1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3: NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐAN PHƢỢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.14 MB, 153 trang )


Để giải quyết được một vấn đề gì đó chúng ta cũng đồng thời phải áp

dụng nhiều bện pháp cùng một lúc, biện pháp này hỗ trợ cho biện pháp kia,

tạo điều kiện và làm tiền đề cho nhau để cùng đạt mục đích chung đã đề ra.

3.2. Những biện pháp quản lí đội ngũ giáo viên :

3.2.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, đội ngũ giáo viên trong nhà

trường về tầm quan trọng của việc quản lý đội ngũ giáo viên:

3.2.1.1. Mục đích của biện pháp:

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương

pháp dạy và học trước hết đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải có đủ phẩm chất,

năng lực cần thiết.Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, đội ngũ giáo viên

để có đủ hiểu biết, nắm vững chủ trương đường lối chính sách của Đảng và

Nhà nước, của Ngành,vận dụng một cách phù hợp vào nhiệm vụ cụ thể của

từng trường, phát huy hết khả năng của mỗi cá nhân, cùng tập thể và các tầng

lớp nhân dân trong xã hội chăm lo, xây dựng sự nghiệp giáo dục.

Như chúng ta đã biết, nhận thức phải đi trước một bước. Nếu đội ngũ

cán bộ quản lý,đội ngũ giáo viên nhận thức rõ phải quản lý để nâng cao chất

lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường thì mọi người sẽ tìm ra các biện

pháp thực hiện có hiệu quả để đạt được mục đích.

3.2.1.2. Nội dung của biện pháp:

- CBQL và ĐNGV nhận thức một cách đúng đắn và đầy đủ về vai trò

nhiệm vụ, những yêu cầu cơ bản về phẩm chất, năng lực của người CBQL,

nhà giáo trước yêu cầu đổi mới giáo dục.Toàn thể cán bộ quản lý và đội ngũ

giáo viên của nhà trường phải nhận thức sâu sắc rằng: nâng cao chất lượng

đội ngũ giáo viên trong nhà trường luôn luôn là vấn đề cấp thiết của xã hội, là

sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ quá trình lịch sử phát triển của nhà trường. Các

nhà quản lý cùng với đội ngũ giáo viên quyết định chất lượng của giáo dục.

- Phối hợp với các cơ quan ban ngành , chính quyền địa phương làm

tốt công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành nhận thức một cách đúng đắn

việc quản lý ĐNGV để nâng cao chất lượng giáo dục trong trường THPT.

86- Quán triệt một cách sâu sắc về vai trò nhiệm vụ của ĐNGV để họ

hiểu rõ nhiệm vụ, trên cơ sở đó ĐNGV ý thức được trách nhiệm và phấn đấu

đạt chuẩn quy định về các mặt.

3.2.1.3. Cách thức thực hiện biện pháp:

a. Để có được nhận thức này Ban giám hiệu phải xây dựng kế hoạch:

- Xác định mục tiêu, nội dung lĩnh vực cần nâng cao nhận thức cho

CBQL và ĐNGV

- Dự kiến các hình thức tổ chức nâng cao nhận thức cho CBQL và

ĐNGV như tự học tập, tự bồi dưỡng thông qua các phương tiện, nghiên cứu,

học tập thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn…

- Dự kiến các nguồn lực: con người, phương tiện, kinh phí, thời gian…

b. Tổ chức thực hiện kế hoạch nâng cao nhận thức:

- Cung cấp cho đội ngũ giáo viên các loại văn bản: nghị quyết đại hội

Đảng X và các nghị quyết của đảng; Chỉ thị 40 CT/TW ngày 15 tháng 6 năm

2004 của Ban bí thư về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo

và cán bộ quản lý giáo dục; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về

nhiệm vụ của toàn ngành trong năm học; Chỉ thị của UBND tỉnh Hà Tây về

nhiệm vụ GD&ĐT năm học; Công văn của Sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn

thực hiện nhiệm vụ năm học đối với cấp THCS và THPT….

- Khi đã có các văn bản, BGH tổ chức cho giáo viên học tập , thảo luận

các văn bản, có thể mời giảng viên về trường giảng về các văn bản, hoặc phối

hợp, tổ chức các mối liên hệ với các trường, cơ quan các cấp để tổ chức các

hình thức bồi dưỡng nhận thức phù hợp và hiệu quả.

- Tổ chức tốt hội nghị CNVC, hội nghị đề ra phương hướng phù hợp

với thực tế của trường, các nghị quyết của hội nghị phải được thực hiện một

cách nghiêm túc.

- Tổ chức tốt đại hội Đoàn trường, phát huy được tính dân chủ, độc

lập, sáng tạo của tuổi trẻ, đã tổ chức hội nghị Hội liên hiệp thanh niên Việt

Nam của trường. Tổ chức Đoàn và Hội hoạt động có hiệu quả.

87- Tổ chức tốt những ngày kỷ niệm trong năm học với những nội dung

thiết thực và mang tính giáo dục cao.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội trong trường phải luôn luôn phát huy

vai trò chủ động, sáng tạo và tích cực góp phần vào phong trào thi đua dạy

tốt, học tốt.

- Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ GV được coi trọng.

- Hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động chính trị và xã hội

của

địa phương

- Tổ chức cho CBQL và ĐNGV đi học tập, giao lưu các đơn vị điển

hình tiên tiến, các đơn vị có phong trào giáop dục phát triển.. để từ đó

ĐNCBQL và ĐNGV có sự nhìn nhận khái quát trên cơ sở đó học tập và áp

dụng trong quản lý và giảng dạy có hiệu quả cao.

c. Kiểm tra đánh giá việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nâng

cao nhận thức:

- Đánh giá CBQL, ĐNGV thường xuyên, công bằng, dân chủ, công

khai, khách quan…

- Động viên khích lệ kịp thời các cá nhân có nhận thức đúng đắn

- Điều chỉnh hợp lý các quá trình tổ chức nâng cao nhận thức cho

CBQL và ĐNGV.

3.2.1.4. Điều kiện để thực hiện biện pháp:

- Trước hết các nhà quản lý, ĐNGV phải nhận thức rõ sự cần thiết của

việc nâng cao nhận thức từ đó có hướng phấn đấu vươn lên trong học tập

cũng như rèn luyện trở thành người CBQL, nhà giáo có đủ phẩm chất, năng

lực… đáp ứng những yêu cầu của sự nghiệp giáo dục.

- Thường xuyên nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của đội ngũ CBQL,

ĐNGV để từ đó đánh giá đúng thực trạng của nhà trường về mọi mặt.

- Xác định phương hướng và kế hoạch bồi dưỡng nâng cao nhận thức

cho CBQL và ĐNGV.

88- CBQL cần có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành đoàn

thể để từ đó có hướng bồi dưỡng sát thực, phù hợp.

3.2.2. Lập kế hoạch và thực hiện có hiệu quả kế hoạch quản lý đội ngũ

giáo viên trong nhà trường.

3.2.2.1. Mục đích của biện pháp:

Lập kế hoạch quản lý đội ngũ giáo viên trong nhà trường là một trong

các chức năng cơ bản đầu tiên của quản lý ĐNGV, đảm bảo cho công tác

quản lý ĐNGV đi vào nề nếp và thực hiện theo trình tự hợp lý.

3.2.2.2. Nội dung của biện pháp:

- Ban giám hiệu phải lập kế hoạch phát triển giáo dục, quy hoạch về

cán bộ, giáo viên, tình hình cơ sở vật chất trong nhà trường trong 3 năm liên

tiếp.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu kế hoạch phát triển được giao.

- Lập quy hoạch nhân sự: xác định nhu cầu số lượng, chất lượng, cơ

cấu về cán bộ quản lý trong nhà trường nhằm đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ của

nhà trường.

Theo thời gian, kế hoạch trong một tổ chức thường gồm các loại kế

hoạch sau:

- Kế hoạch dài hạn ( thường là 10, 15, 20 năm )

- Kế hoạch trung hạn ( 5 năm ).

- Kế hoạch ngắn hạn ( hàng năm ).

- Kế hoạch tác nghiệp ( quý, tháng, tuần, hàng ngày )

Kế hoạch dài hạn và trung hạn thường được gọi là kế hoạch chiến

lược.

3.2.2.3. Cách thức thực hiện biện pháp:

a. Xây dựng kế hoạch:

Trước hết Hiệu trưởng thành lập một nhóm xây dựng kế hoạch do Hiệu

trưởng phụ trách để giúp mình trong việc xây dựng kế hoạch năm học.

Xây dựng kế hoạch ngắn hạn ( kế hoạch năm học ):

89Xây dựng kế hoạch bao gồm các bước: Tiền kế hoạch, xây dựng kế

hoạch sơ bộ, xây dựng kế hoạch chính thức.

- Tiền kế hoạch ( giai đoạn chuẩn bị kế hoạch hoá ):

+ Xác định nhu cầu và thu thập thông tin:

. Đầu tiên phải xác định các thủ tục xây dựng kế hoạch.

. Thành lập nhóm xây dựng kế hoạch. Nhóm này có thể khởi thảo hoặc

tập hợp kế hoạch của các bộ phận trong trường.

. Thu thập, phân tích và xử lý thông tin phục vụ cho việc xây dựng kế

hoạch. Các thông tin chủ yếu như: Các loại chỉ thị, nghị quyết của các cấp

Đảng và chính quyền, căn cứ vào các văn bản pháp quy của Bộ GD&ĐT định

biên cho các trường THPT, căn cứ vào nội dung kế hoạch đào tạo và thực

trạng đội ngũ giáo viên trong nhà trường; Căn cứ vào thành tích của nhà

trường; kết quả thực hiện các chỉ tiêu của các năm học trước.

+ Dự báo, chuẩn đoán:

. Phân tích đánh giá thực trạng nhà trường ( Điểm mạnh, điểm yếu,

nguồn lực: số lượng, cơ cấu, trình độ, phẩm chất và năng lực, sự phân bổ và

bố trúi công việc… ); Phân tích tình hình môi trường xã hội để biết được các

cơ hội cần tận dụng và các nguy cơ các thách thức cần tránh…, Từ đó xác

định trạng thái xuất phát và những phân tích sư phạm về trạng thái đó.

. Dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, chỉ tiêu phát triển dân

số của địa phương nơi trường đóng và của cả huyện.

. Dự kiến được những biến động về nhân sự có thể xảy ra trong năm

học cũng như những năm tiếp theo; Giáo viên đến tuổi về hưu hoặc có nhu

cầu thuyên chuyển, hoặc nghỉ sinh con, hoặc nghỉ vì bệnh nặng

- Xây dựng kế hoạch sơ bộ :

Thiết lập một bản quy hoạch mang tính chiến lược về đào tạo, bồi

dưỡng, sử dụng( bố trí, điều động, đề bạt, nghỉ chế độ…). Trong đó có mục

tiêu, kế hoạch, dự kiến các điều kiện về nguồn lực( nhân lực, vật lực, tài lực),

và thời gian để thực hiện và chỉ ra các phương án, các biện pháp thực hiện

được quy hoạch xây dựng và phát triển ĐNGV THPT.

90- Xây dựng kế hoạch chính thức:

Sau khi giao các kế hoạch sơ bộ cho các tổ công tác, và nhận lại kế

hoạch phản hồi, Hiệu trưởng và tổ xây dựng kế hoạch bổ xung quy hoạch để

có một quy hoạch hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện quty hoạch, kế hoạch đã

được duyệt.

b. Tổ chức việc thực hiện kế hoạch:

- Truyền đạt, giải thích nhiệm vụ cho các bộ phận, các cá nhân thực

hiện kế hoạch; Phân công thực hiện, bố trí sắp xếp các bộ phận và các cá

nhân cho đúng người đúng việc, quy định chức năng quyền hạn cho từng bộ

phận có tính đến năng lực từng người cũng như khó khăn họ có thể gặp phải.

- Phân bổ kinh phí và các điều kiện vật chất cho việc thực hiện kế

hoạch. Xây dựng các chức năng, nhiệm vụ và cơ chế làm việc của nhóm xây

dựng kế hoạch. Trong đó có các nội dung chủ yếu sau:

+ Căn cứ xây dựng quy hoạch.

+ Dự báo về ĐNGV của nhà trường: nhu cầu về cơ cấu, số lượng, cơ

cấu trình dộ, phẩm chất và năng lực đáp ứng với yêu cầu ơhát triển kinh tếxã hội và phát triển giáo dục của nhà trường trong từng giai đoạn cụ thể.

+ Đánh giá thực trạng ĐNGV của nhà trường về số lượng, cơ cấu, trình

độ, phẩm chất năng lực, sự phân bổ và bố trí.

+ Lập chương trình hoạt động, tức là kế hoạch cụ thể, mang tính chiến

lược về đào tạo và bồi dưỡng, sử dụng( nguồn, bố trí, điều đông, khên

thưiởng, nghỉ chế độ…)ĐNGV.

+ Dự kiến các điều kiện thực hiện kế hoạch về nguồn lực( nhân lực,

vật lực, tài lực và thời gian…) để thực hiện kế hoạch.

+ Chỉ ra các phương án và các biện pháp thực hiện quy hoạch xây

dựng và phát triển ĐNGV.

+ Bảo vệ quy hioạch trước Hội đòng duyệt quy hoạch của Sở GD&ĐT.

c. Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch:

- Chỉ huy, ra các quyết định làm cho hoạt động của nhà trường diễn ra

thuận lợi theo đúng chương trình và đạt được mục tiêu mong muốn.

91- Động viên, khích lệ mọi người khi họ gặp khó khăn, cần thiết có sự

khen thưởng về vật chất.

- Theo dõi và giám sát, điêù chỉnh sửa chữa kịp thời.

Triển khai việc thực hiện quy hoạch theo đúng kế hoạch về tiến độ,

đúng các phương án và quy trình, biện pháp dự kiến nhằm thực hiện cho

được mục tiêu đặt ra trong quy hoạch mới về xây dựng và phát triển ĐNGV.

c. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch:

- Định ra các chuẩn mực đánh giá công việc của nhóm được giao

nhiệm vụ xây dựng quy hoạch mới.

- So sánh kết quả công việc của nhóm với chuẩn mực đã có.

- Phát huy các thành tích, điều chỉnh các lệch lạc và xử lý những sai

phạm nếu thấy cần thiết trong quy trình thực hiện.

3.2.2.4. Điều kiện để thực hiện biện pháp:

- BGH và tổ xây dựng kế hoạch phải nắm vững và thực hiên nghiêm

túc

các văn bản pháp quy về việc hướng dẫn về loại hình giáo viên, cán bộ, nhân

viên ở các trường phổ thông ( Thông tư số 22/2004/TT-BGD&ĐT của Bộ

Giáo dục và Đào tạo năm 2004 ) , Nhiệm vụ năm học….

- Cần có những khoản kinh phí nhất định để chi cho việc tổ chức thực

hiện quy hoạch.

Bản quy hoạch xây dựng trước khi bước vào năm học mới để Sở

GD&ĐT duyệt và có kế hoạch bổ xung nhân sự.

3.2.3. Cải tiến công tác bố trí, sử dụng đội ngũ giáo viên.

3.2.3.1.Mục đích của biện pháp:

Bố trí, sử dụng đội ngũ giáo viên sao cho hợp lý để phát huy tối đa

năng lực, sở trường của ĐNGV góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

3.2.3.2.Nội dung của biện pháp:

- Ban giám hiệu mà cụ thể là Hiệu trưởng phải giao từng mảng cho cơ

cấu bộ máy của nhà trường phụ trách.

92- BGH phải phân quyền, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ

phận: Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, đội ngũ giáo viên.

3.2.3.3. Cách thức thực hiện biện pháp:

- Phân công ngay trong Ban giám hiệu:

+ Hiệu trưởng: tổ chức bộ máy nhà trường

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh.

Quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra, đánh giá việc thực

hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên.

Thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên.

Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường…

+ Các phó hiệu trưởng:

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nhiệm vụ được

Hiệu trưởng phân công.

Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc

được giao.

Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được

uỷ

quyền.

Ví dụ: phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, phó hiệu trưởng phụ

trách cơ sở vật chất, phó hiệu trưởng phụ trách lao động hướng nghiệp, nề

nếp học sinh…

- Tổ chuyên môn:

+ Giáo viên được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học hoặc

nhóm môn học.

+ Mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng và một tổ phó do Hiệu trưởng

chỉ định.

+ Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chung của cả tổ, hướng dẫn xây

dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân

phối chương trình và các quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

93+ Tổ trưởng kết hợp với BGH tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp

vụ; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

theo kế hoạch của nhà trường.

+ Tổ trưởng đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

+ Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần.

- Đội ngũ giáo viên:

+ BGH tổ chức cho đội ngũ giáo viên giảng dạy và giáo dục theo đúng

chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học.

+ ĐNGV soạn bài, chuẩn bị thí nghiệm; kiểm tra, đánh giá theo quy

định, vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ.

ĐNGV lên lớp đúng giờ, không tuỳ tiện bỏ giờ, bỏ buổi dạy.

ĐNGV quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ

chức.

ĐNGV tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn.

BGH Yêu cầu giáo viên thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của

pháp luật và điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng.

+ ĐNGV chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và của các cấp quản lý giáo

dục.

+ ĐNGV giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo.

+ ĐNGV đoàn kết giúp đỡ các bạn đồng nghiệp.

+ ĐNGV phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các lực lượng xã hội trong

và ngoài nhà trường trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh.

+ ĐNGV thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào nguyện vọng của học sinh, căn cứ vào số lượng giáo viên

trong nhà trường, Ban giám hiệu phân công số tiết dạy cho từng giáo viên:

- Lựa chọn đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trước vì những giáo viên này

phải là những giáo viên có kinh nghiệm trong công tác quản lý học sinh, phải

nhiệt tình, có trách nhiệm cao. Giáo viên dạy giỏi môn nào thì phải phân

công vào chủ nhiệm lớp học nâng cao môn đó.

94- Sau đó phân công đến đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao(

căn cứ vào kết quả đánh giá của Sở giáo dục và đào tạo, căn cứ vào kết quả

dự giờ của Ban giám hiệu), vào dạy tại những lớp nâng cao, những thầy cô có

trình độ chuyên môn khá hoặc trung bình chỉ phân công giảng dậy ở những

lớp đại trà.

- Cân đối số tiết của từng giáo viên cho tương đối ngang bằng nhau,

chú ý tránh thừa giờ.

- Có 6 giáo viên trước đây dạy Pháp và Nga văn, nay không bố trí dạy

học được, phải tạo điều kiện cho họ học tập, nghiên cứu trong hè để vào năm

học mới phân công họ dạy môn giáo dục hướng nghiệp. Nhờ có sáng kiến

này mà 6 giáo viên này đã đảm nhận được toàn bộ số tiết giáo dục hướng

nghiệp của cả 2 khối, vừa tiết kiệm được tiền trả thừa giờ, vừa tạo ra sự công

bằng xã hội.

- BGH phải đảm bảo đầy đủ các quyền của giáo viên:

+ Tạo điều kiện để ĐNGV giảng dạy và giáo dục học sinh.

+ BGH thực hiện các chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo.

+ Tạo điều kiện để ĐNGV thông qua các tổ chức tham gia quản lý nhà

trường.

+ Đảm bảo được hưởng lương và phụ cấp (nếu có) khi được cử đi học

để đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành

+ Để GV được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các

trường và các cơ sở giáo dục khác nếu được đồng ý của Hiệu trưởng.

+ Đảm bảo để GV được bảo vệ nhân phẩm, danh dự.

+ Đảm bảo để GV được hưởng các quyền lợi khác của pháp luật.

+ GVCN lớp được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học

sinh lớp mình.

+ GVCN lớp được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội

đồng kỷ luật khi giải quyết các vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp

mình.

3.2.3.4. Điều kiện thực hiện biện pháp:

95BGH phải sáng suốt, phân công giáo viên sao cho đúng với chuyên

môn họ đã được đào tạo, đúng với năng lực, sở trường của họ để họ có thể

phát huy hết khả năng sáng tạo của mình, hoàn thành công việc được giao ở

mức độ cao nhất.

3.2.4. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo

viên:

3.2.4.1. Mục đích của biện pháp:

Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao, hoàn thiện

nhân cách và nhất là trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của người giáo

viên. Nghiệp vụ sư phạm của người giáo viên được hình thành trong giai

đoạn đào tạo ban đầu ở trường Sư phạm, được củng cố và phát triển trong

việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của giáo viên trong quá trình hoạt động sư

phạm ở trường phổ thông.

3.2.4.2. Nội dung của biện pháp:

Bồi dưỡng giáo viên một cách toàn diện: đủ đức, đủ tài.

- Bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo dức và lý tưởng nghề nghiệp cho

ĐNGV.

- Bồi dưỡng lòng nhân ái sư phạm cho ĐNGV.

- Bồi dưỡng những phẩm chất như tinh thần trách nhiệm, tôn trọng và

yêu cầu cao, khoan dung, vị tha, khách quan công minh và quan tâm chu đáo,

sẵn sàng giúp đỡ học sinh….

- Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho ĐNGV:

+ Đổi mới trong nội dung và phương pháp dạy học.

+ Bồi dưỡng năng lực thiết kế giáo án môn học.

+ Bồi dưỡng năng lực ra đề kiểm tra, đề thi, năng lực chấm thi, trả

bài…

+ Bồi dưỡng các kiến thức về tin học và ứng dụng công nghệ thông tin.

3.2.4.3. Cách thức thực hiện biện pháp:

a. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên trong toàn trường:

96Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (153 trang)

×