1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

b) Chọn tiết diện của rãnh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.19 MB, 182 trang )


Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kếkỹ thuậtVới rãnh đã đợc thiết kế theo bảng trên ta chỉ cần kiểm toán cho hai đoạn rãnh

sẽ đảm bảo cho các đoạn rãnh còn lại:

- Đoạn rãnh trái có độ dốc lớn nhất từ cọc 12-H3 , i r = 0,88 % , Lr = 120 m.

(đoạn 1).

- Đoạn rãnh có chiều dài lớn nhất , độ dốc nhỏ nhất : 28-30 , i r = 0,52 % , chiều

dài L = 67 m (đoạn 2 ).

a) Tính lu lợng thiết kế

Lu lợng thiết kế đợc tính theo công thức :

Q = .(h-Z)3/2.F4/5.k...m3/s.Trong đó :

: Hệ số địa mạo ,phụ thuộc vào độ dốc lòng suối (=0,045)

: Hệ số phân bố ma không đều trên lu vực ( = 1 ).

: Hệ số triết giảm dòng chảy do hồ ao và đầm lầy ( = 0,85)

h : Chiều dày dòng chảy lấy theo cấp đất ( h = 39 mm).

Z : Lợng tổn thất do cây cỏ (mm). ( Z = 10 mm).

F : Diện tích nớc đổ về rãnh tính cho một nửa nền đờng và một phần taluy.

F1 = 0,0007 (km2).

F2 = 0,0015 (km2)

K : Hệ số xét đến độ nhám của suối và sờn dốc ( K = 1)

Ta có :

Q1 = 0,045.293/2.0,00074/5.0,85.1.1 = 0,0197 m3/s.

Q2 = 0,045.293/2.0,00154/5.0,85.1.1 = 0,0321 m3/s.

b) Tính khả năng thoát nớc của rãnh

Khả năng thoát nớc của rãnh đợc xác định theo công thức :

Q = .v(m3/s).1

v = .R 0.5+ y . i r

n

Trong đó :

v ; Lu tốc của rãnh , coi dòng chảy là đều .

Bùi Thị HồngPage 161Cầu đờng Bộ B-K42Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kếkỹ thuậtn: Hệ số nhám thuỷ lực n = 0.025.

y : Số mũ thuỷ lực y = 1/4.

ir: Độ dốc đáy rãnh .

: Diện tích mặt cắt ớt .

R: Bán kính thuỷ lực ,

: Chu vi mặt cắt ớt . R =

Với rãnh hình thang ta có :

= (b + m.h).h

= b + m'.h.

b: Chiều rộng đáy rãnh b = 0.4 (m).

m: Hệ số mái dốc trung bình , với tiết diện đã chọn m = 1.

22m' = 1 + m1 + 1 + m 2 = 2. 2

h: Chiều sâu nớc chảy h = 0.15( m)

= (0,4 + 0,15).015 = 0,0825 m2.

= 0.4+2.1.04 . 0,15 = 0.824 (m) .

R = 0.1 ( m )

Vậy :

V1 =1

.0,10,75. 0,0195 = 0.9933 m/s.

0.025Q1 = 0,0825x0.9933 = 0.082 m3/s.

V2 =1

.0,10, 75. 0,0096 = 0.6969 m/s.

0.025Q2 = 0,0825x0.6969 = 0.0575 m3/s.

Kết luận : Khả năng thoát nớc của rãnh là đạt yêu cầu, tuy ta thấy lu lợng có thể

thoát còn có d thừa, nhng vẫn sử dụng loại rãnh trên vì loại này thờng là loại đợc sử

dụng rộng rãi nhất, cũng từ tính toán vận tốc nớc chảy không vợt quá vận tốc không

xói cho phéps, do đó hệ thống rãnh đảm bảo yêu cầu và không phải gia cố đáy rãnh.Bùi Thị HồngPage 162Cầu đờng Bộ B-K42Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kếkỹ thuậtChơng 6

Thiết kế kết cấu áo đờng

******************

Căn cứ vào tình hình thực tế của đoạn tuyến Km2+900 Km3+900, điều kiện

địa hình, địa chất thuỷ văn không có gì đặc biệt so với các đoạn tuyến khác. Do đó

đoạn này vẫn sử dụng kết cấu áo đờng đã chọn trong dự án đầu t nh sau:1.

2.

3.

4.

5.205724253151

27 5Kết cấu áo đờngBTN hạt mịn dày 5cm

BTN hạt thô dày 7 cm

Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15 cm

Cấp phối đá dăm loạia 2 dày 20 cm

Cấp phối đồi dày 25 cmĐối với loại kết cấu áo đờng này thì các tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu

chung của mặt đờng đã đợc tính toán ở phần lập dự án đầu t, đảm bảo về mặt cờng độ

và thuận lợi cho công tác thi công tuyến.

Kết cấu lề gia cố lấy theo cấu tạo và chọn giống nh kết cấu mặt đờng.Bùi Thị HồngPage 163Cầu đờng Bộ B-K42Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kếkỹ thuậtChơng 7

Dự toán công trìnhTên công trình : Đoạn tuyến AB - Xa lộ Bắc Nam

********************

7.1. các căn cứ lập dự toán

- Hồ sơ TKKT tuyến đoạn Km 2+900 Km3+9s00 .

- Căn cứ vào khối lợng xây lắp chính: nền đờng, mặt đờng, công trình thoát nớc,

công trình an toàn giao thông trên đờng.

- Định mức dự toán xây dựng cơ bản số 1242/BXD do Bộ xây dựng ban hành

ngày 25/11/1998.

- Đơn giá xây dựng cơ bản (Đơn giá 1242TP của TP HN năm 1999).

- Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng - BXD

- Thông t số 08/TT- BXD do bộ xây dựng ban hành ngày 01/01/1999 về chi phí

chung và thu nhập chịu thuế tính trớc - thuế VAT.

- Thông t số 02/2000/TT-BXD ngày 19 tháng 05 năm 2000 của Bộ Xây dựng về

việc hớng dẫn điều chỉnh dự toán các công trình XDCB.

- Căn cứ QĐ 14/2000/QĐ-BXD ngày20/07/2000 của Bộ Xây dựng về việc ban

hành định mức về chi phí t vấn xây dựng.

- Căn cứ QĐ 01/2000/QĐ-BXD ngày 03/01/2000 của Bộ Xây dựng về việc ban

hành định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng.

- Căn cứ QĐ số 141/1999/QĐ-BTC ngày 16/11/1999 của Bộ Tài chính ban hành

mức thu lệ phí thẩm định dự án đầu t, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đầu t xây dựng

- Thông t 09/2000/TT-BXD ngày17 tháng 07 năm 2000 của Bộ Xây dựng về Hớng dẫn việc lập và quản lý chi phí XDCT thuộc các dự án đầu t.

- Thông t số 05/2003/TT BXD ngày 14/3/2003 của Bộ Xây Dựng hớng dẫn

điầu chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản .

- Thông báo số 3030/CGD TĐ , ngày 23/10/2003 của Cục GĐ và QLGT

CTGT

chấp thuận đề cơng KSTK bớc TKKT .

- Thông t số 16/2005/TT-BXD hớng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng

cơ bản.Bùi Thị HồngPage 164Cầu đờng Bộ B-K42Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kếkỹ thuật- Thông t 4/2005/TT-BXD hớng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu t xây

dựng công trình.

- Quyết đinh số 11/2005/ QĐ-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của bộ trởng bộ

xây dựng về dịnh mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình.

7.2 . phơng pháp lập dự toán công trình

Dự toán đợc lập theo phơng pháp đơn giá tổng hợp và

chênh lệch vật t tại thời điểm lập ( theo thông báo giá hiện

hành ).

Theo quy định giá dự toán công trình đợc lập với đơn giá đợc lấy theo thông báo

giá tại thời điểm lập dự toán và tại vị trí xây dựng công trình.

7.3. Nội dung dự toán và kinh phí lập .

Nội dung : Thống kê tổng hợp , bảng kinh phí dự toán và dự toán chi tiết các

hạng mục công tác, bảng tổng hợp vật t .Bùi Thị HồngPage 165Cầu đờng Bộ B-K42Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kếkỹ thuậtBảng tổng hợp khối l ợng

Công trình : Xây dựng tuyến A-B, Xa lộ Bắc - Nam

Hạng mục : Nền mặt đờng - thoát nớc-công trình an toàn

TT

ATên công việcĐơn vịKhối LợngPhần nền đờngA1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

BVét bùn lỏng

Đào đất hữu cơ nền đờng

Đào nền đờng + đào cấp đất cấp 3 + đào rãnh

Đắp đất dải phân cách trồng cây tận dụng

Đắp nền đờng đất cấp 3, K=0.95

Đắp nền đờng đất cấp 3, K=0.98

Rải vải địa kỹ thuật ngăn cách

Rải vải địa kỹ thuật chịu lực

Trồng cỏ mái taluy nền đờngm3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m27,125.90

5,342.20

13,737.30

9,158.08

4,373.20m3

m2

m3

m3

m32,772.60

2,211.50

1,658.20m211,000.00m2

m2

m211,000.00

11,000.00

11,000.00m2

cái

cái450.00

70.00

2.00cái1.00cái-cái

md

cột1.00

-Phần mặt đờng + vỉa hèB1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9Móng cấp phối đá dăm loại 1 gia cố 6%XM

Mặt đờng BTXM mác 300 dày 22cm

Móng cấp phối đồi dày 25cm

Móng cấp phối đá dăm loại 2

Móng cấp phối đá dăm loại 1

Tới nhựa thấm bảo vệ lớp mặt CPĐD, lợng nhựa

1,5kg/m2

Thảm mặt đờng bê tông nhựa hạt thô dày 7cm

Tới nhựa dính bám lợng nhựa 0,5kg/m2

Thảm mặt đờng bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm

Phần an toàn giao thông + tôn sóng + chiếu

sángNN1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8Bùi Thị HồngSơn kẻ phân tuyến đờng, Sơn phân tuyến bằng máy

Làm cọc tiêu và cọc H BTCT

Làm cột km bêtông + cột thuỷ chí

Sản xuất lắp dựng biển báo tam giác phản quang

cạnh 900mm

Sản xuất lắp dựng biển báo tròn phản quang D

900mm

Sản xuất lắp dựng biển báo chữ nhật phản quang

Sản xuất lắp dựng dải phân cách tôn lợn sóng

Sản xuất lắp dựng cột đèn chiếu sángPage 166Cầu đờng Bộ B-K42Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kếkỹ thuật

OPhần công trình thoát nớcO1

O2

O3

O4

O5

O6Cống tròn BTCT khẩu độ D=1.0m

Cống tròn BTCT khẩu độ D=1.5m

Cống tròn BTCT khẩu độ D=2.0m

Cống bản BTCT các loại

Cầu BTCT khẩu độ < 33m

Cầu BTCT khẩu độ > 33mmd

md

md

m2

m2

m216.00

18.00

-Bảng dự toán công tr ình

Công trình : Xây dựng tuyến A-B, Xa lộ Bắc - Nam

lý trình : Km2+900 - Km3+900TTHạng mụcDiễn giảiGT DTXL

trớc

thuếThuế VAT

(10%)GT DTXL

sau thuếAGiá trị xây lắpA1+A23,741,224,642374,122,4644,115,347,106A1Xây lắp chínhI3,667,867,296366,786,7304,034,654,025DT CT3,667,867,296366,786,7304,034,654,0251Dự toán xây lắpA2Xây lắp khác1+273,357,3467,335,73580,693,0811Lán trại công trờng2% x A173,357,3467,335,73580,693,0812Huy động và giải thể2% x A1---BChi phí khác

Giai đoạn thực hiện

đầu tB2+B31,366,961,001136,696,1001,503,657,101Tổng 1-161,358,569,236135,856,9241,494,426,159TT50,000,0005,000,00055,000,0001.207% *0.7*1.05*

A132,539,3013,253,93035,793,23160% KSKT

1.207% *0.3*1.05*

A130,000,0003,000,00033,000,00013,945,4151,394,54115,339,956B2

1Khảo sát lập TKKT2Thiết kế KT & Giám sát tác giả3Khảo sát lập TK BVTC4Thiết kế BVTC5Thẩm định hồ sơ TKKT0.064% * A12,347,435234,7442,582,1796Thẩm định hồ sơ tổng dự toán0.062% * A12,274,078227,4082,501,4857Lập HS MT và PTĐG HSDTXL0.08% * A12,934,294293,4293,227,7238Giám sát xây dựng1.179% * A143,244,1554,324,41647,568,5719Lệ phí thẩm định TKKT0.023% * A1843,60984,361927,97010Lệ phí thẩm định tổng dự toán0.025% * A1916,96791,6971,008,664Bùi Thị HồngPage 167Cầu đờng Bộ B-K42Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kếkỹ thuật

11Chi phí Ban QLDA4.009% * A1147,044,80014,704,480161,749,28012Mua bảo hiểm công trình0.465% x A117,055,5831,705,55818,761,14113Kiểm định đánh giá chất lợng0.25% x A19,169,668916,96710,086,63514Chi phí lập hồ sơ hoàn công10% x CPTK3,253,930325,3933,579,32315Chi phí khởi côngTT3,000,000300,0003,300,00016Đền bù giải phóng mặt bằng

Giai đoạn kết thúc

xây dựngTT1,000,000,000100,000,0001,100,000,0008,391,765839,1769,230,9411Chi phí khánh thànhTT3,000,000300,0003,300,0002Thẩm tra phê duyệt quyết toán0.067% x A12,457,471245,7472,703,2183Chi phí kiểm toán0.08% x A12,934,294293,4293,227,723CDự phòng+TR ợt giá10% x(A+B)510,818,56451,081,856561,900,4215,619,004,207561,900,4216,180,904,627B3Tổng dự toánBùi Thị HồngA+B+CPage 168Cầu đờng Bộ B-K42Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kếkỹ thuậtBảng tổng hợp dự toán

Công trình : Xây dựng tuyến A-B, Xa lộ Bắc - Nam

Hạng mục : Nền mặt đờng - thoát nớc-công trình an toàn

TT

ATên công việcĐơn

vịKhối lợngPhần nền đờng+ vải địa

kỹ thuậtVét bùn lỏngm3A2Đào đất hữu cơ nền đờngm3A3Đào nền đờng + đào cấp đất

cấp 3 + đào rãnhm3A5

A6

A7

A8

A9

BB3

B4

B5

B6

B7Đắp đất dải phân cách

trồng cây tận dụng

Đắp nền đờng đất cấp 3,

K=0.95

Đắp nền đờng đất cấp 3,

K=0.98

Rải vải địa kỹ thuật ngăn

cách

Rải vải địa kỹ thuật chịu

lực

Trồng cỏ mái taluy nền đờng-m3

m3Bùi Thị Hồng-19,307.905,342.20

-137,586,16824,956.077,125.90m320,802.98133,320,29530,335.00-35,906.989,158.08493,265,00234,629.7513,737.30317,142,046m2-16,151.28-m2-28,213.22-m24,373.203,900.2117,056,4172,440,375,212Phần mặt đờngMóng cấp phối đồi dày

25cm

Móng cấp phối đá dăm loại

2

Móng cấp phối đá dăm loại

1

Tới nhựa thấm bảo vệ lớp

mặt CPĐD, lợng nhựa

1,5kg/m2

Thảm mặt đờng bê tông

nhựa hạt thô dày 7cmthành tiền1,098,369,928A1A4Đơn giá tổng

hợp (tr ớc thuế)m3

m3

m3

m2

m22,772.60

2,211.50

1,658.20

11,000.00

11,000.00Page 16928,920.4780,184,897169,202.40374,191,105166,738.55276,485,86111,525.69126,782,62175,730.61833,036,746Cầu đờng Bộ B-K42Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kếkỹ thuật

B8Tới nhựa dính bám lợng

nhựa 0,5kg/m2m2B9Thảm mặt đờng bê tông

nhựa hạt mịn dày 5cmm2NN1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

OO1

O2

O3

O4

O5

O64,167.8111,000.0045,845,88263,986.1911,000.00703,848,100Phần an toàn giao

thông + tôn sóng +

chiếu sángSơn kẻ phân tuyến đờng,

Sơn phân tuyến bằng máy

Làm cọc tiêu và cọc H

BTCT

Làm cột km bêtông + cột

thuỷ chí

Sản xuất lắp dựng biển báo

tam giác phản quang cạnh

900mm

Sản xuất lắp dựng biển báo

tròn phản quang D 900mm

Sản xuất lắp dựng biển báo

chữ nhật phản quang

Sản xuất lắp dựng dải phân

cách tôn lợn sóng

Sản xuất lắp dựng cột đèn

chiếu sáng9,122,156

m2

cái

cái

cái-cột759,260942,351.70

1,175,140.151.00md268,235759,260.051.001,772,712134,117.712.005,146,80825,324.4670.00cái

cái11,437.35450.00-520,343.04

20,000,000.0015.00Phần công trình thoát

nớcCống tròn BTCT khẩu độ

D=1.0m

Cống tròn BTCT khẩu độ

D=1.5m

Cống tròn BTCT khẩu độ

D=2.0m

Cống bản BTCT các loại

Cầu BTCT khẩu độ < 33m

Cầu BTCT khẩu độ > 33m1,175,140

300,000,000120,000,000

md

md2,100,000.0018.0033,600,0004,800,000.0016.0086,400,000md-6,500,000.00-m2

m2

m2-6,500,000.00

10,000,000.00

7,500,000.00-Tổng cộng =Bùi Thị Hồng-3,667,867,296Page 170Cầu đờng Bộ B-K42Đồ án tốt nghiệp 5/2006Phần 2 : Thuyết minh thiết kếkỹ thuậtBảng phân tích đơn giá chi tiết

Công trình : Xây dựng tuyến A-B, Xa lộ Bắc - Nam

Hạng mục : Nền mặt đờng - thoát nớc-công trình an toàn

1. Hệ số vật liệu :

1x

1.006 =

2. Hệ số nhân công :

- Phần đờng : 3.360 x1.066 =

- Phần cống : 3.360 x 1.183 =

3. Hệ số máy :

1.4 x

1.055 =

TTMã hiệuMVTABA.1104

61272BH.1132

6130

7566

7617

7586BJ.1432

3

7614A2Bùi Thị Hồng3.58

3.97

1.48

Đơn

vịKhối lợngĐơn

gi áThành

tiềnm31.0000020,803m30.050003,099công1.43000m30.95000công0.16320CộngPhần nền đờngA1

1Tên công việc1.01Vét bùn lỏng

Vét bùn lỏng bằng thủ

công

b) Nhân công

Nhân công 2,7/7

Vét bùn bằng máy

b) Nhân công

Nhân công 3/7

c) Máy thi công

Máy đào <=0,8m3

Ô tô <=7T

Máy ủi 110cv

Vận chuyển tiếp bùn

đắp tận dụng trồng cây

dải phân cách và đi đổ

cự ly 2Km bằng ôtô tự

đổ 10T :

c) Máy thi công

Ô tô <=10T

Đào đất hữu cơ nền đờngPage 17117,302

12,0992,026

12,4130.00352

0.00588

0.00062m31.00000ca0.00396m31.00000705,849

444,551

669,34814,629

7,2562,0265,514

ca

ca

ca61,97017,3028,1442,485

2,614

4153,0752,082

525,7403,0752,08219,308Cầu đờng Bộ B-K42Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (182 trang)

×