Tải bản đầy đủ - 129 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 129trang

9. Đại học KHXH&NV, ĐH QG TP. HCM, (2006), Nhập môn lý thuyết

nhân học, NXB Đại học Quốc gia TP. HCM;

10. Nguyễn Thị Bích Hà, (2012), Tín ngưỡng và giải mã tín ngưỡng

trong văn học dân gian người Việt, website: vns.hnue.edu.vn;

11. Nguyễn Thị Thu Hà, (2011), Tính địa phương trong truyện cười Văn

Lang và truyện các làng cười xứ Bắc, Luận văn thạc sỹ Ngữ văn;

12. Đinh Hồng Hải, (2011), Tiếp cận nhân học trong nghiên cứu văn

hóa: Nền tảng lý thuyết và thực tiễn của Việt Nam, Đề cương bài

giảng về lý thuyết nhân học dành cho giảng viên ĐH Văn hóa Hà

Nội;

13. Đinh Hồng Hải, (2011), Ngôn ngữ biểu tượng trong đời sống của

người Cơtu, Luận án tiến sỹ Nhân học văn hóa;

14. Đinh Hồng Hải, (2012), Cấu trúc luận trong nghiên cứu biểu tượng:

Từ ký hiệu học đến nhân học biểu tượng, website: www.viettems.com

15. Triệu Hồng, (2007), Các nhân tố giao tiếp trong truyện cười Văn

Lang, Tạp chí Nguồn sáng dân gian số 2;

16. Đào Thị Minh Hương (chủ nhiệm), (2005), Một vấn đề lý luận và

ứng dụng Nhân học văn hóa trong việc phát triển con người ở Việt

Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học của Viện nghiên cứu con người,

Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

17. Đinh Gia Khánh (chủ biên), (2002), Văn học dân gian Việt Nam, tái

bản lần thứ 6, NXB Giáo dục Hà Nội;

18. Ngô Văn Lệ, (2011), Từ dân tộc học đến nhân học, tiếp cận từ

phương pháp nghiên cứu, Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ,

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tập 14;

19. Vương Trí Nhàn, (2010), Quan hệ giữa phát triển con người và văn

hóa, website: www.ihs.org.vn;9320. Lê Chí Quế (chủ biên), (1996), Văn học dân gian, NXB Đại học

quốc gia Hà Nội;

21. Stephen P. Reyna, (2011), Lý thuyết Nhân học thế kỷ XIX, website

www.viettems.com

22. Christina Schwenkel, (2011), Phương pháp nghiên cứu nhân học

đương đại, website www.viettems.com;

23. Tô Ngọc Thanh, (2002), Vai trò niềm tin trong đời sống văn hóa cổ

truyền, Tạp chí Văn học số 5;

24. Bùi Quang Thắng (chủ biên), (2009),thuật ngữ nghiên cứu vănhóa, NXB Khoa học xã hội;

25. Trần Ngọc Thêm, (1996), Tìm hiểu về bản sắc văn hóa Việt Nam: cái

nhìn hệ thống, NXB TP. Hồ Chí Minh;

26. Dương Huy Thiện, (2007), Truyện cười Văn Lang – Thấp thoáng

bóng hình phồn thực và tính giao nam nữ, Kỷ yếu hội thảo khoa học

quốc gia “Làng cười Văn Lang – Di sản văn hóa dân gian cội nguồn

đất Tổ”, Đại học Hùng Vương;

27. Trần Quốc Thịnh (sưu tầm và biên soạn), (1998), Những làng cười

Việt Nam, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội;

28. Trần Quốc Thịnh, (1988), Truyện làng cười xứ Bắc, Sở Văn hóa

thông tin Hà Bắc;

29. Trần Quốc Thịnh, (1997), Tuyển tập tiếu lâm xứ Bắc (tập 1,2,3) NXB

Văn hóa dân tộc Hà Nội;

30. Trần Quốc Thịnh, (2010), Nghệ thuật gây cười trong truyện làng

cười xứ Bắc, website: www.vienvanhoc.org.vn;

31. Nguyễn Văn Tiệp, (2012), Bàn về mối quan hệ giữa văn hoá học và

nhân học từ phương pháp tiếp cận, website www.viettems.com;

32. Nguyễn Đắc Thủy, (2011), Đặc điểm lễ hội truyền thống vùng đất

Tổ, website: www.vanhoahoc.vn;9433. Hữu Thục (chủ biên), (2006), Làng cười Văn Lang, NXB Văn hóa

Thông tin, Trường Đại học Hùng Vương;

34. Võ Xuân Trang, (1984), Truyện trạng Vĩnh Hoàng: tiếng cười dân

gian Bình Trị Thiên, Sở Văn hóa và thông tin Bình Trị Thiên;

35. Nghiêm Đa Văn, (2001), Khảo sát bước đầu về làng cười Việt Nam,

Tạp chí Văn học số 2;

36. Lê Trung Vũ, (2007), Văn hóa làng và làng văn hóa, Kỷ yếu hội thảo

khoa học quốc gia “Làng cười Văn Lang – Di sản văn hóa dân gian

cội nguồn đất Tổ”, Đại học Hùng Vương;

37. Lê Trung Vũ, Lê Hồng Lý (đồng chủ biên), (2005), Lễ hội Việt Nam,

NXB Văn hóa thông tin;

38. Nguyễn Như Ý, (1998), Đại từ điển tiếng Việt, NXB Văn hóa Thông

tin, Hà Nội;

TÀI LIỆU TIẾNG ANH

39. Jessie Bernard, Observation and Generalization in Cultural

Anthropology, (1945), The American Journal of Sociology, Vol. 50,

No.4, Jan 1945, The University of Chicago Press;

40.Oscar Lewis, (1955), Camparisons in Cultural Anthropology,

Yearbook of Anthropology, The University of Chicago Press;

41. John Hast Weakland, (1951), Method in Cultural Anthropology,

Philosophy of Science, Vol. 18, No. 1, Jan 1951, The University of

Chicago Press.95PHỤ LỤC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LÀNG CƯỜI VĂN LANGĐồng lúa xen lẫn với những đồi cọ ở Văn Lang96Nhà lợp lá cọ ở Văn Lang9798Một buổi kéo vó của người dân Văn LangTác giả đi thực tế trong rừng sơn và sưu tầm những truyện cười99về nghề trồng sơn của người dân Văn LangTác giả trò chuyện với cụ Bùi Duy Tú,100một trong những “nghệ nhân” kể truyện cười ở Văn LangCụ Bùi Duy Tú đang kể truyện cười101Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(129 tr)

×