1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Tâm lý học >

CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI DÂN HÀ NỘI VỚI LOẠI HÌNH BHNT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.34 MB, 113 trang )


- Nhn thc v bn cht ca loi hỡnh BHNT

- Nhn thc v c im ca loi hỡnh BHNT

- Nhn thc v ý ngha ca loi hỡnh BHNT i vi cỏ nhõn, gia ỡnh

vvi xó hi- Nhn thc v i tng ca loi hỡnh BHNT

- Nhn thc v quyn li khi tham gia loi hỡnh BHNT

- Nhn thc v thi gian tham gia, giỏ tr gii c ca hp ng BHNT

- Ngun thụng tin ch yu cú nhn thc v loi hỡnh ny

3.1.1 Nhn thc v bn cht loi hỡnh BHNT

Trc tiờn, chỳng tụi tỡm hiu xem ngi dõn ó c bit n loi

hỡnh BHNT cha?. Ngi dõn ó bit n thut ng BHNT cha?. Chỳng tụi

a ra cõu hi Anh (ch) cú bit BHNT khụng?. Kt qu cho thy 100% s

ngi c hi (195 ngi ó tham gia v 198 ngi cha tham gia) u

khng nh l h ó c bit n loi hỡnh BHNT, ó nghe núi n loi hỡnh

ny. iu ny cho thy H Ni hin nay loi hỡnh BHNT khụng cũn quỏ xa

l vi ngi dõn nh my nm trc õy. (Chỳng tụi c cỏc cỏn b t vn

cho bit ch mt vi nm trc õy khỏ nhiu ngi dõn H Ni khi c hi

ó khụng h bit gỡ v loi hỡnh ny, cha bao gi nghe núi n thut ng

ny).

Kt qu nghiờn cu cho thy 393 ngi dõn H Ni c hi cho rng

h ó c bit n loi hỡnh BHNT ny. Nhng cú phi tt c trong s ú

u ó nhn thc ỳng bn cht ca loi hỡnh ny khụng? tỡm hiu v vn

ny chỳng tụi ó a ra cõu hi Theo anh (ch) c bit thỡ BHNT l

hỡnh thc no di õy? v nghim th t chn nhng phng ỏn tr li.

Nh chỳng ta bit loi hỡnh BHNT cú bn cht khỏc vi tt c cỏc loi hỡnh

bo him khỏc; ú l mt hỡnh thc va l hỡnh thc bo him, phũng nga

ri ro li va l hỡnh thc tit kim. Nu khi ngi c bo him, ngi

tham gia bo him chng may gp ri ro thỡ cụng ty bo him s chi tr s tin57bo him. Nu khụng xy ra ri ro thỡ s tin mua bo him chớnh l khon

tin tit kim ca h. Cụng ty bo him vn chi tr theo hp ng ó ký kt.

ú chớnh l bn cht u vit ca loi hỡnh BHNT so vi cỏc loi hỡnh bo

him khỏc (cỏc loi hỡnh bo him khỏc ch chi tr khi ngi c bo him

gp ri ro). Kt qu nghiờn cu cho thy 63,6% s ngi c hi (250/393)

ó nhn thc ỳng c bn cht ca loi hỡnh BHNT l mt hỡnh thc va

mang tớnh bo him (khi gp ri ro), va mang tớnh tit kim (khi khụng cú

ri ro xy ra). Kt qu cng cho thy mt t l khỏ cao nhng ngi c

hi ó nhn thc cha ỳng v bn cht ca loi hỡnh ny. C th 15,5% s

ngi cho ú l hỡnh thc tit kim n thun. 7,3% s ngi cho ú l hỡnh

thc bo him n thun. 4,1% s ngi cho ú l bo him y t v 4,6% s

ngi cho ú l bo him xó hi. (Xem bng 1)

Bng1: Nhn thc ca ngi dõn v bn cht loi hỡnh BHNT

S ngi tr li (n = 393)

Chungó tham giaCha tham gia(n = 393)(n =195)(n = 198)190194,80,09,661293215,514,916,2Hỡnh thc va tit kim va25015595bo him63,679,447,9Hỡnh thc bo him n29722thun7,33,611.1Hỡnh thc h tr khỏm cha16016bnh4,10,08,1Chớnh sỏch xó hi ca nh18414nc4,62,17,10000,00,00.0Bn cht

BHNTcaHỡnh thc chim dng vn

Hỡnh thc tit kim n thunHỡnh thc bo him ti sn,

hng hoỏ, xe c58Mt iu khỏ lý thỳ l khụng cú ý kin no cho rng BHNT l loi hỡnh

bo him ti sn, hng hoỏ, xe c (tc bo him phi nhõn th). Nhng ngi

dõn H Ni khi c hi ó nhn bit c i tng ca loi hỡnh BHNT l

con ngi ch khụng phi l ti sn, hng hoỏ hay cỏc phng tin khỏc. H

ó phõn bit c loi hỡnh BHNT v loi hỡnh bo him phi nhõn th khỏc

nhau i tng, m cha thy c s khỏc nhau v bn cht ca tng loi

hỡnh. Cho nờn, mt s ngi ó nhm loi hỡnh BHNT vi cỏc loi hỡnh khỏc.

Kt qu nghiờn cu cng cho thy cú s phõn hoỏ gia nhng ngi ó

tham gia v nhng ngi cha tham gia khi nhn thc v bn cht ca loi

hỡnh BHNT. Cú ti 79,4% s ngi ó tham gia nhn thc ỳng v bn cht

ca loi hỡnh BHNT, trong khi ú t l ny nhng ngi cha tham gia ch l

47,9%. Chỳng ta xem biu 1 thy rt rừ s phõn hoỏ ny.47.9Đ tham giaChiếm

dụng vốnTk đơn

thuầnVừa BH

vừa TKBH đơn

thuầnChữa

Chính

bệnh

sách của

miễn phí

NN0

02.1

7.108.13.6

11.114.9

16.29.6Ch-a tham gia090

80

70

60

50

40

30

20

10

079.4Biu 1: Nhn thc ca nhng ngi ó tham gia v cha tham gia v

bn cht loi hỡnh BHNTBH

hànghoáTheo dừi biu 1 chỳng ta thy rừ l khụng mt ai trong s 195 ngi

dõn ó tham gia cho rng BHNT l hỡnh thc chim dng vn, trong khi ú

cú 9,6% s ngi cha tham gia ó cho rng BHNT l hỡnh thc chim dng

vn. Bng phng phỏp phng vn cho thy: S d nhng ngi cho rng

BHNT l hỡnh thc chim dng vn l vỡ h thy s tng lờn ỏng ng vc v

ti sn ca cỏc cụng ty bo him (do khụng hiu c lý do t khớa cnh k59thut nghip v, t c tớnh kinh doanh ũi hi). H cú cm giỏc ton b s

phớ thu c ca ngi tham gia l ti sn riờng ca cỏc cụng ty bo him. H

nhn thy ngi tham gia phi np tin cho cỏc cụng ty bo him trong mt

thi gian di chng bit n khi no mi cú li nhun... Thc ra, sau khi thu

phớ bo him ca ngi tham gia, cỏc cụng ty BHNT trớch mt phn vo qu

d phũng chi tr cho nhng trng hp khỏch hng gp ri ro hoc ỏo

hn hp ng, phn cũn li em i u t. Thng thỡ cỏc cụng ty bo him

núi chung v cụng ty BHNT núi riờng u t vo cỏc lnh vc then cht ca

nn kinh t nh ngõn hng, bo him, u t sn xut, cụng nghip, thng

mi, du lch, khỏch sn, vui chi, gii trớ, vn ti... Ngoi ra, cỏc cụng ty

BHNT cũn u t bng hỡnh thc: mua trỏi phiu ca chớnh ph, cho vay v

u thỏc u t, gúp vn kinh doanh, mua c phn u t em li li nhun

theo ú cỏc cụng ty bo him chia lói cho ngi tham gia qua 2 hỡnh thc:

tớnh lói cng hoc chia lói hng nm tu theo kt qu u t ca cụng ty (ph

thuc vo tng sn phm bo him c th v do ngi tham gia la chn).

Nh vy, nhng ngi cho rng BHNT l hỡnh thc chim dng vn l khụng

ỳng, khụng cn c vo thc t, khụng hiu ỳng v loi hỡnh BHNT. T

nhng nhn thc khụng ỳng ú, s lm cho h khụng thớch loi hỡnh ny v

khụng tham gia loi hỡnh ny.

Cng theo biu 1 chỳng ta thy rừ t l nhng ngi cha tham gia

nhm bn cht ca loi hỡnh BHNT vi cỏc loi hỡnh bo him khỏc (bo

him y t, bo him xó hi) cao hn t l nhng ngi ó tham gia. Cú 7,1%

s ngi cha tham gia nhm loi hỡnh BHNT vi bo him xó hi khi cho

rng BHNT l mt chớnh sỏch xó hi ca nh nc nhm tr giỳp ngi lao

ng khi h m au, thai sn, tai nn lao ng, bnh ngh nghip, hu trớ v

t tut (t l ny nhng ngi ó tham gia l 2,1%). Cú 8,1% s ngi cha

tham gia nhm loi hỡnh BHNT vi Bo him y t khi cho rng tham gia

BHNT thỡ c hng nhng quyn li trong trng hp khỏm bnh v iu

tr ni trỳ (trong khi ú khụng mt ai trong s nhng ngi ó tham gia nhm

60nh vy). S d mt t l khỏ cao nhng ngi cha tham gia nhm loi hỡnh

BHNT vi bo him y t, l vỡ loi hỡnh BHNT cng cú mt s quyn li liờn

quan ti chm súc sc kho con ngi nh: bo him chi phớ phu thut, bo

him thng tt b phn vnh vin do tai nn, bo him bnh him nghốo, chi

phớ khi m Nhng ú khụng phi l bn cht, khụng phi l c trng

ca loi hỡnh BHNT. Nhng ngi ó tham gia u hiu rừ iu ú nờn khụng

mt ai trong s nhng ngi ó tham gia nhm loi hỡnh BHNT vi loi hỡnh

Bo him y t.

Qua nhng kt qu nghiờn cu nhn thc v bn cht loi hỡnh BHNT

ca ngi dõn H Ni chỳng tụi thy rng: Phn ln nhng ngi c hi ó

nhn thc ỳng bn cht ca loi hỡnh ny. Tuy nhiờn, cú s phõn hoỏ khỏ ln

khi nhn thc v vn ny gia nhng ngi ó tham gia v cha tham gia.

a s nhng ngi ó tham gia nhn thc ỳng bn cht va mang tớnh tit

kim va mang tớnh bo him ca loi hỡnh BHNT ny. Trong khi ú cũn khỏ

nhiu ngi cha tham gia nhn thc cha ỳng khi nhm loi hỡnh BHNT

vi cỏc loi bo him xó hi, bo him y t, hỡnh thc tit kim n thun.

Theo chỳng tụi vic nhn thc ỳng v bn cht ca loi hỡnh BHNT l

rt quan trng, cú nh hng n nhng nhn thc v ý ngha, li ớch, quyn

li khi tham gia loi hỡnh ny.

3.1.2 Nhn thc v ý ngha ca loi hỡnh BHNT

Xut phỏt t nhng c trng vn cú, nờn loi hỡnh BHNT cú ý ngha

to ln i vi cuc sng ca mi cỏ nhõn, mi gia ỡnh v cng ng xó hi.

Nhng ý ngha ú ó c khng nh trong thc t cuc sng ca con ngi.

Theo nh TS Trn Du Lch Vin trng Vin kinh t thnh ph H Chớ

Minh ó ỏnh giỏ: Trong phỏt trin th trng, cỏc loi hỡnh bo him núi

chung v BHNT núi riờng l mt cụng c v mt ti chớnh v nú chia s ri ro

cho ngi dõn v doanh nghip trong mi hot ng, ri ro ca mi ngi

c san s cho c cng ng. V nguyờn tc tụi cho rng ngi mua bo61him c bit l BHNT tt hn khụng mua, khi núi v kinh t v an ton.

Loi hỡnh BHNT cú ý ngha nh vy, nhng ngi dõn cú nhn thc c

iu ú khụng?. Chỳng tụi cho rng; ngi dõn cú nhn thc v nhn thc

ỳng ý ngha, li ớch ca loi hỡnh BHNT vi cỏ nhõn, gia ỡnh v xó hi s

nh hng rt ln n quyt nh cú tham gia hay khụng tham gia BHNT.

Tõm lý hc kinh doanh ó ch rừ ngi tiờu dựng thng ch mua nhng sn

phm m h nhn thy cú cụng dng, cú li cho mỡnh, cho gia ỡnh v xó hi.

Tham gia BHNT cng cú bn cht nh mt hnh vi tiờu dựng ca khỏch hng.

H cú nhn thc c ý ngha ca loi hỡnh BHNT ny hay khụng quyt nh

trc tip ti vic tham gia ca h. ỳng vy, cú nhn thc c li ớch ca

sn phm thỡ mi to nờn ng c tiờu dựng con ngi. Theo chỳng tụi vic

tỡm hiu ngi dõn cú nhn thc c v nhn thc ỳng ý ngha ca loi

hỡnh ny hay khụng l rt cn thit ỏnh giỏ c thỏi ca h.

a) Nhn thc v ý ngha ca loi hỡnh BHNT vi cỏ nhõn v gia ỡnh

Chỳng tụi s dng cõu hi Theo anh (ch) i vi cuc sng ngi dõn

thỡ BHNT cú ý ngha hay khụng? yờu cu ngi dõn ỏnh giỏ ý ngha ca

loi hỡnh BHNT vi cuc sng ca cỏ nhõn, gia ỡnh. Kt qu cho thy 88,9%

s ngi c hi ó ỏnh giỏ cao ý ngha ca loi hỡnh ny vi cuc sng

ca cỏ nhõn v gia ỡnh (347/393 ngi). Trong ú cú 97,4% s ngi ó

tham gia (190 ngi) v 79,3% s ngi cha tham gia (157 ngi). Nh vy,

cú ti 20,7% s ngi cha tham gia cho rng loi hỡnh BHNT khụng cú ý

ngha gỡ vi cuc sng ca con ngi. Nhng ngi ny cho rng; loi hỡnh

BHNT ch lm giu mt s cỏ nhõn v cỏc cụng ty bo him cũn ngi tham

gia chu thua thit nhiu vỡ b cỏc cụng ty chim dng tin. S khỏc thỡ cho

rng tham gia BHNT khụng to ra li nhun nhiu nh gi ngõn hng, cho

vay lói...

Kt qu nghiờn cu cho thy mt phn nm s ngi cha tham gia

khụng nhn thy c ý ngha ca loi hỡnh BHNT vi cuc sng ca con

ngi v ú chớnh l lý do m h cha tham gia BHNT. (h cha tham gia vỡ

62h cha thy c li ớch ca loi hỡnh ny vi cuc sng ca mỡnh). Nhng

iu ngc nhiờn l ti sao li cú 2,6% s ngi ó tham gia cng li cho rng

loi hỡnh BHNT khụng cú ý ngha vi cuc sng ca h v gia ỡnh h? Ti

sao h khụng thy c ý ngha ca loi hỡnh BHNT vi cuc sng ca mỡnh

ca gia ỡnh mỡnh m vn c tham gia? Vy thỡ h tham gia vỡ nguyờn nhõn

gỡ?. Qua phng vn thỡ chỳng tụi nhn thy nhng ngi ú tham gia BHNT

do cỏc nguyờn nhõn khỏc nh: N cỏn b t vn bo him l ngi thõn, l

bn bố mi tham gia; B cỏn b t vn lm phin nhiu nờn ó tham gia; S

ngi khỏc tham gia cho vui; Tham gia theo ngi khỏc. Nhng ngi ny

tham gia BHNT mt cỏch min cng ch khụng phi tham gia mt cỏch t

nguyn. Theo chỳng tụi thỡ ch khi nhn thc c ý ngha to ln ca loi

hỡnh ny thỡ ngi dõn mi t nguyn, t giỏc tham gia. Nhng kt qu thu

c t phiu iu tra trờn cỏn b t vn v vn ny cng cho thy rừ iu

ú. Chỳng tụi ó nghiờn cu trờn 100 cỏn b t vn xem h ỏnh giỏ nguyờn

nhõn ch yu (ng c) thỳc y ngi dõn tham gia BHNT l gỡ?. Chỳng tụi

a ra cõu hi Theo anh (ch) ngi dõn tham gia BHNT l bi vỡ lý do gỡ?.

Cú 63% cỏn b t vn ó khng nh lý do quan trng nht l ngi dõn

mun khụng gp khú khn khi gp ri ro; 22% cỏn b t vn cho rng do

ngi dõn n cỏn b t vn; 6% s cỏn b t vn c hi cho rng ngi

dõn u t ti chớnh; 4% cỏn b t vn cho rng ngi dõn tham gia l do h

bt chc ngi khỏc; v 5% cỏn b t vn cho rng ngi dõn ó thy c

ý ngha ca loi hỡnh ny vi xó hi. Loi hỡnh BHNT cú nhiu ý ngha khỏc

nhau vi cỏ nhõn v gia ỡnh nh vy. Chỳng tụi cng mun tỡm hiu ngi

dõn ỏnh giỏ ý ngha no ca loi hỡnh ny l quan trng nht. V nhng ỏnh

giỏ ú nhng ngi ó tham gia v cha tham gia cú khỏc nhau khụng?.

tỡm hiu v vn ny chỳng tụi ó s dng cõu hi Theo anh (ch) vi cỏ

nhõn, gia ỡnh thỡ ý ngha no ca loi hỡnh BHNT l quan trng nht?

Chỳng tụi thu c kt qu bng 2 sau:63Bng 2: ỏnh giỏ ý ngha quan trng nht ca BHNT vi cuc sng

cỏ nhõn, gia ỡnh.

Nhn thc v ý ngha ca loiS ngi tr li (347)

Chungó tham giaCha tham gia(n = 347)(n =190)(n = 157)Tit kim thng xuyờn, cú k15610155hoch44,953,235,1Gim khú khn khi gp ri ro163798447,041,553,5Cú thu nhp khi ht tui lao281018ng8,15,311,4000hỡnh BHNTí ngha khỏcKt qu bng 2 cho chỳng ta thy: Cú 44,9% s ngi c hi (trong

ú 53,2% s ngi ó tham gia v 35,1% s ngi cha tham gia) ó ỏnh giỏ

ý ngha quan trng nht ca loi hỡnh BHNT l tit kim thng xuyờn, cú k

hoch cú k lut cao. õy ỳng l ý ngha quan trng nht ca loi hỡnh

BHNT vi cỏ nhõn v gia ỡnh. Khi tham gia BHNT ngi tham gia ó thc

hin tit kim tin, dnh dm tng khon tin nh, u n sau ny cú mt

khon tin ln thc hin nhng d nh trong tng lai nh mua sm ti sn,

phỏt trin kinh doanh, to lp s nghip, cho con n hc, i du lch Thc

hin tit kim bng cỏch tham gia BHNT, ngi tham gia cng c nhn lói

sut. Hỡnh thc tit kim ny cú tớnh k lut cao vỡ ngi tham gia nh k

phi np phớ cho cụng ty bo him (tng thỏng, tng quý, na nm, mt nm),

do ú ngi tham gia bt buc phi cú k hoch chi tiờu v dnh ra mt khon

tin np phớ theo ỳng nh k.

S liu bng 2 cho thy cú 47,0% s ngi c hi (trong ú cú

53,5% s ngi cha tham gia v 41,5% s ngi ó tham gia) nhn thy ý

ngha quan trng nht ca loi hỡnh BHNT l nhm gim khú khn khi

khụng may gp ri ro. H cho rng tham gia BHNT ch yu to ra s an tõm

v mt tõm lý, khi m trong cuc sng ri ro cú th xy ra vi mỡnh bt c khi

64no. Khi ri ro xy ra (c bit i vi nhng ngi lm ch gia ỡnh) gia

ỡnh s gp khú khn, khn n v mt ti chớnh, thỡ lỳc ny õy cỏc cụng ty

bo him s giỳp gim bt nhng khú khn ú (ý ngha ny tng t nh

ca cỏc loi hỡnh bo him phi nhõn th). Ngi ó tham gia BHNT s cm

thy an tõm hn vỡ mỡnh ó c cụng ty bo him chia x nhng khú khn

v ti chớnh khi khụng may gp ri ro t ú cú c ngun ti chớnh khc

phc hu qu ca nhng ri ro ú (khi b bnh him nghốo, thng tt ton b

vnh vin). Túm li, nhng ngi ny ó ỏnh giỏ cao ý ngha v mt bo

him ca loi hỡnh BHNT ny.

Kt qu nghiờn cu cho thy cú s khỏc nhau cn bn khi ỏnh giỏ ý

ngha quan trng nht ca loi hỡnh BHNT gia nhng ngi ó tham gia v

cha tham gia. Phn ln nhng ngi ó tham gia ỏnh giỏ cao ý ngha tit

kim ca loi hỡnh BHNT. Cũn a s nhng ngi cha tham gia li ỏnh giỏ

cao ý ngha gim khú khn khi gp ri ro ca loi hỡnh ny. S khỏc nhau ú

c th hin rừ rng biu 24035.15041.553.26053.5Biu 2: ỏnh giỏ v ý ngha quan trng nht ca loi hỡnh BHNT gia

nhng ngi ó tham gia v cha tham giaĐã tham gia30

11.4Ch-a tham gia5.320

10

0

Tiết kiệmGiảm khó khănCó thu nhậpS d nhng ngi ó tham gia cho rng ý ngha gim khú khn khi gp

ri ro ca loi hỡnh BHNT khụng phi l ý ngha quan trng nht, vỡ h ó

tham gia nờn khụng ai cú ý ngh l mỡnh s gp ri ro hng quyn li bo

him. Bng hnh ng tham gia BHNT ca mỡnh h ngh rng s trỏnh c

65ri ro v ch mong mun ht hn hp ng c nhn li s tin mỡnh ó

dnh dm v cú lói nh mt khon tin tit kim. Chớnh vỡ vy m nhng

ngi ó tham gia nhn mnh n ý ngha tit kim ca loi hỡnh BHNT. ú

l s khỏc nhau gia nhng ngi ó tham gia v cha tham gia khi ỏnh giỏ

v ý ngha quan trng nht ca loi hỡnh BHNT vi cuc sng ca cỏ nhõn, v

gia ỡnh.

Mt s ý kin cũn ỏnh giỏ cao ý ngha ca loi hỡnh BHNT l nhm

mc ớch giỳp nhng ngi tham gia cú thu nhp khi ht tui lao ng. ỳng

nh vy cú nhng sn phm BHNT (ging nh l chng trỡnh hu trớ t

nguyn) ngi tham gia khi ht tui lao ng s c nhn mt khon tin

u n hng nm cho n cui i (tng t nh lng hu ca bo him

xó hi). Ngi tham gia cú th ch ng la chn thi gian sau ny nhn

lng hu, s tin lng. nc ta hin nay, khụng phi ai cng c tham

gia bo him xó hi, m chỳng ta mi ch m bo cho mt b phn nhõn dõn.

Chỳng ta bit rng bo him xó hi l mt chớnh sỏch ca nh nc cho ngi

dõn cú cuc sng m bo khi khụng cũn kh nng lao ng, khi gp ri ro,

khi gp nhng s kin phi ngng lao ng hoc khi ht tui lao ng (55 i

vi n vo 60 i vi nam). Chỳng ta mi ch ỏp dng bo him xó hi cho

nhng ngi lao ng trong cỏc doanh nghip, t chc cú s dng lao ng

lm vic theo hp ng lao ng cú thi hn t 3 thỏng tr lờn v hp ng

khụng xỏc nh thi hn. Nhng ngi lao ng lm vic trong cỏc doanh

nghip s dng lao ng cú thi hn di 3 thỏng, nhng ngi lm ngh t

do, hu nh ton b nụng dõn cha c tham gia bo him xó hi. H khụng

cú thu nhp khi ht tui lao ng, khi v gi phi sng da vo con chỏu hay

nh vo s giỳp ca cng ng. Chớnh vỡ vy m 8,1% s ngi c hi

(trong ú 5,3% s ngi ó tham gia v 11,4% s ngi cha tham gia) ó

cho rng ý ngha quan trng nht ca BHNT l cú thu nhp n nh khi ht

tui lao ng. Nhng ngi ny mong mun khi ht tui lao ng h cng cú66mt cuc sng n nh, t ch (khụng quỏ ph thuc v kinh t vo con cỏi)

v an nhn nh nhng ngi c hng ch bo him xó hi.

Nh vy, phn ln nhng ngi c hi ó nhn thc c ý ngha

ca loi hỡnh BHNT vi cuc sng ca cỏ nhõn v gia ỡnh. Tuy nhiờn, vn

cũn mt t l khỏ cao (ch yu l nhng ngi cha tham gia) khụng nhn

thc c ý ngha ca loi hỡnh ny. Cú s khỏc nhau cn bn khi ỏnh giỏ ý

ngha quan trng nht ca loi hỡnh ny vi cỏ nhõn, gia ỡnh gia nhng

ngi ó tham gia v cha tham gia. a s nhng ngi ó tham gia ỏnh giỏ

cao ý ngha tit kim ca loi hỡnh BHNT, trong khi ú nhng ngi cha

tham gia li ỏnh giỏ cao ý ngha bo him ca loi hỡnh ny.

b) Nhn thc v ý ngha ca loi hỡnh BHNT vi xó hi

Loi hỡnh BHNT khụng ch cú ý ngha vi cuc sng ca cỏ nhõn, gia

ỡnh m cũn cú ý ngha to ln vi xó hi. Loi hỡnh BHNT vi chc nng

gom nht v tp trung nhng khon tin nh l, nhn ri nm ri rỏc trong dõn

c cung cp vn u t cho nn kinh t. ú l ngun vn trung v di hn,

phc v c lc cho quỏ trỡnh phỏt trin kinh t xó hi, c bit i vi cỏc

nc ang phỏt trin nh nc ta. Ngoi ra, loi hỡnh BHNT cũn úng gúp

cho ngõn sỏch quc gia, thu hỳt nhiu lao ng, nõng cao qu phỳc li xó hi,

thc hin trỏch nhim vi cng ngNhm tỡm hiu xem nhng ngi dõn

H Ni cú thy c li ớch ú ca loi hỡnh BHNT vi xó hi hay khụng?.

Chỳng tụi ó s dng cõu hi Theo anh (ch) vi xó hi loi hỡnh BHNT cú ý

ngha khụng?. Kt qu cho thy cú 86,1% s ngi c hi cho rng loi

hỡnh BHNT cú ý ngha to ln vi xó hi (338/393 ngi). Trong ú 97,9% s

ngi ó tham gia (191 ngi) v 74,3% s ngi cha tham gia(147 ngi).

Nh vy, chỳng ta thy cú ti 25,7% s ngi cha tham gia khụng thy c

ý ngha ca loi hỡnh BHNT vi xó hi. H cho rng loi hỡnh BHNT ch lm

giu cho mt s cỏ nhõn v cỏc cụng ty bo him ch khụng em li li ớch gỡ

cho xó hi. S d nhng ngi ny khụng thy c ý ngha ca loi hỡnh67Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

×