 = (12 × 14 - 2 × 3,36) × h × γđn5=

tc

N 5 = (12 × 14 - 2 × 3,36) × 32,8 × 0,897 = 4745,1 T.α=- Trọng lượng của lớp đất thấu kính (phải trừ đi phần thể tích đất bò cọc

chiếm chổ )

tc

N 5 = (12 × 14 - 2 × 3,36) × h × γđn5=

tc

N 5 = (12 × 14 - 2 × 3,36) × 2,2 × 0,927 = 328,9 T.

- Trọng lượng của 4 cọc trong phạm vi móng khối quy ước :

N ctc = 2 × 40 × 3,36 × 2,5 = 672 T ;

- Suy ra trọng lượng khối móng quy ước :

tc

tc

tc

N qu = Nđ + N 5 + N ctc + NTK

= 806,4+ 4745,1+ 328,9 + 672 = 6552,4 T .

- Trò tiêu chuẩn lực dọc xác đònh đến đáy khối quy ước :

tc

tc

N tc = N 0 + N qu = 2805 + 6552,4 = 9357,4 T .LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KSXD-DDCN- Trang 47 -SVTH : LÊ NGỌC TUẤNTRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA-TP.HCMGVHD : THS.NGUYỄN QUỐC THÔNG- Moment tiêu chuẩn tương ứng trọng tâm đáy khối quy ước :

tc

M tc = M 0 = 25,1 Tm .

- Độ lệch tâm e

.

25,1 = 2,68 10-3 m .

9357,4M tc

e= N =

tc- p lực tiêu chuẩn ở đáy khối quy ước :

tc

σ max,min =N tc

6.e

9357,4

6 × 0,00268

(1 ±

) =

(1 ±

)

LM .BM

LM

12 × 14

12tc

σ max = 55,77 T/m2 ;

tc

σ min = 55,62 T/m2 ;

tc

σ tb = 55,7 T/m2 ;- Cường độ tính tóan của đất ở đáy khối quy ước :

m .m'

1

2

Rm = K ( A.BM .γ + B.H M .γ + D.c) ;

tcγ , γ’ : Trò tính tóan thứ hai của trọng lượng riêng đất tuần tự dưới đáy

khối quy ước và từ đáy khối quy ước trở lên .

Ở đây lấy Ktc = 1 ;

Vì đất dưới móng khối quy ước là đất cát lẫn bụi , tra bảng 2.2 trang 65

sách NỀN và MÓNG của tác giả Nguyễn Văn Quảng ta được

m1 = 1,1 ; m2 = 1 ;

0

Ta có ϕ = 28 38 tra bảng 2.1 (sách trên) được :

A= 1,03 ; B = 5,14 ; D = 7,57 ;

γ = 0,897 T/m3 ;

γ’ = 0,897 T/m3 ;

Rm = 1,1 × 1(1,03 × 12 × 0,897 + 5,14 × 14 × 0,897 + 7,57 × 0,28) = 85,53 T.

Thỏa mãn điều kiện :

tc

σ max ≤ 1,2Rn ;

tc

σ tb ≤ Rn ;

Vậy ta có thể tính tóan được độ lún của nền theo quan niệm nền biến dạng

tuyến tính.

- p lực bản thân ở đáy khối quy ước :

σ bt = 42,4 × 0,897 = 38,03 T/m2.

- Ứng suất gây lún ở đáy khối quy ước :

tc

σ zgl 0 = σ tb - σ bt = 55,7–38,03 = 17,67 T/m2 .

=

- Chia đất nền dưới đáy khối quy ước thành các lớp bằng nhau và=2,4 m ;

Bảng tính ứng suất gây lún

gl

σ zi =17.67K0I σ bt =γh

Điểm

Độ sâu

LM/BM

2Z/BM

K0

(m)

(T/m2)

(T/m2)

0

0

1.2

0.00

1

17.67

38.03

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KSXD-DDCN- Trang 48 -SVTH : LÊ NGỌC TUẤNTRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA-TP.HCM1

2.4

2

4.8

3

7.2

4

9.6

5

12

Tại độ sâu z = 9,6m có

lớp đất trên

( Trong bảng trên K 0GVHD : THS.NGUYỄN QUỐC THÔNG1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

gl

σ bt >5 σ zi0.40

0.968

0.80

0.83

1.2

0.652

1.6

0.496

2

0.379

do đó theo tiêu chuẩn17.1

40.18

14.66

42.33

11.52

44.48

8.76

46.64

6.7

48.79

ta chỉ cần tính lún của 4: tra bảng 2.7 trang 69 sách NỀN và MÓNG của tác giả

LM2zNguyễn Văn Quảng phụ thuộc vào B và B

M

M

gl

gl

σ zi = K0. σ z =0 ;-z : kể từ đáy móng khối quy ước:)

Giới hạn nền lấy ở điểm 5 , ở độ sâu 11,6 m ,kể từ đáy khối quy ước .

Độ lún của nền :

Lớp thứ

1

2

3

4

5P1I (kg/m2)3.803

4.018

4.233

4.448

4.664P2I (kg/m2)

5.57

5.728

5.699

5.6

5.54ε 1I

0.57

0.568

0.564

0.56

0.558ε 2I

0.545

0.545

0.545

0.545

0.541S(cm)

3.8

3.5

2.9

2.3

2.6Nhận xét : Độ lún của móng s = 15,1 cm < sgh = 20 cm ,nên chấp nhận được .

7/Cắt thép .

a/ Kiểm tra cốt thép trong cọc :

Dựa vào biểu đồ momen của cọc chòu tải ngang ta có Mmax= 6,09 Tm

⇒ Lượng cốt thép lớn nhất :

M

6,09 × 105

F = 0,9 × R × h =

= 1,7 cm2 < 176,4 cm2

0,9 × 3600 × 110

a

0Vậy cọc đủ khả năng chòu lực

b/ Chọn vò trí để cắt thép :

- Ta cắt thép tại tiết diện có moment uốn dọc thân cọc gần bằng 0.

- Chọn tiết diện cách đỉnh cọc 15 m để cắt thép .

c/ Kiểm tra lại khả năng chòu lực của cọc tại tiết diện đã cắt thép:

- Sức chòu tải của cọc tại tiết diện đã cắt thép :

Q1 = Ru × Ab = 60 × 33600 = 2016000 KG = 2016 Tấn.

- Lực tác dụng lên cọc tại tiết diện đã cắt thép :

Q2 = P -2408,32

u × f si × l i

=1691,36 –

= 888,58 Tấn .

3

FS- Vì Q1 > Q2 nên tại tiết diện cách đỉnh cọc 15 m , bêtông đủ khả năng chòu

lực8/ Tính toán cốt thép :LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KSXD-DDCN- Trang 49 -SVTH : LÊ NGỌC TUẤNTRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA-TP.HCMGVHD : THS.NGUYỄN QUỐC THÔNGa/ Cốt thép đài :Theo phương Momen M1:

Sơ đồ tính:1000PmaxTính thép trên 1m bề rộng :

Với Pmax= 1691,36 (T)

Mmax= (1 x Pmax)/ 4= (1x1691,36)/4 = 422,84 (T.m)

Chọn thép AIII: Ra= 3600 (kG/cm2); ho= h – ao= 200 –5 = 195(m)

Fa =M

422,84105

=

= 66,9 cm2.

0,9 Ra h0 0,9 x3600 x195Chọn Φ30a150. Có Fa= 67,3 (cm2/m)

Theo phương Momen MII:

Ta xem như phản lực cọc được phân bố đều trên đỉnh cọc :

q=N tt

3366

=

= 140,25(T / m 2 )

4× 6 4× 6Moment tại mặt ngàm chân cột :

M =2q *l

=

2Diện tích cốt thép :

Fa =2.8 − 1,6 2

)

2

= 25,2T .m)

2140,25 × (M

25,2105

=

= 4(cm 2 )

0.9 * Ra * h0 0.9 × 3600 × 190Chọn φ 16a200LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KSXD-DDCN- Trang 50 -SVTH : LÊ NGỌC TUẤNTRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA-TP.HCMGVHD : THS.NGUYỄN QUỐC THÔNGIV THIẾT KẾ MÓNG B41/ Tải trọïng tác dụng lên móng .

- Hệ số vưọt tải 1,2

- Tính thêm tải do sàn tầng hầm số 2 truyền vào .

+ Sàn có chiều dày 0,6m :Tỉnh tải gs = 1,1 × 0,6 × 2,5=1,65T/m2.

Họat tải qs = 1,2 × 0,5 =0,6 T/m2.

+ Diện truyền tải vào chân móng B2 là:

A=3,95 × 4,1625 +0.5 × 3,95 × 3,95 × 3,95 = 24,24 m2.

+ Lực tập trung tác dụng vào chân móng :

Ns= (gs+qs) × A =(1,65+0,6) × 24,24= 54,54 T.

- Tải trọng bản thân của hệ dầm gân :

Ndg = 1,1 × (3,95+8,1125) × 0,8 × 1 × 2,5= 26,54 T.

- Vì vậy lực dọc tác dụng lên móng tăng thêm một lượng :

N= 26,54 + 54,54=81T.

Giá trò tính tóanNmin(T)

1797+81=1878Mx.tu(Tm)

6,1LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KSXD-DDCNQxmax(T)

4,5- Trang 51 -My.tu(Tm)

63,4Qymax(T)

105,1SVTH : LÊ NGỌC TUẤNTRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA-TP.HCMGVHD : THS.NGUYỄN QUỐC THÔNGGiá trò tiêu chuẩn

Nmin(T)

Mx.tu(Tm)

Qxmax(T)

My.tu(Tm)

Qymax(T)

1565

5,1

3,7

52,8

87,6

2/Chọn lọai vật liệu ,kích thước cọc và chiều sâu đặt móng .

- Cốt thép trong cọc dùng 36φ25 có diện tích :

Aa = 36 × 4,909=176.7 cm2.

- Kích thước cọc a × b = 1m × 2,8 m có Ac = 1.2 × 2,8 = 3.36 m2

- Chiều sâu đỉnh trên cọc –8,5m. Chiều dài cọc L=40 m, vậy mủi cọc nằm ờ

cao trình –48,5 m.

3/Xác đònh sức chòu tải của cọc .

a/ Theo cường độ vật liệu.

P= Ru.Ab +Ran.Aa;

Với Ru =60 KG/cm2;

Aa= 176,7 cm2;

Ab = 1.2x2.8x10000 – 176,7= 33423,3 cm2 ;

Ran = 2200 KG/cm2 ;

Pvl = 60 × 33423,3 + 2200 × 176.7 = 2394138KG = 2394 Tấn.

b/ Theo cường độ đất nền.

- Sức chòu tải cực hạn của cọc .

Qu = Qs + Qp ;

b.1/ Xác đònh Qs :

- Tính ma sát đơn vò giửa cọc và đất .

+ Dùng bảng tính excel ta tính được fs ở bảng sau :

Bảng tính fs

ο

ϕ()

Lớp i γ đn

c

Tagϕ ks=1-sinϕ z(m) σh li(m) fsi(T/m2) fsi.li(T/m)

(T/m2)5

TK

50.89 28038’ 0.28

7

0.92 15048’ 0.9

7

0,89 28038’ 0.28

70.550.520.280.7270.550.5226.2 15.5 17.7

6

28.4 25.3 2.2

1

48.5 34.5 20.183.726.0513.3110.15204.01Σfsi.li = 301.04TTr ong đó :

4.73fi= σ'hi ×tgϕai + Ca

σ'hi=k.σh=ko.σh= (1 - sinϕai)σ'h

σ i + σ i +1 γ i hi + γ i +1 hI +1

=

σh=

22li : chiều dày lớp đất

u : chu vi xung quanh cọcLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KSXD-DDCN- Trang 52 -SVTH : LÊ NGỌC TUẤNXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (311 trang)

×