1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (11.33 MB, 28 trang )


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Bón phân đạm làm lìíng mlng SIIỈÌÌ và chất lượng sản phẩm lúa. Năngsuât gia tăng 45 - 50% so vơi cổng llúrc P.K (lăng lừ 1,5 tấn đến 1,7 tấn//ĩí7.vụ)

khi tãng lượng hỏn từ 80 kgN đến 160 kgN//?f/.

2 . Hàm lượng piotein thô trong liại gạo tăng từ 2,5 - 2 , 8 % so với khôngbón.

3. Bón phan đạm ở mức 80 kgN/ha với chất kìm hãm (T ) dã làm tãng năng

suất 60% so với khổng bón. Gia lăng năng suất do T là 11% so với khổng bón.

Khi tâng liéu lượng dam bón gíìp (lòi (160 kgN///<7 ) thì năng suất lúa tăng ít. Kế

cả việc bón thủi kìm ham nilrat lióii. Bón với lượng 80 kgN//f< và có bón kèm

7

thiourê là liiệu C|uá nhât dối với đíú phù sa sông Hồng.

4. V iệc bón phán đạm lừ liều lượng lừ 80 kgN//ỉ<7 đến 160 kgN /ha và cómặt của cliấl kìm hĩim nilrat hóa - Thi (HI rê cỏ ảnh hưởng clến (lộng thái chất dinh

dưỡng, pH và lượng Cci‘+ Mg2 trao đổi.

,

+

Qua kêì quả nghiên cứu I vụ, cluìng tôi xin kiến nghị cẩn liếp tục thử

nghiệm vài vụ nữa để có kêì luận dáng tin cậy. Đây là một trong nlnrng công

nghệ nâng cao hiệu lực phan nitơ và giám tác dộng của chúng đến mỏi trường,

cần được ấp dụng trong ihưc tế (rồng lúa ờ nuơc la. Miện qim kinh tế cùa chúng

m a n g lại c ũ n g rát đượ c dáng quan UÌIII.PHIẾU ĐẢNG KÝ

k ế t q u ả n g h iê n C ứ uKH. c nT en đe ta i: Sự chuyên hoá Iiitơ phãn bón trong môi trường và chất lượng

nông sản (với thí nghiệm bón phân urê, chất kìm hãm nitrat

hóa trên đãt phù sa sông Hồng Irồng lúa).

M ã sô:Q T 00.31C ơ quan chủ trì đề tài: Đại học Quốc gia Hà Nôi

Đ ịa chỉ:

Điện thoại:

C ơ quan quản lí đề tài: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuan Hà Nội

Điện thoại: 84 - 48584995

Tổng kin h phí thực ch i: 8.000.000 đ

- Từ ngân sách nhà nước :8 .0 0 0 .0 0 0 đ- Kinh phí của trườngkhông- Vay tín dụngTrong đó:không- Vốn tự có:không- ITiu hồi:khôngThời gian nghiên cứu:năm 2001Thời gian bắt đầu :4 - 2001Thời gian kêì thúc:12 - 2001Tên cán bộ phối hợp: TS. Nguyễn Công Vinh

CN. Phan Đức Nhân

CN. Nguyễn Ngọc Minh

CN. Hoàng Văn Thuần

Sô đăng kí dề tài:Sô chứng nhân đãng kí

kếl quả nghiên cứu:Ngày:Bảo ĩĩiâl:

a. Pho hiến lổng rải:

h. Pho hiến han chế:

c. Bào mật:ũ

oTómt í i t k ê t q i i ĩ i n o h iè n c ứ u :Tre 1 cơ

1SO'bò lií Ihí nghiêm (tổng ruộng (lên clấl phù sa sông HổngUong lua, xã Xuan Đỉnh, luiyện Tù Liêm. Hà Nội cla thu dược kết quả

sau:

Bon phan dạm (lã làm lang năng suất và chất lượng sản phẩm lúa:

n ă n g SUÍU lăng 45 - 5 0 % so vơi (lối chứng (tăng 1,5 - 1,7 tấn//í<7 .vụ)khi lăng lượng hỏn từ 80 kgN/ha dến 160 kgN//iơ.

Bón phân dạm ớ mức 80 kgN /ha với chất kìm hãm T đã làm tăng

nãng suAt 60% so với không bón. Gia tăng nãng suất do T là 11%.

Bón ơ muc 80 kgN ///<7 vơi chãi kìm hãm T là có hiệu quả nhất ở đất

phù sa trổng lúa dồng híinỵ sông Hổng.

Việc lãng liêu liĩọìig (him hỏn gíYp (lỏi (160 kgN///<7 ) thì nãng suất lúa

lăng Í1, ke cà việc bón chiìì kìm lìHm T.

V iệc bón phân dạm lù licu lượng 80 kgN/ha clến 160 kgN /ha và có

mạl ch rú kìm liãni T cỏ íinh lurớng clến dộng lliái chấl dinh dưỡng,pH và luụng Q r \ Mg"+Ir.io dổi.

Kiến nghị về quy mô và (lôi lirựng áp dựng nghiên cúu:

.C ầ n triển khai thí nghiệmthêiiì vài vụ dể kêì luân đáng tin cậy.Kếl quá cùa dể tài cần đuơc áp dụng vno thực tế.

Chủ nhiêm dê tài

Ho lênHọc hám

hocvịKý tênĐỏng dấuThủ trưởng cd quanChủ tịch hội dồngThủ trưởng cơ quanchủ tri đế tàidanh giá chính thứcquản lý để tàỉT n ìn K h íic lliệ pp a . J5TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lê Văn Khoa, Trần Khắc Hiệp, Trịnh Thị Thanh. 1999.

Hóa học nồng nghiệp

NXB Đ H Q G Hủ Nôi.2. Ỉ A E A , 1994.

Soil and Ferúliz.er nilrogen

3. Bùi Huy Đáp, 1994.

Xcly dựng nền nông nghiệp bền vững Việt Ncim

Tạp chí hoại ilộììỊỊ khoa IÌỌ( - lìộ Khoa học và CôiiiỊ Iỉí>hệ Môi trưởng

4. Trần Khắc Hiệp, 1995.

Ảnh hưởng ciìa cliâì kìm hàm nilral hóa và nguyên tố vi lượng đên sự chuyển

hóa nitơ phân bón và liiệu lực của phíln nilơĐ ề tài K H C N ncini 1994 - 19955. N.MỈ. Xm irnov, 1984 (tiêng Nga).

Vân dể Iiôim hóa học cua Iiilo'

N XB TC XA20Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (28 trang)

×