1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

CHƯƠNG IX: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.27 MB, 48 trang )


378,10137,

81

0,515,91

215

,159,1161

,51

5,9

121

6,675,0

28CộngTổng mức đầu1

6,675,0

28IX.1.2 Tiến độ sử dụng vốn

QQT

IV/201

1

I/2012ổng

cộngChi phí xây3

,434,75

03

,434,75

06

,869,50

0Chi phí thiết2

92,2122

92,2125

84,424Chi phí tư3

68,6651

57,9995

26,664Chi phí quản

lý dự án9

9,0259

9,0251

98,051Chi phí khác7

8,4607

8,4601

56,9191

32,0006

60001

98,0006

,625,55

96

,625,55

971T

THạng mụcdựngbị

vấnChi phí đất

Chi phí mua

hàng đầu kỳ

Dự phòng:757,956,515,91

25

,163,06

8Cộng57,956

1

1,511,9

601

6,675,0

28IX.1.3. Nguồn vốn thực hiện dự án.

T

Q

T

THạng

mụcVốn

chủ sở hữu

Vốn

vay ngân

hàng

Cộng

IV/201

1

1

,548,92

0

3

,614,14

7

5

,163,06

8QI/201

2T

ổng

cộng3

,453,5

88,058,3

72

1

1,511,

9605

,002,

5088

lệ

(

%

)

3

0

%1

1,67

2,52

07

0

%1

6,67

5,02

81

00

%Với tổng mức đầu tư 16,675,028,000VNĐ (Mười sáu tỷ sáu trăm bảy mươi

lăm tỷ không trăm hai mươi tám ngàn đồng).

Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 30% tổng đầu tư tương ứng với số tiền

5,002,508,000 đồng (Năm tỷ hai triệu năm trăm lẻ tám ngàn đồng). Ngoài ra công ty

dự định vay của Ngân hàng 70% trên tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay là

11,672,520,000 đồng (Mười một tỷ sáu trăm bảy mươi hai triệu năm trăm hai mươi

ngàn đồng).

Giả định rằng Ngân Hàng hỗ trợ vốn vay trong thời gian là 22 quý với

mức lãi suất vay tạm tính theo mức lãi suất chung hiện nay là 21%/năm, tuy nhiên

chúng tôi kỳ vọng được cho vay với mức lãi suất ưu đãi nhất có thể.

Phương thức vay vốn: nợ gốc được ân hạn trong thời gian xây dựng, chỉ trả lãivay theo dư nợ đầu kỳ và vốn vay trong kỳ. Bắt đầu trả nợ từ khi dự án đi vào hoạt

động . Trả nợ gốc đều hàng năm và lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ.

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn vay của doanh nghiệp, tiến độ rút vốn vay và

trả lãi vay trong thời gian xây dựng đề nghị được trình bày ở bảng sau:

M 2011N

ăm 2012Qu

ý IV/2011Q

uý I/2012đầu kỳ-3,614,147Va

y trong

kỳ3,614,1478,058,372189,743612,807Lãi vay189,743612,807Vốn gốc--3,614,14711,672,52

0H

ẠNG

MỤC

NợTr

ả nợ

-Nợ

cuối kỳSố vốn vay này kỳ vọng sẽ được giải ngân thành 2 đợt như sau : vào quý IV năm

2012 là 3,614,147,000 đồng, đầu quý I năm 2012 tức với số tiền 8,058,372,000 đồng. Trong

thời gian xây dựng cuối mỗi quý sẽ trả toàn bộ lãi vay chứ chưa trả vốn gốc vì chưa có

nguồn doanh thu với tổng lãi vay trong thời gian xây dựng là 802,550,000 đồng. Lãi vay

trong thời gian xây dựng được chi trả bằng số tiền dự phòng phí hoặc từ nguồn vay vốn ngân

hàng.

Khi dự án đi vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu sẽ bắt đầu trả vốn gốc.

Thời gian trả nợ theo từng quý dự tính trong 5 năm với lãi suất 21%/năm, số tiền phải

trả mỗi quý bao gồm lãi vay theo dư nợ đầu kỳ và vốn gốc với những khoản bằng

nhau.Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí và lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho

thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả năng trả nợ đúng hạn rất cao, mang lại lợi

nhuận lớn cho nhà đầu tư và các đối tác hợp tác như ngân hàng.

Kế hoạch vay trả nợ theo các kỳ được thể hiện cụ thể qua bảng kế hoạch vay

trả nợ trong phần sau:IX.2. Phương án hoàn trả vốn vay

Phương án hoàn trả vốn vay được đề xuất trong dự án này là phương án trả lãi

và nợ gốc định kỳ hằng năm từ khi bắt đầu hoạt động dự án. Phương án hoàn trả vốn

vay được thể hiện cụ thể tại bảng sau:Lịch Vay Vốn

Tỷ lệ

vốn vay7

0%

1

1,672,5

20Số tiền

vay

Thời

hạn vay2

22vay

Thời

hạn trả nợQ

u

ý2

0Lãiu

ý5

.25%Ân hạnu

ýu

ýLịch trả nợ vay và lãi vay

NĂM 2012

H

ẠNG

MỤCQ

uý II

NQ

uý III1Q

uý IV111,672,

520ợ đầu kỳ1,088,

8940,505,2

68V

ay trong

kỳ

T

rả nợ1

,196,4

33Lãi vay6

12,80

7Vốn gốc5

83,62

6N1

,165,7

93

55

51,52782,167

55

83,62683,6261

1,088,

894ợ cuối

kỳ1

,135,15

319

,921,64

20,505,

268NĂM 2013

H

ẠNG

MỤCQQQuý Iuý IIuý IIIN

ợ đầu kỳ9

,921,6

429

,338,0

168

,754,39

0T

rả nợ1

,104,5

121

,073,8

721

,043,23

1Lãi vay5

20,88

64

90,24

64

59,605Vốn gốc5

83,625

83,62Q

uý IV

8

,170,7

64V

ay trong

kỳ51

,012,5

91

4

28,965

56

N

ợ cuối

kỳ9

,338,0

16683,6268

,754,3

908

,170,76

483,626

7

,587,1

38NĂM 2014

H

ẠNG

MỤCQ

uý Iuý II

7N

ợ đầu kỳQ,587,1

38Q

uý III7

,003,5

126

,419,8

869

51,3109

20,6703

67,6843

37,0445

83,6265

83,6266

,419,8

865

,836,2

60Q

uý IV

5

,836,2

60V

ay trong

kỳ

9

T

rả nợ81,95

1

3Lãi vay98,32

5

5Vốn gốc83,62

6N

ợ cuối

kỳ7

,003,5

12NĂM 20158

90,030

3

06,404

5

83,626

5

,252,6

34H

ẠNG

MỤCQQQuý IN

ợ đầu kỳ5

,252,6

344

,669,0

084

,085,3

82T

rả nợ8

59,38

98

28,7497

98,109Lãi vay2

75,76

32

45,1232

14,483Vốn gốc5

83,62

65

83,6265

83,6264

,669,0

084

,085,3

823

,501,7

56uý IIQuý IIIuý IV

3

,501,7

56V

ay trong

kỳN

ợ cuối

kỳ7

67,468

1

83,842

5

83,626

2

,918,1

30Năm

2017NĂM 2016

H

ẠNG

MỤCQ

Q

uý IIuý I

2N

ợ đầu kỳ,918

,130Q

IIIQ2

,334,

5041

,750,

87876uý IVQ

uý I1

,167,2

525

83,6

26V

ay trong

kỳ

T76636,8

28rả nợ06,1

87

1-53,2

02Lãi vay5

Vốn gốc83,6

26N2ợ cuối

kỳ,334

,50475,54

71

22,5

619

1,9215

83,6

265

83,62

61

,750,

87844,90

71

,167,

25214,2

66

360,64

01,281

5583,62

683,6

26

583,62

60Hằng quý chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền đi vay là 583,626,000 đồng và số

tiền này trả trong 20 quý tiếp theo còn số lãi vay chủ đầu tư sẽ trả kèm với lãi gốc dựa

vào dư nợ đầu kỳ của mỗi quý. Theo dự kiến thì đến quý I/2017 chủ đầu tư sẽ hoàn trả

nợ đúng hạn cho ngân hàng.Tổng hợp nợ vay và lãi vayăm2

0

1

10

1

2ổn

g

lãi

va

y1

8

9

,

7

4

3

1

8

9NTT

ổn

g22

2201

301

42

,3

5

9,

3

0

81

,8

99

,7

0

31

,4

09

,4

574

,6

03

,1

293

,7

40

1

52

01

6

91

9,

21

14

28

,9

653

,2

52

,7

62

0

1

7

3

0

,

6

4

0

6

1

4nợ

p

hải

trả,

7

4

31,

8

9

1,6

943,

9

6

13,

7

1

53,

4

6

9,

2

6

6Tổng cộng nợ phải trả là 18,296,739,000 đồng, trong đó, lãi vay là 7,237,026,000

đồng.CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH---X.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán

Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ

sở tính toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu

cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể như sau:

Thời gian hoạt động của dự án là 20 năm, bắt đầu từ tháng 4 năm 2012.

Vốn chủ sở hữu 70%, vốn vay 30%;

Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời

gian khấu hao sẽ được tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn. Trong tính toán áp

dụng thời gian khấu hao (xem phụ lục đính kèm).

Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí tiếp thị, quảng cáo; chi phí điện, nước; chi phí bảo trì,

bảo hiểm; quỹ phúc lợi; chi phí đầu vào cho từng lĩnh vực kinh doanh ; chi phí vận chuyển;

chi phí khác...

Doanh thu của dự án được tính theo từng hạng mục kinh doanh

Lãi suất vay đối với nội tệ tạm tính: 21%/năm;

Thời hạn trả nợ 5 năm, trả 1 năm 4 lần cả gốc và lãi;

Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án thuế suất áp dụng là 25%.

Các thông số dùng tính toán hiệu quả kinh tế:

 Chi phí tổng hợp của dự án

 Doanh thu của dự án qua các năm

 Thu nhập của dự án

 Ngân Lưu của dự án cùng các chỉ tiêu: Hiện giá dòng tiền thuần(NPV), Tỷ suất

hoàn vốn nội bộ (IRR) và thời gian hoàn vốn(Tpb);

X.2. Phân tích hiệu quả kinh tế - tài chính

Nguồn vốn của dự án chủ yếu được đầu tư vào hai hạng mục là trung

tâm thiết bị số quán cafe công nghệ. Vì vậy để đánh giá được hiệu quả của dự án, ta đi

vào đánh giá hiệu quả hoạt động của từng hạng mục này.

X.2.1. Trung tâm thiết bị số

1. Tính toán chi phí hoạt độngChi phí quảng cáo1.1.Để giới thiệu các sản phẩm của trung tâm đến người tiêu dùng hằng năm chủ đầu

tư chi ra khoảng 5% doanh thu cho hoạt động quảng cáo và các chương trình khuyến

mại nhằm đẩy mạnh doanh số cũng như tạo sự nhận diện thương hiệu của trung tâm

đến người tiêu dùng. Nhằm tạo nên tiếng vang cho trung tâm bằng các chương trình

khuyến mại, hỗ trợ giá, tặng quà giá trị cao cho khách mua hàng, mang lại lợi ích thiếtXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (48 trang)

×