Tải bản đầy đủ - 129 (trang)
Chương 2: Hoạt động công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèo tại xã Hải Phong huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định

Chương 2: Hoạt động công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèo tại xã Hải Phong huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định

Tải bản đầy đủ - 129trang

xã hội phải đƣợc giải quyết và chỉ có thể đƣợc giải quyết gắn liền với sự phát

triển sản xuất, xây dựng xã hội thực sự dân chủ, xây dựng nhà nƣớc pháp

quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân

tộc Việt Nam. Công bằng xã hội đòi hỏi phải huy động mọi nguồn lực trong

nhân dân, xã hội hóa nhiệm vụ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng và thực hiện tốt kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở vừa tăng nhanh tốc độ phát triển,

vừa giảm dần sự mất cân đối giữa các vùng; giảm dần khoảng cách về thu

nhập, mức sống, hƣởng thụ giáo dục, văn hóa, bảo vệ sức khỏe của các tầng

lớp dân cƣ ở các vùng khác nhau. Đặc biệt, công bằng xã hội đòi hỏi phải

thực hiện tốt chƣơng trình xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội.

Trong các văn kiện quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, vấn đề xóa

đói giảm nghèo đƣợc nhiều lần đề cập tới. Để bảo đảm và hƣớng tới công

bằng xã hội, Đảng ta khẳng định “khuyến khích làm giàu hợp pháp, chống

làm giàu phi pháp đi đôi với chăm lo xóa đói, giảm nghèo, thu hẹp dần

khoảng cách về trình độ phát triển, về mức sống giữa các vùng căn cứ cách

mạng và kháng chiến cũ, các gia đình thuộc diện chính sách, làm cho mọi

ngƣời, mọi nhà đều tiến tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc, ai cũng có việc làm,

có cơm ăn, áo mặc, ai cũng đƣợc học hành và chữa bệnh, từng bƣớc thực hiện

điều Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ƣớc”.

Trong quá trình thiết kế, chỉ đạo thi công việc xây dựng nền kinh tế thị

trƣờng theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở nắm bắt những mặt mạnh

và mặt yếu của cơ chế thị trƣờng, Đảng ta đã đƣa ra những quan điểm chỉ

đạo: “Để phát triển sức sản xuất, cần phát huy khả năng của mọi thành phần

kinh tế, thừa nhận trên thực tế còn có bóc lột và sự phân hóa giàu nghèo nhất

định trong xã hội, nhưng phải luôn quan tâm, bảo vệ lợi ích của người lao

động, vừa khuyến khích làm giàu hợp pháp, chống làm giàu phi pháp, vừa coi48trọng xóa đói, giảm nghèo, từng bước thực hiện công bằng xã hội, tiến tới

làm cho mọi người, mọi nhà đều khá giả”.

Chú trọng đúng mức đến vấn đề đói nghèo trong xã hội, với nhãn quan

chính trị nhạy bén và với trách nhiệm cao cả trƣớc nhân dân, Đảng ta đã đƣa

ra những chƣơng trình rộng lớn để tập trung giải quyết là “Chƣơng trình về

xóa đói, giảm nghèo”. Trên cơ sở đó, Nhà nƣớc cũng đã có hàng chục chƣơng

trình cấp quốc gia và dự án đang đƣợc thực thi có nội dung gắn với xóa đói,

giảm nghèo.

-Xóa đói giảm nghèo vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, vừa là nhiệm vụ

trọng tâm trƣớc mắt. Xóa đói giảm nghèo là nội dung, và nhiệm vụ cần thực

hiện để bảo đảm công bằng xã hội.

Xóa đói giảm nghèo vừa có tính cơ bản và cần thực hiện liên tục, lâu

dài, lại là một công việc cần kíp, trƣớc mắt, bởi vì sự nghiệp cách mạng và

công cuộc đổi mới luôn đặt ra nhiệm vụ: mỗi bƣớc phát triển kinh tế - xã hội

là một bƣớc cải thiện đời sống của nhân dân; bởi vì đây không chỉ là việc

thực hiện truyền thống, đạo lý của dân tộc “thƣơng ngƣời nhƣ thể thƣơng

thân”, mà còn là nhiệm vụ để bảo đảm ổn định xã hội, củng cố khối đại đoàn

kết dân tộc.

-Xóa đói, giảm nghèo đƣợc coi là chƣơng trình cấp bách nhất, cần giải

quyết trƣớc hết so với các mục tiêu phúc lợi xã hội khác. Xóa đói giảm nghèo

đƣợc giải quyết là một tín hiệu, đồng thời cũng là một bƣớc thiết thực nhất

nhằm thực hiện vấn đề công bằng xã hội ở nƣớc ta hiện nay.

-Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, nhất là thông qua giáo dục, đào

tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm cho ngƣời lao động, là chủ trƣơng, chính

sách lớn của Đảng và Nhà nƣớc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nƣớc và hội nhập, là nhiệm vụ trọng tâm, ƣu tiên hàng đầu

trong chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo.49-Xóa đói giảm nghèo là công việc của toàn xã hội. Cần khẳng định

rằng, xóa đói giảm nghèo không dừng lại ở việc thực hiện chính sách xã hội,

là nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, là nhiệm vụ chung của toàn Đảng,

toàn dân. Muốn thực hiện thành công việc xóa đói giảm nghèo, tất cả mọi

cán bộ đảng, chính quyền đều phải quan tâm cùng giải quyết, thực hiện các

giải pháp một cách đồng bộ và phải có sự tham gia của toàn thể cộng đồng.

Từ những chủ trƣơng và chiến lƣợc trên chúng ta có thể thấy một số

quan điểm cụ thể trong công tác chỉ đạo, triển khai công tác xóa đói giảm

nghèo của Đảng và Nhà nƣớc nhƣ sau:

Xoá đói giảm nghèo phải dựa trên cơ sở tăng trƣởng kinh tế nhanh, hiệu

quả bền vững, đồng thời chủ động tạo các nguồn lực cho các hoạt động trợ

giúp ngƣời nghèo.

Xoá đói giảm nghèo không chỉ là nhiệm vụ của Nhà nƣớc, của toàn xã

hội mà trƣớc hết là bổn phận của ngƣời nghèo, phụ thuộc vào sự vận động tự

giác của bản thân ngƣời nghèo, cộng đồng nghèo.

Triển khai có hiệu qủa các chƣơng trình, dự án xóa đói giảm nghèo bằng

các nguồn tài chính trợ giúp của Nhà nƣớc và các tổ chức trong và ngoài

nƣớc.

Việc hỗ trợ và cho vay vốn đối với ngƣời nghèo phải đi liền với công tác

tƣ vấn, hƣớng dẫn sử dụng vốn vay có hiệu quả căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể

của từng hộ gia đình.

2.1.2.Quan điểm của Chính quyền địa phương về xóa đói giảm nghèo.

Xóa đói giảm nghèo là một chủ trƣơng lớn, một quyết sách lớn, là sự

quan tâm hàng đầu của Đảng, nhà nƣớc trong những thập kỷ qua. Xóa đói

giảm nghèo theo hƣớng bền vững là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát

triển kinh tế- xã hội của đất nƣớc.Trong thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh

công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nƣớc.50Thay mặt Đảng bộ, Ông T. X. T cho biết: “Thực hiện Nghị quyết Đại

hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ tỉnh

Nam Định lần thứ XV và Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ X, Đảng

bộ xã Hải Phong xác định phát triển kinh tế gắn với đảm bảo công bằng và

ổn định xã hội là nhiệm vụ quan trọng. Địa phương luôn xem chính sách xóa

đói giảm nghèo là một chính sách lớn và có ý nghĩa quan trọng, điều này

được thể hiện cụ thể qua mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương ở

từng thời kỳ. Bằng nguồn lực của Nhà nước và của toàn xã hội, tăng đầu tư

xây dựng kết cấu hạ tầng, cho vay hỗ trợ giúp đào tạo nghề, cung cấp thông

tin, chuyển giao công nghệ, giúp đỡ tiêu thụ sản phẩm…. Phấn đấu đến năm

2020 về cơ bản không còn hộ nghèo, thường xuyên củng cố thành quả xóa

đói, giảm nghèo” (Phỏng vấn sâu tháng 6 năm 2013)

Cùng quan điểm nêu trên, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, Ông T.T. X

cho biết: “Hải Phong là một xã nằm phía Tây của huyện Hải Hậu, mặc dù

những năm qua nền kinh tế có phát triển nhanh nhưng đời sống của nhân

dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Chính quyền địa phương luôn coi

trọng và xem công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong các

mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ủy ban nhân dân xã luôn

quan tâm tới cuộc sống của người nghèo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các

hộ nghèo được tiếp cận với các dịch vụ như vay vốn tín dụng, chăm sóc y tế,

giáo dục và phát triển kinh tế. Chính quyền xã luôn ủng hộ và kêu gọi các tổ

chức cá nhân giúp đỡ và ủng hộ người nghèo. Nghị quyết số 01-NQ/HĐND

ngày 28/01/2013 của Hội đồng nhân dân xã đã nêu ra quan điểm trong việc

hoạch định hệ thống chính sách xã hội: Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền

với tiến bộ và công bằng xã hội ngay từng bước và trong suốt thời kỳ phát

triển công bằng xã hội phải thể hiện ở các cá nhân phân phối hợp lý tư liệu51sản xuất, ở việc phải tạo điều kiện cho mọi người đều có cơ hội phát triển và

sử dụng tốt năng lực của mình”. ( Phỏng vấn sâu tháng 6 năm 2013)

Cùng với sự phát triển kinh tế, từng bƣớc giải quyết các vấn đề xã hội

vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách trƣớc mắt, nhất là vấn đề việc làm, xoá đói

giảm nghèo. Ban chính sách xã hội và các tổ chức Đoàn thể phối hợp với chi

bộ các xóm tham mƣu cho Đảng bộ xã và Ủy ban nhân dân xã xây dựng

chƣơng trình xoá đói giảm nghèo,việc làm.

Trong công tác xóa đói giảm nghèo:

Xoá đói giảm nghèo phải gắn với tăng trƣởng kinh tế, thu hẹp khoảng

cách giàu nghèo

Gắn xoá đói giảm nghèo với công bằng xã hội. Mục tiêu phấn đấu là thu

hẹp khoảng cách giầu nghèo một cách hợp lý, tạo điều kiện hộ trợ phát triển

kinh tế xã hội giúp đỡ các hộ nghèo phát triển kinh tế, hoà nhập cuộc sống với

cộng đồng xã hội

Phát huy nội lực, nguồn lực tại chỗ là chủ yếu, tranh thủ sự hỗ trợ từ

bên ngoài . Xoá đói giảm nghèo đòi hỏi một nguồn lực rất lớn, song nội lực

bản thân của các hộ gia đình, mới đóng vai trò quyết định, nguồn lực hỗ trợ từ

bên ngoài đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy tiến trình xoá đói giảm nghèo.

Xã hội hoá công tác xoá đói giảm nghèo: xoá đói giảm nghèo đƣợc xác

định là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn

thể, của cộng đồng và chính bản thân ngƣời nghèo.

Hỗ trợ đào tạo nghề cho ngƣời nghèo là một trong những giải pháp xóa

đói giảm nghèo.Thực hiện các chƣơng trình, đề án xóa đói giảm nghèo của

Chính phủ theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tƣớng

Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm

2020”.

Giảm 75% các khoản đóng góp cho các hộ gia đình nghèo52Các ban ngành đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong công tác xóa đói giảm

nghèo cũng nhƣ tự than vận động huy động các nguồn lực giúp đỡ các hội

viên phát triển kinh tế nhất là các hộ gia đình nghèo.

2.2.Thực trạng đói nghèo tại địa phương.

Xóa đói giảm nghèo là một trong những chính sách cơ bản đƣợc Đảng và

Nhà nƣớc đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, cùng với việc cải cách tạo ra

những động lực phát triển và tăng trƣởng kinh tế, Đảng ta luôn khuyến khích

“làm giàu hợp pháp đi đôi với xóa đói giảm nghèo”. Nhận thức đƣợc tầm

quan trọng của công tác xóa đói giảm nghèo, chính quyền và các ban ngành

đoàn thể trong xã đã có những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức,chỉ đạo tốt

công tác, mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Chiến lƣợc xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2010- 2015 nhằm đầu tƣ hỗ trợ

tạo điều cho ngƣời nghèo có tƣ liệu và phƣơng tiện sản xuất, nâng cao thu

nhập góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, thiết lập công bằng xã hội,

đảm bảo ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh để xóa đói giảm

nghèo bền vững.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban

nhân dân huyện Hải Hậu, Nghị quyết của Ban thƣờng vụ Đảng ủy xã, Hội

đồng nhân dân xã về việc thực hiện giảm cơ bản hộ nghèo trong 2 năm 20132014 và giai đoạn tiếp theo; Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng chƣơng trình

xóa đói giảm nghèo số: 06/CT-UB ngày 16/03/2013, đây là nhiệm vụ quan

trọng, cấp bách và hết sức khó khăn cần đƣợc các ban ngànhtập trung dồn sức

quan tâm giải quyết một cách có hiệu quả. Trong những năm qua, Đảng bộ và

nhân dân Hải Phong đã có nhiều cố gắng, đồng thời đã tranh thủ đƣợc sự giúp

đỡ quý báu của Ủy ban nhân dân huyện, phát huy và khai thác tốt các tiềm

lực, nguồn lực nên đã tạo đƣợc tốc độ tăng trƣởng khá về kinh tế, đời sống53nhân dân từng bƣớc đƣợc ổn định, góp phần to lớn vào việc xóa đói giảm

nghèo của địa phƣơng.

Để đạt đƣợc kết quả cao, xã đã gắn chƣơng trình xóa đói giảm nghèo với

mục tiêu phát triển kinh tế, đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp và phát triển

nông thôn,tập trung đầu tƣ tạo cơ hội cho ngƣời nông dân chuyển đổi cơ cấu

sản xuất. Khuyến khích mạnh mẽ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thu

hút nhiều lao động, phát triển theo hƣớng hàng hóa để tăng giá trị thu nhập

trên một đơn vị diện tích. Thực hiện cho vay vốn ƣu đãi, tạo điều kiện về tín

dụng cho ngƣời nghèo để phát triển sản xuất.

Thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, hang năm Ủy ban nhân dân xã

tăng cƣờng chỉ đạo các ban ngành đoàn thể trong công tác xóa đói giảm

nghèo, ƣu tiên hỗ trợ ngƣời nghèo nhƣ hỗ trợ về vốn sản xuất, hỗ trợ về chính

sách miễn giảm thuế nông nghiệp…

Công tác xóa đói giảm nghèo những năm qua dƣới sự lãnh đạo trực tiếp

của Đảng ủy , Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân , số hộ nghèo đói chiếm

13,7% ( năm 2007) xuống còn 8,7% (năm 2012). Trung bình mỗi năm hộ

nghèo đói giảm 1%.

Đến nay toàn xã không còn hộ đói, tuy nhiên, trên thực tế số hộ nghèo

Hải Phong vẫn chiếm 8,7% .Đây là một tỷ lệ vẫn còn cao đòi hỏi có những

chính sách và biện pháp thực hiện quyết liệt hơn để giảm số hộ nghèo xuống

phấn đấu đến năm 2020 cơ bản xã không còn hộ nghèo. Tình hình và kết quả

xóa đói giảm nghèo của Hải Phong đƣợc thể hiện qua bảng 2.1.54Bảng 2.1: Thực trạng kinh tế các hộ gia đình của xã Hải Phong

Chỉ tiêuNăm 2011Năm 2012So sánh nămSố lƣợngCC(%)Số lƣợngCC(%)2012/2011(%)Tổng số hộ23011002331100101,31. Hộ giàu2028,7926711,45132,22. Hộ khá47820,7752122,35108,993. Hộ trung bình119752,02116449,9397,244. Hộ cận nghèo1988,61767,5588,895. Hộ nghèo2269,822038,789,82Qua bảng 2.1 cho thấy, toàn xã năm 2011 có 226 hộ nghèo bằng 9,82%;

hộ giàu chiếm 8,79%; 20,77% số hộ khá; 52,02% số hộ trung bình; số hộ cận

nghèo 198 hộ tƣơng đƣơng: 8,6%. Đến năm 2012 có 203 hộ nghèo bằng

8,7%, hộ giàu chiếm 11,45%; 22,35% số hộ khá và 49,93% số hộ trung bình.

Nhƣ vậy, chúng ta thấy số hộ nghèo của xã giảm đáng kể, từ 226 hộ năm

2011 giảm xuống còn 203 hộ vào năm 2012, giảm 23 hộ, số hộ giàu, khá hàng

năm đều tăng.

Trong tổng số 203 hộ nghèo năm 2012 có 107 hộ có ngƣời giàyếu, ốm

đau, tàn tật, 26 hộ có nhà ở hƣ hỏng, dột nát; đứng tên chủ hộ nghèo là đảng

viên có 2 hộ, chủ hộ nghèo là đoàn viên có 20 hộ, 48 hộ nghèo còn lại chủ

yếu thuộc các đoàn thể khác và phụ nữ.552.3. Một số hoạt động trợ giúp của công tác xã hội trong hoạt động

xóa đói giảm nghèo.

2.3.1 Hoạt động hỗ trợ vay vốn và hỗ trợ sử dụng vốn vay.

2.3.1.1.Thực trạng hoạt động hỗ trợ vay vốn và hỗ trợ sử dụng vốn vay

cho hộ gia đình nghèo.

Vốn cho sản xuất ảnh hƣởng rất lớn đến kết quả sản xuất và thu nhập của

hộ nghèo, nếu khả năng sản xuất của các hộ nhƣ nhau thì hộ nào ít vốn hơn

chắc chắn sẽ gặp khó khăn hơn. Đối với các hộ nghèo đƣợc phỏng vấn điều

tra thì nguồn vốn có một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất. Theo

các hộ nghèo thi hộ nào cũng cần có vốn và thiếu vốn sản xuất, nhƣng trên

thực tế các nguồn vốn tập trung cho ngƣời nghèo vay mới đáp ứng đƣợc gần

50% nhu cầu vốn của các hộ. Vì vậy, để tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất cần

tạo ra các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của ngƣời nghèo, trên cơ sở nghiên

cứu, hƣớng dẫn cho các hộ nghèo vay vốn sử dụng đúng mục đích, nỗ lực

vƣơn lên thoát nghèo.

Một trong những hoạt động đƣợc Ủy ban nhân dân xã quan tâm và chỉ

đạo Ban Lao động, thƣơng binh- xã hội thực hiện đó là tạo điều kiện cho

ngƣời nghèo tiếp cận đƣợc nguồn vốn phát triển kinh tế. Trong đó, việc triển

khai cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với hộ nghèo thông

qua các tổ chức hội, đoàn thể đƣợc quan tâm, thực hiện. Ông Phạm Văn

Thành- Trƣởng ban Lao động, thƣơng binh – xã hội cho biết: “Để làm tốt

việc này, chúng tôi đã thực hiện việc tuyên truyền, vận động hộ nghèo vay

vốn đầu tư phát triển kinh tế. Với mục tiêu ngày càng có nhiều gia đình thoát

nghèo nhờ nguồn vốn từ các nguồn quỹ hỗ trợ và Ngân hàng chính sách xã

hội đã tăng cường các biện pháp huy động vốn bằng nhiều hình thức như

tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, tranh thủ các nguồn vốn

đầu tư hỗ trợ qua dự án quốc gia, nguồn ngân sách của địa phương để bổ56sung vào nguồn vốn đã góp phần mang lại hiệu quả đáng kể trong công tác

xoá đói giảm nghèo trên địa bàn xã. Chúng tôi đã tổ chức biên soạn và sản

xuất các tài liệu trên các lĩnh vực cần tư vấn; đồng thời tổ chức tập huấn,

bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tư vấn cho cán bộ Hội Nông dân,

Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên...về sử dụng vốn có hiệu quả, trực tiếp tổ chức

10 cuộc tư vấn lưu động cho nông dân và các hộ nghèo ở xã; tổ chức tư vấn

bằng văn bản về những cơ chế, chính sách có liên quan đến đối tượng vay

vốn, số vốn được vay và thủ tục được vay vốn ở ngân hàng chính sách xã

hội, đặc biệt chú trọng tư vấn, hỗ trợ cho người nghèo.Các hình thức tư vấn

cho nông dân tại cơ sở được thực hiện kết hợp với việc đa dạng hóa các hình

thức tư vấn khác cho phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn nông thôn

gồm: tư vấn trong các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi hội và đoàn thể cơ

sở; tư vấn theo hình thức trực tiếp hỏi và đáp; tư vấn trên đài truyền thanh

của xã; tư vấn tại nhà; tư vấn thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, cẩm

nang chuyên đề do Ban Lao động, thương binh và xã hội kết hợp với Hội

Nông dân biên soạn và phát hành...”

( Phỏng vấn sâu tháng 6 năm 2013)

Đến thời điểm hiện tại có 180 lƣợt hộ gia đình đƣợc vay với số tiền là

1474 triệu đồng. Sau khi tạo điều kiện cho vay vốn, xã đã cử cán bộ chuyên

trách hƣớng dẫn, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn nhằm xử lý, phát hiện,

giải quyết kịp thời những hộ sử dụng vốn sai mục đích để có thể định hƣớng

sử dụng vốn đúng mục đích hoặc truy thu hồi vốn trƣớc thời hạn trả vốn để

cho gia đình khác vay. Do đó, số hộ gia đình hội viên vay vốn về đều sử

dụng đồng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, trả vốn và lãi đúng thời

hạn. Ngoài việc tạo điều kiện hỗ trợ thủ tục, giấy tờ liên quan cho các gia

đình nghèo vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, xã Hải Phong còn huy

động các gia đình khá giả, và các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài địa57phƣơng giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vƣơn lên trong

cuộc sống.

Qua trả lời của ngƣời dân thì có đến 95% số ngƣời đƣợc hỏi cho biết

họ đã đƣợc hỗ trợ vay vốn. Tuy nhiên mới chỉ có 35 % đƣợc hỗ trợ vay vốn

nhiều lần. 60% cho biết họ mới chỉ đƣợc vay một vài lần và vẫn còn 5%

chƣa đƣợc vay lần nào.

Phỏng vấn sâu ông P. V. T, Trƣởng ban lao động, thƣơng binh và xã

hội xã Hải Phong cho biết: “Các gia đình chưa được vay vốn nhiều lần để

phát triển kinh tế còn ít là do nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội

còn ít, ngoài ra còn phải thông qua Ủy ban nhân dân xã, các đoàn hội đứng

ra tín chấp để xác định số vốn được vay, bên cạnh đó là khi vay vốn nhiều

gia đình không đủ yêu cầu. Tuy nhiên chúng tôi đã vận động các đoàn thể

giúp đỡ hội viên của hội mình làm kinh tế. Có thể kể đến như, thông qua việc

thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Hội Nông dân huyện về việc các

hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính

đáng, Hội nông dân xã đã cụ thể hoá thông qua việc thực hiện hiệu quả

chương trình hỗ trợ lợn giống, cây trồng hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, giúp

các hộ gia đình hội viên vay vốn ưu đãi. Năm 2012, Hội đã trích ra gần 30

triệu đồng từ quỹ hội mua 10 con lợn nái giống, 500 con gia cầm, 100 cây

ăn quả hỗ trợ cho 30 gia đình hội viên nghèo. Hội phụ nữ xây dựng nguồn

quỹ chung hàng tháng để cho các hội viên nghèo vay để sản xuất… ”. (

Nguồn: Phỏng vấn sâu tháng 6 năm 2013)

2.3.1.2. Hiệu quả và một số tồn tại trong hoạt động hỗ trợ ngƣời nghèo

vay vốn.

Từng bƣớc thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Làm cho ngƣời nghèo thì đủ

ăn, ngƣời đủ ăn thì khá giàu, ngƣời giàu thì giàu thêm”. Những năm qua , việc

giúp các gia đình nghèo vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội và từ nguồn58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2: Hoạt động công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèo tại xã Hải Phong huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định

Tải bản đầy đủ ngay(129 tr)

×