1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (581.92 KB, 92 trang )


Khóa luận tốt nghiệp

Cụng ty hp tỏc bỡnh ng, cht ch vi cỏc liờn doanh thụng qua quan

h u t vn vo cỏc liờn doanh, quan h v kinh doanh trờn s s cỏc Hp

ng kinh t thc hin cỏc d ỏn, cụng trỡnh hoc thng v c th; Quan

h v ch o nh hng phỏt trin nhm liờn kt c sc mnh gia cỏc

liờn danh, to ra sc mnh tng hp ca ton b cụng ty trong quỏ trỡnh trin

khai thc hinnhim v.Hng ti s hi nhp quc t, Cụng ty ó ch trng tiờn phong trong

vic hin i hoỏ cỏc sn phm dch v ca mỡnh theo cỏc tiờu chun quc t.

Trong ú vic ng dng cụng ngh v tiờu chun tiờn tin nhm mang li cht

lng v tin vt tri l mt trong nhng u tiờn hng u ca Cụng ty.

Vi xu th phỏt trin m rng c v chiu rng ln chiu sõu cụng ty cú tham

vng t c mc ich hng ti ca mỡnh.

V chiu rng:

M rng lnh vc kinh doanh: tỡm kim nhng lnh vc mi mang

li li nhun cao ng thi úng gúp vo s phỏt trin tin b ca xó hi.

M rng a bn kinh doanh: m thờm cỏc chi nhỏnh trong c nc

v nc ngoi.

Tng quy mụ kinh doanh: tỡm kim cỏc khỏch hng ln, hp ng

cú giỏ tr cao.

Tng quy mụ nhõn s: tuyn thờm nhõn s v o to ỏp ng

nhu cu ca cỏc b phn, phũng ban.

V chiu sõu:

Nõng cao mc chuyờn nghip, cung cp cỏc sn phm cú cht

lng cao, giỏ c cnh tranh.

Chuyờn sõu vo cỏc lnh vc riờng bit: thnh lp cỏc cụng ty thnh viờn.

Chun húa quy trỡnh lm vic, nõng cao cht lng nhõn s u vo.Đỗ THị BíCH HồNG71

lớp qt15n1Khóa luận tốt nghiệp

3.2. CC QUAN IM V CN C HON THIN C CU T

CHC B MY QUN Lí CA CễNG TY

3.2.1. Cỏc quan im hon thin

Vn t chc b mỏy qun lý l mt vn phc tp v cú liờn quan

cht ch n hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip. t vn hon

thin b mỏy qun lý cú ngha l cp n vn hon thin chc nng,

nhim v v quyn hn cng nh c cu t chc ca b mỏy ú. Do vy, nú

cú liờn quan cht ch ti con ngi, c th õy l nhng cỏn b hoc gi l

cỏc nh qun tr ch th iu hnh v qun lý hot ng ca cỏc doanh

nghip. õy cng l vn va núng bng, va cp bỏch trong thc tin qun

lý v iu hnh t nc theo tinh thn Ngh quyt ca ng. Trờn tinh thn

ú, vic hon thin t chc b mỏy qun lý cỏc doanh nghip nht thit phi

quỏn trit c cỏc quan im sau:

3.2.1.1. Quan im gn nh v hiu qu cao.

Quỏ trỡnh chuyn hn sang nn kinh t th trng ca nn kinh t quc

dõn núi chung v ca ngnh cụng nghip núi riờng ó v ang t ra nhiu

vn phi tip tc i mi, hon thin. Do vy, hon thin b mỏy qun lý

cỏc doanh nghip phi c thc hin theo hng xõy dng c b mỏy gn

nh, tp trung u mi nhng cú hiu lc qun lý v hiu qu cao.

Quan im gn nh, cú ngha l b mỏy qun lý doanh nghip phi

gim bt u mi, tp trung s ch o v iu hnh, khụng chng chộo, v

cng khụng b sút chc nng, nhim v no.

Quan im hiu qu cao ng thi khng nh vic hon thin b mỏy

qun lý ca doanh nghip, s bo m s vn hnh ca b mỏy dn t ti

mc ti u, lm cho quyt nh qun lý cú hiu lc v kh thi. C ch th

trng ngy cng ũi hi doanh nghip phi cú tớnh c lp v t ch cao,

khụng th cú mt s can thip no bờn ngoi vo hot ng bỡnh thng ca

doanh nghip, ngoi tr vic to lp mụi trng kinh t v mụ v mt hnh

Đỗ THị BíCH HồNG72

lớp qt15n1Khóa luận tốt nghiệp

lang phỏp lý lnh mnh, cụng bng. S phỏt trin bn vng ca nn kinh t

trc kt phi c m bo trờn c s hiu qu thc s ca doanh nghip,

chớnh vỡ vy nõng cao hiu qu ca vic t chc b mỏy qun lý doanh nghip

l vn cn c quan tõm hn.

3.2.1.2. Quan im phi ch qun hoỏ.

Trong lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca cỏc doanh nghip Nh nc

Vit Nam luụn gn lin vi c ch ch qun. C ch ú ó gn sõu trong

th ch hnh chớnh v i sng kinh t xó hi nc ta. Biu hin tp trung

c biu hin khỏi nim B ch qun hay S ch qun Tuy nhiờn

c ch ny ó phỏt huy tỏc dng trong thi k chin tranh v trong nhng iu

kin nht nh ca nn kinh t tp trung bao cp. Nhng nn kinh t th

trng vi s iu tit v mụ ca Nh nc, c ch ch qun tr thnh mt

trong nhng tr lc kỡm hóm s phỏt trin ca nn kinh t núi chung v cụng

nghip núi riờng. Cú th nờu ra õy mt s im chớnh th hin s cn tr ca

c ch ch qun nh sau:

ú l c ch to ra s can thip hnh chớnh vo hot ng kinh t

ca doanh nghip. Chỳng ta bit rng c ch th trng ũi hi nn kinh t

phi to ra cỏc iu kin bỡnh ng trong cnh tranh. Trc ht, ú l h

thng lut phỏp hon chnh v s vn dng nghiờm tỳc h thng ú, c ch ti

chớnh tin t lnh mnh v cú hiu lc, s thng nht ca thụng tin th trng,

c ch hnh chớnh n gin nhng y hiu lc vi tớnh minh bch v trt t

trong mi hot ng kinh t xó hi... Tt c nhng iu ú, c ch ch

qun khụng th ỏp ng c, nú ch to ra s can thip hnh chớnh vo

hot ng kinh t ca doanh nghip m thụi.

C ch ch qun lm chia ct nn sn xut cụng nghip nc ta.

Nn kinh t vn ó l mt th thng nht, nhng c ch ch qun li chia

ct nn kinh t theo chiu dc (ngnh) v chiu ngang (lónh th). Thc trng

ú thng gõy ra nhng mt cõn i thc hoc gi to v lm khoột sõu

Đỗ THị BíCH HồNG73

lớp qt15n1Khóa luận tốt nghiệp

nhng khú khn ca th trng vn ó kộm phỏt trin nc ta. Do vy, cú

th núi, c ch ch qun kỡm hóm vic m rng th trng trong nc thnh

mt th trng rng ln v xuyờn sut, lm cn tr nghiờm trng quỏ trỡnh

chuyn dch c cu nn kinh t ca t nc trờn con ng cụng nghip hoỏ

- hin i hoỏ.

C ch ch qun to ra cỏc khong trng trong qun lý. Bt k

mt n v qun lý no trong xó hi, bờn cnh vic tuõn th th ch chung cũn

phi chu s qun lý theo ngnh hoc theo lónh th theo c ch ch qun.

Chớnh s thit k c ch qun lý ny theo ni dung ch qun ó to ra

nhng khong trng (k h) m phỏp lut khụng vi ti c. ú l nhng k

h nm gia nhng phm vi hot ng v quyn lc ca cỏc c quan ch

qun khỏc nhau. ú chớnh l nhng khong trng vụ chớnh ph l mụi

trng thun li cho cỏc hot ng phi phỏp nh tham nhng, lóng phớ, Do

ú hn ch quyn lc v hiu qu ca b mỏy qun lý Nh nc.

C ch ch qun lm thoỏi hoỏ b mỏy qun lý Nh nc v hn

ch s nng ng ca cỏc doanh nghip.

Chớnh vỡ vy, ó lm cho cỏc cỏn b vi t cỏch l c quan ch qun,

va khụng thc hin tt c nhim v chớnh tr c bn ca nú, va khụng

hon thnh c nhim v qun lý kinh doanh theo chc nng.

3.2.1.3. Quan im xõy dng i ng cỏc nh qun tr cú trỡnh , nng

lc v phm cht thc thi nhim v qun lý iu hnh cỏc doanh nghip

Nh nc.

Vic hon thin t chc b mỏy qun lý suy cho cựng ch cú th mang

li hiu qu thc s khi cú mt i ng qun lý cú trỡnh , nng lc,

phm cht thc thi cỏc nhim v t ra trong quỏ trỡnh iu hnh doanh

nghip. Khi chuyn sang nn kinh t th trng, õy l mt trong nhng vn

cũn nhiu bt cp. Do vy phi tng bc lm trong sch v nõng cao cht

Đỗ THị BíCH HồNG74

lớp qt15n1Khóa luận tốt nghiệp

lng cỏn b qun lý doanh nghip, gn lin vi cụng tỏc o to, bi dng

kin thc, nõng cao phm cht chớnh tr cho cỏc nh qun tr doanh nghip.

3.2.2. Cn c hon thin

Hon thin t chc b mỏy qun lý cỏc doanh nghip nh nc hin nay l

mt vn ln v cp bỏch, ng thi cng nm trong quỏ trỡnh ci cỏch mt

bc nn hnh chớnh ca Nh nc. Chớnh vỡ vy, cho quỏ trỡnh hon thin ny

t hiu qu cn da vo mt s cn c sau:

Mt l, i mi b mỏy t chc qun lý cỏc doanh nghip phi cn c vo

tỡnh hỡnh thc tin, xu hng phỏt trin kinh t ca ngnh núi riờng v ton b nn

kinh t quc dõn núi chung trong quỏ trỡnh i mi ca t nc.

Hai l, hon thin t chc b mỏy qun lý phi cn c vo trỡnh phỏt

trin sn xut kinh doanh ca doanh nghip trong tng thi k.

Ba l, cn c vo c im kinh t k thut ca tng doanh nghip.

Bn l, cn c vo ng li ch trng ca ng v Nh nc trong tng

thi k tin hnh i mi t chc b mỏy qun lý thớch hp.

Vic tuõn th ch trng ng li ca ng v vn dng riờng cho

tng doanh nghip cú ý ngha rt quan trng nhm hng ti s thay i b

mỏy qun lý doanh nghip theo hng gn nh, tp trung thng nht, m bo

tớnh hiu qu ca quỏ trỡnh qun lý. ú cng chớnh l yờu cu cao nht trong

quỏ trỡnh hon thin.

3.3. MT S GII PHP NHM HON THIN C CU T

CHC B MY QUN Lí TI CễNG TY

3.3.1. Sp xp v b trớ li chc nng, cỏn b ca cỏc phũng ban

Khi núi n t chc l núi n nguyờn lý sp xp, sp t cỏc b phn, c

quan hp thnh c cu t chc qun lý trong doanh nghip, bao gm cỏc b

phn chuyờn mụn hoỏ, cú nhng nhim v, quyn hn nht nh v c b

trớ theo tng cp. Gia cỏc b phn, cỏc cp cú mi liờn h vi nhau.

Đỗ THị BíCH HồNG75

lớp qt15n1Khóa luận tốt nghiệp

Mt mụ hỡnh c cu t chc hp lý phi l mt mụ hỡnh m trong ú cỏc

b phn cú mi quan h mt thit hu c vi nhau, khụng tha b phn no

m cng khụng thiu b phn no, nhim v ca cỏc phũng ban phi rừ rng,

khụng chng chộo, b mỏy qun lý phi c tinh gin, gn nh n mc ti

a cú th. Cụng ty TNHH Phỏt trin Cụng ngh H thng cha thc s cú mt

mụ hỡnh t chc hp lý, cn phõn chia li mt s b phn nh sau:

Ban giỏm c

Theo nh phõn tớch trờn, hin nay trong cụng ty ban giỏm c cũn thiu

mt phú giỏm c ph trỏch t chc. Do ú cụng ty cn b xung mt phú

giỏm c ph trỏch chuyờn sõu khõu t chc hnh chớnh ca cụng ty. Vic b

nhim phú giỏm c ny cú th lm theo hai hng: Mt l tuyn dng t

ngun ng viờn bờn ngoi (nhng ngi khụng phi l nhõn viờn ca cụng ty)

thụng qua cỏc phng tin truyn thụng. Theo cỏch ny, cụng ty cú th tn

dng c nhng phng phỏp, tin b khoa hc k thut t bờn ngoi. Hai l

tuyn dng t ngun ng viờn bờn trong. ú l nhng nhõn viờn hin ang

lm vic trong cụng ty, cú nguyn vng, nhu cu lm vic, ng ký v tham

gia d tuyn chc v phú giỏm c t chc. Vic tuyn dng nh trờn cũn gi

l tuyn dng ni b. Vi phng phỏp ny, cụng ty cú th khuyn khớch, to

ng lc cho cỏn b cụng nhõn viờn tớch cc, gn bú hn vi cụng vic. H s

c gng lm vic vi hy vng c thng tin, bt lờn cp cao hn.

Phũng Hnh chớnh - Tng hp

V c bn, phũng Hnh chớnh - Tng hp cú nhim v t chc cỏc hot

ng, b trớ cụng tỏc hnh chớnh trong, chm lo i sng sc kho cho cỏn b

cụng nhõn viờn cụng ty. Theo phõn tớch trờn, hin nay phũng tha hai nhõn

viờn vỡ theo c cu thỡ cú ti 4 cỏn b y t (2 y tỏ, 2 bỏc s) con s nay l

nhiu bi mt trong cỏc tiờu chớ tuyn dng l cỏn b cụng nhõn viờn vao lm

vic cụng ty phi cú sc kho tt m bo yờu cu ca cụng vic, nờn

Đỗ THị BíCH HồNG76

lớp qt15n1Khóa luận tốt nghiệp

cỏn b y t ca cụng ty ch yu ch bn rn mi k kim tra sc kho nh k

hoc cỏc trng hp m au, tai nn lao ng t xut ti cụng ty.

Phũng sn xut kinh doanh

Cụng vic tỡm hiu th trng v hoch nh sn xut l nhng nhim

v chớnh ca phũng. Hin phũng cú 33 ngi trong ú cú mt trng phũng,

mt phú phũng v 31 nhõn viờn .Khi lng cụng vic khỏ ln nờn s lng

c cu ny mi cú th m nhn v hon thnh tt cụng vic. Tuy nhiờn trong

phũng cha cú t marketing vỡ vy nờn chuyn mt s nhõn viờn ph trỏch v

mng marketing.Vic dựng nhõn viờn trong phũng cú th khụng thun li v

trỡnh chuyờn mụn nờn cú th c h i hc mt lp ngn hn v qun tr

marketing hoc thuờ mt chuyờn viờn marketing v hng dn, ging trong

mt thi gian ngn. Khụng cn tuyn thờm s gõy tha cỏn b.

Phũng Kim nh

Phũng kim nh ca cụng ty hin nay cú 9 ngi thc hin chc nng,

nhim v chớnh l kim nh cht lng cỏc sn phm. Trờn thc t, cụng tỏc

kim nh an ton v sinh lao ng ti cụng ty cha c chỳ trng. Cụng ty nờn

tuyn thờm 2 k s bo h lao ng ph trỏch v an ton lao ng v v sinh lao

ng.

3.3.2. Gii phỏp v o to, bi dng trỡnh chuyờn mụn nghip v

cho i ng cỏn b qun lý

m bo phỏt trin, nõng cao cht lng i ng cỏn b qun lý, ỏp

ng yờu cu ca tỡnh hỡnh mi, cn c vo c im sn xut kinh doanh ca

cụng ty, cụng tỏc o to, o to li bi dng nõng cao trỡnh cỏn b qun

lý ca cụng ty thc hin theo hng sau:

Ch ng ỏnh giỏ li cht lng i ng cỏn b qun lý tng

bc cng c i ng cỏn b qun lý ca ton cụng ty v nng lc lónh o

cng nh trỡnh chuyờn mụn.

Đỗ THị BíCH HồNG77

lớp qt15n1Khóa luận tốt nghiệp

Trờn c s quy hoch cỏn b theo phng ỏn t chc b mỏy qun

lý phự hp, m rng o to mi v o to li, bi dng i ng cỏn b

qun lý hin cú, u tiờn trc ht cho lc lng cỏn b nhng b phn then

cht . Trờn c s u tiờn ú, tin hnh la chn ngi o to, trc ht

ngi c la chn phi cú ng lc v mong mun phỏt trin, cú kh nng

tip thu, cú sc kho v phc v vỡ li ớch ca cụng ty.

Coi trng cụng tỏc chun b i ng k cn ỏp ng nhng nhim

v ca cụng ty trong thi gian ti, la chn nhng ngi cú tiờu chun, cú

nng lc c i hc cỏc lp bi dng chuyờn mụn nghip v, kin thc

qun lý, k nng ỏp dng tin b khoa hc cụng ngh, trỡnh ngoi ng,

phn u cú mt i ng cỏn b qun lý cú trỡnh chuyờn mụn cao, nng lc

lónh o gii, thnh tho trong vic s dng v ng dng cỏc k thut mi,

cụng ngh mi, trang thit b mi trong cụng tỏc iu hnh sn xut ca cụng

ty. Cn phi m bo rng, khi mt ngi c thng tin hoc i lm cụng

vic khỏc thỡ ch trng phi c thay th bi mt ngi cú nng lc lm

vic theo chun mc cao m cụng ty ó ra, trỏnh tỡnh trng ri vo

khng hong do khụng cú ngi thay th. Nh vy, cụng ty phi cú k hoch

tuyn dng v chin lc o to bi dng cỏc nh qun tr v trớ then

cht.

V cụng tỏc o to v phỏt trin ngun nhõn lc, cụng ty cú th lm theo

hng sau:

Cụng ty ký kt hp ng t chc cỏc khoỏ o to tp trung: o

to mi, o to li, bi dng cỏn b cụng nhõn viờn khi cú nhu cu o to.

Mi cỏn b cụng nhõn viờn ca cụng ty cú trỡnh hc vn, chuyờn

mụn nghip v phự hp vi ni dung v nhu cu o to, cú trỡnh ngoi

ng cn thit u cú th c c i o to trong nc hoc ngoi nc.

Tt c cỏn b cụng nhõn viờn lm vic trong cụng ty u bt buc

Đỗ THị BíCH HồNG78

lớp qt15n1Khóa luận tốt nghiệp

phi qua cỏc khoỏ o to theo cỏc chuyờn ngnh v cỏc khoỏ bi dng nh

k v cỏc chuyờn mụn, nghip v cn thit khỏc theo ỳng yờu cu ca chc

danh, nhim v cụng tỏc c giao.

i vi o to ngoi nc: Cụng ty s la chn cỏc t chc, trung

tõm o to nc ngoi, la chn cỏc khoỏ o to vi ni dung, thi gian,

s lng hc viờn v chi phớ thớch hp gi cỏn b cụng nhõn viờn ca cụng

ty i hc bng kinh phớ ca cụng ty, kinh phớ ca cỏc ỏn hp tỏc khỏc, hay

bng ti tr ca cỏc t chc, chớnh ph nc ngoi. Nu t ng ký i hc

nc ngoi (phi cú cam kt), cú th cụng ty cng nờn khuyn khớch theo cỏc

cp bc sau: nu t loi gii, cụng ty s ti tr 100% kinh phớ; nu t loi

khỏ, cụng ty s ti tr 50% kinh phớ; nu t loi trung bỡnh, cụng ty s khụng

ti tr kinh phớ.

Cụng ty phi cú trỏch nhim qun lý cụng tỏc o to nhm to nờn c

cu ngnh ngh hp lý v trỡnh chuyờn mụn, nghip v cn thit, bo m

mc tiờu phỏt trin ngun nhõn lc v s dng i ng cỏn b cụng nhõn viờn

t hiu qu cao. Cụng tỏc o to phỏt trin ngun nhõn lc ca cụng ty thc

hin nhm mc ớch xõy dng i ng cỏn b cụng nhõn viờn v s lng v

m bo trỡnh chuyờn mụn, nghip v ỏp ng nhu cu sn xut kinh doanh

v phỏt trin cụng ty mt cỏch bn vng.

3.3.3. Hon thin cụng tỏc tuyn dng i ng cỏn b qun lý

Mt thc trng ỏng bun l tỡnh trng tuyn dng cỏn b cỏc phũng

ban ch yu thụng qua ngi thõn quen trong cụng ty m khụng ỏp dng cỏc

bin phỏp tuyn dng bờn ngoi. Hỡnh thc tuyn dng ny gõy ra s trỡ tr

trong phong cỏch lónh o, khụng tn dng c nhng ý tng mi t bờn

ngoi, v tỡnh trng b trớ cỏn b khụng phự hp vi chuyờn mụn l tt yu.

Vỡ th trong thi gian ti cụng ty nờn a dng cỏc hỡnh thc tuyn dng, ch

yu v kt hp vi tuyn mi t bờn ngoi. Nh vy mi tuyn c nhng

ngi cú nng lc thc s v phự hp vi cụng vic gúp phn nõng cao hiu

Đỗ THị BíCH HồNG79

lớp qt15n1Khóa luận tốt nghiệp

qu qun lý v hiu qu sn xut kinh doanh, loi b c tỡnh trng lm trỏi

ngnh ngh trong cụng ty, nõng cao hng thỳ trong cụng vic v gim chi phớ

o to cỏn b, cụng nhõn viờn trong cụng ty.

Cụng tỏc tuyn dng luụn l mt hot ng qun tr nhõn lc quan

trng trong mi cụng ty, v nú cng tr nờn quan trng hn khi i tng

tuyn dng l cỏn b qun lý. Do ú vi nhng v trớ cũn thiu trong cụng ty

cn la chn tuyn nhng nhõn viờn thớch hp. lm c iờu ny cụng ty

cn xut phỏt t nhng yờu cu v k nng ca v trớ cụng vic cn tuyn v

da trờn mt s tiờu chun sau:

K nng, nhn thc ,phõn tớch gii quyt vn , lp k hoch, chin

lc cho cụng ty. õy l yờu cu quan trng, nú th hin trỡnh , nng lc

ca ngi qun lý lónh o.

Cỏ tớnh ca ngi qun lý: c mun c lm cụng vic ú, chớnh

trc v trung thc. Yờu cu ny th hin tham vng v phm cht o c ca

ngi lónh o, qun lý.

Quỏ trỡnh cụng tỏc trong quỏ kh ca ngi lónh o, qun lý l c

s d oỏn t cỏch sau ny ca ngi lónh o.

3.3.4. S dng cỏc bin phỏp kớch thớch kinh t tho ỏng

Thc t thy rng, chớnh sỏch ói ng nhõn s ca cụng ty cũn nhiu

bt cp. Tin lng, thng cũn bt hp lý, cha thc s khuyn khớch ngi

lao ng. Lng, thng v chớnh sỏch ói ng va l mt chi phớ tn kộm,

va l mt loi cụng c thỳc y n lc lm vic. Nú l mt tim nng nh

hng n hnh vi lm vic ca ngi lao ng, thỳc y h lm vic cú nng

sut cao hn. Tuy nhiờn, bin phỏp ny mang tớnh hai mt, nu c s dng

tt, nú s phỏt huy hiu qu cao, tuy nhiờn, nu s dng khụng tt, thỡ khụng

nhng nú khụng phỏt huy c kh nng ca ngi lao ng, m nú cũn gõy

nờn s bt bỡnh, to mụi trng lm vic khụng lnh mnh, kỡm hóm s phỏt

trin chung ca cụng ty.

Đỗ THị BíCH HồNG80

lớp qt15n1Khóa luận tốt nghiệp

Song song vi vic i mi tin lng, thng v cỏc chớnh sỏch ói

ng cụng bng v hp lý, cn phi thc hin mt cỏch u n vic tng

lng hng nm theo quy nh. Bờn cnh ú, trớch kinh phớ 01% qu lng

cho Cụng on hot ng, chi vo cỏc vic nh lm phn thng cho lao

ng gii, cỏc cỏ nhõn v cỏc t xut sc trong cỏc phong tro thi ua, tng

qu cho con cỏn b cụng nhõn viờn nhõn dp 1/6, Tt Trung thu, qu khuyn

khớch cho con cỏn b cụng nhõn viờn t hc sinh gii, hc sinh tiờn tin.

Nhng khon ny tuy nh nhng nú cú tỏc dng khớch l rt ln i vi ngi

lao ng, thy rng cụng ty cng rt quan tõm n i sng ca cỏn b v gia

ỡnh h, cho h thy t ho v gn bú vi cụng ty hn.

Bờn cnh ú, phi to mụi trng lm vic lnh mnh, iu kin

lao ng c quan tõm ci thin, quan h lao ng c th hin gia

ngi lónh o, qun lý vi ngi lao ng l dõn ch, bỡnh ng v tụn

trng ln nhau.

3.3.5. X lý tt cỏc mi quan h trong cụng ty

Cn phi x lý cỏc mi quan h trong cụng ty, quan h gia lónh o

vi nhõn viờn cp di, quan h gia nhõn viờn cỏc cp vi nhau, to ra mụi

trng lm vic lnh mnh, lm cho h gn bú vi cụng ty. Nu gia ỡnh l t

m ca h, thỡ cụng ty l ni h phỏt huy ti nng v l ni gn bú tỡnh

cm ng nghip khụng xa ri c. Cú to uc mụi trng lm vic lnh

mnh nh vy mi to c cho mi ngi cú tõm lý lm vic phn khi, h

s em ht kh nng ca mỡnh lm vic t hiu qu cao. Cỏc mi quan h

trong cụng ty cn c i mi, ci tin theo hng sau:

Quan h gia lónh o vi cp di trc ht coi ú l quan h

gia ngi vi ngi trong hot ng sn xut kinh doanh, to s ci m,

chõn thnh. Cp di tuõn th s ch huy ca cp trờn, cp trờn tụn trng

lng nghe ý kin cp di.

Đỗ THị BíCH HồNG81

lớp qt15n1Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (92 trang)

×