1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >

CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.58 MB, 133 trang )


xuất một số giải pháp phục vụ công tác định giá đất trên địa bàn quận Lê Chânthành phố Hải Phòng để nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc

biệt là giá đất như sau:

- Trước tiên, cần sự quan tâm hơn nữa của Đảng và Nhà nước, cùng các cấp

các ngành trong công tác quản lý đất đai nói chung, công tác định giá đất nói riêng.

Xem xét để ban hành một hệ thống văn bản pháp luật, các thông tư hướng dẫn thi

hành và các quy định cụ thể, chặt chẽ, đồng bộ và phù hợp với thực tế tại các địa

phương.

- Tiếp đến, phải xác định công tác định giá đất là một nhiệm vụ rất quan

trọng trong quản lý đất đai, bất động sản trên địa bàn quận, để từ đó nâng cao nhận

thức chung trong đội ngũ làm cán bộ làm công tác quản lý đất đai. Vì trong thời

gian qua, công tác định giá đất chưa được quan tâm cao, chưa thường xuyên. Chỉ

được quan tâm vào những tháng cuối năm, khi chuẩn bị phải ban hành giá đất vào

đầu năm sau, việc này chỉ làm trong thời gian ngắn, không đảm bảo đầu đủ những

phương pháp xác định giá theo hướng dẫn tại Nghị định số 114/2004/TT- BTC của

Bộ Tài chính ngày 26/11/2004, dẫn đến thiếu thực tế, khách quan và không đảm bảo

đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của nhà nước cũng như của nhân dân.

- Trong công tác định giá đất, UBND quận Lê Chân cần phải triệt để trong

việc ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật để thường xuyên cập nhật

đầy đủ 100% các giao dịch dân sự về đất đai đang làm thủ tục tại quận. Đây là một

kênh thông tin cơ sở dữ liệu để từ đó làm cơ sở trong công tác định giá đất. Nhưng

cũng cần phải xác định chỉ là thông tin cơ sở dữ liệu mang tính tham khảo, vì hiện

nay tâm lý của nhân dân phần lớn khi có giao dịch dân sự liên quan đến đất đai

thường kê khai trong các hợp đồng luôn bằng hoặc thấp hơn bảng giá đất quy định

của thành phố, để tránh việc phải nộp các khoản nghĩa vụ cao. Do vậy, UBND quận

Lê Chân cần phải có đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp tổ chức điều tra, khảo sát, thống

kê và thu thập thông tin giá đất thị trường thực tế tại các tuyến đường phố trên địa

bàn. Sau đó, xử lý thông tin, tính đến các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất. Từ đó, xác

định được mức độ chênh lệch giữa giá đất thị trường và giá đất quy định, kịp thời89báo cáo có thẩm quyền ban hành giá đất sát thực tế hơn. Cần thiết, có thể thuê các

đơn vị có chức năng thẩm định giá, cơ quan tư vấn về giá đất khảo sát, điều tra giá

đất thị trường, tư vấn xây dựng về giá các loại đất cụ thể trên địa bàn quận.

- Cần phân bổ kinh phí hàng năm từ ngân sách địa phương cho công tác định

giá đất như:

+ Để đảm bảo chế độ chính sách thỏa đáng và ổn định cho đội ngũ cán bộ

làm công tác định giá đất. Có kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để

nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác định giá đất.

+ Đầu tư kinh phí cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại, tăng cường trang thiết

bị hỗ trợ cần thiết, ứng dụng khoa học kỹ thuật để phục vụ công tác định giá đất.

+ Kinh phí để hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ quản lý giá đất như tổ chức điều

tra, khảo sát, thống kê và thu thập thông tin giá đất thị trường thực tế tại các tuyến

đường phố trên địa bàn, cập nhật các hợp đồng trao đổi quyền sử dụng đất của các

cá nhân, tổ chức.

+ Kinh phí để thuê các đơn vị có chức năng thẩm định giá, cơ quan tư vấn về

giá đất khảo sát, điều tra giá đất thị trường, tư vấn xây dựng về giá các loại đất

- Thường xuyên tổ chức tập huấn triển khai các văn bản pháp quy của nhà

nước, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ, chuyên môn

nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác định giá đất. Kịp thời bổ sung lược lượng

cũng như nâng cao chất lượng cán bộ Địa chính tại các phường, xác định lại chức

năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường để nâng cao

hiệu quả công tác quản lý đất đại nói chung, công tác định giá đất nói riêng. Xử lý,

loại bỏ những cán bộ lơ là công việc, làm đại khái mang tính “làm cho xong

chuyện”.

- Duy trì và mở rộng quan hệ quốc tế trong công tác đào tạo, phát triển nguồn

nhân lực, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực thể chế; duy trì và đẩy mạnh hợp

tác trong công tác định giá đất để từ đó tiến sát gần với tiến bộ của những nước phát

triển. Nhất là những nước có nền khoa học công nghệ cao trong công tác quản lý đất

đai trên thế giới.90- Đối với phường là đơn vị hành chính cấp cơ sở gắn trực tiếp với dân, có vai

trò rất quan trọng trong công tác quản lý đất đai nói chung, công tác định giá đất nói

riêng. Cán bộ địa chính là cán bộ chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân phường quản

lý hiệu quả đất đai trên địa bàn. Vai trò của cán bộ địa chính phường có ý nghĩa rất

quan trọng trong hệ thống tổ chức ngành địa chính nước ta, cán bộ địa chính hoạt

động tốt là điều kiện để toàn ngành hoạt động hiệu quả. Chính vì vậy, yêu cầu kiện

toàn đội ngũ địa chính phường cần phải quan tâm hơn nữa. ngoài ra, cần có chính

sách quan tâm đến lực lượng tổ dân phố- cánh tay đắc lực của cán bộ phường, giúp

cán bộ phường gắn bó hơn với dân. Thường xuyên mở các lớp tập huấn về pháp

luật, đồng thời có chính sách ưu đãi tốt đối với cán bộ tổ dân phố để nâng cao tinh

thần của lực lượng này trong công việc. Thực tế cho thấy, trong các công việc liên

quan đến giá đất, lực lượng này góp phần không nhỏ cho công tác của giá đất có

liên quan đến giá đất.

- Tổ chức định kỳ các cuộc gặp gỡ, trao đổi, giải đáp thắc mắc về quản lý đất

đai gữa cán bộ nhà nước với quần chúng nhân dân để từ đó phát hiện những bất cấp

về giá đất, để kịp thời có những biện pháp, giải pháp trong công tác định giá đất đai.

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động và giải thích đầy đủ mục đích và ý

nghĩa của việc định giá đất trên sóng phát thanh, truyền hình cũng như báo chí giúp

cho nhân dân nâng cao nhận thức cũng như hiểu, tham gia ý kiến và chấp hành

những quy định của nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, nhất là việc kê khai giá

đất trên thị trường. Bên cạnh đó, cần công khai đầy đủ bảng giá đất hàng năm, tham

khảo ý kiến của nhân dân để từ đó đảm bảo tính dân chủ, minh bạch.

- Khuyến khích kịp thời những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt về giá đất, xử

lý nghiêm minh những cá nhân tổ chức gian lận trong việc xác định giá đất để từ đó

có tính răn đe.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để từ đó chỉ ra cho được những

vấn đề làm được, chưa làm được trong công tác định giá đất, có biện pháp xử lý kịp

thời.91- Hàng tháng thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ rút kinh nghiệm về

công tác định giá đất. Từ đó đánh giá được những việc được và chưa được, những

vấn đề vướng mắc trong công tác định giá đất. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền

giải quyết.92KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

* Kết luận:

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài “Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tớiđến

giá đâtất ở trên địa bàn quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng”, học viên có thể

đi đến các kết luận sau:

1. Quận Lê Chân là một quận trung tâm của thành phố Hải Phòng, hội tụ đầu

đủ những yết tố thuận lợi để góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị và

xã hội của toàn thành phố.

2. Công tác định giá đất đai trên địa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

trong thời gian qua đã bám sát các quy định của Chính phủ, các văn bản Thông tư

hướng dẫn của các Bộ ngành liên quan, tuy nhiên chậm thay đổi, điều chỉnh khi trên

thị trường có những biến động lớn về giá cả, dẫn đến tình trạng giá quy định của

Nhà nước không theo kịp giá thị trường, thoát ly thực tế. Vấn đề này đã gây thất

thoát không nhỏ cho ngân sách nhà nước, bên cạnh đó, cũng gây rất nhiều khó khăn

trong công tác quản lý đất đai, nhất là công tác giải phòng mặt bằng để thực hiện

các dự án trên địa bàn quận Lê Chân, ảnh hưởng không trong công cuộc đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Hải Phòng.

3. Mặc dù công tác định giá đất trên địa bàn quận Lê Chân thời gian qua đã

bám sát Nghị định số 188/CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính Phủ, các

Thông tư hưỡng dẫn của các bộ ngành có liên quan, nhưng mức chênh lệch giữa giá

thị trường trung bình các năm và giá đất theo quy định của nhà nước trên địa bàn

còn rất lớn, thấp nhất là 10.000.000 đồng và cao nhất là 45.000.000 đồng.

4. Trên địa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, từ tháng 1 năm 2008

đến khoảng tháng 12 năm 2011, giá đất thị trường trung bình có tăng, đạt cao nhất

là năm 2010. Việc giá đất thị trường có tăng là do tình hình giá đất tăng chung toàn

thành phố, nên đã kéo theo việc tăng giá đất tại các vị trí trên địa bàn quận Lê Chân.

Từ năm 2010 đến năm 2011, giá đất thị trường trung bình có xu hướng giảm trên tất

cả các vị trí. Việc giá đất thị trường trung bình có giảm cũng là tình hình chung toàn

thành phố. Việc giảm giá đất thị trường này do có biện hành chính, biện pháp tín93dụng của Nhà nước để từng bước đưa công tác quản lý đất đai được chặt chẽ, minh

bạch, tập trung nguồn vốn để tăng đầu tư cho sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng

và xuất khẩu, giảm thiểu tình trạng đất đai bị sốt ảo.

* Kiến nghị:

Từ những kết luận của đề tài, học viên đi đến một số kiến nghị sau:

1. Khi có những biến động lớn về giá đất trên thị trường, chính quyền địa

phương cần có những biện pháp bình ổn giá trước khi nhà nước điều chỉnh.

2. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ toàn diện hơn về cả chuyên môn với

nghiệp vụ trong công tác xác định giá đất.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến về pháp luật trong việc chấp

hành những quy định về giá đất của Nhà nước để nâng cao nhận thức của nhân dân.

4. Sớm đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tăng cường trang thiết bị hỗ trợ, ứng

dụng khoa học kỹ thuật để phục vụ công tác định giá đất.94Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (133 trang)

×