1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Xã hội học >
Tải bản đầy đủ - 129 (trang)
Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 129trang

hin i hoỏ v ụ th hoỏ ng thi a ra nhng phng hng v gii

phỏp c bn gii quyt vn lao ng v vic lm nụng thụn.

- PGS. TS Nguyn Sinh Cỳc: Gii quyt vic lm nụng thụn v

nhng vn t ra, Tp chớ Con s v s kin- 2003- s 8. Trong bi vit

tỏc gi ó cp nhng bin ng ca tớnh hỡnh dõn s nụng thụn v

nhng xu hng mi to vic lm nụng thụn: t kinh t trang tri, khụi

phc v phỏt trin cỏc lng ngh nụng thụn, to vic lm mi t phỏt trin

cụng nghip ch bin nụng, lõm, thu sn theo hng sn xut hng hoỏ ln,

t cỏc chng trỡnh d ỏn quc gia v quc t.

- TS. V ỡnh Thng: Vn vic lm cho lao ng nụng thụn,

Tp chớ Kinh t v Phỏt trin 2002 - s 3. Trong bi vit, tỏc gi ỏnh giỏ

tm quan trng v nhng kt qu ó t c v gii quyt vic lm c

bit l khu vc nụng thụn bng cỏch phỏt trin cỏc ngnh phi nụng nghip

vi phng chõm: ly nụng bt ly hng.

- GS. TS Phm c Thnh: Vn gii quyt vic lm Vit Nam Tp chớ Kinh t v Phỏt trin 2002- s 64. Trong bi vit, tỏc gi ó ỏnh

giỏ hin trng vic lm v tht nghip trờn c s ú ra nhng quan im

v bin phỏp gii quyt vic lm cho ngi lao ng.

- TS. Nguyn Tip: Phỏt trin doanh nghip va v nh nụng thụn:

Cỏc gii phỏp to thờm vic lm, Tp chớ Lao ng v Cụng on, s 309

(6/2004). Trong bi vit, tỏc gi cp n phỏt trin doanh nghip va v

nh nụng thụn l phự hp vi yờu cu ca quỏ trỡnh CNH,HH nụng

nghip, nụng thụn. L kt qu ca phỏt trin lc lng sn xut v phõn cụng

li lao ng nụng thụn. ng thi, phỏt trin doanh nghip va v nh

nụng thụn cũn chu sc ộp gii quyt vic lm, tng mc cu lao ng trờn

a bn nụng thụn.17- TS. Trng Vn Phỳc: Thc trng lao ng vic lm qua kt qu

iu tra 1- 7- 2004, Tp chớ Lao ng - xó hi, s 251 (16- 30/11/2004).

Trong bi vit, tỏc gi cp n tỡnh trng lao ng v vic lm ca lc

lung lao ng cỏc tnh, thnh ph cng nh nhng vựng kinh t trng

im. Nú ỏnh giỏ mt cỏch khỏi quỏt nhng kt qu ó t c v gii

quyt vic lm cho lc lng lao ng. Trong ú, cú cp n lao ng

ngoi thnh, mt b phn quan trng cu thnh lc lng lao ng chung

ca xó hi.

- Cun: S hỡnh thnh v phỏt trin th trng lao ng Vit

Nam Thc s Trn Trng Kim ó h thng hoỏ v th trng lao ng núi

chung v s phỏt trin th trng Vit Nam núi riờng: nhng iu kin hỡnh

thnh, cung, cu trờn th trng lao ng, vic lm v tht nghip, c im

di chuyn lao ng, s tỏc ng ca chớnh ph, vai trũ ca cụng on trong

th trng lao ng trờn c s phõn tớch c im th trng lao ng

ca nc ta hin nay, tỏc gi tỡm ra nhng cn c, ra nhng gii phỏp

thớch hp nhm phỏt trin, m rng th trng lao ng núi riờng v phỏt

trin kinh t nc ta núi chung.

Tỏc gi cú vit: tc ụ th hoỏ v khu vc cụng nghip nc ta

ang cú xu hng tng lờn, hin nay khong gn 20% cỏc ụ th, s

ngi tỡm vic lm ngy cng tng, t nhng ngi dụi ra do sp xp li

t chc sn xut v lao ng, t nhng ngi thanh niờn thụi hc, b i

xut ng, nhng ngi nụng thụn vo thnh ph tỡm kim vic lm sinh

sng nhng nhu cu thu hỳt lao ng cỏc thnh phn kinh t, cỏc n

v t hng thuờ mn lao ng ca nc ngoi khụng ỏp ng ht nhu cu

vic lm. Th trng lao ng phỏt trin trong iu kin xó hi mt trỡnh

nht nh. Trong ú nhng ngi tham gia th trng lao ng cng cn

cú y yờu cu v cht lng cng nh k nng tay ngh. Xó hi hoỏ sn18xut cng cao thỡ yờu cu v trỡnh ngi lao ng cng cao, nht l trong

iu kin ca cuc cỏch mng khoa hc k thut hin nay, xó hi s dng

ngy cng ớt lao ng gin n. Nu ngi lao ng khụng cú trỡnh

v tay ngh, k nng thỡ khụng th tham gia th trng lao ng cỏc

lnh vc ũi hi cht lng lao ng cao.

- Thc s Trn Tun Anh trong cun Mt s bin phỏp gi quyt

vic lm trong quỏ trỡnh chuyn sang nn kinh t th trng hin nay trờn

c s xem xột ỏnh giỏ v thc trng lao ng, vic lm v cỏc hỡnh thc

gii quyt lao ng vic lm nc ta trong thi gian qua vch ra nhng

vn cn khc phc, t ú a ra phng hng chung v mt s gii

phỏp thit thc, cú hiu qu. Trờn c s nhn thc mi v lý lun v

phng phỏp lun c bn trong lnh vc vic lm, tỏc gi ó phõn tớch

nhng quan im mang tớnh cht chin lc ca ng v nh nc v vn

lao ng vic lm trong giai on phỏt trin kinh t nhiu thnh phn vn

ng theo c ch th trng nh hng xó hi ch ngha.

Tỏc gi vit: Quỏ trỡnh chuyn sang nn kinh t th trng cng cho

thy, nc ta cũn thiu mt i ng lao ng cú trỡnh t chc sn xut

kinh doanh gii, thiu mt i ng lnh ngh bc cao trong mt s ngnh v

lnh vc kinh t. Lao ng nụng thụn nc ta cú c trng l tr nhng i

b phn l lao ng gin n, khụng c o to, iu kin tip cn vi

cụng ngh thụng tin v th trng hn ch. Túm li, nc ta cú ngun lao

ng rt di do, tc phỏt trin ngun lao ng nc ta mc cao,

li phõn b khụng ng u phn ln tp trung nụng thụn, cht lng

ngun lao ng rt thp, c bit cha qua o to, li ang trong quỏ trỡnh

chuyn i nn kinh t dn n tỡnh trng khú khn rt ln v vic lm v

to ra c cu lao ng hp lý, ỏp ng yờu cu ca s thay i cu trỳc nn

kinh t, tng nng sut lao ng v hiu qu kinh t - xó hi.19Lao ng nụng thụn ang cú xu hng tng lờn, b lốn cht trong

n v din tớch t canh tỏc cú xu hng gim dn Cựng vi quỏ trỡnh

tng nng sut lao ng nụng thụn, quỏ trỡnh ụ th hoỏ ang din ra khỏ

mnh m, lm mt t, ngh nghip mt dn, nht l nhng vựng nụng

nghip nụng thụn ven ụ th ln, th xó, th trn C cu lao ng nụng

thụn ang din ra rt chm chm. Vic lm ca lao ng nụng thụn hin

nay rt kộm hiu qu, nng sut lao ng thp, thu nhp thp, i sng con

nhiu khú khn Nguyờn nhõn ch yu ca nghốo úi l do thiu t v

lm thun nụng, li thiu vn, khụng bit lm n vic lm thiu v hiu qu

rt thp. Nh vy vic lm nụng thụn ang ri vo tỡnh trng nguy cp,

vi trỡnh kin thc ca ngi lao ng thp, t canh tỏc ngy cng b

thu hp, ng thi ú l quỏ trỡnh chuyn dch c cu kinh t trong nụng

nghip din ra chm chp v khụng ng b s gõy ra mt sc ộp mnh v

vic lm trong thi gian ti.

Những nghiên cứu trên tuy đã khái quát một bức tranh chung về việc

làm của những cá nhân trong xã hội, những nghề nghiệp với muôn vàn trăn

trở trong cuộc sống mà họ phải đối diện cùng với những thái độ khen chê

khác nhau của các tác giả, song vẫn cha cú cụng trỡnh no nghiờn cu v

cụng vic dn khiờu v trờn cỏc V trng, Cõu Lc B Vit Nam núi

chung, trờn a bn H ni núi riờng di gúc xó hi hc. Đây chính là

h-ớng gợi mở trong tôi h-ớng nghiên cứu đề tài: Việc làm của ng-ời dẫn

khiêu vũ trên địa bàn Hà Nội hiện nay.

2. C S Lí LUN

2.1. H thng lý thuyt

2.1.1. Lý thuyết biến đổi xã hội

Lý thuyết biến đổi xã hội chỉ ra rằng, mọi xã hội cũng nh- tự nhiên

không ngừng biến đổi. Sự ổn định của xã hội chỉ là sự ổn định t-ơng đối.20Còn thực tế, nó không ngừng thay đổi bên trong bản thân nó. Do đó, bất cứ

xã hội nào và bất cứ nền văn hoá nào, cũng luôn biến đổi. Và sự biến đổi

trong xã hội hiện đại ngày càng rõ hơn. Con ng-ời xã hội là đơn vị cơ bản

của xã hội, với t- cách là chủ thể hoạt động xã hội, nó luôn biến đổi từ khi

mới sinh ra cho tới lúc mất đi. Con ng-ời sinh học ra đời, tr-ởng thành và

chết đi, kế tiếp là những lớp ng-ời mới. Tuy nhiên, những lớp ng-ời mới vẫn

tồn tại trong nền văn hoá truyền thống đ-ợc xã hội giữ lại. Những mô hình

hành vi với t- cách là đơn vị của nền văn hoá cũng biến đổi theo thời gian

và theo những điều kiện xã hội. Sự biến đổi mô hình hành vi là kết quả thay

đổi của các hệ giá trị, chuẩn mực. Nền văn hoá xã hội luôn luôn tồn tại. Nó

không hề mất đi mà chỉ biến đổi từ hình thức này sang hình thức khác.

Có nhiều quan niệm khác nhau về sự biến đổi xã hội.

Theo Fichter Bin i xó hi l mt s thay i so sỏnh vi mt tỡnh

trng xó hi hoc mt np sng cú trc. Núi cỏch khỏc, ú l mt quỏ

trỡnh qua ú nhng khuụn mu ca hnh vi xó hi, cỏc quan h xó hi, cỏc

thit ch xó hi v cỏc h thng phõn tng xó hi c thay i qua thi

gian.

Theo A.Comte Bin i xó hi l chn chn s xy ra, nú theo mt

con ng phỏt trin, nhng tin b tt nhiờn hng ti mt xó hi tt p

hn.

Theo Fichter Bin i xó hi l mt s thay i so sỏnh vi mt tỡnh

trng xó hi hoc mt np sng cú trc. Núi cỏch khỏc, ú l mt quỏ

trỡnh qua ú nhng khuụn mu ca hnh vi xó hi, cỏc quan h xó hi, cỏc

thit ch xó hi v cỏc h thng phõn tng xó hi c thay i qua thi

gian.

Theo A.Comte Bin i xó hi l chn chn s xy ra, nú theo mt

con ng phỏt trin, nhng tin b tt nhiờn hng ti mt xó hi tt p

hn.21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(129 tr)

×