1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >

V. NHU CÀU KINH PHÍ THỤC HIỆN ĐÈ TÀ! VÀ NGUÒN KINH PHÍ (Giải trình chi tiết xin xem phụ lục kèm theo)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (20.59 MB, 39 trang )


Biểu B1-4-LLCN

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CỦA CÁ NHÂN THỤC HIỆN CHÍNH ĐÈ TÀI, DỤ AN SXTN

(Kèm theo Quyết định số I0/2007/QĐ-BKHCN ngày / / tháng 5 năm 2007

cua Bộ trương Bộ Khoa học và Công nghệ)LÝ LỊCH KHOA HỌC

CỦA CÁ NHÂN THỤC HIỆN CHÍNH ĐÈ TÀI,7 DỤ ÁN SXTN 2Đ Ă NG KÝ CHỦ N H IỆM ĐỀ TÀI, D ự ÁN SXTN:

ĐẢ NG KÝ THAM GIA T H ự C HIỆN ĐỀ TÀI. D ự ÁN S X T N 3:1. Họ và tên: NGÔ NGỌC HƯNG2. N,ăm sinh:19584. Học hàm:Phó Giáo sưNăm được phong học hàm: 2004Tiến sĩNăm đạt học vị: 1999Học vị:3. Nam/Nữ: Nam5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên chính

Chức vụ: Trưởng phòng thí nghiệm

6. Đỉa chỉ nhà riêng: 30/2 CMT8, p. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP cần Thơ

7. Đỉện thoại: CỌ: 07103831005; NR:8. Fax:; Mobile: 0913 131186

E-mail: ngochung@ctu.edu.vn9. Tỏ chúc - noi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm Đề tài, Dụ án:

T ên tồ chức : Trường Đại học cần Thơ

Tên người Lãnh đạo:PGs. Ts Nguyễn Anh TuấnĐiện thoại người Lãnh đạo:

Địa chỉ tổ chức: Khu 2, Đường 3/2, Thành phố cần Thơ

............... 9...............................Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên mônNăm tốt nghiệpĐại họcĐại học Cần ThơTrồng trọt1981Thạc sỹĐại học PhilippinesKhoa học đất1995Tiến sỹĐại học PhilippinesKhoa học đất1999■ M ầ u Lý lịch này dùng cho các cá nhân đăng ký chú trì hoặc tham gia thực hiện chính đề tài KHCN hoặc dự án

S X T N (gọi tắt là dự án). Lý lịch được trình bày và in ra trên khố giấy A4.

N eu đăng ký tham gia, ehi số thứ tự theo mục 12 b ả n Thuyết minh đề tài KHCN hoặc mục 11 bán Thuyết minh

d ự án SX T N tương ứng.rhự c tập sinh khoa học11. Quá trình công tác

Thời gian

( Từ năm ... đến năm...)Vị trí công tácTô chức công tácĐịa chi Tổ chức1981- 1983Nghiên cứu viênPhân viện-Viện Qui

hoạch & Thiết kế

Nông nghiệpsố 2 - Hai Bà Trưng, TP

Hồ Chi Minh1983 - 1995Học Cao học ở

PhilippinesĐại học cần ThơKhu 2, Đường 3/2, Thành

phố cần Thơ1995- 1999Học Tiến sĩ ở

PhilippinesĐại học cần ThơKhu 2, Đường 3/2, Thành

phố cần Thơ12. Các công trình công bố chủ yếu

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bổ liên quan đến đề tài, dự án tuyến chọn trong 5

năm gần nhất)TT

1Tên công trình

{bài bảo, công trình...)Là tác gia hoặclà đồng tác già

công trình.......................................

Ảnh hưởng cùa luân Trần Quang

canh ngô-lúa và biện Giàu và Ngô

pháp tưới trên biến đổi Ngọc Hưng

hoá học dung dịch đất

và năng suất lúa trên

đất phèn.Nơi công bố

{tên tạp chí đã đăng

công trình )Năm công bốTạp chí Khoa học Trường Đại học cần

Thơ20092Trịnh Quang

dưỡng chất theo địa Khương, Ngô

điểm

chuyên

biệt Ngọc Hưng,

(SSNM) và sạ hàng Phạm Sỹ Tân,

trong canh tác lúa trên Trần Quang Giàu

đất phù sa và đất phèn và Lâm Văn Tân

nhẹ ở Đồng bằng sông

Cửu long.Tạp chí Khoa học đất20103Tính chất hóa học đất Ngô Ngọc HưngTạp chí Nông nghiệp &2010phèn ở các vùng sinh

thái nông nghiệp ở

Đồng bằng sông Cửu

longPhát triển Nông thôn4ÚngdụngquảnMột sổ đặc điểm hình

thái phẩu diện cùa đấtDương Thanh

Nhã, Ngô NgọcTạp chí Khoa học đất.201034phèn ở Đồng bàng

sông Cửu long.5Hung, Lê Văn

Phát. Võ Ọuang

Minh và Lê

Quang TríĐáp ứng cùa bón NPK

đến năng suất và chất

lượng của cây mía

đường trồng trên đất

phèn.Phan Toàn Nam

và Ngô Ngọc

HungTạp chí Khoa học đất201013. Số luọng văn bằng bảo hộ quyền sỏ' hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp

bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp

(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)TTTên và nội dung văn băngNăm câp văn băng1

214. Số công trình đirọc áp dụng trong thục tiễn

(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)

TTTên công trìnhHình thức, quy mô, đia chỉ áp dung

1J

,, i

, , ,

{bắt đầu - kết thúc)1

23515. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ tri hoặc tham gia(trong 5 năm gan dây thuộc lĩnh vực nghiên cứu cùa đề tài, dự án tuyền chọn - nếu cỏ)

Tên đè lùi. d ự án. nhiệm

vu khác đ ã ch ù trìCải tiến sứ dụna bảng

so màu lá cho lúa trên

đất kia-tỏm nhiễm

mặn.

Tên đề lài, d ự án. nhiệm

vụ khác đ ã th a m giaCharacteristics and

Land Use of Acid

Sulfate Soil in

Mekong DeltaTình trạng đé taiThời gianThuộc C hư ơ ng trình(bát đ ầ u - kết thúc)(ncu có)(đ ã n g h iệ m thu. chưa>003-2005Cấp BộDã mihiệm thuThơi gianThuộc c .h in m g trình(bắt đ ầ u - két thú«'(nếu cỏ)2004-2005Nihon University,

Fujisawa, Japannghiệm thu)Tình trạng đê tỏi

(đã nghiệm ihu, chưa

nghiệm thu)

Dã n g h iệ m thu16. G iải thưửng(về KH&CN, về chất iượng sán phẩm,... liên quan đén đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)

TT IHình thức và nội dung giài tlurửrH’N ă m tặ n g th ườn tỉ17. Thành tựu hoại dộng K H & C N và .ián xuất kinh doanh khác(liên quan đến dề t à i , (lự ; í n l lyrn c h o n

i

nếu

ó)Cần Thơ. ngay 21 tháng 5I1ÕI1I2011r ỏ C HÚ C - NƠI LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN

ĐẢNG KÝ CHỦ NHIỆM (HOẶC THAM GIA

T H Ụ C HIỆN CHÍNH) ĐẺ TÀI, DỤ ÁN3CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM

(HOẶC THAM GIA I T lự C HIỆN CHÍNH)

ĐẺ TÀI, DỤ ÁN(X á c nhậ n và đ ỏ n ^ dấu)(Họ, tên và c h ữ ký')Biêu B I-3 -L L T C

TÓM TA T HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔ NG NGHỆ

C Ủ A T Ó C H Ú C Đ Ẵ N G KÝ C H Ủ T R Ì Đ È T À I , DỤ Á N S X T N(Kèm theo Quyết định số m /2007/QĐ-BKH CN ngàv II lltáng 5 năm 2007

của Bộ trứng Rộ Khoa học và Công nghệ)B I-3 -L L T C

1. Tên tố chức: Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng-T ruòng Đại học c ầ n ThơNăm thành lập: 1968

Địa chỉ: Khu 2 Đại học cần Thơ, Phường Xuân Khánh, Ọuận Ninh Kiều, TP cần Thơ

Điện thoại:

710-3831166

Fax: 710-3830814

E-mail: knn@ctu.edu.vn2. Chức năng, nhiệm vụ và loại hình hoạt động KH&.CN hoặc sản xuất kinh doanh liên

quan đến Đe tài tuyển chọn

,a. Giảng dạy:

* Bậc Đại học

Gồm 13 ngành đào tạo: - Nôníi học. Trô lít: trợ t. Quan lý Đất đai. Nông imhiệp sạch.

Lâm sinh đồng bằng. Công nghệ Thực phâm. Chăn nuôi Thú V- Thứ y, Hoa viên câv cảnh,

Bao vệ thực vật. Khoa học đất, Công iiíiliẹ giong cây trồng, Công nghệ giốnu vật nuôi.

* Bậc cao học

Gồm 7 ngành đào tạo: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Khoa họcđất, Công nghệthực pliấmvà đồ uònu, Bao vệ thực vật. Công imhệ sau thu hoạch

* Bậc tiến sĩ


tthực vật, Chăn IHIÒÌ

lb. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Nội duiiíi nghiên cửu các đề tài cấp Bộ và cấp Tnrờnu: tập trunu chu yêu

vào các

lĩnh vực: cai thiện kv thuật canh tác. kv thuật nuôi, chọn tạo uiốnu câv trồng, vật nuôi,

iphònụ trừ dịch bệnh, chè biên và báo quan nôim sản. nghiên cửu vê môi trường và quan lý

ttài neuyên thiên nhiên, ứng dụnc cône Iiíỉhệ thônu, tin địa lv (GIS) vào các lĩnh vực quán

lv cơ sở dừ liệu và xứ lý sô liệu cho môi trườna và nông nghiệp.

*

Nội dung nghiên cứu hợp tác với các tinh trong VÙIIC ĐBSCL: Iiíỉhiên cứu giai

•quvểt các vấn đề bức xúc trong thực tế san xuất như quan ly va pho nu trừ các dịch hại

mtỉhiêm trọng trên cây trồng, vật nuôi: khao nghiệm và chuyên giao các íiiôn <4 mới; cai tạo

và sứ dụng đất theo lurớnsì phát triẻn nònu niỉhiệp bền viìnti. Khoa đà ký kết với nhiêu địa

phương đê hợp tác đua tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phục vụ san xuất và đời sông, nhât

là ở nhũng vìmn, nông thôn sâu. hướiiíi dần nônu dân áp dụnu nhũng tiến bộ khoa học kỳ

thuật đê thực hiện chu trươnu xóa đói íiiam nẹlièo. Khoa Nông nuliiệp và Sinh học ú n s

idụnu cù nu thực hiện nhiêu hợp dònu tập luiấn vẻ kỹ thuật canh tác. báo vệ thục vật và37ehuvcn íiiao uiónu cây. con mới. V V.

c. Sản xuất thử nghiệm các chế phấm phục vụ nông nghiệp:

ket qiui nghiên cửu khoa học Khoa dã tạo ra một sô san phàm nhu Copper /in c. Copper

B. hợp chát kicli thích tănti trươiìíi câ\ trõim. được hà con Iiônụ dàn tro liu khu vục su dụiiL’

rộ 11 li rãi.

Vr73. Tỏng sô cán bộ có trình độ đại học trở lên của tô chứ c

TTTDng S

ŨCán bô có trình đô

đai hoc trở lên1'T* ^ ~

'

I lên sỳ542Thạc sỹ763Đại học774. S ô cán bộ nghiên cứu cùa tô chức trự c tiêp tham gia Đê tài tuyên chọn

Số trực tiếp tham gia thực hiện

Đề tàiTTCán bô có trình đô

đại học trỏ' lên1I lên sỹ62Thạc sỹ43Đại học6386. Cơ sở vật châí kỹ thuật hiện có liên quan đến Đê tài tuyên chọn:

Bộ môn Khoa học đất đang quàn lý hai phòng thí nghiệm (PTN): PTN Hoá 1 \ I

Phì Nhiêu Đất. và PTN Sinh Học Đất. Các phòne thí nghiệm được Irane. bị các dụng cụ

và ihiết bị phân tích hiện đại:

- Máy hấp thu nguyên tử,

- Máv quang phổ khả kiến....

phục vụ cho nghiên cứu đề tái. Neoài ra. các phòna thí nehiệm của Bộ môn cũng cỏ i

khả nàna và hồ trợ phân tích các mẫu đất. nước, phân bón cho dự án nghiên cứu khác. I

I

--------%

----------- J---------------—----------------' ”'....T

----------- ị7. Khả năng Ituy động các nguôn vôtt khác (ngoài IST SNKH) cho việc thực hiện Đê tài,

S

đăng kỷ tuyển chọn

• Vốn tự có:

................... triệu đồns (văn bản chứng minh kèm theo).

Nguồn vốn khác: ................... triệu đồng (vãn bản chửng minh kèm theo).___________

( 'ằn Tha. ngày 21 tháng 5 nám 201 /

THỦ TRƯỞNG TÓ CHỨC

ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ ĐÈ T À lU

(Họ tên và chữ ký cùa

lãnh đạo tổ chức, đóng dâu)Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (39 trang)

×