1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

I. Biện pháp đảm bảo chất lượng và tiến độ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (601.11 KB, 42 trang )


Đơn vị dự thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng Thuỷ lợi Sông Hồngquy phạm. Các vật t có hoá đơn nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ chứng chỉ

chất lợng.

Cung cấp đầy đủ vật t theo tiến độ đã đề ra.

Để đảm bảo chất lợng công trình các vật t đa đến công trờng đều đợc kiểm

nghiệm và đợc chủ đầu t cho phép.

Những vật liệu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng sẽ không đợc đa vào

để thi công công trình.

Nhà thầu cam kết đăng ký kiểm tra dung trọng đất tại LAS t vấn XDTL Thái

Bình, kiểm tra chất lợng bê tông tại LAS trung tâm kiểm định sở XD Thái Bình.

3/ Thiết bị máy móc

- Thiết bị thi công trớc khi chuyển đến công trình phải đợc kiểm tra kỹ lỡng

về khả năng hoạt động của máy móc, độ an toàn và thợ vận hành máy phải đợc

học tập, nắm vững quy trình sản xuất.

- Thờng xuyên kiển tra thiết bị phơng tiện thi công. Có lịch trình bảo dỡng

đảm bảo máy móc vận hành tốt.

4/ Huy động vốn

- Với quy mô và chức năng quan trọng của công trình, để nhanh chóng đa

công trình vào phục vụ cho nhân dân trong vùng. Đơn vị thi công chúng tôi sẽ huy

động mọi nguồn vốn tập trung vào xây dựng công trình theo đúng tiến độ, yêu cầu

kỹ thuật.

5/ Biện pháp quản lý

a. Quản lý chất lợng công trình

* Nhà thầu đăng ký kiểm tra kiểm tra dung trọng đất tại LAS t vấn XDTL

Thái Bình, kiểm tra chất lợng bê tông tại LAS trung tâm kiểm định sở XD Thái

Bình.

* Thành lập một tổ công tác kiểm tra chất lợng (KCS) có 3 thành viên gồm

tổ trởng và các tổ viên có chức năng và quyền hạn theo quy định của nhà thầu.

* Thực hiện theo quy định quản lý chất lợng công trình xây dựng theo quyết

định số 18/2003/QĐ - BXD. Và tuân thủ theo đồ án thiết kế và các văn bản quy

định hiện hành khác.

* Toàn bộ phần kỹ thuật thi công công trình Đơn vị thi công phải thực hiện

các yêu cầu kỹ thuật đã đợc đề cập trong đồ án thiết kế. Ngoài các yêu cầu kỹ

thuật đã đợc nêu trong thiết kế đơn vị thi công sẽ tuân thủ theo yêu cầu kỹ thuật

trong các tiêu chuẩn, quy trình quy phạm hiện hành thuộc lĩnh vực thi công nh:

Tên dự án: Cống Vũ Đoài, Huyện Vũ Th, Tỉnh Thái Bình31Đơn vị dự thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng Thuỷ lợi Sông Hồngcông tác đất, công tác xây đúc, . Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn và

nhà nớc ban hành.

- Chất lợng công trình là một trong yếu tố quyết định sự thành bại và sự

sống còn của Công ty. Chính vì vậy, vấn đề này đợc đặc biệt quan tâm đối với các

công trình do Nhà thầu chúng tôi đảm nhiệm thi công. Chất lợng công trình đợc

hình thành trong mọi giai đoạn: Trớc khi thi công (lập kế hoạch, tiến độ, thiết kế

chế tạo vật liệu, ..... và vận chuyển chúng tới hiện trờng), giai đoạn xây dựng (quá

trình thi công lắp đặt), và sau xây dựng (nghiệm thu và bàn giao đa vào sử dụng).

- Hệ thống quản lý bao gồm: Kiểm tra tài liệu và các thông số kỹ thuật thiết

kế, các chỉ tiêu kỹ thuật của vật liệu đợc sử dụng và đa vào công trình, kiểm tra

định kỳ chất lợng công tác xây lắp, thanh tra kỹ thuật, an toàn lao động. Quá trình

kiểm tra có sự tham gia của bản thân công nhân lao động, kỹ thuật hiện trờng,

chủ nhiệm công trình, cán bộ giám sát chất lợng của công ty, giám sát kỹ thuật

của kỹ s t vấn nhằm ngăn ngừa và loại trừ h hỏng, phế phẩm và sự cố đối với

công trình trong mọi thời tiết mọi giai đoạn.

- Kiểm tra giám sát chất lợng vật liệu, công tác thi công xây lắp đợc thực

hiện trên hiện trờng và phòng thử và thiết bị thử để đánh giá chất lợng vật liệu và

công trình.

- Tổ chức ghi chép cập nhật thay đổi, bổ xung thiết kế trong suốt quá trình

thi công nhằm từng bớc hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công làm cơ sở cho thanh quyết

toán sau này.

- Các biện pháp để nâng cao chất lợng công trình đợc đơn vị thi công áp

dụng triệt để, trong mỗi quá trình thi công các hạng mục.

b. Hồ sơ thi công:

Ngay từ khi khởi công đơn vị sẽ lập ngay hệ thống sổ sách hồ sơ cần thiết

cho việc theo dõi thi công quản lý chất lợng.

- Nhật ký thi công: Ghi chép tất cả các hoạt động, diễn biến phát sinh liên

quan đến thi công từng ngày, từng hạng mục.

- Nhật ký quan hệ A-B-Thiết kế: Ghi lại tất cả các ý kiến đề xuất của thi

công, ý kiến trao đổi khuyến cáo, ý kiến giải quyết của Lãnh đạo, cán bộ có thẩm

quyền của các bên A-B-Thiết kế.

- Sổ biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục công trình đã hoàn thành

trong từng giai đoạn theo mẫu QĐ 489/ BXD - GĐ.

- Sổ theo dõi kết quả thử tại hiện trờng.

- Sổ quản lý kỹ thuật: Ghi toạ độ, cao độ gốc làm cơ sở nghiệm thu kỹ thuật

công trình.

Tên dự án: Cống Vũ Đoài, Huyện Vũ Th, Tỉnh Thái Bình32Đơn vị dự thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng Thuỷ lợi Sông Hồng- Quản lý các bản vẽ thi công, các tài liệu văn bản liên quan.

- Lập bản vẽ hoàn công, hồ sơ hoàn công theo QĐ 489 / BXD - GĐ.

c. Quản lý giá thành

* Đơn vị thi công dựa trên cơ sở Đồ án thiết kế đợc duyệt, đúng, đủ khối lợng công việc, kích thớc hình học công trình nh trong hợp đồng.

- Những thay đổi về khối lợng: Đơn vị phải báo cáo A biết, cùng A, Thiết kế

xác nhận lập tờ trình lên cấp có thẩm quyền giải quyết.

* Đơn vị sẽ có những dự báo và thông báo sớm cho Chủ đầu t biết những

thay đổi về khối lợng và thời gian thi công.

* Đơn vị sẽ thông báo cho Chủ đầu t biết dự báo cập nhật thu chi tài vụ

hoàn thành trừ đi giá trị đã tạm ứng hoặc thanh toán.

- Cuối cùng làm tổng thể nghiệm thu thanh toán theo các điều khoản đã ký

kết trong hợp đồng.

Thể hiện đúng các quy định Nhà nớc về bảo lãnh hợp đồng, bảo hành công

trình.

II. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, VSMT, phòng chống cháy nổ,

lụt bãoA. An toàn lao động, VSMT

1/ Quy định

Đây là công tác rất quan trọng trong thi công ảnh hởng trực tiếp tới con ngời, thiết bị máy móc và công trình. Nhà thầu luôn nhận thức rõ điều đó và sẽ triển

khai thực hiện đầy đủ các yêu cầu về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ

sinh môi trờng theo quy định của Nhà nớc, quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây

dựng theo TCVN 5308-91.

2/ Quy trình kiểm tra an toàn lao động và VSMT

- Nhà thầu bố trí một cán bộ an toàn có kiến thức và kinh nghiệm chịu

trách nhiệm về an toàn trong công trờng

- Trong quá trình thi công công trình Đơn vị thi công sẽ tuân thủ quy phạm

an toàn lao động trong tiêu chuẩn TCVN 5008-91.

3/ Các biện pháp đảm bảo ATLĐ và VSMT

- Nhà thầu khi tién hành thi công công trình sẽ thành lập các biện pháp

đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trờng trình các cấp quản lý.

- Có các bảng nội quy công trờng và các biển báo hiệu về an toàn đặt tại

nơi dễ nhìn

Tên dự án: Cống Vũ Đoài, Huyện Vũ Th, Tỉnh Thái Bình33Đơn vị dự thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng Thuỷ lợi Sông Hồnga/ An toàn về ngời

+ Trớc khi khởi công công trình Nhà thầu tổ chức cho cán bộ công nhân

viên đợc phân công làm việc trên công trình học tập nội quy, quy phạm về an toàn

lao động. Dân công khi lấy vào làm việc trên công trờng cùng đợc học tập, nhắc

nhở và ký cam kết thực hiện đúng mọi nội quy của công trờng.

+ Các cán bộ, công nhân làm việc trên công trờng đợc trang bị quần áo bảo

hộ lao động và các dụng cụ đảm bảo an toàn lao động tuỳ theo từng công việc

nh: Găng tay, ủng, dây an toàn, kìm điện ....

+ Toàn bộ công nhân vận hành thiết bị đều đợc đào tạo chính quy và có tay

nghề bậc cao trở lên.

+ Bố trí ngời có nghiệp vụ sơ cứu tại chỗ, xây dựng tủ thuốc tại công trờng

b/ An toàn thiết bị :

+ Các thiết bị đa vào sử dụng thi công công trình đều đợc kiểm tra đăng

kiểm của cơ quan chức năng và đang hoạt động tốt trong thời gian đăng kiểm.

+ Việc sử dụng thiết bị tuân thủ đúng theo quy trình hớng dẫn của nhà sản

xuất.

+ Các máy, thiết bị, phơng tiện thi công thờng xuyên đợc kiểm tra sửa chữa,

bảo dỡng. Các phơng tiện lúc di chuyển phải đảm bảo tốc độ cho phép, chắc

chắn và ổn định trên đờng vận chuyển.

c/An toàn công trình:

+ Lập các trạm giao thông tại hai đầu công trình kể cả đờng thuỷ, đờng bộ

phân trực 24/24h.

+ Tại khu vực công trình phải có biển báo từ xa và bố trí đờng tránh cho ngời qua lại.

+ Việc chuyển giai đoạn thi công của một hạng mục đã đợc tính toán kỹ

trong tiến độ thi công đảm bảo cho kết cấu đã xây dựng đủ khả năng chịu lực

hoặc không bị ảnh hởng bởi các hạng mục đang xây dựng hoặc sẽ xây dựng.

+ Trớc khi tháo dỡ ván khuôn của các hạng mục bê tông đều đợc kiểm tra

cờng độ bằng nén mẫu hoặc bắn súng thử để xác định chính xác tuổi chịu lực quy

định vào thời điểm tháo ván khuôn đảm bảo cho công trình sau khi tháo ván

khuôn hoàn toàn tự chịu lực và chịu các tải trọng tiếp theo.

+ Sau khi thi công xong đơn vị thi công tháo dỡ các công trình tạm di

chuyển máy móc thiết bị, nguyên vật liệu. Xử lý rác thải, chất thải vệ sinh công

nghiệp toàn bộ công trờng, san trả mặt bằng khu tạm mợn, trả lại môi trờng

nguyên vẹn nh trớc khi thi công công trình.Tên dự án: Cống Vũ Đoài, Huyện Vũ Th, Tỉnh Thái Bình34Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

×